Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. augusta 2014

 č. 7/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.        Otvorenie zasadnutia                                                           

2.        Voľba overovateľov zápisnice

3.        Kontrola uznesení

4.        Ročný zápis do kroniky za  rok 2013

5.        Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2014

6.        Rôzne

7.        Návrh uznesenia                                                                   

8.        Záver  

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

1.       Otvorenie zasadnutia                                                           

2.       Voľba overovateľov zápisnice

3.       Kontrola uznesení

4.       Ročný zápis do kroniky za  rok 2013

5.       Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2014

6.       Rôzne

7.       Návrh uznesenia                                                                  

8.       Záver  

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Mariána Floreka a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 35/5/2014 – 48/5/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 26. júna 2014 a 49/6/2014-52/6/2014 z mimoriadneho zasadnutia, konaného dňa 8. augusta 2014.

Uznesenie 40/5/2014 – trvá.  Zámenná zmluva medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou a Obcou Krakovany zatiaľ nebola zapísaná. Návrh na vklad podávali manželia Nizneroví.  Katastrálny úrad vyzval podávajúcich na doplnenie nedostatkov.

Uznesenie 51/6/2014 – trvá. Vyhotovenie registračného listu  a doručenie na Ministerstvo a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Ostatné uznesenia z ktorých vyplývali úlohy boli splnené.

 

K bodu  č.4. – Ročný zápis do kroniky za rok 2013

Starosta obce požiadal poslancov, aby pripomienkovali jednotlivé kapitoly zápisu. Celý zápis sa nečítal, lebo bol poslancom doručený  v elektronickej podobe.  Kapitolu 3 Významné návštevy pripomienkoval poslanec Peter Kikta, že chýba záznam o návšteve v družobnej obci Popielow v Poľsku, ktorá sa konala v októbri 2013. Kapitolu 6. Školstvo poslanec Marián Florek požiadal doplniť o Burzu detských vecí, ktorú organizovalo združenie rodičov pri MŠ . Kapitolu č. 8 Cirkevný život pripomienkoval poslanec Ladislav Žitnanský. Požiadal o doplnenie osadenia nových dverí na kostole, opravu kazetových okien a vysvätenie nového oltára, všetko v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch. V kapitole 12 Mimoriadne udalosti požiadal vymenovať všetkých ocenených občanov aj rodákov, pri príležitosti 900 výročia, aj so stručným popisom. Poslanec Milan Jurda požiadal o doplnenie kapitoly č. 11 Telovýchova a šport o turnaj Maracana cup. Ďalšie pripomienky k ročnému zápisu  za rok 2013 neboli.   Za ročný zápis do kroniky za rok 2013 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol ročný zápis do kroniky za rok 2013 s pripomienkami  schválený.

 

K bodu č. 5 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2014

Starosta obce predložil poslancom návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2014, ktorá bola vypracovaná v súlade s odst. 2 písmena b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonom, ktoré sa predkladá z dôvodu prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku  721 513,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č.1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu 720 899,59 €.  Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.  Jednotlivé položky, v ktorých bola zmena v rozpočte vyššia ako 1000,- €, vysvetlila kontrolórka  Elena Podmaková.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0 zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka), bolo Rozpočtové opatrenia č. 2/2014 schválené.

 

K bodu č. 6 – Rôzne

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Bernarda Svetlíka, bytom Ostrov 329, o odkúpenie pozemku na parcele č. 293/1 , podľa GP vyhotoveného firmou GeoGlobe, s.r.o. Piešťany. Nové hranice boli označené obvodom stavby, plotom. Jedná sa o parcely č. 293/9 o výmere 5m2, 293/10 o výmere 23m2, 293/11 o výmere 10m2, k.ú. Krakovany.  Pozemok odkúpil už v takomto stave, a má záujem si ho právne vysporiadať.  Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Vzhľadom k tomu, že žiadosť na odkúpenie pozemku musí byť zverejnená 15 dní pred rozhodovaním, bude sa postupovať podľa zákona č. 138/1991 podľa §9a ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

poslanci hlasovali len za predbežný súhlas. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na odpredaj parciel č. 293/9 o výmere 5m2, 293/10 o výmere 23m2, 293/11 o výmere 10m2, k.ú. Krakovany pre Bernarda Svetlíka schválený.

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Michala Pavloviča a manželky Jozefíny Pavlovičovej na odpredaj predzáhradky pred rodinným domom na ulici Hoštáky č.206/70, Krakovany.  Poslanec Jozef Štefanka nesúhlasil s odpredajom predzáhradky, lebo aj v minulosti sa zamietla žiadosť suseda pána Ľubomíra Pekaroviča o odkúpenie predzáhradky. Takýchto žiadostí by mohlo byť viac,  a preto by sa mali schváliť nejaké všeobecné pravidlá, podľa ktorých ba sa postupovalo pri odpredávaní. Poslanec Juraj Filo zasa súhlasil s odpredajom  a myslí si, že ku každej žiadosti by sa malo pristupovať individuálne. Poslanec Milan Jurda navrhol, aby sa pán Pekarovič spojil s pánom Pavlovičom a dali si vypracovať geometrický plán na odčlenenie parcely na odkúpenie.  Poslanci  túto žiadosť zobrali na vedomie.

 

- Kontrolórka obce Elena Podmaková predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 schválený.

 

- Starosta obce predložil návrh na vytvorenie jedného volebného obvodu pre komunálne voľby, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 v ktorom sa bude voliť deväť poslancov pre volebné obdobie 2014-2018.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval:0, bol návrh na vytvorenie 1 volebného obvodu, v ktorom sa bude voliť deväť poslancov schválený.

 

Interpelácie

- Ladislav Žitnanský – požiadal starostu o vykosenie cintorínov a tiež chodníka do Vrbového pri železničnej trati. Tlmočil žiadosť občanov o príspevok obce na opravu kostolnej veže v Strážoch. Odpovedal starosta obce, že cirkev mala odsúhlasenú dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1500,-€ na opravu kostola v Strážoch, ktorú zatiaľ nečerpali.

- Jozef Štefanka, či je potrebné, aby sa zvonilo každé ráno o 6,00 hod. aj počas voľných dní.

- Ing. Milan Jurda upozornil na záber verejného priestranstva pánom Priesolom na Južnej ulici  za domom. Starosta obce požiadal predsedu poriadkovej komisie Jozefa Štefanku, aby situáciu preveril, pána Priesola vyzval na odstránenie.

 

K bodu č. 7 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 28. augusta 2014

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 28. augusta 2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 53/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                      

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Ročný zápis do kroniky za  rok 2013

5.      Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2014

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia                                                                  

8.      Záver

 

Prítomných: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 54/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice  Ing. Mariána Floreka a Jozefa Štefanku.

 

Prítomných:  6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 55/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  35/5/2014-48/5/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 26. júna 2014 a  49/6/2014-52/6/2014 z mimoriadneho zasadnutia konaného dňa 8. augusta 2014.

 

Prítomných: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Ročný zápis do kroniky za rok 2013

 

Uznesenie č. 56/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Ročný zápis do kroniky za rok 2013

 

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2013 s doplnkami poslancov

 

Prítomných: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2014

 

Uznesenie č. 57/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014

 

B/Schvaľuje

2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRÍJMY

Rozpočet rok2014 

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Návrh na 2. zmenu

2.zmena

Bežné príjmy

721 513

-613,41

720  899,59

   +16043,82

736 943,41

Kapitálové príjmy

  0

            0

  0

0

0

Finančné operácie

  0

            0

  0

0

0

Príjmy spolu

721 513

-613,41

 720 899,59

+16 043,82

736943,41

 

VÝDAVKY

Rozpočet rok2014

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Návrh na 2. zmenu

2.zmena

Bežné výdavky

688 513

-613,41

687 899,59

+29 221,02

717 120,61

Kapitálové výdavky

  33 000

0

33 000

-13 177,20

19 822,80

Finančné operácie

 0

0

 0

0

0

Výdavky spolu

721 513

-613,41

720 899,59

+16 043,20

736 943,41

C/ berie na vedomie

čerpanie  rozpočtu k 30. 6. 2014.

 

Prítomných: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Žitnanský,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

K bodu č. 6

Rôzne

 

Uznesenie č. 58/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

 

Prítomných: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 59/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť p. Michala Pavloviča a manželky  Jozefíny na odpredaj pozemku p.č. 43/1, k.ú. Stráže

Prítomných: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť pána Bernarda Svetlíka, Ostrov č. 329, o odkúpenie pozemku p.č.293/9  výmera 5m2,  293/10 výmera 23 m2,  293/11 výmera 10 m2.

 

Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parciel číslo 293/9  výmera 5m2,  293/10 výmera 23 m2,  293/11 výmera 10 m2, k.ú. Krakovany, kde sa bude  postupovať podľa zákona č. 138/1991 podľa §9a ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 61/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod pre komunálne voľby konané 15. novembra 2014

 

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014-2018 – deväť.

 

Prítomných: 6( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,  Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 62/7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 6( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  28. augusta  2014

 

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková