Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 31. júla 2009

 č. 8/2009

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Mgr. Lukáš Radoský, Martin Gono a Ladislav Žitnanský

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2009

4.      Návrh uznesenia

5.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanci  Mgr. Lukáš Radoský, Martin Gono  sa ospravedlnili z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a  Ladislav Žitnanský z dôvodu návštevy u lekára. Predložil na schválenie program rokovania.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ing. Milan Jurdu a Ing. Jarolíma Kališa. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol  Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtového opatrenia 1/2009. Schválený rozpočet na rok 2009 predstavuje čiastku 738 465,16 € v príjmových  aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 sa uvedená suma zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách  o 59 396,53 € na celkovú sumu 797 861,69 € .

Návrh zmeny  rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009 tvorí prílohu originálu  zápisnice.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené Rozpočtové opatrenie 1/2009.

 

 

K bodu č. 4

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 8/2009 zo dňa 31. júla  2009.

 

 

 

UZNESENIE č. 8/2009

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. júla 2009

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania obecného zastupiteľstva,

2. členov návrhovej komisie Ing. Milana Jurdu a Ing. Jarolíma Kališa,

3. overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu,

4.  zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2009.

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 8/2009 zo dňa  31. júla  2009 schválené.

 

K bodu č. 5

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.