Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. augusta 2008

 č. 8/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
  5. Ročný zápis do kroniky za rok 2007
  6. Vyhodnotenie Festivalu kultúry Krakovany 2008
  7. Splatenie úveru
  8. Doplnenie člena poriadkovej komisie
  9. Rôzne
  10. Návrh uznesenia
  11. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili Ing. Milan Jurda a z celého zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák. Predložil na schválenie návrh programu rokovania, ktorý bol upravený nasledovne:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

5.      Ročný zápis do kroniky za rok 2007

6.      Vyhodnotenie Festivalu kultúry Krakovany 2008

7.      Splatenie úveru

8.      Doplnenie člena poriadkovej komisie

9.      Výkup pozemku parcela č. 129/17 o výmere 138 m2

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesenia

12.  Záver

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol upravený  program rokovania schválený.

 

 

 

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Lukáša Radoského a Martina Gonu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 7/2008:

- V záverečnom účte obce za rok 2007 bola vykonaná zmena textu na TJ - Družstevník Krakovany.

- Odpredaj novovybudovaných plynových rozvodov – Po dohode s SPP do 1.3.2009 budú uvedené plynovody v nájme za 12,- Sk, od 1.3.2009 tieto rozvody od obce odkúpia za dohodnutú cenu.

- v cene 125 000,- Sk bol zakúpený fekál v dobrom stave. Urobil sa len vonkajší nástrek žltou farbou.

- s pánom Jozefom Bohunským bol prejednaný správny delikt vo veci parkovania nákladných motorových vozidiel na verejnom priestranstve. Do 11. augusta mal termín na zabezpečenie parkovacích plôch mimo verejné priestranstvo. Tento termín dodržal a zabezpečil si parkovacie plochy pre oba kamióny v objekte stavebnín vo Vrbovom.

 

K bodu č. 4

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda. Starosta predložil na prerokovanie návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN schválené.   

 

K bodu č. 5

 

Ročný zápis do kroniky za rok 2007 vypracovala Emília Knošková, vzhľadom k tomu, že text zápisu bol poslancom doručený elektronickou poštou, na zasadnutí sa už nečítal. Starosta obce požiadal poslancov o vyslovenie pripomienok a doplnenie  predloženého  zápisu. Poslanci k textu nemali pripomienky ani doplňujúce návrhy. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol text zápisu do kroniky za rok 2007 schválený.

 

K bodu č. 6

 

Vyhodnotenie II. festivalu kultúry Krakovany 2008 mal urobiť predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák. Nakoľko bol zo zasadnutia ospravedlnený, slova sa ujal starosta obce. Po festivale sa uskutočnilo zasadnutie kultúrnej komisie, ktorá spísala všetky nedostatky, ktoré sa počas festivalu vyskytli. Celkovo úroveň bola oveľa vyššia, ako pri prvom ročníku, napriek tomu sme sa nevyhli niektorým nedostatkom.  Je potrebné, aby bol v budúcom roku zriadený organizačný tým, ktorý sa bude starať o  súbory počas festivalu. Pokiaľ budú mať poslanci záujem, bližšie informácie o festivale môže podať ešte Ing. Michal Sedlák na budúcom zasadnutí obecného zatupiteľstva.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce predložil návrh na jednorázové splatenie úveru podľa Zmluvy o úvere č. 26/047/05. Jeho aktuálny zostatok ku dňu 25.8.2008 činí 926 984,2 Sk + príslušenstvo, ktoré tvorí sankčný poplatok a nahromadené úroky. hodnota príslušenstva činí cca 100 000,- Sk.

K tomuto návrhu sa rozprúdila diskusia. Poslanci Peter Kikta, Mrg. Lukáš Radoský  a Ing. Milan Jurda  sa vyjadrili proti jednorázovému splateniu úveru a považujú to za nevýhodné pre obec. Naopak Ing. Jarolím Kališ si myslí, že jednorázové splatenie by obec odbremenilo a považuje to za dobré riešenie. Hlasovaním za: 1 - Kališ,  proti: 4 - Kikta, Jurda, Gono, Radoský, zdržal sa hlasovania: 3 - Juraj Filo, Jozef Filo, Žitnanský, nehlasoval: 0, bol návrh na jednorázové splatenie úveru banke neschválený.  

 

K bodu č. 8

 

Doplnenie člena poriadkovej komisie predložil starosta obce na návrh predsedu poriadkovej komisie Jozefa Štefanku. Jeden z členov komisie Michal Rajčák sa nezúčastňuje prejednávaní poriadkovej komisie ani nijako neprejavuje záujem naďalej v tejto komisii pracovať, preto starosta obce navrhol Michala Rajčáka odvolať z členstva poriadkovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Gono), nehlasoval: 0, bol Michal Rajčák odvolaný z členstva poriadkovej komisie.

Za nového člena navrhol predseda komisie Jozef Štefanka pani Annu Belobradovú. K tomuto návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Anna Belobradová schválená za člena poriadkovej komisie.

 

 

K bodu č. 9

 

 Poslanec Jozef Filo predložil návrh na výkup pozemku pod miestnu komunikáciu. Jedná sa o parcelu č.129/17 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 138 m2 – zastavené plochy a nádvoria na Veternej ulici. Bol vyhotovený nový geometrický plán pod č. 167/2008 zo dňa 25.8.2008. Predávajúci je pani Oľga Urbanová rod. Jankechová, bytom Trebatice č. 268. Kúpna cena bola dohodnutá na výšku 68,- Sk/m2. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na výkup pozemku pod miestnu komunikáciu na Veternej ulici schválený.

 

K bodu č.10

 

- Pani Marta Vaculová písomne požiadala o odstránenie alebo úpravu chvojok pri hlavnom kríži na cintoríne v Strážoch. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že počas častých búrok a silných vetrov sa chvojky lámu a môžu poškodiť, prípadne zničiť pomníky v ich blízkosti. Poslanci Ing. Jurda, Ing. Kališ a Mgr. Juraj Filo navrhli chvojky skrátiť a upraviť, v prípade potreby v jarnom období nahradiť novými, vhodnejšími drevinami.  Túto úpravu je potrebné urobiť čo najskôr, aby chvojky v zime nevymrzli.

-Manželia Roman Samuhel a Jana Samuhelová, rod. Poláková,  a Jozef Štefanka a Zlatica Štefanková, rod. Ferancová, sú nájomcovia obecných bytov. Súčasne podali žiadosť o výmenu balkónových dverí na oboch bytoch na prvom poschodí v budove obecného úradu. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že pri už i malom daždi pod dvere zateká voda, ktorá znehodnocuje podlahu, pri vetre spôsobuje prievan a v zimnom období veľký únik tepla.

Žiadosť bude posúdená stavebnou a finančnou komisiou v zložení Peter Kikta, Ing. Jarolím Kališ a Jozef Filo.  Stanovisko k možnej výmene bude podané na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

- Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku podala pani Mária Jóbusová. Jedná sa o parcelu č. 194/1 k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 144/22 v Krakovanoch. Proti predloženému návrhu nemali poslanci pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo osadenie septiku na parcele č. 194/1 schválené.

- Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na parcele 649/1 o výmere 460 m2 podal pán Gašpar Zuzic. Túto plochu chce využívať na chov pštrosov EMU. Poslanci sa pri prerokovaní žiadosti dohodli, že k žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva a snímok z mapy. K ďalšiemu prerokovávaniu žiadosti pristúpia až po ukončení výkupu pozemkov pod miestnu komunikáciu na Veternej ulici, vzhľadom k toku, že spomínaná parcela je tiež do tejto komunikácie zahrnutá. V súvislosti s miestnymi komunikácia starosta informoval, že projekty na rekonštrukciu  komunikácií sú už hotové  a vybavuje sa stavebné povolenie. Všetky stanoviská sú už hotové, len Slovak Telekom dal záporné stanovisko, lebo v projekte neboli zakreslené rozvody od strážovského kostola po čističku. TAVOS sa tiež k projektom ešte nevyjadril, lebo kompetentné osoby mali dovolenku.

- Informácie o montáži kamerového systému pred OcÚ aj vo dvore podal Juraj Filo. Mal by zabezpečiť priestor pred obecným úradom z dôvodu prevozu medveďa do priestoru parku. Tento priestor by boli schopné zabezpečiť dve  kamery. Vo dvore by sa museli namontovať dve kamery, aby bol priestor dostatočne zabezpečený. Oslovené boli štyri firmy, ale zatiaľ svoju ponuku predložili len dve. Cena celého systému aj s inštaláciou sa odhaduje cca na 100 000,- Sk.  Mgr. Lukáš Radoský sa spýtal, či sa uvažuje aj so zastrešením medveďa  na námestí. Odpovedal starosta obce: navrhnuté sú dve riešenia, Ing. Sedlák navrhol zastrešenie z dreva, a starosta z kovovej konštrukcie, ktorá by bola obložená drevom. Aby bol však prístrešok vkusný a estetický, je potrebné, aby ho navrhol nejaký odborník. Starosta obce požiadal poslancov, aby vyjadrili predbežný súhlas na zriadenie kamerového systému na OcÚ. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný návrh na zriadenie kamerového systému schválený. 

- Starosta obce navrhol odvolanie zástupcu rady školy pri materskej škole aj základnej škole a zároveň delegovanie nového zástupcu z radov poslancov.  Z funkcie zástupcu rady školy pre materskú a základnú školu starosta navrhol odvolať Petra Kiktu, vzhľadom k tomu, že je predsedom finančnej komisie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 Jurda), nehlasoval: 0, bol Peter Kikta z funkcie zástupcu v rade školy pre materskú aj základnú školu odvolaný.  Za nového člena do rady školy pre materskú aj základnú školu starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu, nakoľko je aj predsedom školskej komisie. Proti tomuto návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 Jurda), nehlasoval: 0, bol novým zástupcom do rady školy pre materskú aj základnú školu zvolený Ing. Milan Jurda.

- Starosta obce informoval poslancov o návšteve pána Vladimíra Vaculu, ktorý je predsedom občianskeho združenia ČANGO, ktorý mu predložil návrh na využitie koľajovej trate Piešťany, Trebatice, Krakovany, Vrbové. Jednou z prioritných cieľov OZ po priaznivom ohlase u predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja, je vytvoriť dohodu s Generálnym riaditeľstvom ŽSR a Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií o vyčlenení trate Piešťany-Vrbové zo zoznamu regionálnych tratí a prevod trate do majetku  TTSK.

V tejto súvislosti prišli poslanci s myšlienkou vybudovať popri trati chodník pre peších a cyklistov do Vrbového.

- O pokračovaní na výkopových prácach na kanalizáciu Južná ulica informoval Ing. Jarolím Kališ. K dosiahnutiu prečerpávacej stanice chýba už len 15 m výkopu. Práce sú veľmi náročné. Uskutočnil sa už aj kontrolný deň za účasti zástupcu TAVOSu Ing. Antala. Ten mal niektoré pripomienky, no nakoniec sa predsa len dohodli a mohli pokračovať vo výkopových prácach v takom zaberaní, aké bolo určené.

- Zástupca starostu obce   rozdal poslancom hlasovacie lístky na ktoré poslanci stanovili výšku odmeny pre starostu obce a kontrolóra za II. štvrťrok 2008. Aritmetickým priemerom bolo vypočítané pre starostu 43% a kontrolóra 13%.

- pani Helena Augustínová, ako vedúca chrámového spevokolu v Krakovanoch požiadala starostu obce o finančný príspevok na stretnutie chrámových zborov, ktoré sa uskutoční 6. 9. 2008 v Rakúskom Mödlingu, na ktoré boli pozvaní. Túto žiadosť obecnému zastupiteľstvu tlmočil starosta obce. Na požiadavku reagoval Peter Kikta predseda finančnej komisie, že príspevok nie je možné poskytnúť, ak nie sú organizovaní ako združenie, nakoľko by to bolo v rozpore s VZN o poskytovaní príspevku z rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo odporučilo, aby sa chrámový spevokol zaregistroval ako občianske združenie a potom bude môcť požiadať o príspevok z rozpočtu obce.

- starosta obce predložil na opätovné  prerokovanie tému likvidácia nadrozmerného odpadu a stavebnej sute. Touto problematikou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo na svojom zasadnutí 21. februára 2008 a prijalo uznesenie č. 3/2008 pod bodom A6 a A7.

A6 – zabezpečenie vývozu stavebnej sute na obecnom dvore, ktorá bude spoplatnená nad množstvo stanovené zákonom. Pričom bude zabezpečené jej váženie.

A7 – Vývoz nadrozmerného odpadu bude zabezpečené 1x za 3 mesiace na dvore OcÚ. Odpad bude vážený a spoplatnený do výšky nákladov na vývoz odpadu. Starosta poznamenal, že okolité obce tento vývoz zabezpečujú veľkoobjemovými kontajnermi bez poplatku. Dal na zváženie, či by nebolo dobré zrušiť predošlé uznesenia prijaté vo februári a schváliť nové, ktoré by umožňovalo likvidáciu takéhoto odpadu pre občanov bezplatne. Pracovníčka obecného úradu, pani Oľga Galbavá vypracovala predbežnú kalkuláciu nákladov na odvoz a uskladnenie veľkoobjemového kontajneru na skládku v Rakoviciach. Cena za jeden kontajner vyšiel približne 3 100,- Sk. Z rokovania sa ospravedlnil a odišiel Mgr. Lukáš Radoský. Poslanci súhlasili s návrhom zrušiť predchádzajúce uznesenia. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:  0, boli uznesenia č. 3/2008 pod bodom A6 a A7 z 21. februára zrušené. Po tomto navrhol starosta zabezpečovať vývoz nadrozmerného odpadu v obci 2x ročne na náklady obce veľkoobjemovým kontajnerom. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

- Starosta obce ďalej informoval poslancov o stretnutí so zástupcom spoločnosti WIBO SWIS, ktorý predložil návrh na vypracovanie projektov na rekonštrukciu VO, z dôvodu otvorenia výzvy na poskytnutie dotácií z fondov. Vzhľadom k tomu, že verejné osvetlenie v obci  bolo zrekonštruované v minulosti, poslanci považovali túto ponuku za bezpredmetnú.  Oveľa dôležitejšie sa im javila potreba rekonštrukcie materskej školy. A preto navrhli na schválenie vypracovanie projektov na opravu strechy, výmenu okien a zateplenie budovy.  V prípade vyhotovenia projektov bude možné požiadať o príspevok z fondov. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vypracovanie projektov na rekonštrukciu materskej školy schválený.

 

 

 

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo sa zaujímal, či sa neplánuje s rekonštrukciou tribúny na futbalovom štadióne, vzhľadom k tomu, že na túto opravu už boli aj vyčlenené peniaze, ktoré sa nepreinvestovali. Na interpeláciu odpovedal predseda finančnej komisie Peter Kikta . S opravou tribúny sa v súčastnosti neuvažuje, nakoľko sa spracovávajú kompletné projekty na rekonštrukciu futbalového štadióna a bolo by to nerentabilné.  Peniaze ktoré boli určené na jej rekonštrukciu sa môžu použiť na opravu lavičiek a vybetónovanie priestoru pred kabínami, ktorý je v zlom až havarijnom stave.

Ladislav Žitnanský – chodník do Trebatíc cez pole. Za koľajnicami je nahrnutá zemina, ktorá tam ostala pravdepodobne ešte pri budovaní kanalizácie pre firmy Stürm a Kaiser. Táto zemina je zarastená burinou. Bolo by dobré požiadať firmy, aby tento priestor uviedli do pôvodného stavu.

Martin Gono požiadal starostu o odstránenie suchého konára zo stromu pri železničnej stanici. Pôvodne sa v tomto priestore mal vysadiť nový dub, ako náhrada za ten, ktorý zlomila víchrica v júni v roku 2007. Dub mal priniesť starosta družobnej obce Krakovany v Čechách. Táto akcia sa však tento rok neuskutočnila.

Kontrolór obce sa pýtal na zabezpečenie plechového prístrešku na futbalovom štadióne proti blesku, keď sa v súčasnej dobe čoraz viac vyskytujú silné búrky.

Ladislav Žitnanský by chcel vedieť, či je možné doplnenie káblovej televízie o program TV LUX.

 

K bodu č. 11

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 8/2008 zo dňa 28. augusta 2008

 

 

 

UZNESENIE č.8/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. augusta 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:
 1. Zmenu programu  rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení Martin Gono, Mgr. Lukáš Radoský
 3. Overovateľov zápisnice Mgr. Juraj Filo, Ladislav Žitnanský
 4. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany.
 5. Ročný zápis do kroniky za rok 2007
 6. Odvolanie Michala Rajčáka z členstva poriadkovej komisie.  
 7. Annu Belobradovú za člena poriadkovej  komisie.
 8. Výkup pozemku pod MK p.č. 29/17 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 138 m2 od Oľgy Urbanovej , bytom Trebatice za cenu 68,-Sk/m2
 9. Umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1 k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 144/22 v Krakovanoch.
 10. Predbežný súhlas na vybudovanie kamerového systému pred obecným úradom a v priestoroch  dvora OcÚ
 11. Odvolanie člena rady školy pri materskej a základnej škole Petra Kiktu.
 12. Nového člena rady školy pri materskej a základnej škole Ing. Milana Jurdu.
 13. Odmeny za II. štvrťrok 2008 pre starostu 43% a kontrolóra 13%
 14. Zrušenie uznesenia č. 3/2008 pod bodom A6, A7.
 15. Vývoz nadrozmerného odpadu 2x ročne na náklady obce.
 16. návrh na vypracovanie projektov na rekonštrukciu materskej školy.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 7/2008

 1. Vyhodnotenie folklórneho festivalu.
 2. Informáciu o využití železničnej trate Piešťany – Vrbové OZ ČANGO.

 

 

 

 

 1. Neschvaľuje:

 

1. Jednorazové splatenie úveru banke.

 

 

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 8/2008 zo dňa 28. augusta 2008  schválené.

 

 

K bodu č. 12

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.