Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 29. septembra 2011

 č. 7/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Ročný zápis do kroniky pre rok 2010

5.      Káblová televízia

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec  Mgr. Lukáš Radoský. Zo začiatku zasadnutia a ospravedlnil poslanec Ing. Milan Jurda. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Ročný zápis do kroniky pre rok 2010
 5. Káblová televízia
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesení
 8. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka  a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7 proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 57/6/2011-71/6/2011 z riadneho zasadnutia konaného dňa 25. augusta 2011. Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda.

-        Spoplatnenie verejného priestranstva používaného ako letné terasy pred pohostinskými zariadeniami – návrh na riešenie mala predložiť finančná a stavebná komisia. Vzhľadom k tomu, že letná sezóna končí a priestranstvá  za účelom letných terás sa využívať nebudú konkrétny návrh na riešenie predložený nebol. Plnenie uznesenia sa presúva do budúceho zasadnutia OZ.

-        Výzva na úpravu prevádzkových hodín v pohostinských zariadeniach bola odoslaná všetkým pohostinským zariadeniam v obci.

-        Vyhodnotenie hobby stretnutí – tabuľka s prehľadom tržieb z hobby stretnutí bola poslancom doručená v elektronickej podobe s pozvánkou. Tabuľka zachytáva obdobie 8 rokov. Z nej vidieť, že nejde o klesajúcu tendenciu tržieb, ale vývoj je striedavý. Slovo dostal Ing. Michal Sedlák, ktorý si prehľad tržieb za posledné tri roky vyžiadal. Z vývojom príjmov bol spokojný a odporučil aj naďalej sledovať náklady  a snažiť sa udržať organizovanie tejto akcie aj do budúcnosti. V tabuľke boli vyčíslené aj prijmi zo župného festivalu. Tie majú stúpajúcu tendenciu. Tu je potrebné zachovať spoluprácu s TTSK a získať nových sponzorov, aby úroveň festivalu mohla stále rásť.

-         Náklady na dažďovú kanalizáciu na Južnej ulici boli vyčíslené na 9300,12 €.

-        Neudržiavaná a burinou zarastená orná pôda – obec nemá schválené VZN na základe by mohla pokutovať vlastníkov pôdy. Na základe zákona môže pokutovať len krajský pozemkový úrad a obvodný pozemkový úrad. Obecný úrad Krakovany  v spolupráci s nadáciou Modrá hviezda  takéto VZN v budúcnosti pripraví a predloží na schválenie.

-        Chodník na Strážovskom cintoríne sa v tomto roku robiť nebude. Priestranstvo popri chodníku do Trebatíc po stavbároch je už upratané. Dopravná značka na Veternej ulici je osadená na pozinkovanom stĺpiku, hrdzavé sú stĺpy verejného osvetlenia.

-        Výkup pozemkov developermi, iniciatívu zahájil poslanec Mgr. Juraj Filo a s nejakými už rozbehol aj  úvodné rokovania.  Úprava terénu za strážovským cintorínom už začala a bude sa na nej pokračovať.

-        Koliba v areáli kultúrneho domu bola odstránená. Teraz zostáva len odizolovať povrch a zabetónovať ho, aby sa zabránilo ďalšiemu zatekaniu.

 

K bodu č. 4

Starosta obce predložil na pripomienkovanie ročný zápis do kroniky pre rok 2010. Vzhľadom k tomu, že zápis bol rozposlaný poslancom elektronicky, na zasadnutí sa už nečítal a tak požiadal poslancov, aby k jednotlivým častiam zápisu predložili svoje pripomienky.  Poslanec Ladislav Žitnanský požaduje doplniť do časti „Výstavba a zmeny charakteru obce„ zateplenie a novú fasádu kabín na futbalovom ihrisku. Ďalší poslanci už k predloženému ročnému zápisu do kroniky pre rok 2010 pripomienky nemali. Starosta obce dal za ročný zápis hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Ročný zápis do kroniky pre rok 2010 aj s  pripomienkou  Ladislava Žitnanského schválený.

 

K bodu č. 5

Na zasadnutí starosta privítal zástupcov firmy STELAR, ktorá je prevádzkovateľom káblovej televízie v obci. Poslanec Mgr. Juraj Filo sa pýtal zástupcov firmy, aké majú plány do budúcnosti s prevádzkovaním, modernizáciou a digitalizáciou káblovej televízie. Pán Sika  rozdal poslancom   rozpočet na digitalizáciu ústredne, ktorej náklady budú 8926,08 €. V samotnej skladbe programov sa veľké zmeny nedajú robiť pokiaľ nedôjde k zmene legislatívy, ktorá malých prevádzkovateľov znevýhodňuje oproti veľkým spoločnostiam. V súčasnosti je na rozvod KT pripojených 267 účastníkov. Na Južnej ulici v nových domoch ľudia neprejavili záujem o pripojenie. Všetci využívajú satelitné pripojenia, sú atraktívnejšie. Ing. Milan Jurda sa pýtal, či by sa nedalo založiť spolupráca na inom princípe ako doteraz. V súčasnosti je zariadenie KT aj s rozvodmi v majetku obce a firma STRELAR je len prevádzkovateľom, ktorý  kontroluje funkčnosť zariadení, vykonáva nastavenia a vyberá poplatky. Pán Sika navrhol, že jednou z možností je prejsť na také riešenie, aké začali v obci Čachtice, aj Trebatice.  Od obce dostali do prenájmu rozvody a celé vybavenie ústredne budú financovať z vlastných zdrojov. Tým získajú možnosť zasahovať do programovej štruktúry a meniť ju podľa vlastného uváženia.  Poslanci OZ sa dohodli, že firma STELAR vypracuje a do budúceho zasadnutia predloží návrh na novú spoluprácu. Vstupný poplatok za zriadenie KT je v kompetencii obecného zastupiteľstva a už niekoľko rokov sa nemenil 132,80 € (4000,- Sk). Jeho výška sa bude riešiť na budúcom zasadnutí OZ.

 

K bodu  č.6

Rôzne

Starosta obce informoval poslancov, že 2. augusta obec obdržala peniaze z dotácie na zaplatenie rekonštrukcie miestnej komunikácie na Veternej ulici.  27. septembra bol zverejnený zoznam obcí, ktorý môžu požiadať o preplatenie  DPH z projektu rekonštrukcie Veternej. Obec  chce podať projekt na rekonštrukciu materskej školy, ktorá je v havarijnom stave. Vypracovanie projektu bude stáť asi 1650,0€ bez DPH. Taktiež chce obec podať projekt na vybavenie zberného dvora. Projekt vypracováva firma z Hlohovca. Spoluúčasť bude 5%.

Zástupca starostu Peter Kikta navrhol do budúcnosti rozšíriť Zariadenie opatrovateľskej služby formou jednoizbových bytov.

 

Interpelácie

Poslanec Jozef Štefanka  - upraviť námestie, napr. osvetlenie kostola, alebo pridať nejaké osvetlenie na celé námestie, hlavne v zimnom období je veľmi tmavé. Starosta obce odpovedal, že na osvetlenie kostola sa pripravuje projekt v spolupráci s firmou BK Group. Bližšie by o tom vedel povedať MGR. Lukáš Radoský, ktorý tento projekt inicioval.

Poslanec Mgr. Juraj Filo – blížia sa Vianoce, či obec neuvažuje s nejakou vianočnou výzdobou aspoň na námestí. Vzhľadom na to, že obec nemá zvyšné financie, kúpiť aspoň nové osvetlenie vianočného stromčeka a každý rok pridať niečo nové.

Poslanec Ing. Milan Jurda – Občania na Južnej ulici požadujú doriešiť situáciu s prejazdmi veľkých vozidiel, ktoré vyvážajú fekálie na ČOV po Južnej ulici.  Autá prechádzajú cez celú obec, jazdia veľmi rýchlo a ničia cesty a ohrozujú deti, hrajúce sa pri ceste. Starosta obce navrhol, že navštívi riaditeľa TAVOSu a podá sťažnosť obecného zastupiteľstva na  situáciu, ktorá vznikla prevádzkovaním ČOV v obci.

Poslanec Ing. Milan Jurda požiadal o osadenie dopravného značenia na označenie križovatky Dolná – Južná. Teraz po úprave odvodňovacieho kanála je to veľmi zradné, cesta sa nebezpečne zatáča a neznámi vodiči  to nevedia dostatočne odhadnúť.

Poslanec Ladislav Žitnanský – zabezpečiť výsadbu amfiteátra. Odpovedal Ing. Michal Sedlák predseda kultúrnej komisie, že projekt aj s rozpočtom na výsadbu amfiteátra je pripravený.

Poslanec Mgr. Juraj Filo v mene pani Eleny Krestovej, predsedníčky MSSČK v Krakovanoch poďakoval  za spoluprácu pri organizovaní jesennej výstavy „Slávnosti jesene“.  Ďalej sa pýtal, ako bol doriešený pán Bohunský, či mu bola udelená nejaká pokuta, a či dodržiava VZN o parkovaní vozidiel v obci. Starosta obce odpovedal, že pokuta mu udelená nebola. Na doriešenie tejto situácie ale aj iných dopravných problémov v obci starosta navrhol na budúce zasadnutie OZ prizvať okrskára z OO PZSR.

 

K bodu  č.7

Zapisovateľka   predložila na schválenie návrh uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.septembra  2011, ktoré OZ jednomyseľne schválilo.

 

K bodu  č.8

 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil OZ. Termín budúceho zasadnutia je 27.10.2011 o 17,00 hod.

 

 

 

 

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 29. septembra 2011

 

 

K bodu č. 1.

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 72/7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Ročný zápis do kroniky pre rok 2010
 5. Káblová televízia
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesení
 8. Záver

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2:

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č.73/7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3:

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 74 /7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 57/6/2011-71/6/2011,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných:8

Za:8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4:

Ročný zápis do kroniky pre rok 2010

 

Uznesenie č. 75/7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Ročný zápis do kroniky pre rok 2010

 

B/Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky pre rok 2010 s pripomienkou poslanca Ladislava Žitnanského.

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu 5

Káblová televízia

 

Uznesenie č. 76/7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Informáciu o pripravovaných zmenách v prevádzkovaní KT

B/Ukladá

firme STELAR  do budúceho zasadnutia vypracovať návrh na prenájom rozvodov KT cenovú ponuku na zdigitalizovanie KT v obci Krakovany.

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Rôzne

 

Uznesenie č. 77/7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

 

A/ berie na vedomie

Informáciu starostu obce o splatení úveru na rekonštrukciu Veternej ulice, vypracovanie projektu na riešenie havarijnej situácie MŠ a projektu na vybavenie  zberného dvora.

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 78/7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 79/7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

kancelárii OcÚ pozvať na zasadnutie OZ okrskára OOPZSR vo Vrbovom na prerokovanie dopravnej situácie v obci.

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

V Krakovanoch  29. septembra   2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková