Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 21. mája 2007

 

č. 7/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: na začiatku rokovania Michal Rajčák

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Investičné akcie obce

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec Michal Rajčák vopred ospravedlnil svoj neskorší príchod z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Starosta obce predložil na schválenie program rokovania.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Ing. Jarolíma Kališa. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Kališ), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Skôr, ako starosta obce pristúpil ku kontrole uznesení č. 5/2007 a 6/2007, predložil poslancom návrh na zmenu termínu riadneho júnového zasadnutia obecného zastupiteľstva. Podľa schváleného harmonogramu sa malo zasadnutie uskutočniť 18. júna 2007. Podľa zákona je obec povinná do 30.6.2007 schváliť audit a záverečný účet obce za predchádzajúci rok. Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti audítorka vykoná audit na obci v termíne až od 19.6.2007. Z uvedeného dôvodu táto správa nemohla byť predložená na schválenie obecným zastupiteľstvom, ktoré by sa malo konať 18.6.2007. Preto starosta obce navrhol, aby sa rokovanie uskutočnilo s týždňovým posunom, teda 25.6.2007 (pondelok) o 17.00 h, na ktorom by bola predložená na schválenie správa audítora a záverečný účet obce za rok 2006. Poslanci s daným návrhom súhlasili a návrhová komisia ho zaradila na schválenie do návrhu uznesenia č. 7/2007.

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 5/2007 a 6/2007

-         zámenná zmluva medzi obcou a RKC farnosť Krakovany bola podpísaná. Mgr. Ľudovít Malý ju postúpil na Arcibiskupský úrad do Trnavy, ktorý ju má ešte osvedčiť. Do dnešného dňa sa nerozhodlo, obec ešte dokladovala Arcibiskupskému úradu do Trnavy snímky z katastrálnych máp, kde sa zamieňané parcely nachádzajú. Zasadnutie cirkevnej rady by sa malo uskutočniť 23.5.2007.

-         Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave poslal súhlasné stanovisko k predloženému prevádzkovému poriadku pohrebiska. Tento poriadok bude  predložený na schválenie obecným zastupiteľstvom na budúcom zasadnutí (po tom, ako sa obec Krakovany stane vlastníkom oboch pohrebísk v obci).

-         Odpredaj pozemkov v rámci verejnej obchodnej súťaže bol zrealizovaný v 17 prípadoch, posledný záujemca, pán Belmechri, ktorý získal pozemok č. 1045/10 v katastrálnom území Krakovany písomne potvrdil, že zo súťaže odstupuje z dôvodu, že sa bude ešte dlhodobo zdržiavať v zahraničí a nemohol by splniť podmienky verejnej obchodnej súťaže.

-         Obec Krakovany získala predbežný súhlas na vstup do združenia Mikroregión nad Holeškou. V utorok 22.5.2007 sa v Dubovanoch uskutoční snem, na ktorom bude obec Krakovany prijatá za člena združenia.

 

Na rokovanie prišiel poslanec Michal Rajčák.

 

-         Starosta obce ďalej informoval poslancov, že v piatok 25.5.2007 sa vo Veľkých Kostoľanoch uskutoční zakladajúca schôdza väčšieho regionálneho združenia – Podmalokarpatské partnerstvo, o. z., ktoré bude združovať 19 samospráv a podnikateľov. Ide o vytvorenie euroregiónu z dôvodu možnosti čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov.

-         ŠFRB predložil žiadosť o poskytnutie údajov – zámer obce s výstavbou nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. V tejto súvislosti starosta obce požiadal poslancov, aby pouvažovali nad vyčlenením vhodnej lokality a o určení časového horizontu. Z dôvodu výstavby nájomných bytov bude potrebné urobiť zmenu územného plánu.

-         Zmenou územného plánu chce obec riešiť aj začlenenie Krakovianskych záhumeníc do intravilánu. V tejto lokalite je problém s obrábaním poľnohospodárskej pôdy, obec má záujem túto lokalitu vyčleniť z pôdneho fondu a určiť ju na výstavbu.

-         Nakoľko toto zasadnutie je venované len investičným akciám obce, na budúcom zasadnutí sa bude riešiť problematika nájomných vzťahov medzi obcou Krakovany a TJ Družstevník Krakovany. Je potrebné prepracovať nájomnú zmluvu.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce informoval poslancov o vypracovaných projektoch na výstavbu vodovodu, NN a VO, plynovodu a kanalizácie. Práve prebiehajú územné konania, obec získava vyjadrenia príslušných inštitúcií a do konca júna by mali byť vydané stavebné povolenia. Stavebné povolenie na výstavbu vodovodu a kanalizácie bude vydávať Obvodný úrad životného prostredia Piešťany. Stavebné povolenie na výstavbu rozvodov NN, VO a plynovodu bude povoľovať Spoločný úrad samosprávy.

 

Finančné vyjadrenie investičných zámerov:

NN a VO

1 bm = 1.000,- Sk, obec ide budovať tieto siete na Krátkej a Školskej ulici v dĺžke cca 200m.

 

Plynovod

1 bm = 2.200,- - 2.400,- Sk, obec ide budovať  1100 m v lokalitách Školská ulica – 73 m, Mlynská ulica 80 m, Krátka ulica – 93 m, Južná ulica 300m, Strážovská ulica – 500 m.

Vodovod

1 bm = 3.000,- - 4.000,- Sk , obec ide budovať cca 300 m v lokalitách Južná ulica – 216 m a Krátka ulica 93 m.

Kanalizácia

1 bm = 5.000,- Sk,  obec ide budovať 350 m na Južnej ulici a 93 m na Krátkej ulici. V otázkach budovania kanalizácie, no najmä o možnostiach získania materiálu za výhodné ceny poradil starostovi obce Ing. Kornel Gudiak, ktorý pôsobí v tejto oblasti.

 

No inžinierske siete sú aj cesty. Najväčším problémom je stále Veterná ulica. Vzniká už aj tá možnosť, že obec zatiaľ nebude budovať kanalizáciu, ale asi dočasne vybuduje cestu v užšej šírke a časť cesty ponechá na výstavbu kanalizácie.

Starosta obce zároveň upozornil, že pokiaľ obec nie je vlastníkom cesty a v uvedenej lokalite nie sú vybudované všetky siete (vrátane kanalizácie), z eurofondov nie je možné získať finančné prostriedky. Preto bude potrebné v najbližšom čase pristúpiť k majetkoprávnemu vysporiadaniu (výkupu) miestnej komunikácie.

 

Člen stavebnej komisie Ing. Jarolím Kališ informoval o rokovaniach so správcami jednotlivých sietí. Totiž je potrebné, aby obec získala prevádzkovateľa. Sú možné nejaké úspory, ak obec bude časť prác vykonávať svojpomocne. Cieľom tohto zasadnutia však je určiť prioritu, ktorú investičnú akciu obec začne budovať ako prvú. Ing. Kališ navrhol, aby to bola kanalizácia na Južnej ulici a vzápätí ďalšie siete v tejto lokalite. Obec sa k tomu zaviazala pri vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov. S výstavbou rodinných domov sa už v tejto lokalite započalo.

Kontrolór obce Ľ. Pekarovič informoval poslancov o PC programe, ktorý dokáže vyhodnocovať finančné požiadavky a vypočítavať cenu práce. Uvedený program môže byť nápomocný pri získavaní informácií o finančných potrebách na dané investičné akcie obce.

K návrhu Ing. Kališa o výstavbe kanalizácie na Južnej ulici sa postupne pridal starosta obce, Ing. Sedlák a ďalší poslanci. Návrhová komisia túto prioritu zahrnula do návrhu uznesenia.

 

K bodu č. 5

 

Interpelácie poslancov:

Ing. Michal Sedlák – upozornil na havarijný stav na pánskych WC v kultúrnom dome. Situáciu treba riešiť najmä z pohľadu blížiacich sa folklórnych slávností.

 

Ing.  Milan Jurda – v tejto súvislosti upozornil aj na havarijný stav WC v kabínach TJ.

 

Mgr. Juraj Filo – upozornil zároveň aj na havarijný stav septika v areáli TJ. Ďalej upozornil na nepriaznivú situáciu v starostlivosti o verejnú zeleň. Najmä čo sa týka výsadby nových porastov.

 

Starosta obce požiadal kultúrnu komisiu, aby predložila návrh riešenia výsadby v kultúrnom stredisku a športovú komisiu na riešenie situácie v priestoroch futbalového štadióna. Problematiku výsadby posúdi a odkonzultuje aj s p. Jánom Šokom, ktorý prevádzkuje sadovnícku firmu v našej obci.

 

Martin Gono – predložil požiadavku vykosenia areálu TJ, najmä brehových častí. Starosta obce informoval, že areál bude upravený k zápasu Krakovany – Piešťany.

 

Mgr. Juraj Filo – v akom štádiu je projekt na výstavbu lávky cez potok Holeška. Geodet Roman Klčo urobil zameranie a Ing. Ištvanovič pracuje na projekte. Návrh projektu bude do 10. júna predložený na posúdenie.  Zároveň starosta poskytol informáciu, že firma K&L Krakovany potrebuje vybudovať strážené parkovisko. Ako vhodná lokalita sa javí parcela č. 269 k. ú. Stráže pri Krakovanoch (bývalý Fiedlerovec) a v tom prípade by firma vybudovala aj už spomínanú lávku cez potok Holeška. Všetko je zatiaľ v štádiu rokovania.

 

Michal Rajčák – predložil požiadavku zvýrazniť prechod pre chodcov pri ZŠ. Mesto Piešťany pristúpilo k farebnému riešeniu (bielo-červené pruhy) . V tejto súvislosti poslanci Ing. Jurda a Mgr. Filo opätovne požiadali, aby bola predložená žiadosť na dopravný inšpektorát na zníženie rýchlosti v lokalite pri výjazde z obce smerom na Piešťany a Vrbové. Uvedený úsek je miestom častých dopravných nehôd a dnes starosta obce požiadal správcu cesty o vykosenie krajnice z dôvode zníženej viditeľnosti.

