Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. októbra 2011

 č. 8/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Mgr. Eva Seitlerová a Jozefína Klčová

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za školský rok 2010/2011

5.      Zmena VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

6.      Káblová televízia

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa písomne ospravedlnili poslaneci  Martin Gono a Mgr. Lukáš Radoský. Zo začiatku zasadnutia a ospravedlnil poslanec Ing. Milan Jurda a Ing. Michal Sedlák. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za školský rok 2010/2011
 5. Zmena VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 6. Káblová televízia
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesení
 9. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Mariána Floreka  a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5 proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Milan Jurda.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 72/7/2011-79/7/2011 z riadneho zasadnutia konaného dňa 29. septembra 2011.

-        76/7/2011- zástupcovia káblovej televízie z firmy Stelar sú pozvaní na zasadnutie OZ a riešenie problematiky káblovej televízie  je samostatný bod rokovania.

-        79/7/2011 – na zasadnutie OZ bol pozvaný okrskár OO PZ vo Vrbovom pán Blaho.

-        78/7/2011 – interpelácie poslancov

- Starosta obce rokoval s pánom Belmechrim ohľadne osvetlenia kostola aj nového osvetlenia vianočného stromčeka na námestí. Cenovú ponuku pán Belmechri zatiaľ nestihol vypracovať nakoľko bol odcestovaný. Do budúceho zasadnutia by mala byť ponuka vypracovaná  a bude predložená obecnému zastupiteľstvu. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

- Starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik a zástupca starostu Peter Kikta sa zúčastnili na rokovaní s predstaviteľom firmy TAVOS, a.s., Piešťany pánom Ing.  Kuběnom. O rokovaní informoval zástupca starostu Peter Kikta. Na rokovaní sa prebralo budovanie kanalizácie v obci Krakovany, na ktorú je vypracovaný spoločný projekt a čaká sa na ďalšiu výzvu. Obec sama budovať kanalizáciu nemôže, lebo na to nemáme finančné prostriedky. Ohľadne prejazdu ťažkých fekálnych vozidiel cez našu obec riaditeľ TAVOS-u prisľúbil, že väčšiu časť vývozu presmeruje na ČOV do Piešťan, aby obec nebola toľko zaťažená.  Taktiež pán riaditeľ Kuběna napíše list prevádzkovateľom fekálnych vozidiel na dodržiavanie rýchlosti pri prejazde obcou.

 

K bodu č. 4

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub  za školský rok 2010/2011 vypracovala a predkladala  riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

- Základné  identifikačné údaje o škole

- údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

- údaje o žiakoch školy za školský rok 2010/2011

- výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

- počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

- predmetové olympiády

- projekty, do ktorých sa škola zapojila

- koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2009/2010 a jeho vyhodnotenie

- voľnočasové aktivity školy

- spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

- aktivity a prezentáciu školy na verejnosti

- vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

- vyhodnotenie realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vnútroškolskú kontrola

- podklady k organizácii školského roka 2011/2012

Správa bola prerokovaná   Radou školy 29.8.2011, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.  

Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky k odprezetovanej správe o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ. Poslanec Ing. Michal Sedlák pochválil spoluprácu so základnou školou. Ing. Marián Florek vyslovil milé prekvapenie nad množstvom aktivít, ktoré škola vykonáva. Mgr. Juraj Filo požiadal riaditeľku ZŠ o stručný výňatok zo správy, ktorá by sa dala uverejniť v budúcom čísle Hlasu Krakovian.  

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bola správa o výchovno -vzdelávacej činnosti Základnej školy v Krakovanoch v školskom roku 2010/2011 schválená.

(Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu  zápisnice).

 

Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ,  predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2010/2011.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o materskej škole

- údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

- štatistické údaje

- prehľad o dochádzke detí do MŠ

- rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

- údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

- charakteristika priestorov školy

- analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

- dopravná a zdravotná výchova

- analýza vnútroškolskej kontroly

- závery z analýzy za školský rok 2010/2011

- závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

- obsahové zameranie pedagogických porád

- spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

- analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí,  OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch  12.10.2011.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2010/2011 schválená.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice).

Vzhľadom k tomu, že škôlka je už v havarijnom stave starosta obce informoval poslancov, že prostredníctvom agentúry obec podala žiadosť o rekonštrukciu MŠ (výmena kúrenia, výmena okien a zateplenie budovy).

 

K bodu č. 5

Starosta obce 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. Návrhom sa upravuje § 4 bod II. Opatrovateľská služba. Výška úhrady za opatrovateľskú službu bola 0,40 €/hod. V predloženom návrhu, ktorý vypracovala Mgr. Jana Lajchová sa výška za opatrovateľskú službu zvyšuje na 0,60 €/hod.  Starosta obce poslancom vysvetlil, prečo predložil návrh na navýšenie za opatrovateľskú službu.  Opatrovaný platí obci sumu 0,40 €/hod. opatrovateľskej služby. Obec zasa platí opatrovateľku, ktorá je zamestnaná na skrátený pracovný úväzok.  Náklady ktoré obec vynakladá na jednu opatrovateľku je v priemere 3,0 €/hod. Zvýšením ceny za opatrovateľku služby by sa znížila strata, ktorú obec vytvára pri poskytovaní opatrovateľskej služby  v domácnosti. Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k predloženému návrhu vyjadrili. Poslanec Ing.  Michal Sedlák súhlasil s predloženým návrhom. Poslanec Peter Kikta navrhol výšku poplatku za opatrovateľskú službu zvýšiť na 0,70 €/hod. Ostatní poslanci už pozmeňovanie návrhy nepredložili. Starosta obce dal hlasovať najskôr za návrh 0,60€/hod. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na zmenu VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby § 4 bod II. schválený. Za návrh poslanca Petra Kiktu sa už nehlasovalo.     

K bodu  č.6

Vzhľadom k tomu, že predstavitelia spoločnosti STELAR sa na rokovanie ešte nedostavili, starosta navrhol pokračovať  v rokovaní bodom Rôzne.  Po príchode pánov Sikovcov sa k danému programu rokovania vrátia.

 

 

K bodu č. 7

Rôzne

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o ponuke, ktorú dnes predložili na obec predstavitelia Západoslovenskej  televízie. Ing. Peter Chmela, riaditeľ a zároveň konateľ spoločnosti Region  Media s.r.o.  so sídlom v Trnave prišiel s ponukou propagovať našu obec v Západoslovenskej  televízii, ktorá bude vysielať v regiónoch západného Slovenska. Na vysielanie by obec prispela príspevkom 2000,00 €. Pre naše podmienky je táto ponuka vysoká a predseda kultúrnej komisie odporučil  ponuku neakceptovať.

- Mgr. Juraj Filo informoval poslancov, že ho oslovila spoločnosť DIGI TV s tým, že má záujem rozšíriť svoje vysielanie aj v našej obci. Zástupca spoločnosti telefonoval aj so starostom obce. Spoločnosť má stratégiu, že káblové rozvody, ktoré vybudovala obec odkupujú. Poslanec Mgr. Juraj Filo odporučil, aby starosta obce s predstaviteľmi spoločnosti DIGI TV rokoval a zistil bližšie informácie a podmienky vysielania. Na rokovaní sa môžu  zúčastniť aj ďalší poslanci, ak budú mať záujem. 

-  Starosta obce prečítal žiadosť Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej o úpravu podlahy v kuchyni v nájomnom byte č. 1.  Potrebné práce si vykonajú svojpomocne, zároveň žiadajú o preplatenie potrebného materiálu. K predloženej žiadosti podal písomné stanovisko aj predseda stavebnej komisie Mgr. Lukáš Radoský. Vzhľadom k tomu, že sa rokovania obecného zastupiteľstva nemohol zúčastniť osobne, stanovisko k žiadosti poslal na obecný úrad emailom.  V stanovisko sa uvádza: „Vzhľadom na nevhodnosť súčasnej linoleovej podlahy (jej podklad je veľmi nerovný a nevyhovojúci) súhlasím so zamýšľanou stavebnou úpravou a odporúčam obecnému zastupiteľstvu uvedenú žiadosť rodiny Štefankovej schváliť. Pani Štefanková sa pýtala aj na možnú spoluúčasť obce, nakoľko ide o trvalú investíciu do obecného majetku. Rodina Štefanková by zakúpila dlažbu a uhradila by práce a obec by sa podieľala zakúpením nivelačnej hmoty a klebra. V prípade, ak takáto požiadavka by bola v žiadosti rodiny Štefankovej obsiahnutá, odporúčam spoluúčasť obce v tomto rozsahu schváliť, nakoľko sa jedná o obecný majetok a vykonaná zmena bude slúžiť aj prípadným budúcim nájomcom“. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k predloženej žiadosti a stanovisku stavebnej komisie vyjadrili.  K žiadosti sa vyjadril predseda finančnej komisie Peter Kikta, ktorý súhlasí s vykonaním rekonštrukcie podlahy v kuchyni obecného nájomného bytu, ale nesúhlasí so spoluúčasťou obce. Vzhľadom k tomu, že nájomné za byt je pomerne nízke, navrhuje, aby si rekonštrukciu nájomníci urobili na vlastné náklady.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bola rekonštrukcia podlahy kuchyne v nájomnom byte č. 1 schválená na vlastné náklady nájomníkov.

Starosta obce informoval poslancov:

-Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková požiadala o nástup do práce po materskej dovolenke s nástupom od 1.11.2011.

- Obec požiadala o preplatenie DPH z projektu rekonštrukcia MK Veterná ulica. Peniaze by mohli prísť do konca roka.

- V kozmetickom salóne bola urobená rekonštrukcia vykurovania a výmena okna.

- Do 15. novembra je potrebné, aby organizácie pôsobiace v obci podali na obecný úrad žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Tieto žiadosti sa budú prerokovávať na najbližšom zasadnutí OZ, ktoré bude 24. novembra.

- Miestne dane a poplatky už zaplatili všetci daňovníci  okrem tých, ktorí majú schválený splátkový kalendár.

- Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2010 bol prepísaný a podpísaný starostom obce a zástupcom starostu.

-  Vzhľadom k tomu, že obec získala bezodplatne parcelu č. 653/1  a 653/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch, (cesta smerom na Trebatice cez pole), od Slovenského pozemkového fondu,  bude potrebné, aby obec rokovala s dotknutými podnikateľskými subjektami o zámene týchto parciel, ktoré predeľujú pozemky vo vlastníctve týchto subjektov. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie predbežného súhlasu so zámenou p.č. 653/1 a 653/3, k.ú. Stráže pri Krakovanoch (miestna komunikácia do Trebatíc cez pole) s dotknutými podnikateľskými subjektami v priemyselnej zóne Jutrá. Hlasovaním za: 6, proti: 1(Florek), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas  na zámenu miestnej komunikácie p.č. 653/1, 653/3 k.ú. Stráže s dotknutými podnikateľskými  subjektami v priemyselnej zóne Jutrá schválený.

Na zasadnutie OZ prišiel pán Blaho, okrskár OO PZ vo Vrbovom, ktorý je okrskárom pre našu obec. Starosta obce mu vysvetlil najväčší problém, ktorý obec má s parkovaním kamiónov v obci. Pán Blaho vysvetlil poslancom, že polícia môže pokutovať len porušenie dopravného značenia, Pokiaľ je problém s dlhodobým parkovaním kamiónov v centre obce   dá sa tento problém riešiť osadením zákazu státia prípadne zónovou značkou. Samotné dopravné značenie musí byť  odsúhlasené dopravným inžinierom ODI Trnava. V prípadoch akéhokoľvek porušovania zákona je potrebné volať 158, ktorá okamžite na miesto pošle hliadku a problém bude na mieste riešiť. V prípade opakovaného porušovania môžu ukladať aj blokovú pokutu.  To sa týka aj nepovoľovaného spaľovania aj porušovania stanovených otváracích hodím v pohostinských zariadeniach.

Oznam, v ktorých prípadoch je potrebné volať políciu, bude zverejnený aj na obecnom informačnom kanále. Riaditeľka ZŠ v Krakovanoch sa pýtala, aké riešenie by bolo najúčinnejšie pri riešení priechodu pre chodcov pri ZŠ. Pán Blaho konštatoval, že farebné vyznačenie priechodov pre chodcov, ktoré sú dnes moderné, nie je veľmi dobré, lebo červená farba je veľmi šmykľavá, čo predlžuje účinnosť brzdenia.

Na zasadnutie prišli zástupcovia firmy Stelar.

K bodu č. 6 – Káblová televízia.

Starosta obce s pýtal, či firma Stelar uvažuje s odkúpením káblovej televízie v obci. Zástupca spoločnosti povedal, že za dnešných ekonomických podmienok odkúpenie nepripadá do úvahy, ani s touto alternatívou neuvažujú. Poslancom predložil návrh zmluvy na dlhodobý prenájom káblovej televízie. Poslanec Mgr. Juraj Filo sa pýtal, či spoločnosť uvažuje aj s balíčkovaním programovej ponuky.  Zástupca firmy odpovedal, že balíčkovať nebudú, ale môžu rozdeliť programy len v rámci digitálneho vysielania a analógového vysielania. Z analógového zložení by vypustili drahšie platené programy a digitálna ponuka by sa zatraktívnila o nejaké zaujímavé programy.

 Poslanec Juraj Filo navrhol, aby si poslanci zmluvu preštudovali  a pripomienkovali.

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov o príprave publikácie k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci  Krakovany. V tejto súvislosti navrhol poslancom  zvážiť schválenie VZN na dodržiavanie poriadku a čistoty v obci, aby sa do roku 2013 podarilo obec dôstojne upraviť.  V tejto súvislosti mal pripomienku zástupca starostu Peter Kikta, či je zaplatený poplatok za zvláštne užívanie verejného priestranstva za umiestnenie kontajnera pri Hasičskej zbrojnici, ktorý tam umiestnila firma AD Fruit.  Starosta obce odpovedal, že firma  za kontajner neplatí, preto sa im pošle výzva na zaplatenie celého prenájmu a zároveň odstránenie kontajnera z verejného priestranstva.

 

Interpelácie

Peter Kikta – Pán Vavrík robí stavebné úpravy pri svojom rodinnom dome z ulice Hrádze pri garáži, či sú tieto stavebné úpravy v súlade so stavebným zákonom, a či má pán Vavrík na úpravy povolenie stavebného úradu. Starosta obce odpovedal, že situáciu preverí.

 

Ing. Milan Jurda – Pán Vavrík výmenou okien znehodnotil vzhľad  peknej budovy, či nie je možné, aby sa pri takýchto domoch vyjadrovali z pamiatkového úradu. Odpovedal starosta obce, že pamiatkový úrad sa vyjadruje len k rekonštrukcii domov, ktoré sú uznané za historické, alebo kultúrne pamiatky.

 

Ing. Michal Sedlák, požiadal starostu obce, aby oslovil firmu Minerál Aqua servis, ktorá začala s výstavbou svojej firmy na Školskej ulici, či by nemohli poskytnúť vykopanú zeminu na navezenie amfiteátra. V akom stave sú platby  dane od PŠD Krakovany. Navrhol prizvať predsedu družstva na budúce zasadnutie OZ. Na najbližšom zasadnutí kultúrnej komisie prejednajú návrh na prijatie upratovačky do kultúrneho domu na 6 hodinový pracovný úväzok aj napriek tomu, že sa v poslednej dobe zlepšila. 

 

Mgr. Juraj Filo – požiadal poslancov, ktorí majú záujem, aby aspoň jeden krát ročne prispievali do Hlasu Krakovian. Cesta Ulica k Spúšťu, či obec neuvažovala s výkupom cesty. Odpovedal starosta obce,  parcely pod MK na Ulici k Spúšťu majú dvojité vlastníctvo. Podklady  boli odovzdané právnikovi. Pripravuje sa návrh na súd.  Zahrnúť do pripravovaného rozpočtu náklady na rekonštrukciu MK na ulici Hoštáky, ktorá je v havarijnom stave, hlavne v jej začiatok pri starom kine. Predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka sa pýtal, či už prebehli rokovania s agentúrou DUNA. Odpovedal predseda kultúrnej komisie, že rokovania zatiaľ neboli.

 

Ladislav Žitnanský – na autobusovej zastávke pri železničnej stanici v smere do Piešťan je zlomená lavička.

 

V závere rokovania požiadal o slovo Ing. Elena Podmaková. Chcela požiadať poslancov, aby pri zostavovaní rozpočtu pamätali aj na materskú školu a navýšili jej rozpočet, aby bežný inventár do tried sa nemusel kupovať z peňazí, ktoré získajú rodičia z dobrovoľných akcií, ktoré by mali byť určené predovšetkým na doplnkové akcie a hračky pre deti.

Predseda finančnej komisie Peter Kikta odpovedal, že pri zostavovaní rozpočtu je potrebné, aby riaditeľka MŠ predložila konkrétne požiadavky aj s cenami, ktoré je potrebné v priebehu školského roka zakúpiť.

 

K bodu  č.8

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa 27. októbra  2011.

 

K bodu  č.9

 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

  

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 27. októbra  2011

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 80/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za školský rok 2010/2011
 5. Zmena VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 6. Káblová televízia
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesení
 9. Záver

 

Prítomných:5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č.81/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Ing. Mariána Floreka a Jozefa Štefanku

 

Prítomných:5

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 82/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 72/7/2011-79/7/2011,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných:7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za školský rok 2010/2011

 

Uznesenie č. 83/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ za školský rok 2010/2011

 

B/Schvaľuje

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ za školský rok 2010/2011

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 84/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ za školský rok 2010/2011

 

B/Schvaľuje

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ za školský rok 2010/2011

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu 5

Zmena VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

Uznesenie č. 85/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Zmena VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

 

B/Schvaľuje

Zmena VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby § 4 bod II. Výška úhrady za sociálnu službu – opatrovateľská služba je 0,60 eur/1hod. opatrovateľskej služby

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Káblová televízia

 

Uznesenie č. 86/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

ponuku firmy STELAR o prenájme obecného Káblového distribučného systému v obci Krakovany.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 87/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu o ponuke Západoslovenskej regionálnej televízie

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 88/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu poslanca Juraja Filu o možnosti spolupráce a rokovaniach so spoločnosťou DIGI TV

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

Uznesenie č. 89/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Jozefa Štefanku a Zlatici Ferancovej o rekonštrukcie podlahy v kuchyni v nájomnom byte č. 1

 

B/ Schvaľuje

Rekonštrukciu podlahy kuchyne v nájomnom byte č. 1 na náklady nájomcov Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 90/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Informácie starostu obce

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 91/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť starostu obce o predbežný súhlas zámenu miestnej komunikácie p.č.  653/1, 653/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch  s dotknutými  subjektami v priemyselnej zóne Jutrá.

 

B/ Schvaľuje

predbežný súhlas na zámenu miestnej komunikácie p.č.  653/1, 653/3 k.ú. Stráže  pri Krakovanoch s dotknutými  subjektami v priemyselnej zóne Jutrá.

 

Prítomných: 7

Za: 6

Proti:1 (Florek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 92/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie pána Blahu, okrskára OO PZ vo Vrbovom o spolupráci polície s obcou Krakovany.

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 93/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 94/8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

Kancelárii obecného úradu  vyzvať firmu AD FRUIT na odstránenie kontejnera pred  hasičskou zbrojnicou a zaplatenie doterajšieho nájmu.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

V Krakovanoch  27. októbra   2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková