Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 23. septembra 2010

 č. 8/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Prenájom priestorov bývalého klubu mladých

5.      Ročný zápis do kroniky pre rok 2009

6.      Zníženie kapacity v ZOS

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia                                                                  

9.      Záver 

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo, a Martin Gono.  Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili  Mgr. Lukáš Radoský a Ing. Michal Sedlák. Predložil na schválenie program rokovania.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol  Ing. Jarolíma Kališa  a Ing.  Milana Jurdu.

Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 7/2010

- Pohľadávky pani Sabovej sú vyrovnané, zostala už len nezaplatená jedna faktúra za vyúčtovanie plynu za 2. polrok 2009 a vývoz fekálií vo výške 365,78 €.

- Komisia na zastupovanie hlavnej kontrolórky počas čerpania materskej dovolenky sa bude prejednávať v bode rôzne.

- Pani Pialová bola pozvaná na zasadnutie na 17,30 hod.

- Odpoveď na žiadosť p. Zuzica na odkúpenie  pozemku p.č. 226, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 419 m2, ktorá susedí s jeho záhradou bola zaslaná.

- Zmluva so spoločnosťou A care, s.r.o. Piešťany na dlhodobý prenájmu  p.č. 473 o výmere 1852 m2 – zastavané plochy, bola podpísaná.

- Cyklotur prejazd obcami Mikroregiónu nad Holeškou, mala štart a cieľ v našej obci. Akcie sa zúčastnilo 64 účastníkov. Z našej obce sa zapojilo 8 účastníkov.

- Úloha vyzvať Správu ciest TTSK a vlastníkov pozemkov, ktoré nie sú udržiavané a rastie na nich burina, nebola splnená a  stále trvá.

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 4

Na zasadnutie prišla pozvaná pani Pialová, ktorá má záujem o prenajatie druhej časti Klubu mladých. V týchto priestoroch chce prevádzkovať kozmetický salón a neskôr si chce pribrať aj pedikérku. Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.  Úpravy priestorov si bude realizovať na vlastné náklady aj s doriešením vody a odpadu.

Jednotlivé návrhy na stanovenie nájmu predložili poslanci, Ing. Michal Sedlák navrhol výšku nájmu ako má kaderníčka na 50,00 € mesačne a v prípade že si do priestorov priberie pedikérku, nájom by sa zdvojnásobil.  Juraj Filo  navrhol, aby sa nájom pri prevádzkovaní ďalších služieb v prenajatej miestnosti nepočítal dvojnásobne, ale aby sa znížil na 80,00 € mesačne.  Starosta obce navrhol dobu prenájmu od 1.11.2010 do 31.12.2011. S týmto návrhom poslanci súhlasili. Predseda finančnej komisie Peter Kikta navrhol výšku nájmu za prvých 6 mesiacov 50,00 € a na ostávajúcich 8 mesiacov 80,00 €. Poslanec Mgr. Juraj Filo zasa navrhol  prvých osem mesiacov 50,00 € a zostávajúcich 6 mesiacov nájom 80,00 €. Starosta obce dal hlasovať najskôr za návrh Petra Kiktu,  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Filo Juraj), nehlasoval: 0, bol návrh na výšku nájomného prvých 6 mesiacov 50,00 € a ostávajúcich 8 mesiacov 80,00 € schválený. O návrhu poslanca Mgr. Juraja Filu sa už potom ani nehlasovalo.  Návrh nájomnej zmluvy bude pripravený na prerokovanie októbrového  OZ a po jeho schválení bude predložený pani Pialovej na podpis. 

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil na pripomienkovanie ročný zápis do kroniky pre rok 2009. Vzhľadom k tomu, že zápis bol rozposlaný poslancom elektronicky, na zasadnutí sa už nečítal, tak požiadal poslancov, aby k jednotlivým častiam zápisu predložili svoje pripomienky.  Poslanec Ladislav Žitnanský požaduje doplniť do časti „Mimoriadne udalosti“ dátum 21.6.2007, kedy bol zničený dub pri železničnej stanici. Zástupca starostu Peter Kikta požiadal doplniť v časti „Telovýchova a šport“ k vedeniu Futbalového klubu doplniť funkciu Športový riaditeľ, ktorú vykonáva  Jozef Galbavý. Ďalší poslanci už k predloženému ročnému zápisu do kroniky pre rok 2009 pripomienky nemali. Starosta obce dal za ročný zápis hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol zápis do kroniky pre rok 2009 aj s predloženými pripomienkami Petra Kiktu a Ladislava Žitnanského schválený.

 

K bodu č. 6

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Mgr. Jany Lajchovej na prehodnotenie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby v Krakovanoch z 15 na 14. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že miesto  na izbe č. 4 (trojposteľová izba) je dlhodobo voľné, čím unikajú finančné prostriedky. Ak by sa zmenou VZN č. 4/2009 upravila kapacita izby na dvojposteľovú, zvýšil by sa komfort na izbe. Zariadenie by potom poskytovalo možnosť bývania v troch dvojposteľových  a dvoch štvorposteľových izbách. Následne by sa zvýšila výška úrady za ubytovanie na tejto izbe.  Súčasný stav je 1,80€/1 deň x 3 osoby =5,40 €, po úprave 2,70€/ 1deň x 2 osoby = 5,40 €.  K predloženému návrhu na zníženie kapacity v ZOS Krakovany poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zmeny VZN č.4/2009 na zníženie kapacity ZOS v Krakovanoch na 14 schválený.

 

K bodu č. 7

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Romana Gonu a manželky Jany o povolenie stavby rodinného domu na parcele č. 259/5, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o výstavbu rodinného domu na parcele č. 259/5, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, pre Romana Gonu  a manželku Janu schválená.

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť o sponzorský dar, ktorú poslala JUDr. Adriana Švecová, z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín práva. Sponzorský dar  by mal byť určený na účel vydania monografie k dejinám spotrebného družstevníctva. Obec Krakovany sa stala predmetom výskumu na tému: Právne postavenie a činnosť spotrebných družstiev v predsocialistickom vývoji. Pripravované dielo by malo byť vydané buď do konca tohto kalendárneho roka, alebo najneskôr  v nasledujúcom roku 2011. Požadovaná dotácia predstavuje výšku od 20-50 €, ktoré budú použité na úhradu výrobných nákladov vydavateľa. Predseda finančnej komisie navrhol, sponzorský dar neposkytnúť. V prípade, že publikácia bude vydaná, obec si môže jeden exemplár zakúpiť. Zároveň navrhol  odporučiť autorku publikácie na SD Jednota v Trnave.     

- Starosta obce predložil poslancom návrh na vypracovanie projektu „Zelená energia“,  v ktorom by obec mohla žiadať peniaze na rekonštrukciu Materskej školy  v Krakovanoch, o ktorú sa obec pokúšala už niekoľko - krát, ale ani raz projekt nebol úspešný.  Do tohto projektu je možné zahrnúť  zateplenie budovy, výmenu okien aj rekonštrukciu vykurovania. Starosta obce dal hlasovať za vypracovanie projektu „Zelená energia“, na rekonštrukciu materskej školy. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené vypracovanie projektu „Zelená energia“ na rekonštrukciu materskej školy.

- Starosta obce informoval poslancov o zastavení príprav projektu „Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany.  Informáciu poslala TAVOS, a.s. v ktorej obci oznámila, že projekt, o ktorého bola naša obec zapojená Ministerstvo ŽP  vyraďuje zo zoznamu stavieb, ktoré mali byť v najbližšom období budované.

- Mgr. Lukáš Radoský  sa pýtal, v ako stave riešenia je záležitosť odstránenia nelegálnej stavby garáže pri múre Strážovského kostola. Na otázku odpovedal starosta obce, že stanovisko krajského pamiatkového úradu bolo postúpené na stavebný úrad, ale vzhľadom k tomu, že nie známy majiteľ garáže, stavebný úrad nemá koho vyzvať na jej odstránenie. 

Zo zasadnutia odišiel Mgr. Lukáš Radoský.

- Zástupca starostu a predseda finančnej komisie Peter Kikta navrhol zloženie kontrolnej komisie na zastupovanie hlavnej kontrolórky počas materskej dovolenky. Za predsedu komisie navrhol Ing. Michala Sedláka, členov Zuzana Sedláková a Peter Kikta.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Sedlák), nehlasoval: 0, bola kontrolná komisia na zastupovanie hlavnej kontrolórky v zložení: predseda Ing. Michal Sedlák, členovia Zuzana Sedláková a Peter Kikta schválená.   

- Starosta obce informoval poslancov o stretnutí, ktoré sa konalo pri strážovkom kostole sv. Gála za účelom rekonštrukcie tejto pamiatky. Cirkev získala grand, ktorý sa zčasti použil na archeologický prieskum a druhá časť sa použije na reštaurátorský prieskum. 

 

Interpelácie

- Ladislav Žitnanský upozornil na to, že kostolná záhrada pri Strážovskom kostole je znova zarastená. Odpovedal starosta obce, že kosenie kostolnej záhrady je v kompetencii pána farára.

- Mgr. Juraj Filo – zrkadlo pri ihrisku je zarastené konármi z orecha, ďalej navrhuje umiestniť dopravné zrkadlo aj na zákrute pri cintoríne v Krakovanoch, nakoľko tam vznikajú dosť kolízne situácie, keď vozidlá prechádzajú do protismerného jazdného pruhu. Starosta obce odpovedal, že konáre dal už orezať a závada by mala byť odstránená a v prípade, že obec dostane výhodnú ponuku na zakúpenie zrkadla, toto zrkadlo zakúpi.

- Ing. Michal Sedlák – sa pýtal, či by nebolo možné požiadať pracovníkov firmy, ktorá robí cestu na Veternej ulici, aby použitím vibračného valca spevnili povrch cesty v uličke od p. Viskupa po Masarovičov.

- Starosta obce informoval poslancov o návšteve štátneho archívu v Bytči za účelom zisťovania vlastníctva pozemkov na miestnej komunikácii Ulica k Spúšťu.  Zistilo sa totiž, že na parcelách pod MK Ulici k Spúštu  je dvojité vlastníctvo. Napriek tomu, že obec má zapísanú 1/1 je tam ešte niekoľko ďalších vlastníkov.

 

K bodu č. 8

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 8/2010 zo dňa 23. septembra 2010

 

 

 

UZNESENIE č. 8/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. septembra 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A.   schvaľuje:

1.      Program  rokovania

2.      Overovateľov zápisnice Ing. Jarolíma Kališa a Ing. Milana Jurdu.

3.      Výšku nájmu za priestor klubu mladých na účely kozmetického salónu od 1.11 2010 do 30.4.2011 50,00 € a od 1.5. 2011 do 31.12.2011  80,00 €.

4.      Ročný zápis do kroniky obce pre rok 2009 s pripomienkami Ladislava  Žitnanského a Petra  Kiktu ako odzneli.

5.      Zmenu VZN č. 4/2009Zníženie kapacity v ZOS z 15 na 14  miest.

6.      Výstavbu RD na p.č. 259/5 k.u. Stráže pri Krakovanoch pre Romana Gonu a manželku Janu.

7.      Vypracovanie projektu Zelená energia na rekonštrukciu MŠ.

8.      Komisiu na zastupovanie hlavnej kontrolórky v zložení:  predseda Ing. Michal Sedlák, členovia Peter Kikta, Zuzana Sedláková.

 

 

  1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č.7/2010.

2.      Informáciu TAVOS o dobudovaní kanalizácie.

3.      informáciu starostu o vysporiadaní pozemkov v obci.

 

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 8/2010 zo dňa 23. septembra 2010 schválené.

 

K bodu č. 9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.