Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. novembra 2013

 č. 6/2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                 

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

5.      Dotácie na rok 2014

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia                          

8.      Záver                                                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Martin Gono, Ing. Michal Sedlák a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
 5. Dotácie na rok 2014
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia                          
 8. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 52/5/2013 – 62/5/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 31. októbra  2013.

Uznesenie č. 58/5/2013 súhrnné vyúčtovanie osláv 900. výročia, monografie a zhotovenie DVD o obci Krakovany predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. Uznesenie č. 61/5/2013 nebolo splnené, úloha stále trvá. Ostatné uznesenia, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené. Na základe interpelácie poslanca Jozefa Štefanku starosta obce pozval na zasadnutie OZ predsedu PŠD Krakovany- Stráže Ing. Dohála. Starosta obce položil predsedovi PŠD tri otázky. 1. Ako bude PŠD riešiť zápach šíriaci sa po obci v dôsledku navážania kalov z čističiek? 2. Aká  nádrž sa stavia na stredisku v Krakovanoch? 3. Ako vidí zaplatenie posledných dvoch splátok dane z nehnuteľnosti? Na otázky Ing. Dohál odpovedal postupne. 1. Likvidácia kalov je riadne schválená životným prostredím. O všetkom sa vedú podrobné záznamy a celý proces sa robí v rámci päťročného projektu. Aby sa obmedzilo šírenie zápachu pri navážaní kalov  na skládku, ktorá je v projekte schválená na poľnom hnojisku, družstvo požiada o zmenu projektu, zmenu skládky kalov. Poslanci navrhli niekoľko miest, ktoré sú mimo obce a mimo dosahu najčastejšie fúkajúceho severného a severozápadného vetra. Prvá lokalita je za strediskom Stráže a druhá v lokalite pri Dudváhu. 2. Výstavba nádrže na stredisku v Krakovanoch sa robí na uskladnenie hnojovice, nakoľko táto sa môže do pôdy aplikovať len v určitom ročnom období. Veľkosť nádrže by mala postačiť na celoročnú produkciu družstva.  Uskladnená hnojovica v nádržiach nezapácha. 3. Tretia splátka dane už bola zaplatená. Ostáva už len posledná a tá bude tiež uhradená v termíne. Predseda družstva  odpovedal na všetky položené otázky. Starosta obce mu poďakoval za účasť na zasadnutí.

Z interpelácie Ladislava Žitnanského vyplynula úloha doriešiť odstránenie garáže pri Strážovskom kostole. Starosta obce požiadal Okresný súd v Piešťanoch o určenie dedičov po nebohej Libuši Bočincovej, ktorá  bola rozhodnutím stavebného úradu určená na odstránenie menovanej stavby. Rozhodnutie o určení dedičov bolo doručené na obecný úrad a zároveň postúpené predsedovi stavebnej komisie Mgr. Lukášovi Radoskému, ktorý celý materiál preštudoval a posúdil, že rozhodnutie na odstránenie stavby je vykonateľné a prenáša sa na dedičov.   Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

Starosta obce opätovne predložil poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2013, ktoré bolo vypracované v súlade s odst. 2 písmena b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2013 predstavuje čiastku 703 027,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým oparením č. 1/2013 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 40 998,- € na sumu 744 025,- €.  V zmysle uznesenia č. 59/5/2013 kontrolórka Ing. Elena Podmaková podrobne vysvetlila všetky položky, v ktorých bol rozdiel nad 1000 eur. Starosta obce vysvetlil, prečo sa robí kanalizácia na Veternej ulici smerom do Trebatíc. Táto vetva jediná nie je zahrnutá vo veľkom projekte výstavby kanalizácie obce, a preto je výhodnejšie keď ju obec urobí vo vlastnej réžii. V budúcnosti je predpoklad, že  v tejto lokalite súkromný investor bude  stavať bytovky. Ing. Podmaková sa pýtala, či aj v tejto lokalite sa uvažovalo so spolufinancovaním kanalizácie tak, ako to bolo v Záhradkovej ulici. Starosta  obce odpovedal, že dom,  ktorý je v tejto lokalite, je už skolaudovaný a má zriadený septik, ale pokiaľ by majiteľ požiadal o napojenie sa na kanalizáciu, bude mu navrhnutá spoluúčasť.  Ing. Milan Jurda požiadal o podrobné vysvetlenie výdavkov na rekonštrukciu, opravu a stavbu ciest v roku 2013. Podrobné vysvetlenie aj s faktúrami, ktoré boli uhradené za opravu a stavbu ciest na, Záhradkovú a Strážovskú ulicu a  chodník do Trebatíc podala Ing. Podmaková. Poslanci obce už ďalšie pripomienky k rozpočtovému opatreniu 1/2013 nemali.

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania:1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 1/2013 schválené.

 

K bodu č. 5 – Dotácie na rok 2014

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil poslancom na schválenie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2014.  Tabuľku, v ktorej bolo vyčíslené čerpanie dotácií v minulých rokoch a požiadavky na finančnú dotáciu na rok 2014 dostali poslanci na zasadnutí. Predseda finančnej komisie navrhol, vzhľadom na nedostatok financií, dotácie pre jednotlivé organizácie nezvyšovať, ale ponechať ich v takej výške, ako boli schválené v tomto roku. Oproti roku 2013 požiadali o finančné prostriedky aj Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany, a to 200 eur na refundáciu energií v  KD pri organizovaní farského plesu a 1500 eur na rekonštrukciu kostola v Strážoch. Taktiež o dotáciu požiadalo aj Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu. Dotácia bola požadovaná na prenájom KD ( spotrebu energií si budú hradiť) na kultúrne podujatia v priebehu roku 2014 vo výške 200 eur na jednu akciu, celkovo 4-5 akcií za rok.    S návrhom poslanca Petra Kiktu, aby dotácie zostali zachované v rovnakej výške ako v roku 2013 poslanci súhlasili. Pre Súkromné etnografické múzeum poslanci navrhli dotáciu vo výške jedného nájomného za KD, čo je podľa sadzobníka 133 eur.  Poslanec Jozef Štefanka mal pripomienku na príspevok 200 eur pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Krakovany na ples, a navrhol, aby RKC dostala len príspevok 1500 eur na opravu kostola  v Strážoch. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 2(Kikta, Štefanka), proti: 4(Filo, Florek, Jurda, Žitnanský), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na poskytnutie dotácie pre RKC farnosť Krakovany vo výške 1500 eur zamietnutý. 

Zhrnutie navrhnutých dotácii z rozpočtu obce pre rok 2014:

MsSČK –                                           1000 eur na činnosť

OSK –                                                650 eur na činnosť

Poľovnícke združenie Králik –          500 eur na činnosť

FKK –                                                11000 eur

Folklórny súbor LUSK –                   1000 eur na činnosť

RKC farnosť Krakovany -                 1500 eur na opravu Strážovského kostola 200 eur na ples   refundáciu energii KD

Združenie rodičov pri MŠ –              800 eur  refundácia energií KD

Združenie rodičov pri ZŠ –               450 eur refundácia energií KD

JDS Krakovany –                              700 eur na činnosť

Súkromné etnografické múzeum –    133 eur na prenájom KD

Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, boli dotácie schválené podľa predloženého návrhu.

Ďalšie žiadosti, ktoré boli doručené na obecný úrad, sa nezahrňujú medzi dotácie, ale môžu sa schváliť jednotlivo, ako samostatné položky rozpočtu. Klub paličkovanej čipky Bábence požiadal o príspevok vo výške 700 eur na cestovné výdavky na súťaže čipkárok. Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol 330 eur. Iný návrh poslanci nepredložili. Starosta obce dal za návrh poslanca Juraja Filu hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 330 eur na cestovné pre Klub paličkovania Bábence schválený.   

Poslanec Ing. Michal Sedlák požiadal o príspevok na výsadbu stromov na Sadovej ulici vo výške 2200 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti: 5(Florek, Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský), zdržal sa hlasovania: 1(Filo), nehlasoval: 0, bol návrh na príspevok vo výške 2200 eur na výsadbu verejnej zelene na Sadovej ulici zamietnutý.

S požívaním telocvične ZŠ na cvičenie Pilates bez platenia nájmu poslanci OZ súhlasili.

 

K bodu č.6 - Rôzne

Starosta obce prečítal stanovisko spracovateľa Územného plánu obce Krakovany Ing. arch. Petra Odnogu k začatiu výstavby v lokalite Kravianske záhumenice, v ktorom uvádza, že pre všetky obytné a priemyselné plochy vyplývajúce zo schémy záväzných častí je potrebné spracovať urbanistickú štúdiu s vybilancovaním potrebných energetických nárokov.  Predpokladané investičné náklady na spracovanie UŠ pre celú lokalitu 6785 eur bez DPH a  UŠ 1. časti lokality 2260 eur bez DPH.  Ako  podklad pre spracovanie urbanistickej štúdie je nutné zo strany objednávateľa dodať spracovateľovi mapové podklady – polohopisné a výškopisné zameranie územia v digitálnej forme a poskytnúť v rámci  konzultácie všetky dostupné informácie o území.

Starosta obce ďalej informoval o futbalovom sálovom turnaji, ktorý sa bude konať 15.-16.2.2014 v Poľsku.  Výpravy sa môže zúčastniť 12 ľudí.   Turnaj bude hrať 5 hráčov a brankár. Starosta obce pôjde podpísať zmluvu o partnerstve a  spolupráci.

Kontrolórka obce informovala poslancov o pripravovanom rozpočte.

 

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – žiadal odkonzultovať s prevádzkarom Chateau Krakovany umiestnenie odpadkového koša v priestoroch parkoviska.  Uskutočniť výkup pozemkov za cintorínom v Krakovanoch. Starosta obce odpovedal, že výkup pozemkov už riešil, ale nedospel k dohode s jedným z vlastníkov.

 

K bodu č.7

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 28. novembra  2013

 

 

K bodu  č.8

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 28. novembra  2013

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 63/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
 5. Dotácie na rok 2014
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia                          
 8. Záver

Prítomných: 6 (Filo,  Florek,   Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 64/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana  Jurdu a Ladislava Žitnanského

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 65/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 52/5/2013-62/5/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. novembra 2013

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

 

Uznesenie č. 66/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013,

 

B/ Schvaľuje

1. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2013 v zmysle ustanovenia  § 14odst. 2, písm. b, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

PRÍJMY

Rozpočet rok 2013

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Bežné príjmy

686 470

+36 872

723 342

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné operácie

16 557

+4 126

20 683

Príjmy spolu

703 027

+40 998

744 025

 

 

VÝDAVKY

Rozpočet rok 2013

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Bežné výdavky

670 977

+40 571

711 548

Kapitálové výdavky

30 000

+427

30 427

Finančné operácie

2 050

0

2 050

Výdavky spolu

703 027

+40 998

744 025

 

C/Schvaľuje

Použitie prostriedkov rezervného fondu najviac vo výške 15 683,52 eur (príjmová položka 454001) na vykrytie financovania kapitálových výdavkov (Rekonštrukcia MK Záhradková, Strážovská, kanalizácia Veterná – smer Trebatice) až po vyčerpaní prebytku prostriedkov bežného rozpočtu 2013.

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 Jurda

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Dotácie na rok 2014

 

Uznesenie č. 67/62013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosti spoločenských organizácií o dotácie z rozpočtu obce na rok 2014

 

B/Schvaľuje

Výšku dotácií z rozpočtu obce  pre spoločenské organizácie na rok 2014 nasledovne:

MsSČK –                                           1000 eur na činnosť

OSK –                                                650 eur na činnosť

Poľovnícke združenie Králik –          500 eur na činnosť

FKK –                                                11000 eur

Folklórny súbor LUSK –                   1000 eur na činnosť

RKC farnosť Krakovany -                 1500 eur na opravu Strážovského kostola a 200 eur na ples -  refundácia energii KD

Združenie rodičov pri MŠ –              800 eur – refundácia energií KD

Združenie rodičov pri ZŠ –               450 eur refundácia energií KD

JDS Krakovany –                              700 eur na činnosť

Súkromné etnografické múzeum –    133 eur na prenájom KD

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 68/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie  

Žiadosť Klubu paličkovanej čipky Bábence

 

B/Schvaľuje

Príspevok pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 330 eur na cestovné.

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 69/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie  

Žiadosť Ing. Michala Sedláka o príspevok na výsadbu verejnej zelene na Sadovej ulici

 

B/Neschvaľuje

Príspevok na výsadbu verejnej zelene na Sadovej ulici vo výške 2200 eur.

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 0

Proti: 5 (Florek, Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 1 (Filo)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Rôzne

 

Uznesenie č. 70/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie Ing. Dohála, predsedu PŠD Krakovany a Stráže o vývoze a uskladňovaní kalov

 

Prítomných:  6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:.0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 716/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce Stanovisko spracovateľa UP k lokalite Krakovské Záhumenice

Informáciu starostu o pripravovanom futbalovom sálovom turnaji v Poľsku v rámci družobnej spolupráce.

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 72/6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 6 (Filo,  Florek,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský )

Za:6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. novembra 2013

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková