Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 8. augusta 2014

 č. 6/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky  č.3/2008

4.      Návrh VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008  

5.      Návrh uznesenia                

6.      Záver 

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky  č.3/2008

4.      Návrh VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008  

5.      Návrh uznesenia                                                                  

6.      Záver 

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Milan Jurdu. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu  č.3. – Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008

Starosta obce prečítal poslancom stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania k návrhu Územného plánu obce Krakovany – zmena č. 3/2008. V stanovisku sa uvádza:

- obsah návrhu ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 3/2008“ je v súlade so záväznou časťou úzmnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa – t.j. so záväznou časťou ÚPD VÚC Trnavský kraj,

- obsah a prerokovanie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

- návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 3/2008“ je v súlade so zásadami ÚPD obce Krakovany,

- návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 3/2008“ je v súlade s rozsahom územného plánu  v § 17 vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a ÚPD,

- záväzná časť ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 3“ navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným nariadením je v súlade s § 13 stavebného zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené stanovisko Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania odporučil Obecnému zastupiteľstvu obce Krakovany predložený „Územný plán obce – zmenu č. 3/2008“ schváliť.

Starosta obce dal za predložený návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 3/2008“ hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 3/2008“ schválený bez pripomienok.

 

K bodu č. 4 – Návrh VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008 

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č.1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008.  K predloženému návrhu VZN č. 1/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany  - Zmeny a doplnky č. 3/2008 schválené.

 

K bodu č. 5 – Návrh uznesenia

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z mimoriadneho OZ  konaného dňa 8. augusta 2014

 

K bodu č. 6 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  mimoriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 8. augusta 2014

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 49/6/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1.     Otvorenie zasadnutia                                                           

2.     Voľba overovateľov zápisnice

3.     Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky  č.3/2008

4.     Návrh VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008  

5.     Návrh uznesenia                

6.    Záver

Prítomných: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Za: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 50/6/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu.

Prítomných: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Za: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky  č.3/2008

 

Uznesenie č. 51/6/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

A/ Berie na vedomie

Stanovisko ObÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, zn. OU-TT-OVBPI-2014/013920/Tr zo dňa 27.6.2014  podľa § 25 stavebného zákona.

 

B/ Schvaľuje

ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmena č. 3/2008“.

 

C/ Ukladá

Sekretariátu OcÚ zabezpečiť uloženie Územného plánu obce Krakovany – zmeny a doplnky 3/2008 v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a to vyhotovenie registračného listu a doručenie ho na ministerstvo a doručenie na OÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky.

 

Prítomných: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Za: 5  ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008

 

Uznesenie č. 52/6/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Návrh VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008

 

Schvaľuje

VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 3/2008           

 

Prítomných: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Za: 5 ( Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  8. augusta  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková