Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. júna 2009

 č. 7/2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Záverečný účet obce za rok 2008, stanovisko hlavného  kontrolóra  a audit za rok 2008

  5. Združenie Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové

  6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na  2. polrok 2009

  7. III. župný festival kultúry

  8. Rôzne

  9. Návrh uznesenia

  10. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Martin Gono,  zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil aj poslanec Ing. Michal Sedlák a Ladislav Žitnanský.  Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený. Na zasadnutie prišiel poslanec Ladislav Žitnanský.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Lukáša Radoského a Ing. Milana Jurdu.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 6/2009:

 

- Starosta obce sa zúčastnil rokoval s pracovníkmi Dexia banky Slovensko, a.s.,  o prevedení akcií TAVOSu.  Výsledkom rokovania bolo podpísanie zmluvy o založení účtu cenných papierov. Poplatok za zriadenie účtu je 33,14 €.

- Pánovi Zigmanovi bola zaslaná písomná odpoveď na jeho žiadosť.

- O financovaní dažďovej kanalizácie na Južnej ulici informoval predseda finančnej komisie Peter Kikta. Firma VODOSTAV, ktorá vykonávala rekonštrukciu vysokotlakového vodovodu v našom katastri už v tomto roku v našej obci pracovať nebude. Z rokovania však vzišla suma za odkúpenie použitého potrubia, ktorá predbežne činí  6000 – 6600 € (180  - až 200 tisíc Sk), ak by sa stavba realizovala v tomto roku.

 

- 2 -

 

To je suma, na ktorú by sa mali poskladať stavitelia z Južnej ulice. Je potrebné, aby sa stretli a dohodli , či sú ochotní túto čiastku spoluinvestovať. Celkové náklady na realizáciu

boli vyčíslené na približne 10 000 € ( 300 000,- Sk) Táto suma je len orientačná a pri  ďalších rokovaniach s firmou VODOSTAV by sa mohla ešte meniť.

V súčasnosti táto položka nie je zahrnutá v rozpočte. Rozpočet v časti bežné výdavky musí byť dodržaný, nakoľko v tomto mesiaci už  príjem z podielových daní bol znížený o 50 %.

 

 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil na schválenie návrh Záverečného  účtu obce za rok 2008.

Ročná účtovná uzávierka bola zostavená v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve na zostavenie ročnej účtovej uzávierky v rozpočtových, príspevkových organizáciách a obciach. Odborné stanovisko a spracovanie záverečného účtu obce je predložené v súlade s ods. 2 písm. b, § 198 zákona č. 369/990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní záverečného účtu bolo vychádzané  z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov strát, finančný výkaz o plnení rozpočtu a poznámky.

Záverečný účet pozostáva z týchto častí:

A - Údaje o plnení rozpočtu

B – Bilancia aktív a pasív

C – prehľad o stave a vývoji dlhu

D – Prehľad o poskytnutých zárukách

E – Údaje o nákladoch  a výnosoch, účtovných výsledkoch hospodárenia

F -  Prehľad fondov obce

G – Výsledok rozpočtového hospodárenia  

Záverečný účet obce tvorí prílohu tejto zápisnice.

Starosta obce požiadal poslancov o vyslovenie pripomienok k Záverečnému účtu obce za rok 2008. Nakoľko poslanci pripomienky nemali, starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Záverečný účet obce za rok 2008 schválený.

Stanovisko k návrhu Záverečného  účtu za rok 2008 predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu o Obce Krakovany za rok 2008 bolo predložené v zmysle § 18 f odst. 1 písmena c) zákona č. 369/990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p.

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:

-          náležitosti návrhu  záverečného účtu obce

-          údaje o plnení rozpočtu

-          aktíva a pasíva

-          stav a vývoj dlhu

-          hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti obce

-          poskytnuté záruky podľa jednotlivých príjemcov

-          náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky obce je, že celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

Ďalej starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2008.  Názor audítora znel, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2008 a výsledky jej hospodárenia za rok , ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, sú

 

- 3 -

 

v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v p.z. a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v platnom znení.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie  návrh zakladateľskej zmluvy Mikroregiónu Zelená cesta Piešťany - Vrbové  a Stanovy združenia Mikroregiónu Zelená cesta Piešťany – Vrbové. Cieľom združenia  je spoločné riešenie problematiky využitia železničnej trate Piešťany – Vrbové, ktorá po zrušení jednotlivých staníc  stratila svoje opodstatnenie. Jednou z možností využitia tejto trate je zriadenie cyklochodníka, čím by došlo k dopravnému prepojeniu medzi mestom Piešťany a Vrbové. Tým by sa prispelo k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a tiež by sa vytvorili nové pripojenia, ktoré by prispeli k rozvoju cestovného ruchu. Zakladajúcimi členmi združenia Mikroregion Zelená cesta Piešťany – Vrbové budú Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany,  Mesto Vrbové, Obec Trebatice a Obec Krakovany.    

Predmet činnosti mikroregiónu je:

a)      aktívne zastupovať záujmy mikroregiónu a jeho členov,

b)      aktívne zastupovať záujmy mikroregiónu osobitne v oblasti cestovného ruchu,

c)      podporovať rozvoj infraštruktúry a zvyšovanie kvality, vrátane vytvárania podmienok podnikania v oblasti cestovného ruchu,

d)     realizovať marketingové a PR aktivity podporujúce činnosť mikroregiónu a rozvoj CR,

e)      poskytovať poradenskú pomoc podnikateľom v CR, ostatným podnikateľom a záujemcom o podnikanie v CR,

f)       organizovať kurzy, semináre a školenia zamerané na nové poznatky pre rozvoj CR,

g)      organizovať exkurzie, účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach propagačného charakteru,

h)      spolupracovať s inými združeniami, inštitúciami  a podnikateľskými subjektami, pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu,

i)        realizovať aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k CR,

j)        spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych predpisov v oblasti CR,

k)      spolupracovať na tvorbe miestnych a regionálnych plánov a stratégií rozvoja v rámci CR,

l)        zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré napĺňajú poslanie mikroregiónu,

m)    realizovať aktivity spojené s rozvojom športovej činnosti,

n)      realizovať aktivity na zachovanie historických pamiatok, písomností, tradícií a zvyklostí,

o)      prevádzkovanie železničnej trate.

p)      Prevádzkovanie cyklistického chodníka.

 

Vstupný vklad zakladajúcich členov mikroregiónu je v podieloch pre Obec Krakovany 5%  a vo finančnej hodnote predstavuje 400,0 €.

V závere dal starosta obce hlasovať za členstvo v Mikroregióne Zelená cesta Piešťany – Vrbové. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo členstvo v združení Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové schválené.

Hlasovanie o jednorázovom vstupnom finančnom vklade vo výške 400,- €  za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol vstupný príspevok schválený.  

 

K bodu č. 6

Hlavná kontrolórka obce Krakovany Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009, ktorý obsahuje:

 

- 4 -

 

 1. Kontrolu zákonnosti, činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce za rok 2009

 2. Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za rok 2009 na úseku tovarov a služieb

 3. Kontrola plnenia  uznesení obecného zastupiteľstva

 4. Kontrola vyúčtovania dotácií schváleným žiadateľom za rok 2008 a rok 2009

 5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2009

 6. Kontrola hospodárenia zariadení zriadených obcou – základná škola, materská škola, dom opatrovateľskej služby.

 K predloženému návrhu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2009 poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2009 schválený.

 

K bodu č. 7

 

O prípravách III. župného festivalu kultúry Krakovany 2009 informoval poslanec a predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák.  S prípravou sa začalo v dostatočnom predstihu. V tomto roku sme vsadili na propagáciu, upútavky sa vysielajú v televízii KARPATY a taktiež v  Rádiu Regina. Plagáty boli včas rozvešané po celom okrese. Na poslednú chvíľu odriekol účasť súbor Krajan  zo Srbska. Predseda kultúrnej komisie oslovil už niekoľko súborov, ako náhradu. V prípade, že sa nepodarí nájsť iný súbor programové minúty budú dodržané predĺžením vystúpení ostatných účinkujúcich.  V tomto roku sa zlepšila práca celej

kultúrnej komisie. Javisko v sále kultúrneho domu je pripravené aj na alternatívne riešenie v prípade nepriaznivého počasia, kedy by sa program musel presunúť do kultúrneho domu.

V amfiteátri bude pripravený stan pre deti a ich tvorivé dielne, ktoré budú robiť pod vedením  učiteliek  materskej školy Krakovany.  Cena vstupného bola upravená na 2,0 €. V priestoroch kultúrneho domu bude nainštalovaná výstava s historickými fotografiami z minulých ročníkov Folklórnych slávností. Taktiež sa bude premietať videoprojekcia z II. župného festivalu kultúry Krakovany 2008. Na tomto ročníku sa zúčastní aj Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch, ktorá bude mať svoj predajný stánok. Starosta obce osobne pozval všetkých starostov a predstaviteľov piešťanského okresu. Občerstvenie počas festivalu bude obec zabezpečovať z vlastných zdrojov. Poslanec  Mgr. Lukáš Radoský pochválil vzorne pripravenú obec, čo sa týka poriadku, no upozornil na vznikajúcu skládku stavebnej sute pri novostavbe pána Miklušáka na Školskej ulici, ktorá je na obecnom pozemku.  Starosta obce ďalej informoval poslancov, že na festival boli pozvaní aj zástupcovia družobnej obce Krakovany v Čechách, predstavitelia obce Popielów z Poľska. Priatelia z Čiech majú priniesť dub, ktorý bude zasadený v blízkosti miesta, kde stál starý dub. Mal by to byť DUB PRIATEĽSTVA. V sobotu  sa uskutoční rokovanie Krakovany na Slovensku, Krakovany v Čechách, Popielów z Poľsaka a Čív  z Maďarska, kde by sa mohla dohodnúť možná spolupráca v rámci Visegradskej štvorky.

Poslanec Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o účasti DH Borovienka a FS LUSK na folklórnom festivale v Hajdušici – oblasť Vojvodina v Srbsku v mesiaci máji. Festival mal úroveň našej Východnej, zúčastnilo sa tam okolo tisíc účinkujúcich. Zo Slovenska tam bol ešte súbor z Cífera.  

 

K bodu č. 8

 

- Občianske združenie Koráb nádeje – združenie detí a mládeže, Nám. sv. Mikuláša 184, Krakovany poslalo žiadosť o preskúmanie vyúčtovanej spotreby plynu  a elektrickej energie za mládežnícky ples. Starosta obce žiadosť prečítal. K žiadosti sa postupne vyjadrovali poslanci. Ing. Michal Sedlák vyjadril nesúhlas s refundáciu nájomnej zmluvy z obecného a zároveň tlmočil aj stanovisko kultúrnej komisie, ktorá taktiež trvá na zaplatení nájmu

- 5 -

 

a spotreby energií za  mládežnícky ples. Ing. Milan Jurda navrhol doplniť jednoznačné podmienky preberania, odovzdávania a odpisu energií pri prenajímaní KD. Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby sa do nájomnej zmluvy doplnilo poučenie o používaní termostatu na plynové kúrenie, hlavne v zimnom období.

V závere starosta obce navrhol schváliť úhradu nájomnej zmluvy pre OZ Koráb nádeje za mládežnícky ples v plnej výške. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh starostu na úhradu Nájomnej zmluvy pre OZ Koráb nádeje v plnej výške schválený.   

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť OZ Koráb nádeje – združenie detí a mládeže na bezplatný prenájom kultúrneho strediska v Krakovanoch (anfiteátra a KD) na dni 3.-4. júla 2009 na organizovanie letného festivalu Nebojte sa! Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj predseda OZ Lukáš Košťál a podpredsedníčka Erika Hesková. Starosta obce sa pýtal na počet členov OZ Koráb nádeje a koľko členov z toho je obyvateľov Krakovian. Na otázku mu odpovedala podpredsedníčka Erika Hesková, že presný počet členov nevie, ale môže ich byť asi 60, a koľko je z toho obyvateľov Krakovian, nevedela povedať. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh na bezplatné zapožičanie kultúrneho domu a amfiteátra na festival Nebojte sa! s podmienkou, že si zaplatia spotrebované energie v plnej výške. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Kikta a Sedlák), nehlasoval: 0, bol návrh na bezplatné zapožičanie KD a amfiteátra schválený.

 

-  Starosta obce prečítal list predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša s požiadavkou o prehodnotenie účasti na činnosti v Centrálnom krízovom fonde regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja. Pristúpenie miest a obcí Trnavského kraja k účasti na Centrálnom krízovom fonde chápe ako príkladný čin pre výchovu mladej generácie k solidarite a vzájomnej pomoci.  Centrálny krízový fond umožní operatívne poskytnúť financie na odstránenie škôd tam, kde to bude potrebné a naliehavé. O bližších podrobnostiach ohľadne CKF bude informovať starosta obce na budúcom zasadnutí OZ.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

- O rekonštrukcii detského ihriska informoval poslancov starosta obce. Zakúpené prvky sú už osadené. Detské ihrisko je v súčasnosti zamknuté a sprístupní sa až po úplnom dokončení. Po folklórnych slávnostiach by sa mala na voľnú plochu vysiať tráva. Pod detskými hračkami sa uvažovalo aj drobnými kamienkami, ale tie by potom mohli spôsobovať problém pri kosení trávnika, preto nebudú použité. Zo starého detského ihriska zostal len kolotoč a pieskovisko. Na pieskovisko sa urobí nový obklad a zakúpi sa nový piesok, ktorý sa bude zakrývať, aby sa neznehodnotil. Starosta obce požiadal kontrolórku, či by nemohla zabezpečiť rodičov na pomoc pri zasekávaní vysjevanej  trávy.

 

- ďalší problém, ktorý predložil starosta obce je oprava komunikácií. Pred festivalom sa začali opravovať výtlky na miestnych komunikáciách, ale nestihlo sa všetko, lebo posledný týždeň žiadna obaľovačka na okolí nepracovala. Ostatné výtlky budú zaliate hneď po slávnostiach. V tomto období sa urobí aj úsek na ulici Hrádze pred domom pána Piškulu, ktorý sa minulý rok nedokončil.

 

Interpelácie

 

- Mgr. Juraj Filo – na starom kine opadáva omietka a strešná krytina z budovy. Odpovedal starosta obce, že v mene stavebného úradu vyzve vlastníka nehnuteľnosti na udržiavanie nehnuteľnosti v riadnom stave. 

 

 

- 6 -

 

- Peter Kikta – požiadal starostu, aby sa  odstránený asfalt  z MK naviezol pri kabíny futbalového štadióna na zasypanie vyjazdených koľají od nákladných aut, ktoré tam často zastavujú.

 

- Ladislav Žitnanský – požiadal starostu, aby oslovil vedenie družstva, aby nezaorali chodník, ktorý si urobili občania, ktorí prechádzajú pri železnici do Vrbového. Ďalej sa pýtal, kedy sa

 

bude robiť dlažba k pomníku vojnových hrdinov v kostolnej záhrade. Odpovedal starosta, že v najbližšej dobe na to nie sú peniaze ani čas. Osvetlenie javiska v sále KD je otočené do hľadiska, je potrebné, aby sa otočili do javiska. Odpovedal starosta, že táto požiadavka už bola splnená a reflektory svietia tak, ako majú.

 

- na zasadnutí sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia staviteľov na Južnej ulici. Nakoľko neboli na rokovaní od začiatku zástupca starostu Peter Kikta ich informoval o výsledkoch rokovania s firmou VODOSTAV a o požiadavke na spolufinancovanie pri riešení odvodňovacieho kanála na Južnej ulici. Suma, ktorú by mali stavebníci zaplatiť,  by predstavovala asi 664,-  €        (20 000,- Sk).  Aj keď pán Čechvala, zástupca stavebníkov čakal inú ponuku od obce, uznal, že nemôže rozprávať za ostatných a prisľúbil, že sa nakontaktuje na všetkých dotknutých účastníkov a dohodnú sa na spoločnom riešení.  

 

K bodu č. 9

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 7/2009 zo dňa 25. júna   2009

 

 

UZNESENIE č.7/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. júna  2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. Program  rokovania.

 2. Návrhovú komisiu v zložení  Ing. Milan Jurda a Mgr. Lukáš Radoský.

 3. Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu  a Petra Kiktu..

 4. Záverečný účet Obce Krakovany za rok 2008

 5. Členstvo Obce Krakovany v záujmovom združení právnických osôb Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové, založeného v súlade s §20f - §20j Občianskeho zákoníka za účelom podpory rozvoja cestovného ruchu.

 6. Jednorázový finančný vklad vo výške 400,- €, slovom štyristo EUR.

 7. Plán práce hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2009.

 8. Výpožičku kultúrneho domu a amfiteátra OZ Koráb nádeje, počas festivalu NEBOJTE SA na dni 3.-4. júla 2009.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 6/2009

2.      Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb Mikroregión Zelená cesta Piešťany – Vrbové.

3.      Stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2008.

4.      Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2008

- 7 -

 

5.      Informáciu o organizovaní III. župného festivalu kultúry.

6.      List predsedu TTSK o účasti v Centrálnom krízovom fonde regionálnej miestnej samosprávy Trnavského kraja.

7.      Žiadosť o preskúmanie vyúčtovanej spotreby plynu a elektrickej energie za mládežnícky ples. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné a platby za služby spojené s poskytnutím nájmu v plnej výške v zmysle platnej nájomnej zmluvy.

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 7/2009 zo dňa 25. júna 2009 schválené.

 

K bodu č.10

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.

 

Príloha

Záverečný účet za rok 2008

 

 

            Ročná účtovná uzávierka bola zostavená v zmysle zákona 431/2002 z.z. o účtovníctve na zostavenie ročnej účtovnej uzávierky v rozpočtových, príspevkových organizáciách a obciach. Odborné stanovisko a spracovanie záverečného účtu obce je predložené v súlade s ods. 2 písm. b, § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

            Účtovná uzávierka v obci bola zostavená podľa zákona o účtovníctve a opatreniach

č. MF/16786/2007-31 a MF/25755/2007-31.

 

 

            Pri spracúvaní záverečného účtu sme vychádzali z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov strát, finančný výkaz o plnení rozpočtu a poznámky.

 

                                                Zostavenie záverečného účtu

 

1. etapa           Vysporiadanie finančných vzťahov

2. etapa           Zostavenie záverečného účtu

3. etapa           Predloženie záverečného účtu HK na verejnú diskusiu

4. etapa           Predloženie záverečného účtu OZ na schválenie

 

 

 1. Vysporiadanie finančných vzťahov

Použitý materiál: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

Dotácie z fondov:

 

Recyklačný fond                                                       74 920,- Sk

 

Finančné vzťahy k organizáciám:

 

Stolný tenis                                                               17 000,– Sk

TJ Družstevník                                                        260 394,-

Červený kríž                                                              25 000,-

Občianske združenie Lusk                                        25 000,-

Občianske združenie  Krakovanka                              5 000,–         

Chovatelia                                                                   7 377,–

Združenie rodičov Mš                                               15 544,-

Združenie rodičov Zš                                                  7 805,–

Pilates                                                                          5 000,–

Klub paličkovania                                                       4 982,–

Krakovanček, Lusk                                                   24 745,–

Koráb nádeje                                                                  272,–

 

 

Zúčtovanie prostriedkov bolo nutné za jednotlivé organizácie predložiť do 31.1.2009.

 

           

2. Záverečný účet

 

A         Údaje o plnení rozpočtu

B         Bilancia aktív a pasív

C         Prehľad o stave a vývoji dlhu

D         Prehľad o poskytnutých zárukách

E         Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia

F          Prehľad fondov obce

G         Výsledok  rozpočtového hospodárenia

 

 

A         Údaje o plnení rozpočtu

 

            Rozpočet pre rok 2008 bol schválený OZ dňa 10.12.2007 uznesením č. 14/2007 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 21 461 000,- Sk

            V priebehu roka 2008 bol upravovaný rozpočtovými opatreniami dvakrát na konečnú sumu v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 22 285 000,- Sk

 

CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY:                                                                18 826 842,00

Najdôležitejšie položky príjmovej časti  bežného rozpočtu:

Podielové dane                                                                                             7 771 535,– Sk

Dane – občania a podnikatelia obce                                                             2 584 152,–

Z toho: strategickí investori (AGE, Wabash, Keiser, Sturm) v sume              333 500,-  

Z prenajatých pozemkov                                                                                 114 106,–

Z prenajatých budov (Sabová, kaderníctvo, byty, dom smútku)                    307 462,–

Správne poplatky                                                                                             197 090,-

Za služby (vývoz fek.,hrob.miesta a iné.)                                                        384 929,–

Príjmy opatrovateľská služba                                                                            57 688,–

Dotácie zo štátneho rozpočtu                                                                                   5 013 677,–

Dotácia z VÚC                                                                                                  45 000,–

Príjmy KS                                                                                                        538 640,–

Príjmy Mš                                                                                                          59 800,–

Príjmy Zš                                                                                                           42 600,–

Príjmy ZOS                                                                                                  1 011 814,–    

 

CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:                                                   486 880,00

Položky príjmovej časti kapitálového rozpočtu:

Z predaja pozemkov                                                                                     258 880,–

Zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky – ZOS                                              228 000,–

 

Položka  príjmovej časti rozpočtu finančných operácií:                       3 373 502,–

Prevod z účelového fondu                                                                          

 

 

CELKOM  PRÍJMY:                                                                        22 687 224,13                                                       

 

 

CELKOM BEŽNÉ VÝDAVKY:                                                          18 121 911,33

Najdôležitejšie položky výdavkovej časti bežného rozpočtu:

Mzdy a odvody OCU                                                                                              3 920 238,– Sk

Kultúrne stredisko                                                                                           265 000,–

Opatrovateľská služba                                                                                   516 071,–

Školstvo                                                                                                        4 069 804,–

Zariadenie opatrovateľskej služby                                                               2 426 114,–

Dohody OcÚ, KS, MŠ, ŠJ, ZŠ, ZOS                                                                      207 135,-

Odmeny (poslanci, zástupca star.,komisie)                                                  148 322,–

Spolu mzdy:                                                                                            11 552 684,–

 

Energie, vodné-stočné                                                                                1 681 908,–

Poštovné a tel. služby, internet                                                                    198 720,–

Vybavenie (prístroje, zar., výpočtová tech.)                                                434 493,–

Všeobecný materiál a potraviny                                                                 1 102 240,–

Údržba doprav. prostr., kosačiek, palivo, poistenie                                      258 133,–      

Rutinná údržba                                                                                           1 031 997,–

Služby                                                                                                        1 613 918,–

 

CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:                                                         4 365 512,80

Najdôležitejšie položky výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:

Nákup pozemkov                                                                                           93 484,–

Nákup strojov, zariadení ZOS                                                                     236 448,–

Nákup fekál. voza                                                                                        126 695,–       

Vodovod                                                                                                         39 000,–

Projektová dok., projekty                                                                           1 073 207,–

Kanalizácia                                                                                                1 951 014,–      

Plynovod                                                                                                      510 005,–

Autobusové zastávky                                                                                   128 144,–

Sociálne zar. Ocu                                                                                          133 991,–

Umelecké dielo – Medveď                                                                              73 523,–      

 

Položka výdavkovej časti finančných operácií                                         198 800,–

Splácanie dlhodobého úveru                                                                         

 

CELKOM  VÝDAVKY:                                                                22 687 224,13

 

B         Bilancia aktív a pasív

 

AKTÍVA:                                                                                                    v tis. Sk

Pozemky                                                                                                      4 758

Umelecké diela                                                                                                 74

Stavby                                                                                                        15 519   

Stroje, prístroje                                                                                               346

Dopravné prostriedky                                                                                                316

Drobný dlhodobý majetok                                                                               89

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                                 3 577

Dlhodobý finančný majetok                                                                      15 375   

Materiál na sklade                                                                                            94

Pohľadávky (Sabová,OF,SPP,TKO,jadrové zar.2008)                               1 798

 

Stav na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2008

Č. ú. 520 684 9600/5600       Termínovaný vklad                                    1 569 

Č. ú. 520 684 5001/5600       OCU                                                          1 329

Č. ú. 520 684 9010/5600       Depozit                                                       1 289

Č. ú. 520684  4009/5600       ZOS                                                                56

Č. ú. 520 684 40008/5600     Školské jedálne (potravinový )                        33      

Č. ú. 520 684 6004/5600       Sociálny fond                                                   9                  

Zostatok v pokladni               OCU                                                               33    

Zostatok v pokladni               ZOS                                                                  3 

Spolu:                                                                                                        4 321      

 

Časové rozlíšenie                                                                                            57

 

CELKOM AKTÍVA                                                                                         47 026     

 

PASÍVA:

Oceňovacie rozdiely                                                                                  1 587

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                       39 733

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                             -  626    

Záväzky (rezervy - dovolenka,odmena starostu,audit                                  888 

Záväzky zo sociálneho fondu                                                                                     20

Dodávatelia                                                                                                  103

Prijaté preddavky                                                                                            59

Ostatné záväzky                                                                                               14

Záväzky - mzdy a odvody 12/2008                                                            1 278 

Úver                                                                                                              860

Výnosy budúcich období                                                                           3 109

 

CELKOM PASÍVA:                                                                              47 026

 

 

C         Prehľad o stave a vývoji dlhu

 

Celkový úver                                                             2 260 600,- Sk

Splatené                                                                     1 400 415,80

 

Splatené v roku 2008                                                 199 800 + 55 765,47 Sk úroky

Úver k 31.12 2008                                                     860 184,20

Predpokladané úroky do ukončenia úveru                211 000,- Sk 

 

Ručenie úveru: Vista zmenka č. 26/047105

 

 

 

D         Prehľad o poskytnutých zárukách

 

Obec v roku 2008 neposkytla žiadnu záruku.

 

 

 

E         Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok hospodárenia

                                                                                 

v tis. Sk

 

Náklady                                                                     21 821

Výnosy                                                                      21 195

Výsledok hospodárenia (účtovný)                            -   626   

 

 

F         Prehľad o peňažných fondoch obce

 

Sociálny fond                                                 20 276,38 Sk

Rezervný fond                                                        0

Účelový fond                                            2 354 276,65

 

 

 

G. Vykázaný schodok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu  je k 31.12.2008

 

v sume - 3 173 702,11 Sk,

 

ktorý bol vysporiadaný prevodom prostriedkov z rezervného a účelového fondu na pokrytie kapitálových výdavkov (schválené uznesením č. 11/2008).

 

Výsledok hospodárenia:                       v Sk

Bežný rozpočet                                  704 930,69

Kapitálový rozpočet                     - 3 878 632,80       

Finančné operácie                          3 173 702,11     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Celkový rozpočet                                         0

 

3.  Predloženie záverečného účtu hlavnému  kontrolórovi

 

Písomné stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou tohto záverečného účtu.

 

4.Predloženie záverečného účtu obecnému zastupiteľstvu

 

    Záverečný účet bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25. 6. 2009.

     

    Odporúčanie hlavného kontrolóra obce:

    Súhlas s celoročným hospodárením:          BEZ VÝHRAD

 

   

Vypracovala: Slávka Kotulová

 

Predkladá:  PaedDr. Vladimír Mihálik          ..........................................

                   starosta obce

 

   

Krakovany dňa 10. 6.2009