Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 31. augusta 2006

 

č. 9/2006

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Ing. Michal Sedlák, CSc.

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov v komunálnych voľbách
  5. Smernica starostu obce, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií
  6. Schválenie zmeny ÚPO Krakovany
  7. Zmena organizačnej štruktúry
  8. Rôzne
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na  riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zo začiatku rokovania bol ospravedlnený aj pán Peter Kikta.

Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 ( A. Belobradová, A. Čelín), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Macháč a Andrej Čelín, za overovateľov zápisnice  Anna Belobradová a P. Kikta.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení:

-         firma KAISER zaslala vyjadrenie, že má mimoriadne vážny záujem etablovať sa v priemyselnej zóne Jutrá,

-         obec podpísala zmluvu o zriadení Superlinky s DEXIA banka Slovensko. Jednorázový poplatok za zriadenie tejto služby bol 2.000,- Sk,

-         zrealizovala sa zámenná zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Krakovany,

-         bola podpísaná kúpnopredajná zmluva s manželmi Ďuračkovými,

-         obec zaslala PŠD Krakovnay-Stráže vyjadrenie, ktorým poskytla súhlas na odklad splátky dane z nehnuteľnosti pre rok 2006,

-         bol vyriešený spor medzi kaviarňou a kaderníctvom ohľadne používania spoločného hygienického zariadenia. Obe strany podpísala v tomto zmysle dodatky nájomných zmlúv.

-         zámenná zmluva s p. Gašparom Zuzicom zatiaľ nebola zrealizovaná, nakoľko ešte nebolo vyhotovené geometrické zameranie areálu „smetiska“,

-         otázka parkovania kamiónov bola zatiaľ iba otvorená, ale nebola doriešená.

 

Na zasadnutie prišiel p. Peter Kikta.

 

-         obnova erbov umiestnených pri vstupe do obce sa zatiaľ nezrealizovala,

-         žiadosť TJ Skloplast Trnava na podporu futbalového mužstva žien - bola doručená písomná žiadosť a táto bude prerokovaná v bode „Rôzne“.

 

K bodu č. 4

 

Podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov predseda NR SR vyhlásil na sobotu 2. decembra 2006 komunálne voľby.

Podľa tohto zákona je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo v termíne do 8.9.2006 určilo volebné obvody a počty poslancov, ktoré sa budú v jednotlivých volebných obvodoch voliť.

Prítomní sa zhodli, aby bol zachovaný 1 vytvorený volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený 1 volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce predložil na schválenie smernicu starostu obce, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií. Súčasťou smernice je i sadzobník poplatkov za úkony, ktoré súvisia s poskytovaním informácií. Účinnosť smernice je od 1. septembra 2006.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola smernica spolu so sadzobníkom schválená.

 

K bodu č. 6

 

Skôr, ako sa začalo rokovanie k bodu č. 6, na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Kovačovic, ktorý zastupuje firmu AG Sturm. V ich mene predložil žiadosť o zníženie kúpnej ceny zo sumy 250,- Sk na sumu 200,- Sk/1 m2. Firma uvedené zníženie bude považovať ako príspevok obce na vybudovanie kanalizačnej prípojky. Firma investuje do inžinierskych sietí sumu cca 4 mil. korún.

Poslanci p. Kikta a p. Štefanka sa vyjadrili, že so žiadosťou súhlasia, ale technické veci výstavby kanalizácie a možnosti napojenia na vybudovanú kanalizačnú prípojku budú predmetom ďalších rokovaní. 

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo zrušené uznesenie č. 8/2006 bod A.5, ktorým sa schválila zmluva o budúcej zmluve na  odpredaj parcely č.  643 o výmere 4956 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch pre firmu AG Sturm v cene 250,- Sk/1 m2.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená kúpna cena 200,- Sk/1 m2 pri odpredaji parcely č. 643 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch pre firmu AG Sturm.

 

Z rokovania odišiel p. Jozef  Filo.

 

Krajský stavebný úrad Trnava predložil stanovisko k zmene č. 1/2006 Územného plánu obce Krakovany.  Krajský stavebný úrad vydal stanovisko, že všetko je v súlade s platnými právnymi predpismi a odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh riešenia ÚPD obce Krakovany.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (A. Belobradová), nehlasoval: 0, bola zmena č. 1/2006 ÚPO Krakovany schválená.

 

Prišiel poslanec Jozef Filo.

 

K bodu č. 7

 

Riaditeľka stravovacích zariadení  (ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ) požiadala o zmenu organizačného poriadku obce Krakovany. V uvedených prevádzkach požiadala o zvýšenie pracovných miest o krátené pracovné úväzky. V ŠJ MŠ o úväzok 10 hodín týždenne a v ŠJ ZŠ o úväzok 20 hodín týždenne. V minulosti boli tieto úväzky zrušené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Nakoľko však uvedenú prácu nie je možné zvládnuť v rámci absolventskej praxe  a aktivačnej činnosti, je potrebné prijať ďalšie pracovné sily od 1.9.2006 (začiatok nového školského roku).

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola zmena organizačného poriadku schválená.

 

K bodu č. 8

 

Starosta obce informoval poslancov o kolaudácii elektrifikácie a trafostanice na Južnej ulici.

 

Na Námestí sv. Mikuláša bola zrealizovaná rekonštrukcia a uložená zámková dlažba. V rámci reklamačného konania sa ešte vykoná oprava odtoku vody pred domom číslo 183, a to umiestnením odtokového žľabu a odvedením dažďovej vody do parku.

Občania žiadajú inštalovanie zábradlia, túto požiadavku musia posúdiť architekti, nakoľko sa jedná o kultúrnu pamiatku a je vhodné jej inštalovanie posúdiť aj z architektonického hľadiska.

 

Pracovníci obce vykonali  orez stromov v obci, aby sa zabezpečila bezpečná prejazdnosť po miestnych komunikáciách.

Počas letných prázdnin vymaľovali niektoré priestory v materskej škole. Združenie rodičov zakúpilo novú podlahovú krytinu.

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo smernicu, na základe ktorej má samospráva vypracovať Plán výstavby. Na základe tejto skutočnosti dal starosta obce vykonať prieskum záujmu občanov o nájomné byty. V priebehu mesiaca augusta sa na obci prihlásilo 22 záujemcov. Bude na poslancoch obecného zastupiteľstva, aby sa danou skutočnosťou zaoberali a vo veci rozhodli. Starosta obce navštívi obec Čachtice, kde obec stavala klasické nájomné byty a byty s prevodom do osobného vlastníctva. Po získaní potrebných informácií bude informovať obecné zastupiteľstvo.

 

Žiadosť o zmiernenie podmienok verejnej obchodnej súťaže

Pán Ivan Beseda prejavil záujme zúčastniť sa II. kola verejnej obchodnej súťaže o odkúpenie pozemku na výstavbu. Jednalo sa najmä o vydanie stavebného povolenia do 1 roka od kúpy pozemku a o kolaudáciu do 2 rokov od vydania stavebného povolenia.

Poslanci vyjadrili názor, podmienky súťaže nie je možné v jej priebehu meniť a zostávajú riadne v platnosti. V tomto zmysle treba zaslať vyjadrenie k žiadosti.

 

Občania sa dožadovali čistenia potoka Holeška, najmä z obavy pred možnými povodňami. Správca toku v tomto období nemá voľné finančné prostriedky na vykonanie údržby. Starosta obce sa dohodol so správcom toku, že pracovníci obce vykonajú údržbu toku, ale v tomto období  pracovníci budujú vodovod na Strážovskej ulici.

 

Klub mladých si vyrovnal všetky záväzky, ktoré mal voči obci Krakovany. Faktúru za spotrebu médií za rok 2005 uhradil v plnej výške. Pri faktúre za rok 2006 bola  urobená kompenzácia. V hodnote 5.000,- Sk obec od klubu odkúpila vybavenie posilňovne a zvyšnú sumu 1.735,- Sk uhradili v hotovosti. Zmluvný vzťah bol ukončený podpísaním dohody o ukončení nájmu.

 

Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných vývozoch separovaného odpadu. 16. septembra 2006 (sobota) sa uskutoční vývoz textilu a 23. septembra 2006 sa uskutoční vývoz elektroodpadu.

 

Žiadosť RNDr. Andreja Kusendu a manželky o odkúpenie časti parcely

RNDr. Kusenda s manželkou požiadali obec o vydanie súhlasu na drobnú stavbu - oplotenie pozemku. Nakoľko však podľa listu vlastníctva a geometrického plánu sa nejedná o rovnú líniu, predložili žiadosť na základe novovypracovného geometrického plánu, ktorým chcú svoj pozemok zarovnať súbežne s miestnou komunikáciou.

Poslanci sa s návrhom zoznámili, ale postúpili ho na prerokovanie stavebnej komisii, ktorá má posúdiť vhodnosť takéhoto zamerania vzhľadom na budúcu výstavbu miestnej komunikácie.

 

Futbalový oddiel žien pri TJ Skloplast Trnava  predložil žiadosť o poskytnutie finančnej resp. materiálnej pomoci na zabezpečenie športovej činnosti oddielu. Žiadosť predložil poslanec Jozef Štefanka, ktorého dcéra Martina je členkou futbalového oddielu.

Predseda finančnej komisie sa vyjadril, že žiadosť bude musieť byť posúdená vo finančnej komisii a rozhodne sa o nej príslušným rozpočtovým opatrením, nakoľko v schválenom rozpočte nie sú voľné finančné prostriedky.

 

Starosta obce prečítal prítomným poslancom ďakovný list od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany za poskytnutý sponzorský dar pri organizovaní II. ročníka stretnutia mládeže Nebojte sa!

 

 

Interpelácie poslancov:

 

Andrej Čelín - ako sa bude riešiť problematika parkovania kamiónov na miestnych komunikáciách?

 

Starosta obce - obec dostala ponuku na akciovú cenu na nákup snežnej frézy. Predložil na zváženie možnosť zakúpenia tohto mechanizmu vzhľadom na jeho potrebu pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.

 

Ľubomír Pekarovič, kontrolór obce - vyjadril súhlas s návrhom, ale doplnil ho o potrebu zakúpenia drvičky odpadu. Do týchto mechanizmov navrhol investovať a zakúpiť výkonnejšie stroje a obec by ich mohla poskytovať aj pre potreby susedných obcí.

 

Starosta obce zároveň informoval poslancov o organizovaní 44. ročníka Považského maratónu, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. septembra 2006.

 

K bodu č. 9

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 9/2006 z  31. augusta 2006. 

 

 

UZNESENIE č. 9/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. augusta 2006

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Jozefa Macháča a Andreja Čelína

3. overovateľov zápisnice Annu Belobradovú a Petra Kiktu

4. pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2. decembra 2006 vytvorenie 1 volebného obvodu, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov

5. smernicu starostu obce, ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií a sadzobník poplatkov s účinnosťou od 1. septembra 2006

6. kúpnu cenu na parcelu č. 643 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch o výmere 4.956 m2 vo výške 200,- Sk/1 m2 pre firmu AG Sturm. Firma AG Sturm umožní obci Krakovany pripojiť sa na vybudovanú kanalizačnú prípojku, ktorá bude vybudovaná na Veternej ulici.

7. zmenu Územného plánu obce Krakovany č. 1/2006

8. zmenu organizačnej štruktúry obce, v prevádzke ŠJ MŠ sa dopĺňa krátený pracovný úväzok na 10 hodín týždenne a v prevádzke ŠJ ZŠ sa dopĺňa krátený pracovný úväzok na 20 hodín týždenne.

 

B. berie na vedomie:

 

1. kontrolu uznesenia

2. informáciu starostu obce o vykonaných aktivitách v obci

3. žiadosť p. Ivana Besedu o zmiernenie podmienok II. kola verejnej obchodnej súťaže

4. poďakovanie Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany

 

C. ruší:

 

1. uznesenie č. 8/2006 bod A.5 o kúpnej cene 250,- Sk / 1 m2 pri odpredaji parcely č. 643 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch pri firmu AG Sturm.

 

D. postupuje:

 

1. žiadosť RNDr. Kusendu a manželky na posúdenie stavebnej komisii

2. žiadosť futbalového oddielu žien pri TJ Skloplast Trnava na prerokovanie vo finančnej komisii na rozpočtové opatrenie

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 9/2006 zo dňa  31. augusta 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 10

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.