Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. júna 2006

 

č. 7/2006

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Ing, Michal Sedlák

Pozvaná na zasadnutie: Mgr. Gabriela Stanková

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - otváranie obálok
  4. Schválenie 2. kola verejnej obchodnej súťaže
  5. Návrh uznesenia
  6. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na  mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a predložil na schválenie program mimoriadneho zasadnutia

obecného zastupiteľstva, ktoré bolo venované vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 ( Mgr. Juraj Filo, Andrej Čelín), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Mgr. Juraj Filo a Andrej Čelín.

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Jozefa Filu a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 (Jozef Filo a Ladislav Žitnanský) , nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Obec Krakovany vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na odpredaj 18 stavebných pozemkov v lokalite Južná ulica. Termín podania prihlášok do súťaže bol v piatok 23. 6. 2006 do 12.00 h. V tomto termíne sa do súťaže prihlásilo 6 uchádzačov. Títo sa zároveň v súlade s podmienkami súťaže zúčastnili aj otvárania obálok.

Pri otváraní obálok bola prítomná aj Mgr. Stanková, ktorú si obec pozvala ako svojho právneho poradcu.

Starosta obce pristúpil k otváraniu obálok v poradí, v akom boli doručované na obecný úrad.

Obálka č. 1 - predkladateľ Peter Lányi s manželkou Helenou, bytom Krakovany, ponúkli kúpnu cenu 520,- Sk/1 m2.

Obálka č. 2 - predkladateľ Ing. Milan Kubiš s manželkou Adrianou, bytom Stará Turá, ponúkli kúpnu cenu 620,- Sk/1 m2.

Obálka č. 3 - predkladateľ Pavol Predný a manželka Andrea, bytom Krakovany, ponúkli kúpnu cenu 520,- Sk/1 m2.

Obálka č. 4 - predkladateľ Roman Babuška, bytom Krakovany, ponúkol kúpnu cenu 510,- Sk/ 1 m2. Tohto predkladateľa na otváraní obálok zastupovala jeho matka pani Eva Babušková na základe úradne osvedčeného splnomocnenia.

Obálka č. 5 - predkladateľ Ing. Martina Jakubčeková a manžel Ján, bytom Vrbové, ponúkli kúpnu cenu 500,- Sk /1 m2.

Obálka č. 6 - predkladateľ Katarína Hornáková, bytom Vrbové, ponúkla kúpnu cenu 500,- Sk/1 m2.

 

Pri otváraní obálok bolo skonštatované, že všetky spĺňajú podmienky vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže a na základe tejto skutočnosti bolo stanovené poradie, v ktorom si záujemcovia vyberali z ponúkaných stavebných pozemkov.

1. miesto - manželia Kubišoví prejavili záujem o parcelu č. 1045/24 k. ú. Krakovany vo výmere 633 m2 v ponúkanej cene 620,- Sk/1 m2.

2.  a 3. miesto - manželia Predný a manželia Lányioví - dohodli sa nasledovne:

Manželia Prední prejavili záujem o parcelu č. 1045/25 k. ú. Krakovany vo výmere 634 m2 v ponúkanej cene 520,- Sk/1 m2.

Manželia Lányioví prejavili záujem o parcelu č. 1045/23 k. ú. Krakovany vo výmere 635 m2 v ponúkanej cene 520,- Sk/1 m2.

4. miesto - Roman Babuška prejavil záujem o parcelu č. 1045/26 vo výmere 634 m2 v ponúkanej cene 510,- Sk/1 m2.

5. a 6. miesto - manželia Jakubčekoví a Katarína Hornáková - dohodli sa nasledovne:

Manželia Jakubčekoví prejavili záujem o parcelu č. 1045/22 k. ú. Krakovany vo výmere 639 m2 v ponúkanej cene 500,- Sk/1 m2.

Katarína Hornáková prejavila záujem o parcelu č. 1045/21 k. ú. Krakovany vo výmere 627 m2 v ponúkanej cene 500,- Sk/1 m2.

 

Poslanci hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, rozhodli, že kúpne zmluvy na odpredaj vybraných stavebných pozemkov budú vypracované s výhradou osobného záväzku, nie vecného bremena v prospech obce Krakovany.

 

Starosta obce poďakoval účastníkom verejnej obchodnej súťaže za ich účasť a zároveň ich informoval, že v súlade s podmienkami súťaže obdržia písomné vyjadrenie o ich úspešnosti v súťaži. Účastníci po tejto informácii opustili rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 4

 

Nakoľko verejnou obchodnou súťažou sa nepodarilo odpredať všetkých 18 ponúkaných stavebných pozemkov, poslanci  hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, rozhodli, že na zostávajúcich parcelách sa bude pokračovať len vo výstavbe rodinných domov (nebol úspešný návrh na vyčlenenie časti na výstavbu nájomných bytov) a bude vyhlásené II. kolo verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, rozhodli, že termín podávania ponúk v II. kole je do 29. septembra 2006 do 12.00 h na Obecný úrad v Krakovanoch a vyhodnotenie ponúk bude v pondelok 2. októbra o 17.30 hod. v kultúrnom dome v Krakovanoch. Pre II. kolo platia rovnaké podmienky a kúpne zmluvy sa so záujemcami budú uzatvárať len s osobným záväzkom, nie s vecným bremenom v prospech obce Krakovany.

 

 

K bodu č. 5

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 7/2006 z  26. júna 2006. 

 

UZNESENIE č. 7/2006

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júna 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania,

2. členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu a Andreja Čelína,

3. overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Ladislava Žitnanského,

4. vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže spojené s otváraním obálok,

5. odpredaj parcely č. 1045/24 k. ú. Krakovany  vo výmere 633 m2 pre Ing. Milana Kubiša a manželku Adrianu v cene 620,- Sk/1 m2,

6. odpredaj parcely č. 1045/25 k. ú. Krakovany vo výmere 634 m2 pre Pavla Predného a manželku Andreu v cene 520,- Sk/1 m2,

7. odpredaj parcely č. 1045/23 k. ú. Krakovany vo výmere 635 m2 pre Petra Lányiho a manželku Helenu v cene 520,- SK/1 m2,

8. odpredaj parcely č. 1045/26 k. ú. Krakovnay vo výmere 634 m2 pre Romana Babušku v cene 510,- Sk/1 m2,

9. odpredaj parcely č. 1045/22 k. ú. Krakovany vo výmere 639 m2 pre Ing. Martinu Jakubčekovú a manžela Jána v cene 500,- Sk/1 m2,

10. odpredaj parcely č. 1045/21 k. ú. Krakovany vo výmere 627 m2 pre Katarínu Hornákovú v cene 500,- Sk/1 m2,

11. vyhlásenie II. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov zostávajúcich z I. kola . Termín podávania ponúk je do 29.9.2006 do 12.00 hod. na Obecný úrad v Krakovanoch, vyhodnotenie ponúk bude 2.10.2006 o 17.30 hod. v kultúrnom dome v Krakovanoch.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 7/2006 zo dňa  26. júna 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 6

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.