Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 10. augusta 2006

 

č. 8/2006

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Andrej Čelín

Pozvaní na zasadnutie: zástupcovia mesta Vrbové

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Cestný obchvat mesta Vrbové
  4. Rôzne
  5. Návrh uznesenia
  6. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na  mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a predložil na schválenie program mimoriadneho zasadnutia

obecného zastupiteľstva.

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

Na zasadnutie sa dali pozvať zástupcovia mesta Vrbové. Na rokovanie však prišiel iba Ing. Zachar, ktorý priniesol grafický návrh Územného plánu mesta Vrbové, ktorý mali poslanci posúdiť. Zasadnutia sa nezúčastníl žiadny oficiálny zástupca mesta Vrbové.

Starosta obce vyzval Ing. Zachara, aby prítomných poslancov informoval o zámeroch mesta Vrbové. Poslanci si prezreli grafické návrhy a vypočuli informácie Ing. Zachara o ÚP mesta Vrbové. Po skončení prezentácie a Ing. Zachar opustil rokovanie.

 

Starosta obce pokračoval podľa schváleného programu.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 ( A. Belobradová), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Macháč a Anna Belobradová.

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

K predloženému návrhu Územného plánu mesta Vrbové mali poslanci viaceré pripomienky. Jednalo sa najmä o neštandardné zásahy do katastra obce Krakovany. Mesto Vrbové plánuje v katastri obce Krakovany rozširovať individuálnu bytovú výstavbu, nákupné centrum, priemyselné zóny a cestný obchvat mesta Vrbové. Mesto Vrbové predkladá návrhy, ktoré sú v rozpore so schváleným Územným plánom obce Krakovany.

Poslanci sa vyjadrili, že nesúhlasia s týmito zásahmi, predbežný súhlas možno udeliť len na výhľadovú výstavbu cestného obchvatu mesta Vrbové, ktorý bude riešený aj z hľadiska celoregionálneho významu. Je však potrebné, aby sa rokovaní o výstavbe cestného obchvatu zúčastňovali aj zástupcovia obce Krakovany a v prípade nutnosti zmien ÚP obce Krakovany  sa mesto Vrbové aj podieľalo finančne.

Tieto stanoviská budú zapracované do výsledného uznesenia obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 4

 

Žiadosť firmy Enermont, s.r.o., Bratislava

Firma Enermont, s.r.o., Bratislava ako zástupca Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava predložil na schválenie žiadosť o odkúpenie plochy 5 m2, na ktorej je umiestnená novovybudovaná trafostanice v rámci stavby „Krakovany, IBV Staré Konopiská VN, TS, NN“. Podľa geometrického zamerania uvedená plocha bola označená ako parcela č. 1014/88 v katastrálnom území Krakovany.

Starosta obce po konzulácii s finančnou a stavebnou komisiou navrhol, aby uvedená parcela bola Západoslovenskej energetike, a.s., Bratislava odpredaná v cene 200,- Sk/1 m2.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - Sturm AG, Rorschach

V priemyselnej zóne Jutrá má záujem sa etablovať ďalší strategický investor. Ide o švajčiarsku firmu Sturm AG, Rorschach. Nakoľko táto firma k svojmu strategickému zámeru potrebuje vykonať geologický prieskum, ktorý bude sama financovať, predkladá návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Obec je vlastníkom záujmovej parcely č. 643 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch. Firma ponúka za uvedenú parcelu sumu 250,- Sk/1 m2 (celkom 1.239.000,- Sk). Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve schválený.

 

Zmluva o sprostredkovaní predaja pozemkov

V rokovaniach so strategickými investormi obec spolupracuje s realitnou kanceláriou MK & Co., s.r.o., D. Jurkoviča 428/14, Brezová pod Bradlom. Uvedená kancelária predložila na schválenie návrhu zmluvy o sprostredkovaní, v ktorej sa pre uvedenú firmu schvaľuje sprostredkovateľská provízia vo výške 6% bez DPH.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh tejto zmluvy schválený.

 

Ďalší strategickí investori v lokalite Jutrá

O priemyselnú zónu Jutrá prejavili záujem aj ďalší investori. Prvým záujemcom bola firma KAISER z Lichtenštajnska, ktorá vyrába čistiace zariadenia pre kanalizácie,  druhou firmu je špedičná firma Transkam z Českej republiky. Obe majú záujem o poslednú voľnú lokalitu pri firme WABASH. Rokovania s firmou KAISER by sa mali uskutočniť 23.8.2006.

Starosta obce navrhol stanovisko, aby najskôr s majiteľmi pozemkom rokovali zástupcovia firmy KAISER, pretože prví prejavili záujem a v prípade neúspechu, aby rokovania pokračovali so zástupcami firmy Transkam. Rokovania majú prebehnúť do 31.8.2006.

 

Spolufirnancovanie obce pri výstavbe kanalizácie

Obec Krakovany chce požiadať o finančné prostriedky na výstavbu kanalizácia z Enviromentálneho fondu. Podmienkou je spolufinancovanie obce vo výške 5%. Fond poskytuje dotáciu najviac vo výške 4 milióny Sk. Pri poskytnutí dotácie by sa začalo s budovaním kanalizácie na Veternej ulici a jej napojenie na Strážovskú ulicu na hlavný kanalizačný zberač. Budovalo by sa 925 bm kanalizácie. Obec by sa zároveň zaviazala, že výstavbu tohto úseku dofinancuje (okrem uvedených 5%) z vlastných zdrojov.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo spolufinancovanie výstavby kanalizácie vo výške 5% schválenie.

 

Odmeny za II. štvrťrok 2006

Predseda finančnej komisie predložil návrh na schválenie odmeny za II. štvrťrok 2006 pre starostu obce a kontrolóra obce.

Aritmetickým priemerom navrhnutých sadzieb bola stanovená odmena pre starostu obce vo výške 44% a pre kontrolóra obce vo výške 19%.

 

Parkovanie kamiónov na miestnych komunikáciách

Na základe uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva, predseda poriadkovej komisie predložil na obecný úrad zoznam vodičov,  resp. vlastníkov kamiónov, ktorí parkujú na miestnych komunikáciách. Všetkým boli zaslané písomné výzvy, aby si zabezpečili iné vhodné parkovanie. Uvedený problém ešte nebol doriešený, nakoľko vodiči majú na vyriešenie termín do 31.8.2006 a majú možnosť písomného vyjadrenia.

 

Interpelácie poslancov:

Ing. Michal Sedlák

-         je potrebné vyzvať majiteľov pozemkov (firma PALOMA a STIVA), aby zlikvidovanie zaburinenie pozemkov.

 

Ladislav Žitnanský

-         predložil požiadavku na inštalovanie zábradlia pri vstupe do kostola po rekonštrukčných prácach na Námestí sv. Mikuláša.

 

K bodu č. 5

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 8/2006 z  10. augusta 2006. 

 

UZNESENIE č. 8/2006

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. augusta 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania obecného zastupiteľstva

2. členov návrhovej komisie Jozefa Macháča a Annu Belobradovú

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Petra Kiktu

4. odpredaj parcely č. 1014/88 vo výmere 5 m2 v katastrálnom území Krakovany v cene 200,- Sk/1 m2 pre Západoslovenskú energetiku, a.s., Bratislava

5. zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pre firmu Sturm AG Rorschach na predaj parcely č. 643 o výmere 4956 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch v cene 250,- Sk/1 m2 (celkom 1.239.000,- Sk).

6. zmluvu o sprostredkovaní kúpy pozemkov pre realitnú kanceláriu MK & Co., s.r.o., Brezová pod Bradlom a poskytnutie provízie vo výške 6% z dohodnutej kúpnej ceny bez DPH.

7. spolufinancovanie obce pri výstavbe kanalizácie na Veternej ulici vo výške 5% pri čerpaní dotácie z Enviromentálneho fondu. Obec zároveň dofinancuje celú výstavbu na Veternej ulici a jej napojenie na Strážovskú ulicu na hlavný kanalizačný zberač. Celková dĺžka trás AB, AC je 925 m

8. odmenu za II. štvrťrok 2006 pre starostu obce vo výške  44% a pre kontrolóra obce vo výške 19%.

9. predbežný súhlas na výhľad na vybudovanie cestného obchvatu v navrhovanom Územnom pláne mesta Vrbové. Rokovaní sa vždy zúčastní aj zástupca obce Krakovany. V prípade nutnosti zmien ÚPO Krakovany je potrebná finančná spoluúčasť mesta Vrbové. Bez nej sa zmeny neurobia.

 

B. berie na vedomie:

1. informáciu o pripravovaných rokovaniach s firmami KAISER a Transkam

2. informáciu o riešení parkovania kamiónov na miestnych komunikáciách v obci

 

C. navrhuje:

1. aby firma KAISER začala ako prvá rokovania s majiteľmi pozemkov v priemyselnej zóne Jutra v termíne do 31.8.2006. Po tomto termíne v prípade neúspechu firmy KAISER začnú rokovania s firmou Transkam.

 

D. nesúhlasí:

1. s akýmkoľvek zásahom do katastra obce Krakovany (IBV, priemyselné zóny, obchodná činnosť), ktoré sú navrhované v Územnom pláne mesta Vrbové.

 

E. ruší:

1. bod A.7 uznesenia č. 6/2006 zo dňa 22.6.2006 o nesúhlasnom stanovisku k návrhu Územného plánu mesta Vrbové

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 8/2006 zo dňa  10. augusta2006 schválené.

 

 

K bodu č. 6

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.