Druhou požiadavkou p. Rajčáka bolo vykosenie buriny v lokalite za ZŠ, ktorej vlastníkom je firma Stiva Borovce. Starosta obce informoval, že s majiteľom firmy hovoril. V prípade nedodržania dohody bude firma postihnutá finančnou sankciou. 

 

Ľubomír Pekarovič – upozornil na stav húpačiek na detskom ihrisku. Húpačky sa pretáčajú o 360°, je potrebné inštalovať zahážky.

 

Ing. Milan Jurda -  rizikovým faktorom v bezpečnosti športovísk sú i volne stojace futbalové brány. I v tomto prípade hrozí riziko úrazu.

 

Martin Gono – upozornil na riziko nevybudovaných odvodňovacích kanálov v okolí ZŠ. K tejto požiadavke sa pridala i prítomná riaditeľka školy.

 

Ing. Milan Jurda -  informoval sa o výstavbe bytových domov. Kde by bola vhodná lokalite. Starosta obce požiadal stavebnú komisiu, aby vypracovala návrh na vhodnú lokalitu.

 

Nakoľko sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili i občania obce a požiadali o slovo, starosta im ho udelil.

 

Jozef Kubran – zaujímal sa, prečo netečie voda v malej Holeške. Obec inštalovala na dne potoka pätky, na úroveň ktorých bolo potrebné koryto prečistiť. Väčšina občanov si to prečistila, ale voda netečie. Problém je v časti pri p. Halinkovičovi, kde má  koryto opačný spád. Obec však nie je majiteľom potoka, môže však byť nápomocná pri jeho dočistení a spriechodnení  pri parkovisku Jednoty. Užívatelia potoka malej Holešky musia zabezpečiť, aby bola ostatná časť vyčistená.

 

Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ  – pri tenisovom ihrisku je časť, ktorá je zatrávnená, oplotená a slúži ako športovisko pre deti základnej školy. Podľa právneho stavu sa jedná o cestu, ktorá slúži ako prístupová k 3 stavebným pozemkom. V tejto lokalite  ide obec budovať nové inžinierske siete a týmto krokom príde škola o jedinú trávnatú plochu, ktorú má. Riaditeľka školy zároveň argumentovala platnou právnou úpravou, podľa ktorej zriaďovateľ musí zabezpečiť oplotenie areálu školy a plochu 16m2  zelenej plochy na žiaka. Predložila návrh, aby obec rokovala s majiteľom susednej nehnuteľnosti o odkúpení časti parcely na vytvorenie trávnatej športovej plochy pre potreby základnej školy.

 

Ladislav Žitnanský – predložil návrh, aby sa rozhodlo o ďalšom postupe pri odpredaji parcely č. 1045/10 v k. ú. Krakovany (od kúpy pozemku odstúpil pán Belmechri). Predseda finančnej komisie Peter Kikta navrhol priamy odpredaj uvedenej parcely. K návrhu sa pripojil i Ing. Milan Jurda. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ladislav Žitnanský), nehlasoval: 0, bol priamy odpredaj parcely č. 1045/10 v k. ú. Krakovany schválený.

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 7/2007 zo 21. mája 2007.

 

 

 

UZNESENIE č. 7/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. mája 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania obecného zastupiteľstva

2. členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Ing. Jarolíma Kališa

3. overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Mgr. Juraja Filu

4. termín nasledujúceho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na pondelok 25. júna 2007 (pondelok) o 17.00 h v zasadačke obecného úradu.

5. postup, aby obec začala prioritne s výstavbou sietí na Južnej ulici, ako prvá etapa začne výstavba kanalizácie, potom sa pristúpi k výstavbe vodovodu a plynovodu.

6. priamy odpredaj parcely č. 1045/10 o výmere 912 m2 v katastrálnom území Krakovany za podmienok verejnej obchodnej súťaže na výstavbu rodinného domu.

 

B. berie na vedomie

1. kontrolu uznesenia č. 5/2007 a 6/2007

2. informáciu starostu obce o investičných akciách v obci

3. interpelácie poslancov

4. diskusný príspevok Jozefa Kubrana o zavodnení malej Holešky

5. požiadavku riaditeľky ZŠ na vybudovanie trávnatej plochy pre potreby výučby telesnej výchovy na ZŠ

 

C. ukladá

1. kancelárii obecného úradu zaslať žiadosť na zníženie rýchlosti pri výjazde z obce (v úseku medzi autobusovými zastávkami smer Piešťany a Vrbové)

2. športovej a kultúrnej komisii pripraviť návrhy výsadby v areáloch kultúrneho domu a športového areálu TJ

3. stavebnej komisii pripraviť návrh lokality na výstavby bytových domov.

 

Hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 7/2007 zo dňa  21. mája 2007 schválené.

 

 

 

 

K bodu č. 7

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.