Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 16. decembra 2013

 č. 7/2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

5.      Doplnok v VZN č. 6/2012

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia                                                                  

8.  Záver                                                                                                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec  Martin Gono, Mgr. Lukáš Radoský. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Juraj Filo a Ing. Michal Sedlák. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016
 5. Doplnok v VZN č. 6/2012
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia                                                                  
 8. Záver                                                                                                                    

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Petra Kiktu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 63/6//2013-72/6/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. novembra 2013. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

Uznesenia č. 63/6/2013-71/6/2013 boli splnené, uznesenie č.72/6/2013 interpelácia Mgr. Juraja Filo, umiestnenie odpadkového koša na parkovisku Chateau Krakovany trvá.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

 

K bodu č. 4 – Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2014-2016. Na zasadnutie prišiel Mgr. Juraj Filo. V zmysle zákona č. 426/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov schváliť uznesenie  o neuplatňovaní programového rozpočtu obce. Obec sa bude v rokoch 2014-2016 riediť finančným rozpočtom. Starosta obce dal za tento návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na neuplatňovanie programového rozpočtu obce schválený.

 

Celkový rozpočet obce Krakovany na roky 2014-2016 je zostavený ako vyrovnaný v každom roku. Návrh rozpočtu na rok 2014 obsahuje prebytkový bežný rozpočet. Prebytok vykryje kapitálové investície. Tiež aj v rokoch 2015 a 2016. Kapitálový rozpočet je schodkový, pretože nie sú rozpočtované žiadne príjmy. Finančné operácie sú nulové v príjmovej aj výdavkovej časti.

 

PRÍJMY              

Druh rozpočtu

Čerpanie 2011

Čerpanie 2012

Schválený 2013

Predpokladaná skutočnosť 2013

Návrh 2014

Návrh 2015

Návrh 2016

Bežný rozpočet

828 111,68

695 891,55

686 470

723 342

721 513

726 301

740 789

Kapitálový rozpočet

369 984,67

6 389,70

0

0

0

0

0

Finančné operácie

18 302,86

592,58

16 557

20 683

0

0

0

SPOLU:

1 216 399,21

702 873,83

703 027

744 025

721 513

726 301

740 789

 

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu

Čerpanie 2011

Čerpanie 2012

Schválený 2013

Predpokladaná skutočnosť 2013

Návrh 2014

Návrh 2015

Návrh 2016

Bežný rozpočet

722 593,23

644 739,40

670 977

711 548

688 513

691 301

705 789

Kapitálový rozpočet

63 104,8

25 256,02

30 000

30 427

33 000

35 000

35 000

Finančné operácie

423 983,23

23 752

2 050

2 050

 0

0

0

SPOLU:

1 209 681,26

693 747,42

703 027

744 025

721 513

726 301

740 789

 

Návrh rozpočtu na roky 2015-2016 nie je záväzný.

K predloženému návrhu rozpočtu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh rozpočtu na rok 2014 hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2014 schválený.

Návrh rozpočtu na rok 2015-2016 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Doplnok k VZN č. 6/2012

Starosta obce predložil poslancom Doplnok č.1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany.

Týmto doplnkom sa mení III.časť Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, §12, bod 1 nasledovne: „Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.“

Dôvodom vydania Doplnku č. 1 k VZN č.6/2012 o miestnych daniach z nehnuteľností pre obec Krakovany je špecifikácia textovej časti poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

K predloženému dodatku poslanci nemali žiadne pripomienky. Za predložený dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Doplnok č.1 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválený.

 

K bodu č.6 - Rôzne

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť o predlženie nájmu na nebytové priestory na rok 2014 spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o.Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43, Krakovany.  Nájom požaduje za nezmenenú cenu 80 eur mesačne. Poslanci s predlžením nájomnej zmluvy súhlasili za predpokladu, že bude do konca roka uhradený nedoplatok za nájomné za posledný štvrťrok 2013.  Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo predlženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov pre spoločnosť Zehnder Group Czech republik, s.r.o. Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43, Krakovany za  80 eur mesačne, s podmienkou, že bude zaplatený nájom za posledný štvrťrok  2013. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že kaderníčka pani Lucia Sersenová nepožiadala o predlženie nájmu na kaderníctvo. Nájomná zmluva jej končí 31.12.2013. Po tomto termíne bude priestor voľný a bude potrebné vypísať výberové konanie na nebytové priestory kaderníctva.  Starosta obce dal za vypísanie výberového konania na kaderníctvo hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Filo), nehlasoval: 0, bolo výberové konanie na kaderníctvo schválené.

 

- Starosta obce predložil poslancom  žiadosť Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany, na ukončenie nájomnej zmluvy na obecný byt č. 1 ku dňu 31.12.2013. Nájomci Jozef Štefanka a Zlatica Ferancová  kúpili dom od  pána Mariána Vavríka na Námestí sv. Floriána a chcú sa tam čo najskôr nasťahovať.  Poslanci sa dohodli, že vzhľadom k tomu, že v blízkej budúcnosti sa uvoľní aj druhý nájomný byt, obec vypíše výberové konanie. Termín  odovzdania žiadostí na prenájom bytov je do 20. januára 2014.   Ukončenie nájomnej zmluvy pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú  bude v zmysle nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka ( do troch mesiacov), alebo v prípade úspešného výberového konania v inom dohodnutom termíne.  Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo ukončenie nájomnej zmluvy na  obecný byt č. 1 pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú  trvale bytom Nám. sv. Mikuláša 406/4, Krakovany v zmysle nájomnej zmluvy (do troch mesiacov), alebo v prípade úspešného výberového konania v inom dohodnutom termíne schválené.  

Starosta obce dal ďalej hlasovať za výberové konanie na obecné byty s termínom  podávania žiadostí na obecný úrad do 20. januára 2014. Za vypísanie výberového konania dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo výberové konanie na obecné byty schválené.

 

- Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková informovala poslancov o tom, že od septembra nastúpila do zamestnania a požiadala o zmenu pracovnej doby a to tak, že by  na obecný úrad chodila v stredu a ostatnú časť pracovnej doby by pracovala externe.  Poslanci s návrhom súhlasili a žiadosť kontrolórky  zobrali na vedomie.

 

- Predseda finančnej komisie Peter Kikta požiadal poslancov, aby tajným hlasovaním navrhli kontrolórke obce odmenu za 2. a 3. štvrťrok 2013.  Aritmetickým priemerom predseda finančnej komisie vypočítal výšku odmeny na 25% .

 

Interpelácie poslancov

- Ladislav Žitnanský požiadal o osadenie reflektorov na pódium v kultúrnom dome, aby sa dalo lepšie fotografovať. Predseda kultúrnej komisie odpovedal, že reflektory na javisku sú, len ich treba  podľa potreby zasvietiť.

 - Ing. Marián Florek sa pýtal, či je pán Macejka už na starobnom dôchodku a či sa bude namiesto neho niekto prijímať do pracovného pomeru. Odpovedal starosta obce, že pán Macejka je už na starobnom dôchodku a počas zimného obdobia sa elektrikár prijímať nebude.

 

K bodu č.7

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 16. decembra  2013

 

 

K bodu  č.8

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 16. decembra  2013

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 73/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016
 5. Doplnok v VZN č. 6/2012
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia                                                                   
 8. Záver 

 

Prítomných: 5 (Florek,   Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 5 (Florek,   Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 74/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Jozefa Štefanku

Prítomných: 5 (Florek, Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 5 (Florek, Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 75/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 63/6//2013-72/6/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. novembra 2013

Prítomných: 6 (Florek,  Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Florek,  Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Návrh rozpočtu na roky 2014, 2015, 2016

 

Uznesenie č. 76/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Rozpočet obce Krakovany na rok 2014.

 

PRIJMY                                VÝDAVKY

Druh rozpočtu

Návrh 2014

Druh rozpočtu

Návrh 2014

 

 

 

 

Návrh 2015

Návrh 2016

 

 

 

 

 

 

Bežný rozpočet

721 513

Bežný rozpočet

688 513

 

 

 

 

691 301

705 789

 

 

 

 

 

 

Kapitálový rozpočet

0

Kapitálový rozpočet

33 000

 

 

 

 

35 000

35 000

 

 

 

 

 

 

Finančné operácie

0

Finančné operácie

 0

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

SPOLU:

721 513

SPOLU:

721 513

 

 

 

 

726 301

740 789

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomných: 7(Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 78/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Rozpočet obce Krakovany na rok 2015-2016

 

 

 

 

PRÍJMY

Druh rozpočtu

Návrh 2015

Návrh 2016

Bežný rozpočet

726 301

740 789

Kapitálový rozpočet

0

0

Finančné operácie

0

0

SPOLU:

726 301

740 789

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu

Návrh 2015

Návrh 2016

Bežný rozpočet

691 301

705 789

Kapitálový rozpočet

35 000

35 000

Finančné operácie

0

0

SPOLU:

726 301

740 789

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Doplnok č.1/2013  k VZN č. 6/2012

 

Uznesenie č. 79/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Doplnok č.1/2013 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

Doplnok č.1/2013 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Rôzne

 

Uznesenie č. 80/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie  

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2014.

 

B/Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2014 za predpokladu že bude doplatený nedoplatok za posledný štvrťrok 2013 vo výške 80 € mesačne.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 81/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie  

Žiadosť Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 ku dňu 31.12.2013.

 

B/Schvaľuje

Ukončenie nájmu Jozefa Štefanku a Zlatice Ferancovej v zmysle nájomnej zmluvy (do troch mesiacov), alebo v prípade úspešného výber. konania v inom dohodnutom termíne.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 82/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vypísanie výberového konania na nebytové priestory kaderníctva na rok 2014

 

Prítomných:  7 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Florek, Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 83/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Výberové konanie na obecné byty s termínom prihlášok do 20.1.2014

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek,  Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 84/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť kontrolórky  o zmenu pracovnej doby.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za:7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 85/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Odmenu kontrolórke obce za 2 a 3 štvrťrok 2013 vo výške 25%

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za:7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 86/7/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 7 (Filo,  Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za:7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra  2013

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková