Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. júna 2007

 

č. 8/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: na začiatku rokovania Ľubomír Pekarovič, Martin Gono, Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Projekt Čango – prezentácia

5.      VZN – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce

6.      Vyhodnotenie 1. župného festivalu Krakovany 2007

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia

9.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec Martin Gono, Ing. Michal Sedlák a kontrolór obce Ľubomír Pekarovič vopred ospravedlnili svoj neskorší príchod z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Starosta obce predložil na schválenie program rokovania, v ktorom zároveň navrhol bod rokovania: Záverečný účet obce za rok 2007.

Pred hlasovaním prišiel Ing. Michal Sedlák.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený tento program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Projekt Čango – prezentácia

5.      VZN – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce

6.      Vyhodnotenie 1. župného festivalu Krakovany 2007

7.      Záverečný účet obce

8.      Rôzne

9.      Návrh uznesenia

10.  Záver

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Lukáša Radoského a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Michala Rajčáka. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 7/2007 a interpelácie poslancov:

-          projekt lávky cez Holešku je už pripravený, bude konzultovaný s p. Zajacom,

-          inštalovanie červeno-bielych pruhov na prechode pre chodcov – p. Mezník zo SaÚC TTSK ich neodporúča, červená farba je šmykľavá, mesto Piešťany dostalo výnimku len n 5 prechodov v meste,

-          vykosenie krajnice cesty pri PŠD stredisko Stráže – bolo ihneď zrealizované,

-          firma STIVA taktiež vykosila parcelu za základnou školou,

-          rekonštrukcia húpačiek na detskom ihrisku je nezrealizovaná,

-          voľnestojace brány na ihrisku TJ – túto záležitosť si bude riešiť TJ,

-          odvodnenie Školskej ulice bude riešené samostatným projektom,

-          stavebná lokalita na výstavbu nájomných bytov – obec v súčasnosti nemá vlastné vhodné pozemky, vhodným riešením by bolo odkúpenie od súkromných vlastníkov, je však potrebná aj zmena územného plánu, nakoľko v schválenom ÚPO sa s výstavbou nájomných bytov zatiaľ neuvažuje,

-          pripravuje sa zmena ÚPO č. 2/2007 – ide o začlenenie Krakovských záhumeníc do intravilánu obce,

-          pán Jozef Kubran apeloval na prečistenie malého toku Holešky. Nakoľko užívatelia tohto toku si koryto neprečistili, nie je možné vpustiť vodu do tohto koryta,

-          potreba trávnatej plochy pre ZŠ – parcela patriaca firme STIVA je začlenená do priemyselnej zóny a je určená na priemyselnú výstavbu (Poslanec Mgr. Filo vyslovil pripomienku, že škola mala radšej ako antukové ihrisko vybudovať trávnaté ihrisko pre žiakov školy.),

-          obec Krakovany sa stala riadnym členom združenia Mikroregión nad Holeškou a Podmalokarpatské partnerstvo (Poslanci Mgr. Filo a L. Radoský dostali úlohu vypracovať víziu pre potreby týchto združení) ,

-          v najbližšom období je potrebné prepracovať nájomnú zmluvu obce s TJ Družstevník Krakovany,

-          Oprava WC v KD – WC boli k folklórnemu festivalu zrekonštruované, žiaľ prišlo k upchatiu potrubia. Poslanec M. Rajčák navrhol zabezpečiť firmu, ktorá uvedené problému odstráni,

-          Oprava WC na ihrisku TJ – tieto práce si zabezpečí TJ vo vlastnej réžii, nový septik bude osadený po futbalovom turnaji, ktorý bude 1.7.2007,

-          Výsadba zelene sa bude realizovať v mesiaci september v spolupráci s firmou Semper Dekor, kultúrna komisia si ešte pripraví návrh výsadby v priestoroch amfiteátra, v tomto období pripravovala folklórny festival a neriešila otázku výsadby zelene,

 

K bodu č. 4

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnil p. Peter Veverka, ktorý prezentoval projekt Čango. Jedná sa o obnovenie prevádzky šĺapacích drezín na železničnej trati Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové. Poslanci požiadali o odpoveď na otázky zabezpečenia bezpečnosti prevádzky trate, finančnej náročnosti projektu a možnosti vybudovania cyklotrasy súbežne vedľa železničnej trate. Zároveň požiadali p. Veverku, aby stanovy združenia zaslal v elektronickej podobe pre potreby detailnejšieho preštudovania. Pán Veverka v závere poďakoval poslancom za pozornosť a požiadal ich o podporu projektu.

 

Na zasadnutie prišiel kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič.

Zasadnutie opustil poslanec Ing. Jarolím Kališ.

K bodu č. 5

 

Každý poslanec obecného zastupiteľstva obdržal na preštudovanie Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krakovany. Tento poriadok bol zároveň predložený na schválenie aj Úradu verejného zdravotníctva v Trnave, odkiaľ obec získala súhlasné stanovisko. Poslanci mali pripomienku k návštevným hodinám (či sa bude cintorín uzamykať?), k rozmerom hrobov a vyjadrili sa aj k cenníku služieb. Keďže k návrhu neboli vážnejšie pripomienky, starosta obce dal o tejto norme hlasovať. Hlasovaním: za 7, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bol prevádzkový poriadok schválený a tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce požiadal o zhodnotenie 1. župného festivalu Ing. Michala Sedláka, predsedu kultúrnej komisie. Zároveň upozornil, že sa nejedná o finančné vyjadrenie, nakoľko festival skončil včera a finančne ešte nie je uzatvorený.

Ing. Sedlák skonštatoval, že festival mal nižšiu úroveň prezentácie (1. župný festival Trnavského samosprávneho kraja), je potrebné ďalej zlepšovať úroveň občerstvenia. Kladne hodnotil stanovisko LUSKu postúpiť pozvanie do Srbska pre ďalší náš súbor – Krakovanku, ktorý toto pozvanie prijal a návštevu už absolvoval.

 

Na rokovanie sa vrátil poslanec Ing. Jarolím Kališ.

 

Predseda kultúrnej komisie ďalej kladne hodnotil zapojenie krakovianských detí vo folklórnych súboroch Krakovanček a Zvonček. Týmto krokom sa vychováva ďalšia generácia folkloristov.

 

Starosta obce veľmi kladne hodnotil začiatok programu – predstavovanie súborov, čo malo kladnú odozvu u všetkých návštevníkov. K stravovaniu nielen súborov, ale všetkých návštevníkov a hostí neboli žiadne pripomienky. Folklórny súbor V šírom poli hruška zo Srbska sa v našej obci stravoval od piatku až do pondelka. Určité výhrady boli k organizovaniu diskotéky vonku v priestoroch amfiteátra. Kritizovaná bola najmä hlučnosť.

 

Ing. Jurda vyzdvihol kvalitu plagátov, ako negatívum označil menšiu ponuku občerstvenia (chýbala živánska a iné špeciality). Navrhol zriadiť funkciu manažéra pri tejto príležitosti, nakoľko starosta obce by sa mal venovať najmä reprezentačným povinnostiach, a nie technickému zabezpečovaniu festivalu.

 

K bodu č. 7

 

Kontrolór obce Ľubomír Pekarovič predložil na schválenie  Záverečný účet obce za rok 2006. Audit zatiaľ nie je ukončený, nakoľko audítorka Ing. Serenčešová je dlhodobo práce neschopná. Záverečný účet obce za rok 2006 bol hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Michal Rajčák), nehlasoval: 0, schválený a tvorí súčasť originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 8

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2007

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 3/2007. Rozpočet obce sa upravuje o sumu + 268.000,- Sk v príjmoch aj výdavkoch. Výsledná suma rozpočtu predstavuje sumu 20.496.000,- Sk v príjmoch aj výdavkoch.

Podrobný rozpis rozpočtového opatrenia tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2007 schválené.

 

Odpredaj parcely č. 1045/10 o výmere 912 m2 v k. ú. Krakovany

Manželia Miroslav Mišovic a manželka Ing. Anna Mišovicová, obaja bytom Piešťany, Orviský kút 4962/84 požiadali na základe oznámenia o priamom predaji uvedenej parcely o jej odkúpenie podľa podmienok verejnej obchodnej súťaže a ponúkli sumu 510,- Sk/1 m2.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Letná terasa – drobná stavba, prenájom na prevádzkovanie

Manželia Ravasoví  predložili ohlásenie drobnej stavby na výstavbu terasy pred pohostinstvom Stražovan. Uvedené ohlásenie nespĺňa podmienky drobnej stavby, nakoľko rozloha tejto terasy je 40 m2. Nakoľko priestory, kde má byť terasa umiestnená patria obci, prevádzkovateľ pohostinstva požiadal obec o prenájom uvedených priestorov. Poslanci sa v diskusii vyjadrili, že táto otázka sa bude riešiť prijatím nového VZN o miestnych daniach, kde sa vyšpecifikuje poplatok za užívanie letných terás, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách. V tomto roku bude tento problém riešený individuálnych platobným výmerom.

 

Ponuka TV Karpaty

Predseda kultúrnej komisie predniesol ponuku TV Karpaty na vysielanie spravodajských príspevkov na základe požiadavky obce. Nakoľko finančné požiadavky TV Karpaty sú pre obec nevýhodné, komisia túto ponuku neodporučila a poslanci je vzali na vedomie.

 

TAVOS, a.s., Piešťany – vkladanie majetku obcí

Starosta obce informoval poslancov o liste firmy TAVOS, a.s., Piešťany, v ktorom sú poskytnuté základné informácie o vkladaní majetku obcí  do majetku TAVOS, a.s., Piešťany.

Uvedený list slúžil len ako informácia o pripravovanom postupe a poslanci ho vzali na vedomie.

 

Veterná smršť 21.6.2007 – informácia

Starosta obce informoval poslancov o veternej smršti, ktorá sa prehnala obcou a spôsobila značné škody. Obec zároveň prišla aj o jednu zo svojich dominánt – 250-ročný dub, ktorý vítal návštevníkov našej obce a tvoril dominantu vstupu do obce. Strom pri smršti spadol na motorové vozidlo, ale našťastie nedošlo k tragédii. Vyzdvihol prístup občanov a poslancov, ktorí sa v piatok 22.6.2007 zapojili do likvidácie kalamity. Pracovníci obce budú ešte následky pohromy odstraňovať niekoľko dní.

 

INTERPELÁCIE POSLANCOV:

Ing. Michal Sedlák – predložil ponuku Štefana Slabého na vyrezanie symbolu obce (medveďa) zo zbytkov duba, ktorý tvoril dominantu obce.

Mgr. Juraj Filo – je potrebné upozorniť vodiča fekálneho vozidla p. Záhumenčíka na odhľaduplnosť pri jazde obcou.

Ľubomír Pekarovič – po víchrici zostala autobusová zastávka bez strešnej krytiny.

Ladislav Žitnanský – ako bude zabezpečený odvoz konárov na ulici Hoštáky po víchrici, oprava verejného osvetlenia, úprava cintorínov – stromy na cintorínoch poškodili pomníky. Občania žiadajú vybudovať oplotenie medzi strážovským cintorínom a priestormi bývalého smetiska. Ide najmä o zachovanie piety na cintoríne.

Michal Rajčák – bude potrebné ešte opilovať niektoré konáre, ktoré zostali po víchrici, ale hrozí ich ďalší pád.

Ing. Milan Jurda  - bolo by vhodné upozorniť majiteľov psov, aby si po psíkoch na verejných priestranstvách odstraňovali psie exkrementy.

 

Z rokovania odišiel poslanec P. Kikta.

 

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia občianskeho združenia Koráb nádeje, ktoré organizuje v našej obci v dňoch 6. – 8. júla 2007 stretnutie mládeže Nebojte sa!. Pán Košťál požiadal o odpoveď na otázku, či sa uvažuje s prestrešením pódia na javisku amfiteátra. Zatiaľ sa uvažuje len s prestrešením časti pre hudobníkov, ale je to najmä otázka finančných prostriedkov.

Druhým prítomným členom združenia bola Erika Hesková, ktorá predložila požiadavku prenájmu priestorov základnej školy na ubytovanie návštevníkov stretnutia mládeže. K problematike sa rozprúdila diskusia. Starosta vyjadril svoj postoj, že s prenájmom nesúhlasí. Hmotnú zodpovednosť za uvedené priestory nesie riaditeľka školy. Hlasovaním za: 4 (Radoský, Rajčák, Mgr. Filo, Žitnanský), proti: 1 (Ing. Jurda), zdržal sa: 2 (Ing. Sedlák, Ing. Kališ) , nehlasoval: 0, poslanci odporučili riaditeľke ZŠ vyhovieť požiadavke OZ Koráb nádeje na prenájom ZŠ pri organizovaní stretnutia mládeže Nebojte sa! v dňoch 6.-8. júla 2007.

 

K bodu č. 9

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 8/2007 zo 25. júna 2007.

 

 

 

UZNESENIE č. 8/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. júna 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Lukáša Radoského a Ladislava Žitnanského

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Michala Rajčáka

4. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krakovany

5. záverečný účet obce za rok 2006

6. rozpočtové opatrenie č. 3/2007

7. odpredaj parcely č. 1045/10 o výmere 912 m2 v katastrálnom území Krakovany pre manželov Miroslava Mišovica a manželku Ing. Annu Mišovicovú v cene 510,- Sk/1 m2 na výstavbu RD.

 

B. berie na vedomie:

1. prezentáciu projektu Čango

2. informáciu Ing. Sedláka o 1. župnom festivale kultúry a hodnotenie poslancov

3. žiadosť p. Romana Jankecha na prenájom letnej terasy

4. ponuku TV Karpaty

5. informáciu o vkladaní majetku obce do TAVOS, a.s., Piešťany

6. ponuku p. Štefana Slabého na vyrezanie symbolu obce (medveďa) zo zbytkov duba, ktorý bol vyvrátený počas veternej smršte

7. interpelácie poslancov

8. diskusné príspevky prítomných občanov

 

C. ukladá:

1. poslancom Mgr. Filovi a Radoskému vypracovať Projekt stratégie pre Podmalokarpatské partnerstvo, o. z. Vrbové, ktorého je obec členom do 30.6.2007,

2. Lukášovi Radoskému vypracovať návrh novej nájomnej zmluvy medzi obcou a TJ

3. kancelárii obecného úradu listom upozorniť p. Záhumenčíka na ohladuplnoť pri jazde obcou na základe sťažností občanov

 

D. odporúča:

1. riaditeľke ZŠ vyhovieť požiadavke OZ koráb nádeje na prenájom ZŠ pri organizovaní stretnutia mládeže Nebojte sa! v dňoch 6. -8. júla 2007.

 

Hlasovaním za: 7 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 8/2007 zo dňa  25. júla 2007 schválené.

 

 

 

 

K bodu č. 10

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie. Po rokovaní sa uskutočnilo neformálne stretnutie – gratulácia poslancovi Lukášovi Radoskému k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia a získania titulu Mgr.