Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. septembra 2012

 č. 8/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Ročný zápis do kroniky za rok 2011

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesení

7.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda a Mgr. Lukáš Radoský Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Ročný zápis do kroniky za rok 2011
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 76/7/2012-89/7/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 30.augusta 2012. Všetky uznesenia, z ktorých vyplývala úloha boli splnené. Uznesenie č. 88/7/2012 – výmena okien a dverí na Pivárni u notára, zatiaľ nesplnené, bude sa riešiť do konca roku 2012. 

Z interpelácií poslancov – O opravu pomníka dekana Žilinčana  je potrebné požiadať p. farára Zoňa.

Na zasadnutie prišiel poslanec  Ing. Milan Jurda.

 

K bodu  č.4

Ročný zápis do kroniky na rok 2011

Starosta obce požiadal poslancov, aby pripomienkovali jednotlivé kapitoly zápisu. Celý zápis sa nečítal, lebo bol poslancom doručený v elektronickej podobe.  Pripomienku mal poslanec Ladislav Žitnanský  na nesprávne uvedené meno harmonikára v kapitole č.10 Spolky a organizácie, Jednota dôchodcov Slovenska   v Krakovanoch. Meno harmonikára je pán Alojz Krajčovič.  Ďalšia požiadavka bola na doplnenie kapitoly č. 12 Mimoriadne udalosti. Pán Žitnanský požiadal o doplnenie dátumu  tragickej smrti občana Vladimír Glasnáka, ktorý zomrel pri dopravnej nehode vo Vrbovom. Dátum nehody je 21. júla 2011. K ostatným kapitolám poslanci nemali žiadne pripomienky. Za ročný zápis do kroniky za rok 2011 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 0, bol ročný zápis do kroniky za rok 2011 s pripomienkami, ktoré budú zapracované do textu zápisu schválený. 

 

K bodu č. 5

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť stavebníkov zo Záhradkovej ulice  o zrušenie uznesenia a prehodnotenie sumy na spoluúčasť  financovanía obecnej kanalizácie. Na zasadnutí sa zúčastnili aj stavebníci zo Záhradkovej ulice, ktorí žiadosť o zrušenie uznesenia podali. Odsúhlasená výška spoluúčasti 1000€ sa im zdá vysoká, vzhľadom k tomu, že pri samotnom pripojení im vzniknú ďalšie náklady.  Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k požiadavke stavebníkov vyjadrili. 

- Mgr. Juraj Filo  sa pýtal starostu, či so stavebníkmi rokoval pred schvaľovaním spoluúčasti. Starosta odpovedal, rokovanie bolo, len o tom, že bude spoluúčasť, nehovorilo sa o výške. Tá sa rozhodla až na samotnom zasadnutí OZ v máji.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

- Peter Kikta, - obec sa snaží náklady na zhotovenie kanalizácie znižovať, lebo financií v rozpočte je málo. Obec sa rozhodla, že kanalizáciu v Záhradkovej ulici vybuduje, lebo táto časť nie je zahrnutá v komplexnom projekte kanalizácie pre celú obec.  Podobná situácia bola aj na Južnej ulici, ale tam sa neuvažovalo o spoluúčasti stavebníkov, lebo pozemky na výstavbu predávala  obec. Získané financie z predaja pozemkov investovala do zhotovenía sietí. V tomto prípade stavebníci kúpili pozemky od súkromných osôb. Obec preto vybudovala len základné inžinierske siete ako vodu, elektriku a plyn. Kanalizáciu sa rozhodla riešiť spôsobom spoluúčasti stavebníkov a vrátené peniaze chce použiť na úpravu príjazdovej komunikácie.

- Mgr. Lukáš Radoský, starosta sa zachoval korektne, že kanalizáciu vybudoval aj napriek tomu, že stavebníci zmluvy o spoluúčasti nepodpísali.  V tomto prípade kanalizáciu  považuje za nadštandard, lebo celá obec, okrem vybraných ulíc je bez kanalizácie.

- Ing. Michal Sedlák, obec urobila, čo bolo v jej silách, poplatok nebol schválený preto, aby ťahala peniaze od stavebníkov,  práve opačne, úmysel bol  práve ušetriť stavebníkom polovicu nákladov, ktoré by vynaložili na septik, prípadne na domácu čističku.

- Ing. Milan Jurda, súhlasí so spolufinancovaním, a náklady spojené s pripojením na verejnú sieť nie sú až také veľké, záleží to od veľkosti šachty, vychádza to cca 300€.

- Starosta obce, je tam 6 stavebníkom, všetci sa nechcú pripájať, je potrebné stanoviť podmienky: 1. Či budú musieť platiť všetci, 2. stanoviť novú výšku poplatku, 3. či bude potrebné uhradiť spoluúčasť v celku, alebo sa umožnia splátky.

- Mgr. Juraj Filo navrhol znížiť splátku za spolufinancovanie  o predbežnú výšku ďalších  nákladov ( cca 300€), spojených s pripojením na verejnú kanalizačnú sieť, t.j. na 700,-€, s možnosťou zaplatenia na splátky. Poplatok by mali platiť všetci, čo sa budú chcieť pripojiť, aj keď sa budú pripájať neskôr.

- Martin Gono, navrhol znížiť poplatok na 500,-€.

Aby poslanci mohli zmeniť výšku spoluúčasti na  vybudovanie kanalizácie v Záhradkovej ulici je potrebné zrušiť uznesenie, v ktorom bola odsúhlasené výška spoluúčasti 1000€.

 Starosta obce dal hlasovať za zrušenie uznesenia č. 47/3/2012. Hlasovaním za: 6( Filo, Florek, Gono, Jurda, Radoský, Žitnanský), proti: 3 (Kikta, Sedlák, Štefanka), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 47/3/2012 zrušené.

Starosta dal hlasovať za  prvý návrh zníženia spoluúčasti na 700,- € s možnosťou platenia aj na  splátky, ktorý predložil Mgr. Juraj Filo.   Hlasovaním za: 5 ( Filo, Florek, Jurda, Radoský, Žitnanský), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 4 ( Gono, Kikta, Sedlák, Štefanka), nehlasoval: 0, bola výška spoluúčasti 700,-€ schválená. Za druhý návrh 500,-€ sa už nehlasovalo.

Starosta obce ešte upresnil, že prvá splátka vo výške 350,-€ bude zaplatená pri podpise zmluvy a ďalšie do 22.12.2012.

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť riaditeľky ZŠ  Mgr. Evy Seitlerovej o delegovanie zástupcu obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany. 

Starosta obce doporučil, aby zloženie Rady školy  malo 7 členov,  z toho by boli traja členovia za zriaďovateľa, dvaja členovia zo školských zamestnancov (jeden pedagóg a jeden nepedagóg) a dvaja zástupcovia z rodičov.  Zo zákona vyplýva, že obec ako zriaďovateľ má mať väčšinové zastúpenie.  Tento model starosta  odporučil aj pri voľbe Rady školy pri MŠ, ktorej funkčné obdobie končí v roku 2013.  Z radov poslancov starosta navrhol delegovať poslancov Ing. Milana Jurdu,  Mgr. Juraja Filu a Ing. Mariána Floreka. K návrhu poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na zmenu štruktúry Rady školy pri ZŠ a MŠ a delegovanie poslancov Ing. Milana Jurdu, Mgr. Juraja Filu a Ing. Mariána Floreka schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom výzvu Trnavského samosprávneho kraja na podporu Centrálneho krízového fondu  regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja v roku 2012. Túto výzvu poslanci zobrali na vedomie a podrobnejšie sa touto problematikou budú zaoberať na októbrovom zasadnutí OZ.

 

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o zmenu ÚP obce, ktorú podala   spoločnosť Minerál Aquaservis, s,r.o. Vajanského 58, 921 01 Piešťany.  Spoločnosť stavia sídlo svojej firmy v našej obci v priemyselnej zóne Za železnicou. V tejto časti má záujem postaviť v najbližšej budúcnosti  aj rekreačno-relaxačné centrum s cca tromi bazénmi. Zmena ÚP spočíva  v odčlenení parciel č. 334/6 a 325/1 z priemyselnej zóny  a vytvorenie športovo – rekreačnej a vzdelávacej zóny.   Zároveň má spoločnosť Minerál Aquaservis záujem o odkúpenie p.č. 543/2 a p.č.544/3 k.ú. Stráže, ktoré sú vo vlastníctve obce Krakovany, nachádzajúca sa  na druhej strany cesty, ktoré by slúžili na zriadenie parkoviska. Za zmenu ÚP obce dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený predbežný súhlas na zmenu ÚP obce Krakovany za účelom odčlenenia parciel č. 334/6 a 325/1 z priemyselnej zóny  a vytvorenie športovo – rekreačnej a vzdelávacej zónu. Náklady spojené so zmenou ÚP si hradí žiadateľ.  

Na odkúpenie parciel bude potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž.

 

- Starosta obce predložil poslancom zámer podnikateľských subjektov  na parcele vedľa spoločnosti Stürmsfs, ktorú majú záujem odkúpiť od spoločnosti I&M, s.r.o.  Sú to podnikatelia MET AGRO Michal Hruška z Trebatíc, ktorý chce zriadiť auto-umývarku a čerpaciu stanicu, Ing. Michal Kravárik, Brezová pod Bradlom  predpokladá postaviť halu na výrubu pružín a SUNCOLOR – Ľuboš Pavlíček, Vrbové, sklad na farby-laky. K predloženým zámerom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za predložené podnikateľské zámery hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli podnikateľské zámery schválené.

 

Interpelácie poslancov

- Ing. Michal Sedlák, pochválil akciu MsSČK Slávnosti jesene,  požiadal starostu, či by sa obec nemohla ešte viac zapojiť do tejto akcie. Starosta obce odpovedal hneď, že do akcie sa zapojili sponzorsky zakúpením mäsa pre súťažiace družstvá a samotnou predprípravou areálu, ako bolo zhotovenie zábradlia a schodov na bývalú kolibu osvetlením areálu a podobnými aktivitami. 

- Mgr. Juraj Filo tlmočil požiadavku p. Krestovej, či by sa mohla ďalšia akcia MSSČK fašiangová zabíjačka konať v priestoroch kultúrneho domu, aby mohla byť vo väčšom rozsahu, ako bola v tomto roku, v priestoroch Pivárne u Notára.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Peter Kikta.

- Jozef Štefanka, vyzvať Železnice SR na vyčistenie priestorov pri železničnej trati, ktoré sú zaburinené.   Upozornil na  parkujúce autá na Strážovskej ulici.

- Mgr. Lukáš Radoský, doriešiť požiadavku na výmenu okien a dverí v Pivárni u Notára a v kaderníctve.

- Martin Gono, požiadal o vyrezanie kríku pri plote PŠD v Strážoch.

 

K bodu č. 6

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 27. septembra  2012

 

 

K bodu  č. 7

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 27. septembra  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 90/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Ročný zápis do kroniky na rok 2011
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo, Gono, Florek,Kikta, Sedlák Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 91/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka

 

Prítomných: 7

Za:  7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 92/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č. 76/7/2012-89/7/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 30. augusta 2012

 

Prítomných: 8 (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Ročný zápis do kroniky na rok 2011

 

Uznesenie č. 93/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Ročný zápis do kroniky na rok 2011

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky na rok 2011

 

Prítomných: 8 (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Rôzne

Uznesenie č. 94/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť o zrušenie uznesenia 47/3/2012

 

Schvaľuje

Zrušenie uznesenie č. 47/3/2012

 

Prítomných: 9 (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo, Florek, Gono, Jurda, Radoský,  Žitnanský)

Proti: 3 ( Kikta, Sedlák, Štefanka,)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 95/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Návrh na výšku spoluúčasti na vybudovanie kanalizácie 700,- € v Záhradkovej ulici

 

Schvaľuje

Výšku  spoluúčasti na vybudovanie kanalizácie 700,- € v Záhradkovej ulici

 

Prítomných 9 (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 5 (Filo, Florek,  Jurda, Radoský,  Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 4 ( Gono, Kikta, Sedlák, Štefanka,)

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 96/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť riaditeľky ZŠ o delegovanie zástupcu z radu poslancov do Rady školy pri ZŠ.

 

Schvaľuje

Zmenu štruktúry Rady školy pri ZŠ a MŠ 3,2,2, - (zriaďovateľ, pedagogickí a nepedagogickí, rodičia) a zároveň deleguje poslancov Ing. Milana Jurdu,  Mgr. Juraja Filu a Ing. Mariána  Floreka do rady ZŠ a MŠ.

 

Prítomných:9 (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 97/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o podporu centrálneho krízového fondu

 

Prítomných:9  (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 98/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Mineral aquaservis na zmenu UP

 

Schvaľuje

Predbežný súhlas na zmenu ÚP obce Krakovany za účelom odčlenení parciel č. 334/6 a 325/1 z priemyselnej zóny  a vytvorenie športovo – rekreačnej a vzdelávacej zóny. Náklady spojené so zmenou ÚP si hradí žiadateľ.  

Prítomných: 9  (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 99/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

žiadosť fa Minerál Aquaservis, o odkúpenie obecného pozemku na p.č.543/2  a p.č. 544/3  k.ú. Stráže

 

Prítomných: 9  (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9

Proti:  0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 100/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť  firiem MET AGRO Michal Hruška z Trebatíc, Ing. Michal Kravárik, Brezová pod Bradlom  a SUNCOLOR – Ľuboš Pavlíček, Vrbové, o schválenie podnikateľského zámeru.

 

Schvaľuje

podnikateľský zámer pre spoločnosti MET AGRO Michal Hruška z Trebatíc, ktorý chce zriadiť auto-umývarku a čerpaciu stanicu, Ing. Michal Kravárik, Brezová pod Bradlom  predpokladá postaviť halu na výrubu pružín a SUNCOLOR – Ľuboš Pavlíček, Vrbové, sklad na farby-laky.

 

Prítomných: 9  (Filo, Gono, Jurda, Florek, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9

Proti:  0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 101/8/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:8  (Filo, Gono, Jurda, Florek, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti:  0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

 

V Krakovanoch  27. septembra  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková