Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. júna 2008

 č. 7/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Záverečný účet za rok 2007

  5. Informácia o príprave Festivalu kultúry Krakovany 2008

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

   

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili Peter Kikta a Ladislav Žitnanský a Mgr. Lukáš Radoský. Predložil na schválenie návrh programu rokovania, ktorý bol upravený nasledovne:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Záverečný účet za rok 2007

5. Informácia o príprave Festivalu kultúry Krakovany 2008

6. Zmena územného plánu obce Krakovany

7. Odpredaj plynovodu SPP

8.Zámery Podmalokarpatského partnersta

9. Rôzne

10. Návrh uznesenia

11. Záver

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol upravený  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu  a Ing. Jarolíma Kališa. Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1,(Ing. Kališ,), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Ing.Michala Sedláka.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 6/2008:

Na rokovanie prišli poslanci Ladislav Žitnanský a Peter Kikta.

- Vypovedanie nájomnej zmluvy s PŠD  Krakovany – Stráže. 25.6.2008 sa starosta obce a Peter Kikta zúčastnili mimoriadneho zasadnutia  predstavenstva  PŠD Krakovany – Stráže, na ktorom prerokovávali podlžnosti na nájomnom za roky 2006, 2007 a nedoplatok na daniach z roku 2007.  Termín prvej splátky z daní a podlžnosti družstvo navrhlo na 31.7.2008. Zároveň sa starosta obce dohodol s predsedom družstva Ing. Gubom, že zelený odpad, ktorý podrvia pracovníci obce, sa môže vyvážať na hnojisko.

- Súhlasné stanovisko na ambulantný predaj zmrzliny pre firmu Ice Expres, s.r.o., Ostrov bola odoslaná.

 - Socha medveďa zo zlomeného duba je dokončená, faktúra bola uhradená v odsúhlasenej sume. Bližšie informácie podal Ing. Sedlák - 27.6.2008 bude prevezená do amfiteátra kultúrneho domu v Krakovanoch, kde bude vystavená počas folklórneho festivalu.  V septembri na krakovianské hody bude prevezená a nainštalované na podstavec na  Nám. sv. Mikuláša a slávnostne pokrstená. Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.

- Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov obce – bola podpísané zamestnávateľská zmluva so spoločnosťou EGON. Možnosť pripoistiť sa v DDS využilo viac ako polovica zamestnancov.

- Odpoveď na sťažnosť obyvateľov Sadovej ulice a okolia kultúrneho domu na hlučnosť počas konania diskotéky bola adresovaná pani Božene Valovej. Ostatným obyvateľom, ktorí boli na  sťažnosti podpísaní, bola zaslaná kópia odpovede.

- Zábradlie na moste cez potok Holeška sa začalo natierať pracovníkmi Správy a údržby ciest TTSK.

- Pánovi Jánovi Gonovi bola zaslaná výzva na odstránenie biologického odpadu ktorý vyváža popri ceste pri spúštnom moste. Pán Gono prišiel na  obecný úrad osobne, a oznámil, že odpad na uvedené miesta už nevyváža a zároveň predložil písomný súhlas družstva Krakovany a Ostrov na uloženie tohto odpadu na hnojisku.

- Pamätná tabuľa spoluobčanov Grünfeldovcombola premiestnená a postavená na podstavec.

- Futbalový turnaj žiakov ZŠ  Mikroregionu nad Holeškou, bola v celku vydarená akcia. Naši žiaci sa umiestnili na 3. mieste.

- Fekál je pripravený na odkúpenie, v priebehu budúceho týždňa by ho mali priviezť. Jeho cena by mala byť 125 000,- Sk.

- Na drvenie zeleného odpadu boli pribratí dvaja občania na výkon práce na dohodu. Nezodpovednosťou občanov sa im podarilo 2x počas drvenia zlomiť nože.

- Uskotočnilo sa výberové konanie na riaditeľku ZŠ. Prihlásili sa  dve kandidátky: Mgr. Eva Seitlerová a Mgr. Eva Orviská. Rada školy odporučila na vymenovanie za riaditeľku ZŠ Mrg. Seitlerovú, nakoľko Mgr. Orviská nespĺňala požadované podmienky pre výberové konania a ani jej žiadosť nebola úplná. Výberového konania pre ZOS sa taktiež zúčastnili 2 kandidátky: pani Kvetoslava Gonová a Ing. Jaroslava Keprtová. Výberová komisia vybrala pani Gonovú, ktorá bude zastávať pozíciu riaditeľky ZOS počas čerpania materskej dovolenky Mgr. Jany Lajchovej.  

- Príspevok pri uvítaní detí do života. Pre porovnanie pán Pekarovič informoval o výške príspevku v niektorých obciach: Nižná – 2000,-Sk a Modrová – 3000,-Sk. Mgr. Lukáš Radoský navrhol stanoviť podmienky pre vyplácanie tohto príspevku. Konečnú výšku prispevku navrhol zástupca starostu obce, ktorý zároveň aj predsedom finančnej komisie Peter Kikta – 5 000,-Sk. Nakoľko poslanci už nemali ďalšie pripomienky, starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol príspevok pre deti narodené od 1.1.2008, ktoré majú trvalý pobyt v obci Krakovany, schválený vo výške 5 000,- Sk.

- Parkovanie kamiónov na verejnom priestranstve – všetci vodiči  okrem Jozefa Bohunského si na základe výzvy zabezpečili parkovanie na neverejných priestranstvách. Jozef Bohunský bude pozvaný na priestupkovú komisiu. Termín si určia členovia priestupkovej komisie.

 

K bodu č. 4

 

 Záverečný účet obce predložil na prerokovanie kontrolór Ľubomír Pekarovič. Poslancov podrobne oboznámil s jeho obsahom.

Záverečný účet obce je rozdelený na 4 etapy. V prvej etape – vysporiadanie finančných vzťahov podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V druhej etape  - údaje o plnení rozpočtu, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti. Tretia etapa – predloženie záverečného účtu hlavnému kontrolórovi – vzhľadom k tomu, že pri spracovaní záverečného účtu obce bol pán Pekarovič prítomný, jeho odborné stanovisko podľa § 18f ods. 1 písm. c) Zákona o obecnom zriadení je súhlasné s vypracovaním. Štvrtá etapa – predloženie záverečného účtu obecnému zastupiteľstvu – obecný kontrolór odporučil prerokovanie záverečného účtu obce Krakovany za rok 2007 uzavrieť  súhlasne bez výhrad. Kontrolór obce mal pripomienku k investičným akciám obce – stavba chodníka zo zámkovej dlažby, ktorá bola odkúpená od Rímsko – katolíckej cirkvi, farnosť Krakovany v roku 2007 a je majetkom obce, čiže obec vlastní stavbu na cudzom pozemku, preto odporučil obecnému zastupiteľstvu, aby je cirkev odkúpila, alebo ju  cirkvi darovať. Pripomienku k textu v záverečnom účte mal aj Mgr. Lukáš Radoský a požadoval zmeniť text „ TJ – dospelí“ na  „TJ – Družstevník Krakovany.“ Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce Krakovany schválený zo zmenou textu „TJ- Družstevník Krakovany“.

 

 

K bodu č. 5

O príprave II. župného festivalu kultúry informoval predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák. Problém sa vyskytol pri udeľovaní víz pre ukrajinské súbory. Jeden dostal víza na 3 dni a druhý súbor na 7 dní. Ubytovanie pre učinkujúcich je zabezpečené v Rakoviciach (internát strednej združenej školy).  Rezervy sú stále v propagácii. Zabezpečený sú aj ľudoví remeselníci, v sobotu by mali byť 4, v nedeľu 12. Na ľudovej veselici bude hrať Borovienka a kapela z Kutnej Hory. Pre súbory z Ukrajiny navrhol urobiť diplom alebo nejaké poďakovania za účasť. Občerstvenie si bude obec zabezpečovať sama.  Starosta obce touto cestou pozval všetkých poslancov obecného zastupiteľstva na folklórny festival. Z družobnej obce Krakovany ČR prídu na návštevu 3 poslanci OZ na obecnom úrade ich privíta starosta obce.

 

K bodu č. 6

Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti Spiller Farmer, spol. s r.o., Hlavné námestie 5,    811 01 Bratislava, o rozšírenie územného plánu obce. Spoločnosť Spiller Farmer, spol. s r.o.,má záujem v našej obci vybudovať na parcele č. 834 k.ú. Krakovany o výmere 222 132 m2 priemyselný park a nakoľko príslušná lokalita nie je zahrnutá v územnom pláne, žiadajú o jeho rozšírenie.  Na vybudovanie priemyselného parku majú podporné stanoviská z Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a Trnavského samosprávneho kraja. Starosta obce rozšírenie územného plánu konzultoval s projektantom, ktorý územný plán spracovával, Ing.  Odnogom. Celá záležitosť je v rukách OZ, či rozšírenia schvália, alebo nie. Pri realizácii je viacero možností: - obec poverí investora, aby vypracoval zmenu územného plánu, - ak sa dohodne obec s investorom, projekt zadá vypracovať obec, ale financovať ho bude investor, - celé vpracovanie aj financovanie zmeny územného plánu urobí obec sama. Bližšie o lokalite a spomínanej parcele poslancov informoval Jozef Filo. Uvedená parcela č. 834 je v k.ú. Krakovany. Parcela je majetkom cirkvi, peniaze získané z predaja pozemkov by dostal farský úrad Krakovany a mohol by ich použiť na rekonštrukciu kostola v Strážoch. Peter Kikta sa k vytvoreniu štvrtej priemyselnej zóny vyjadril kladne, lebo ďalší priemyselný subjekt pri do obce priniesol  príjem do rozpočtu obce. Na celú realizáciu zámeru je hlavne potrebné schválenie zámeru na výstavbu štvrtej priemyselnej zóny, financovanie zmeny územného plánu a súhlas arcibiskupského úradu Trnava.  Poslanci hlasovali za schválenie 4. priemyselnej zóny a zmenu územného plánu obce. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

poslanci navrhli, aby  realizácia  zmeny územného plánu bola záležitosťou investora. Náklady spojené so zmenou územného plánu bude financovať investor. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol spôsob realizácie zmeny územného plánu schválený.

 

K bodu č. 7

 

Odpredaj novovybudovaného plynovodu SPP. Uznesením č. 4/2008 pod bodom A.6 zo dňa 27. marca 2008 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj plynovodu za účtovnú hodnotu. Stanovisko plynárov na odpredaj tejto stavby prečítal starosta obce. SPP spracoval po predložení faktúr za výstavbu plynárenských zariadení na Južnej, Strážovskej, Školskej, Krátkej a Mlynskej ulici, ekonomické vyhodnotenie možného vysporiadania – odkúpenia vybudovaných plynárenských zariadení. Skonštatovali, že projekt je pre SPP – distribúciu, a.s., ekonomicky neefektívny. Pre plynárov je jeho odkúpenie efektívne pri kúpnej cene cca 1 200 000,- Sk.  Náklady, za ktoré obec plynovod na uvedených uliciach vybudovala je 1 756 425,8 ,-Sk. Pre plynárov sú zaujímavé len ulice, ktoré sú zastavané a majú možnosť pripojenia. V našom prípade je to len Južná ulica, na ktorej je vo výstavbe 18 domov.  Rozdiel  činí 556 425,8 Sk. Poslanci hlasovali za zrušenie uznesenia č. 4/2008 pod bodom A.6 zo dňa 27.marca 2008. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1, (Ing. Sedlák) bolo zrušenie uznesenia schválené.  Starosta obce navrhol odpredať plynárenské zariadenie v celku aj za cenu uvedenej straty. K jeho návrhu sa pripojili aj poslanci Ing. Kališ, p. Kikta, Jozef Filo a kontrolór obce p. Pekarovič. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1  (Ing. Sedlák), bol odpredaj plynárenských zariadení za cenu cca 1 200 000,- Sk schválený.

 

K bodu č. 8

 

Podmalokarpatské partnerstvo predložilo na schválenie návrhy uznesení, ktoré budú tvoriť prílohy spoločných  projektov predkladaných na jednotlivé ministerstvá.

 1. schválenie zámeru vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia Podmalokarpatského partnerstva , o.z., zároveň schvaľuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka, opatrenie 3.5 Získanie zručnosti, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia za účelom financovania tohto zámeru.

 2. schválenie projektu Zelená sieť v srdci Európy a zároveň schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko za účelom financovania tohto zámeru.

 3. schválenie projektu Regionálne centrá pre koordináciu a rozvoj sociálnych služieb a  zároveň schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko za účelom financovania tohto zámeru.

 4. schválenie projektu Harmonizácia ponúk cestovného ruchu a zároveň schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko za účelom financovania tohto zámeru.

 5. schválenie zámeru Spoločný systém zberu, spracovania a zhodnotenia odpadu Podmalokarpatského partnerstva.

 

Stručné popisy jednotlivých projektov tvoria prílohu originálu zápisnice.

Hlasovaním za. 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli návrhy uznesení Podmalokarpatského partnerstva schválené.

 

 

 

 

 

K bodu č. 9

 

O tvorbe projektov na rekonštrukciu kultúrneho domu poslancov informoval Ing. Sedlák. Projekty na rekonštrukciu KD zhotovuje Ing. Straka. Samostatne sa dali vypracovať projekty na vzduchotechniku, ktoré vypracováva firma Tech klima, Nové Mesto nad Váhom.

 

Zo zasadnutia odišiel Ing. Michal Sedlák.

Celková výška nákladov na rekonštrukciu KD sa odhaduje približne na 11 mil. Sk. Cena za projekty zatiaľ nie je stanovená,  v závislosti od nutnosti rekonštrukčných prác. Kontrolór p.Pekarovič navrhol hlasovať o max. výške za projekty na rekonštrukciu tohto zariadenia.

Predseda finančnej komisie navrhol max. cenu za projektovú dokumentáciu 500 000,- Sk.

Hlasovaním za : 7, proti: 0, zdržal s hlasovanie. 0, nehlasoval: 0, boli schválené max. náklady na projektovú dokumentáciu. 

 

Starosta obce predniesol poslancom informácie, ktoré dostal od spoločnosti Premier Consulting, ktorí sú spracovatelia projektov pre PRV Obnova a rozvoj obce. V liste informoval o podmienkach čerpania. Najzaujímavejšia informácia bola výška podpory v EUR na obyvateľa. Vzhľadom k tomu, že naša obec má nad 1000 obyvateľo pripadla by jej výška podpory 280 EUR/obyvateľa. Na záver v liste však hlavný projektový manažér spoločnosti upozornil, že podmienky sú len predbežné a môže dôjsť ešte k zmenám.

 

Združenie pre separovaný zber odpadu regiónu Piešťany 25. júna doručilo na obecný úrad nádobu na zber odpadových olejov od občanov, ktoré je potrebné pre splnenie záväzku Združenia voči Recyklačnému fondu. Zároveň pracovníci MsÚ Piešťany vykonajú zber predmetných nádob zo všetkých členských obcí Združenia dňa 11. 7. 2008.

 

O účasti na vedomostnom kvíze žiakov ZŠ, ktoré organizoval Mikroregión nad Holeškou informoval starosta obce. Z našej obce sa kvízu zúčastnili tri žiačky 8 ročníka  Natália Jurdová, Milada Kolárová a Katarína Valová. Dievčatá sa umiestnili na druhom mieste a vzorne  reprezentovali našu obec.

 

Na základe listu, ktorý poslala kancelária OcÚ vlastníkom parcely č. 215/5 k.u. Krakovany o výmere 30m2 na odkúpenie tejto parcely pod miestnu komunikáciu, prišlo na obecný úrad vyjadrenie od Evy Nikodémovej, rod. Zigmanovej, ktorá má záujem svoj podiel na uvedenej parcele obci odpredať.  Ústne sa k odpredaju svojho podielu vyjadrila aj Anna Lukáčová, rod. Zigmanová, ktorá tiež prejavila záujem o odpredaj podielu. Peter Zigman sa k tejto záležitosti zatiaľ písomne  nevyjadril.

 

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo sa zaujímal, či sa neplánuje s rekonštrukciou tribúny na futbalovom štadióne, vzhľadom k tomu, že na túto opravu už boli aj vyčlenené peniaze, ktoré sa nepreinvestovali. Na interpeláciu odpovedal predseda finančnej komisie Peter Kikta – S opravou tribúny sa v súčastnosti neuvažuje, nakoľko sa spracovávajú kompletné projekty na rekonštrukciu futbalového štadióna a bolo by to nerentabilné.

 

K bodu č. 10

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 7/2008 zo dňa 26. júna 2008

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č.7/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:

 1. Zmenu programu  rokovania

 2. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Juraj Filo a Ing. Jarolím Kališ

 3. Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ing. Michala Sedláka

 4. Príspevok vo výške 5 000,- Sk pre každé narodené dieťa od .1.2008, ktoré má v obci trvalý pobyt.

 5. Záverečný účet obce za rok 2007 s opravou textu“ TJ – Družstevník Krakovany“.

 6. Štvrtú priemyselnú zónu obce a zmenu územného plánu s tým, že náklady spojené so zmenou si bude hradiť investor, firma Spiller Farmer, spol. s r.o., Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava.  

 7. Zámer vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia Podmalokarpaského partnerstva, o.z., a zároveň schvaľuje, aby Podmalokarpatské partnerstvo, o.z., predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka, opatrenie 3.5 Získanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia za účelom financovania tohto zámeru.

 8. Projekt Zelená sieť v srdci Európ a zároveň schvaľuje, aby Podmalokarpatské partnerstvo, o.z., predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Slovensko – Česko za účelom financovania tohto zámeru.

 9. Schvaľuje projekt Regionálne centrá pre koordináciu a rozvoj sociálnych služieb a zároveň schvaľuje, aby Podmalokarpatské partnerstvo, o.z., predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko za účelom financovania tohto zámeru.

 10. Projekt Harmonizácia ponúk cestovného ruchu a zároveň schvaľuje, aby Podmalokarpatské partnerstvo, o.z., predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko za účelom financovania tohto zámeru.

 11. Zámer Spoločný systém zberu, spracovania a zhodnotenia odpadu Podmalokarpatského partnerstva, o.z.

 12. Náklady na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kultúrneho domu do výšky 0,5 mil. Sk.

 13. Zrušenie uznesenia č. 4/2008 pod bodom A.6 zo dňa 27. marca 2008.

 14. Odpredaj plynárenských zariadení Slovenskému plynárenskému priemyslu, a.s. za navrhovanú cenu cca 1 200 000,- Sk.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 6/2008

 1. Informácie o príprave folklórneho festivalu.

 2. Informáciu o separovanom zbere odpadového oleja zo združenia pre separovaný zber odpadu regiónu Piešťany

 

 

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 7/2008 zo dňa 26. júna 2008  schválené.

 

 

 

 

 

K bodu č. 11

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.