Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. augusta 2010

 č. 7/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia o čerpaní programového rozpočtu

5.      VZN č. 1/2010 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany /katastrálne územie Krakovany a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch.

6.      Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

7.      VZN č. 2/2010 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany

8.      Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre volebné obdobie 2010-2014

9.      Úväzok starostu

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesenia                                                                  

12.  Záver 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo,  Martin Gono, Mgr Lukáš Radoský.  Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili  Ing.  Elena Podmaková a Ing. Milan Jurda. Predložil na schválenie program rokovania.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol  Petra  Kiktu a Mgr. Juraja Filu, Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 6/2010

- Zmluva na  prenájom kaviarne U NOTÁRA s Marekom Urbanom bola podpísaná.

- Ostatným uchádzačom bolo zaslané písomné oznámenie o neuspení vo výberovom konaní.

- Doriešené boli aj pohľadávky pani Sabovej na 90%.

- Stanovisko o opätovnom prerokovaní žiadosti Rímskokatolíckej  cirkvi  Trnavská arcidiecéza,  ktorá žiadala  o finančný príspevok vo výške 125 €, na prevádzku Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom bola zaslaná.

 

K bodu č. 4

 

Čerpanie programového rozpočtu ku dňu 30.06.2010 , ktoré vypracovala Ing. Kotulová bolo poslancom poslané elektronicky, preto sa na zasadnutí už nečítalo. K predloženej informácii poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta informoval, že programový rozpočet sa plní podľa plánu, prekročený bol iba na položke výkup ciest pod miestne komunikácie. Na Veternej  ulici boli vykúpené už skoro všetky pozemky, ktoré sa dali vykúpiť, zostali len mŕtvi a neznámi vlastníci. V tomto prípade obec pripravuje vyvlastnenie týchto parciel.

 

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 na vyhradenie plochy na vylepenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany katastrálne územie Krakovany a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch. Obdobie na volebnú kampaň je určené podľa § 30, odsek 2 zákona NR SR č. 346/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. Začína sa 17 dní a končí 48 hodín pred začatím volieb. Vyhradené plochy pre volebnú kampaň sa určujú na 3 presklené tabule, ktoré sú umiestnené pred budovou obecného úradu a 3 ks betónových skruží na autobusových zastávkach na Železničnej ulici 2 ks a Školskej ulici 1ks.  K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce za predložený návrh hlasovať.

Hlasovaním: za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN č. 1/2010 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany - katastrálne územie Krakovany a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch schválený.

 

K bodu č. 6

 

Návrh na zmenu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany, o ktorú požiadala riaditeľka materskej školy pani Jozefína Klčová, predložil starosta obce. § 2 odst. 1 výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa bolo 6,64 €. Navrhovaná suma je 8,0 €  na jedno dieťa mesačne. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, preto dal za predložený návrh starosta obce hlasovať. Hlasovaním: za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na zmenu VZN č. 3/2008 Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany v § 2, odst.1 na sumu  8,0 € schválený.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh VZN č. 2/2010 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadu na území obce Krakovany v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 223/2001  zákona o odpadoch. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním: za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN č. 2/2010 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 8

 

Starosta obce odovzdal slovo svojmu zástupcovi    Petrovi Kiktovi , ten  zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predložil poslancom návrh na schválenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre budúce volebné obdobie 2010-2014. Zástupca starostu, Peter Kikta navrhol, aby sa v budúcom volebnom období znížil počet poslancov na 7, hlavne z dôvodu  finančnej úspory.  Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 3 (Kikta, Sedlák, Kališ), proti: 3(Juraj Filo, Jurda, Žitnanský), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, návrh na zníženie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na 7 nebol schválený.

Druhý návrh bol zachovať doterajší počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý je 9. Starosta obce dal za tento návrh hlasovať. Hlasovaním za: 4(Juraj Filo, Jurda, Kikta, Žitnanský), proti:1(Kališ), zdržal sa hlasovania: 1(Sedlák), nehlasoval: 0, bol návrh na  9 poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014 schválený.

Vzhľadom na počet obyvateľov a rozloženie obce navrhol zástupca starostu Peter Kikta jeden volebný obvod pre voľby do územnej samosprávy. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol schválený jeden volebný obvod pre voľby do územnej samosprávy.     

 

K bodu č. 9

 

Zástupca starostu Peter Kikta ďalej predložil poslancom na schválenie pracovný úväzok starostu, ktorý navrhol celý, ako bol doteraz. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal s hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený celý pracovný úväzok starostu pre volebné obdobie 2010-2014.

 

K bodu č. 10

 

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť  o zmenu územného plánu obce č. 8/2010, Túto zmenu žiadal  Letecký  klub nad Holeškou za účelom vybudovania rekreačno – športového areálu v extraviláne katastra obce Krakovany na parcelách 522, 528/1, 528/3, 519.  Svoju žiadosť prišli poslancom obecného zastupiteľstva odprezentovať členovia klubu pán Vladimír Pekarčík a Ľuboš  Madunický. Poslancom vysvetlili svoj zámer a ukázali na mape, o ktorú lokalitu a konkrétne parcely ide. Rekreačno športový areál by mal zahŕňať budovu so sociálnymi zariadeniami a hangár pre lietadlá. Areál by mal byť oplotený a zabezpečený bezpečnostným zariadením napojeným na políciu. Vedľa areálu bude pristávacia a štartovacia dráha pre ultra ľahké športové motorové lietadlá, ktorá bude zatrávnená.

Za predložený návrh zmeny územného plánu obce Krakovany č. 8/2010 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena územného plánu č. 8/2010 pre parcely č. 522, 528/1, 528/3, 519 schválená.

 

- Starosta obce prečítal poslancom stanovisko odboru územného plánovania Krajského stavebného úradu Trnava k  „Územnému plánu obce Krakovany – Zmena č.6“, v ktorom Stavebný úrad Trnava - odbor územného plánovania odporúča obecnému zastupiteľstvu Obce Krakovany schváliť predloženú ÚPD „ Územný plán obce Krakovany – Zmena č.6/2010“.

Starosta obce dal hlasovať za zmenu UP č. 6/2010. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol „ Územný plán obce Krakovany – Zmena č. 6/2010“ schválená.

 

- Vzhľadom k tomu, že kontrolórka obce nastúpila 21. 8. 2010 na materskú dovolenku, požiadala o radu, ako nahradiť hlavného kontrolóra na materskej dovolenke Združenie miest a obcí Slovenska.  Odpoveď jej poslala JUDr. Daniela Franzenová, riaditeľka legislatívy. Odpoveď prečítal zástupca starostu Peter Kikta. Vzhľadom k tomu, že zákon o obecnom zriadení neumožňuje nahradiť hlavného kontrolóra počas jeho funkčného obdobia dočasne iným hlavným kontrolórom,  pani JUDr. Daniela Franzenová navrhuje využiť §15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa tohto paragrafu môže obecné zastupiteľstvo zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisiu na zastupovanie hlavného kontrolóra, určí  počet jej členov a vymedzí jej úlohy. V komisii môžu byť nielen poslanci OZ, ale aj odborníci, čo je vítané. Zástupca starostu obce navrhol poslancom zriadenie takej komisie, na zastupovanie hlavnej kontrolórky počas materskej dovolenky. Starosta obce dal za návrh zástupcu hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vytvorenie komisie na zastupovanie hlavnej kontrolórky počas materskej dovolenky schválený.  Zástupca starostu pripraví do budúceho zasadnutia OZ návrh na zloženie komisie na zastupovanie hlavnej kontrolórky počas materskej dovolenky.

Na zasadnutie prišla Ing. Elena Podmaková.

 

- Vzhľadom k tomu, že kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková odchádza na materskú dovolenku, predložila obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.  Správa  o kontrolnej činnosti je prílohou originálu zápisnice.

 

- Ing. Elena Podmaková, predložila  poslancom Návrh na vyradenie majetku.  Celková hodnota majetku určená  na vyradenie predstavuje hodnotu 11 624,00 € Na jednotlivé strediská: Obecný úrad – 10 823,73 €, Kultúrne stredisko – 616,58 €, Knižnica – 183,69 €  Hodnoty vyradeného majetku sú udávané v obstarávacích cenách. K predloženému návrhu nemali poslanci obecného zastupiteľstva pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za vyradenie majetku podľa predloženého návrhu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyradenie majetku obce v hodnote 11 624 € schválený.

 

- Po ukončení nájomnej zmluvy s pani Sabovou zostali voľné dve miestnosti, ktoré neboli predmetom nájmu pre nového nájomcu, a to bývalý klub mladých. O zadnú časť prejavila záujem MSSČK v Krakovanoch. Pani predsedníčka Elena Krestová podala písomnú žiadosť o poskytnutie týchto priestorov pre miestnu skupinu, za účelom uskladnenia materiálov potrebných k činnosti organizácie. O prednú časť prejavila záujem pani Katarína Pialová, ktorá by v daných priestoroch chcela prevádzkovať kozmetický salón. 

Poslanci obecné zastupiteľstva súhlasili s poskytnutím priestorov zadnej časti klubu mládeže pre MSSČK na uskladnenie materiálov. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť pani Eleny Krestovej na poskytnutie zadnej časti klubu mladých na uskladnenie materiálov potrebných na činnosť MSSČK v Krakovanoch schválená. K žiadosti pani Kataríny Pialovej sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli, že pani Katarínu Pialovú pozvú na budúce zasadnutie OZ, aby im svoj podnikateľský zámer predstavila. Pri tejto príležitosti by sa dohodla aj doba  a výška nájmu.

 

- Starosta obce prečítal žiadosť pána Pavla Zuzica, Veterná ul. 448/60, Krakovany o odkúpenie pozemku p.č. 226, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 419 m2, ktorá susedí s jeho záhradou. Pán Pavol Zuzic žiada odpredaj parcely za cenu, za akú obec vykupovala pozemky pod miestne komunikácie na Veternej ulici. S týmto návrhom poslanci OZ nesúhlasili, vzhľadom k tomu, že nie je možné porovnávať cenu pozemku pod miestne komunikácie a cenu za pozemok, ktorý by sa v budúcnosti mohol použiť na výstavbu rodinného domu. Ing. Milan Jurda navrhol odpredať parcelu za cenu 17,0 €/m2. Ostatní poslanci iné návrhy nepredložili, preto dal starosta obce za návrh Ing. Milana Jurdu hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na odpredaj p.č. 226, k.ú. Stráže pri Krakovanoch  o výmere 419 m2, za cenu 17,0€/m2  pre pána Pavla Zuzica schválený.

 

- Žiadosť o prenájom cesty, o ktorý požiadala spoločnosť A care, s.r.o. so sídlom Sládkovičova 10, Piešťany  prečítal starosta obce. Zároveň predložil poslancom OZ aj návrh nájomnej zmluvy, ktorý  pripravila spoločnosť Acare, s.r.o. Piešťany. Predmetom nájmu je nehnuteľnosť, p.č. 473 o výmere 1852 m2 – zastavané plochy a nádvoria nachádzajúca sa medzi katastrálnym územím Stráže a katastrálnym územím Trebatice.  Parcela je využívaná ako cestná komunikácia a s súčasnosti je neudržiavaná. Firma A care chce túto parcelu využívať ako prístupovú komunikáciu k svojej nehnuteľnosti, a preto žiada o dlhodobý prenájom. Prístupovú komunikáciu si žiadateľ vybuduje na vlastné náklady a budú ju môcť využívať obe obce. Navrhovaná doba dlhodobého prenájmu je 50 rokov za nájomné vo výške 1,0 €/ rok. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Juraj Filo), bol dlhodobý prenájom parcely č. 473, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 1852 m2 na dobu 50 rokov za cenu 1,0€/ročne pre spoločnosť A care Piešťany, Sládkovičova ul. 10 schválený.

 

- Starosta obce informoval poslancov OZ, Mikroregión nad Holeškou aj tento rok organizuje podujatie Cyklotour Mikroregionu nad Holeškou, kde štart a cieľ  bude v tomto roku v našej obci.

 

- Pri príležitosti nástupu hlavnej kontrolórky obce Ing. Eleny Podmakovej  na materskú dovolenku  jej starosta obce poďakoval za doteraz vykonanú prácu,  poprial jej veľa ďalších úspechov a skorý návrat do funkcie.

 

 

Interpelácie

 

- Ing. Jarolím Kališ sa opýtal, či by nebolo možné zriadiť na cintorínoch verejné toalety. Odpovedal starosta obce, že tento problém budeme riešiť v súvislosti s rozšírením cintorína, ktorý sa v budúcnosti plánuje, hlavne na cintoríne v Krakovanoch.

 

- Starosta obce informoval poslancov  o tom, že v sa začala kolaudácia splaškovej kanalizácie na Veternej ulici, pokračujú práce na rekonštrukcii cesty na Veternej ulici. Jedným z cieľov stanovených na tento rok je ešte urobiť výmenu strechy a zateplenie na kultúrnom dome, kde je všetok materiál  pripravený.

 

- Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o uskutočnenej návšteve v družobnej obci Krakovany, z ktorého má k dispozícii aj videozáznam.  V lete bol FS Lusk spolu z Borovienkou reprezentovať našu obec v Trnave aj na Morave. Teraz  sa pripravujú na zájazd do Chorvátska. Ďalej informoval poslancov, že ho navštívil zástupca agentúry DUNA, ktorá organizuje rôzne koncerty a podujatia, či naša obec nemá záujem o spoluprácu. Obec by to v podstate nič nestálo, len musí poskytnúť priestory.  Náš amfiteáter sa im celkom páčil. Tento problém chce predložiť ešte na zasadnutí kultúrnej komisii. Ing. Michal Sedlák ďalej upozornil na neupravené pozemky pri Stürme, kde sa burina šíri už nekontrolovateľným spôsobom. Požiadal kanceláriu OcÚ aby vyzvala všetkých majiteľov pozemkov, ktoré treba vykosiť, aby tak čo najskôr urobili a zároveň treba vyzvať aj Správu a údržbu ciest TTSK aby si udržiavali priekopy popri ceste.

 

 

K bodu č. 11

 

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 7/2010 zo dňa 26. augusta 2010

  

 

UZNESENIE č. 7/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. augusta 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A.   schvaľuje:

 1. Program  rokovania

 2. Overovateľov zápisnice Peter Kikta, Mgr. Juraj Filo

 3. VZN č. 1/2010 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany..

 4. Zmenu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany v § 2 od. 1  na sumu 8,0 €

 5.  VZN  č. 2/2010 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany

 6. Jeden volebný obvod pre komunálne voľby konané 27. novembra 2010.

 7.  Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014 -  9

 8.  Celý úväzok starostu pre volebné obdobie 2010-2014.

 9. Zmenu územného plánu č. 8/2010 pre výstavbu rekreačno športového areálu na p.č. 522, 528/1, 528/3, 519. pre Letecký klub nad Holeškou, za podmienky, že náklady spojené so zmenou si bude hradiť žiadateľ.

 10. Predloženú ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmeny č. 6/2010“

 11. Vytvorenie pracovnej komisie na zastupovanie kontrolórky obce počas MD.

 12. Vyradenie majetku v celkovej hodnote 11 624 €.

 13. Používanie zadnej časti klubovne  MSSČK ako skladové priestory

 14. Odpredaj pozemku p.  Pavlovi Zuzicovi p. č. 226 o výmere 419 m2 za cenu 17 €/m2.

 15. Prenájom p.č.473 k.ú. Stráže pri Krakovanoch, o výmere 1852 spoločnosti A Care, s.r.o. Piešťany za účelom vybudovania účelovej komunikácie za cenu 1€/ ročne na dobu 50 rokov.

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č.6/2010.

2.      Informáciu o čerpaní programového rozpočtu k 30.6.2010

3.      Správu o kontrolnej činnosti

4.      Informáciu   starostu o dobudovaní kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany.

5.      Informácia starostu o opekačke, ktorá sa konala v Šterusiach 7.8.2010

6.      Informáciu starostu o organizovaní Cyklotour Mikroregiónu nad Holeškou, kde štart aj cieľ je v našej obci.

7.      Informáciu starostu o budovaní miestnej komunikácie na Veternej ulici.

 

C.     Ukladá:.

 

1. Zástupcovi starostu obce pripraviť návrh na zloženie komisie na zastupovanie kontrolórky obce do budúceho zasadnutia OZ.

2.      Kancelárii OU prizvať na budúce zasadnutie OZ p. Pialovú, aby predložila svoj podnikateľský zámer na prenájom prednej časti Klubu mládeže.

3.      Kancelárii OcÚ  vyzvať SC TTK a ostatných majiteľov, ktorí si neudržiavajú svoje pozemky, aby tieto v zmysle zákona na odstránení burín  kosili a v potrebnej miere udržiavali.

 

 

 

D.    Neschvaľuje:

 

1.  Návrh zástupcu Petra Kiktu na počet poslancov   obecného zastupiteľstva 7 v budúcom volebnom období 2010 - 2014.

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 7/2010 zo dňa 26. augusta 2010 schválené.

 

K bodu č.12

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.