Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 30. augusta 2012

 č. 7/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Rozpočtové opatrenie 1/2012

5.      Čerpanie programového rozpočtu

6.      Návrh na vyradenie majetku

7.      Odpredaj obecného majetku

8.      Rôzne

9.      Návrh uznesení

10.  Záver       

                                                                                                               

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský a Peter Kikta. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák. Martin Gono sa neospravedlnil. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2012
 5. Čerpanie programového rozpočtu
 6. Návrh na vyradenie majetku
 7. Odpredaj obecného majetku
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 56/5/2012 – 72/5/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. júna 2012. Všetky uznesenia boli splnené. 

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák.

K bodu  č.4

Starosta obce predložil poslancom Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012, ktorú vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.     Schválený rozpočet celkom na rok 2012 predstavuje čiastku 712 317,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 21 229 € na sumu celkom 733 546 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

·        bežný zvyšuje o 21 229 €,

·        kapitálový – bez zmien,

·        finančné operácie - bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť RO 1/2012, ktoré je prílohou zápisnice.

K predloženému návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 1/2012 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta  obce dal za rozpočtové opatrenie č. 1/2012 hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  rozpočtové opatrenia 1/2012 schválené.

 

K bodu č. 5

Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok roku 2012 pripravila Ing. Slávka Kotulová. Materiál  bol poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou a mal informačný charakter. Čerpanie programového rozpočtu poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6

Predsedníčka vyraďovacej komisie, kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková  predložila poslancom návrh na vyradenie majetku. Návrhy na vyradenie sú rozdelené podľa jednotlivých stredísk.  Celková hodnota navrhnutého vyradeného majetku je 2 916,01 €. Z toho OcÚ vyraďuje majetok v hodnote 890,85 €, kultúrne stredisko 814,67 €, Základné škola 1112,69 €,  Školská jedáleň 38,58 €, Zariadenie opatrovateľskej služby 59,22 €.   K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za  návrh na vyradenie majetku hlasovať. Hlasovaním za: 63, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 2 916,01 € schválené.

 

K bodu č. 7

Starosta obce predložil poslancom na schválenie žiadosť pána Zdenka Jurdu, bytom Južná ulica 119/63, Krakovany na odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce Krakovany za účelom majetkového vysporiadania nehnuteľnosti. Na základe geometrického plánu č. 39/2012, ktorý vypracovala geodetická kancelária Romana Klču a overila ho Ing. Eva Gonová zo Správy katastrálneho úradu v Piešťanoch dňa 13.6.2012. Týmto vznikla novovytvorená parcela č. 133- dom o výmere 175 m2- zastavaná plocha v k.ú. Krakovany pozostávajúca z nasledovných dielov:

- diel 6 o výmere 50 m2 – zastavaná plocha, odčlenená z parcely 133 z vlastníctva Kataríny Jurdovej

- diel 8 o výmere  116 m2 – zastavané plochy, odčlenená  z parcely č 134  z vlastníctva Kataríny Jurdovej

- diel 12 o výmere 9 m2 – zastavaná plochy, odčlenená z parcely 1019 z vlastníctva obce Krakovany. Predmetom predaj bude diel 12 o výmere 9 m2.

Ďalej vznikla parcela č. 134/1 o výmere 271 m2 – zastavaná plochy v k.ú. Krakovany pozostávajúca z nasledovných dielov:

- diel 1 o výmere 115 m2 – zastavaná plocha, odčlenená z parcely 132/1 z BSM Štefana Jurdu a Kataríny Jurdovej

- diel 7 o výmere 140 m2 – zastavená plocha odčlenený z parcely 134 z vlastníctva Kataríny Jurdovej

- diel 11 o výmere 16 m2 – zastavaná plocha, odčlenený z parcely 10109 z vlastníctva obce Krakovany.  Predmetom predaja bude diel 11 o výmere 16 m2.

Predmetom predaja majetku obce je p.č. 133, diel 12 o výmere 9 m2 – zastavaná plocha  v k.ú. Krakovany a p.č. 134/1, diel 11 o výmere 16 m2 – zastavaná plocha v k.ú. Krakovany.

Žiadateľ navrhuje cenu 2,00€/m2. Celková výmera odpredávaných parciel je 25 m2 za cenu 50,00€.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za odpredaj uvedených parciel hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Jurda) bol odpredaj parciel č. 133, diel 12 o výmere 9 m2 – zastavaná plocha  v k.ú. Krakovany a p.č. 134/1, diel 11 o výmere 16 m2 – zastavaná plocha v k.ú. Krakovany

za  cenu 2,00€/m2, pri konečnej cene  50,00€ podľa geometrického plánu č. 39/2012, ktorý vypracovala geodetická kancelária Romana Klču , overeného Ing. Evou Gonovou zo Správy katastra Piešťany, pre pána Zdenka Jurdu , bytom Krakovany Južná ulica 119/63 schválený.

 

K bodu č. 8

Rôzne

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková informovala poslancov o vyúčtovaní hobby stretnutí za prvý polrok 2012 a o vyúčtovaní župného festivalu. 

V súlade s ustanovením §18d ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012.  Poslanci k predloženému návrhu  nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasovala: 0, bol plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 schválený.

- Starosta obce informoval poslancov, že kanalizácia v Záhradkovej ulici je dokončená. Kolaudovať sa zatiaľ nebude. Obyvateľom Záhradkovej ulice boli doručené návrhy zmlúv na spolufinancovanie  kanalizácie. Zatiaľ ani jeden stavebník zmluvu nevrátil.

 - Ing. Michal Sedlák  upozornil na neustále porušovanie VZN o čistote v obci. Navrhol  zverejniť VZN č. 2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku v Hlase Krakovian a všetkým občanom rozposlať oznámenie  o dodržiavaní tohto VZN v súvislosti s blížiacimi sa oslavami 900 výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sa plánujú na rok 2013.

- Ing. Michal Sedlák  tlmočil  požiadavku pána Alexandra Tótha na dosadenie chýbajúcich stromov verejnej zelene na Sadovej ulici.  Mgr. Juraj Filo navrhol, že by sa mohla dosadiť verejná zeleň aj na futbalovom štadióne.  Kontrolórka obce navrhla, aby sa každý rok vysadilo aspoň 20 stromov.  Starosta obce dal za návrh doplnenie verejnej zelene na Sadovej ulici a futbalovom štadióne hlasovať. Hlasovaním  za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola výsadba verejnej zelene na Sadovej ulici a futbalovom štadióna schválená.

- Starosta obce informoval poslancov i oprave ciest  v obci. Prebehlo výberové konanie, ktoré nakoniec bolo zrušené, pre nedôverihodnosť dodávateľa.  V krátkom čase bude vyhlásené nové výberové konanie.

- Starosta obce ďalej informoval o prebiehajúcich prácach na osvetlení kostola. Pôvodne bol zámer spustiť osvetlenie na krakovianské hody. Tento termín sa nepodarí dodržať.  Predpokladaný termín dokončenia je v priebehu 2-3 týždňov.

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť Trnavskej vodárenskej spoločnosti o zmenu územného plánu. TAVOS, a.s. plánuje rekonštrukciu ČOV v Krakovanoch. Uvedená stavba je v ÚP obce zapísaná ako existujúca stavba.  TAVOS, a.s. požaduje zmenu na verejno-prospešnú stavbu.  Starosta obce navrhol, aby sa k tejto zmene pripojila aj zmena priemyselnej zóny na priemyselno oddychovú pre   firmu Mineral aquaservis, s.r.o., no táto firma zatiaľ o zmenu UP nepožiadala. K požadovanej zmene UP obce Krakovany poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas na zmenu UP obce Krakovany, ktorú si dá vypracovať Trnavská vodárenská spoločnosť na vlastné náklady. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na zmenu UP obce Krakovany, ktorá zahŕňa zmenu existujúcej stavby na verejno-prospešnú stavbu schválený.

- Mgr. Juraj Filo prečítal poslancom žiadosť pána Mareka Urbana, ktorý je nájomca Pivárne u notára na výmenu zostávajúcich štyroch okien a dverí na prevádzke zo strany od terasy. Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola doručená až na zasadnutie OZ, poslanci túto žiadosť zobrali na vedomie a podrobnejšie sa ňou budú zaoberať až po prehodnotení finančnej komisie.   

- Ing. Michal Sedlák navrhol poslancom, aby pouvažovali nad predbežným termínom konania osláv 900 rokov obce Krakovany. Ing. Milan Jurda navrhol, že by sa oslavy mohli rozložiť na niekoľko dní v priebehu celého roka. 

 

Interpelácie poslancov

Ladislav Žitnanský

– pani Redechová ho požiadala, aby sa spýtal, či obec nemôže prispieť na opravu pomníka dekana Žilinčana na cintoríne v Krakovanoch. Pomník je v zlom  stave a rozpadá sa.

- Zhutnenie chodníka do Trebatíc.  Na túto otázku odpovedal starosta obce hneď, že chodník sa bude spevňovať a tieto práce bude zabezpečovať firma Inalfa Roof Systems, s.r.o..

-  Dub priateľstva na „Trojičke“ sa pekne uchytil, aby pekne rástol, je potrebné odstrániť aj ten druhý krík, ktorý tam ostal.

 

Ing. Marián Florek

- Pán Toplanský sa pýta, či by sa nemohol pri Materskej škole osadiť spomaľovač, aby autá okolo jeho domu nechodili takou veľkou rýchlosťou, lebo spôsobujú veľké otrasy, následkom čoho mu praská dom. Starosta obce odpovedal, že nedodržiavanie dopravných predpisov môže riešiť polícia.

- či sa bude robiť odvodňovací kanál pred ZŠ. Odpovedal starosta, že kanál bol v pláne, ale zatiaľ obec nemá finančné prostriedky.

 

 

K bodu č. 9

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 30. augusta  2012

 

 

K bodu  č.10

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

  

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 30. augusta  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 76/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2012
 5. Čerpanie programového rozpočtu
 6. Návrh na vyradenie majetku
 7. Odpredaj obecného majetku
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

 

Prítomných: 5 (Filo, Jurda, Florek, Štefanka, Žitnanský)

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 77/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanaského

 

Prítomných: 5

Za:  5

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 78/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č. 56/5/2012 – 72/5/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. júna 2012   

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti:

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie č.1/2012

 

Uznesenie č. 79/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2012

Schvaľuje

1. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

 

 

Rozpočet rok 2012 

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Bežné príjmy

685 317

+21 229

706 546

Kapitálové príjmy

  10 000

            0

  10 000

Finančné operácie

  17 000

            0

  17 000

Príjmy spolu

712 317

+ 21 229

 733 546

 

 

 

 

Rozpočet rok 2012 

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Bežné výdavky

670 977

+ 8 805

679 782

Kapitálové výdavky

  25 700

+ 4 300

  30 000

Finančné operácie

  15 640

+ 8 124

  23 764

Výdavky spolu

712 317

+21 229

733 546

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti:

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Čerpanie programového rozpočtu

Uznesenie č. 80/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok 2012

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Návrh na vyradenie majetku

 

Uznesenie č. 81/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Návrh na vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 2916,01€

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 2916,01€

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Odpredaj obecného majetku

 

Uznesenie č. 82/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť p. Zdenka Jurdu bytom Krakovany, Južná ulica 119/63, na odkúpenie p.č. 133, diel 12 o výmere 9m2, k.ú. Krakovany a p.č. 134/1, diel 12 o výmere 16m2, k.ú. Krakovany za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov

Schvaľuje

odpredaj parcely č. 133, diel 12 o výmere 9 m2 – zastavaná plocha  v k.ú. Krakovany a p.č. 134/1, diel 11 o výmere 16 m2 – zastavaná plocha v k.ú. Krakovany, za  cenu 2,00€/m2, pri konečnej cene  50,00€ podľa geometrického plánu č. 39/2012, ktorý vypracovala geodetická kancelária Romana Klču , overeného Ing. Evou Gonovou zo Správy katastra Piešťany, pre pána Zdenka Jurdu , bytom Krakovany Južná ulica 119/63.

Odpredaj je   v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. a),  zákona 138/1991 Z.z. (právo prednostného predaja)

 

Prítomných:6  (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 5 (Filo, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:1 (Jurda)

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 83/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

informáciu kontrolórky o vyhodnotení folklórneho  festivalu a hobby stretnutí.

 

Prítomných:6  (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 84/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2012

Schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na druhý polrok 2012

 

Prítomných:6  (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 85/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

kancelárii OcÚ poslať výzvu všetkým občanom obce na udržiavanie čistoty a verejnej zelene v obci 

 

Prítomných:6  (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti:  0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 86/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Obnovu verejnej zelene na Sadovej ulici  a na futbalovom štadióne v rozsahu nákupu materiálu podľa predloženého plánu výsadby.

 

Prítomných:6  (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 87/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť TAVOSu, a.s., o zmenu ÚP na preklasifikovanie existujúcej stavby  na verejnoprospešnú stavbu.

Schvaľuje

predbežný súhlas na zmenu  UP pre spoločnosť TAVOS, a.s., na zmenu existujúcej stavby na verejnoprospešnú stavbu. Náklady spojené so  zmenou si hradí žiadateľ.

 

Prítomných:6  (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 88/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pána Mareka Urbana o výmenu okien a dverí zo strany od terasy na Pivárni u Notára.

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 89/7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda, Florek, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

V Krakovanoch  30. augusta 2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková