Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 7. augusta 2012

 č. 6/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Bioplynová stanica Krakovany (zámer)

4.      Návrh uznesení

5.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský a Martin Gono, zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili Ing. Michal Sedlák a Peter Kikta. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

1.    Otvorenie zasadnutia                                                                    

2.    Voľba overovateľov zápisnice

3.    Bioplynová stanica Krakovany

4.    Návrh uznesení

5.    Záver          

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3

O zámere Bioplynovej stanice v Krakovanoch informoval zhotoviteľ   Ing. Ivan Rogovský, konateľ spoločnosti IR inžiniering a reality, s.r.o. , Osloboditeľov 112/46,  Červeník.

V katastri obce Krakovany navrhujú zhotovenie piatich bioplynových staníc o výkone každej  999 kW,  v ktorých sa budú spracovávať odpady rastlinného pôvodu (hnojovica, močovka, kukuričná siláž) a bioodpad z kosenia trávnatých plôch, orezu drevín a iných spracovateľných bioodpadov vzniknutých priemyselným spracovaním.  Zámer bol predložený na Obvodný úrad životného prostredia na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po stručnom úvode požiadal starosta obce poslancov, aby sa zhotoviteľa zámeru pýtali, čo ich v rámci projektu zaujíma. Na otázky poslancov odpovedal Ing. Rogovský.

 

Mgr. Juraj Filo – Kto bude investorom stavby?

- IR - V tomto štádiu riešenia investor stavby zatiaľ nie je známy. Ten bude istý až pri územnom konaní.

 

Ing. Elena Podmaková – Aký ročný objem spracovania bioodpabu zabezpečia navrhované stanice?  

- IR - Bioplynky budú plnené kukuričnou silážou. Každá stanica ročne spracuje 20 tisíc ton siláže. Na ich zabezpečenie bude potrebné uzatvoriť zmluvy o dodávke s PD.

 

Ladislav Žitnanský – Za akým účelom bude bioplynka postavená?

- IR - Bioplynka bude vytvárať elektrickú energiu, odpadové teplo a výrobu peliet na vykurovanie a  zostane aj „fugato“ hnojivo pre poľnohospodárov.

 

Ing. Elena Podmaková – Kadiaľ bude vedená doprava na zásobovanie staníc?

- IR - Doprava bude vedená od Piešťan cez obec Ostrov.

 

Jozef Štefanka – Na akej ceste je odkúpenie cirkevnej pôdy, cirkev nemá záujem odpredávať pozemky?

- Na túto otázku odpovedal pán Kovačovic.  - Odkúpenie cirkevnej pôdy je dlhodobá záležitosť, ktorou sa zaoberá už niekoľko rokov. Jednania prebehli na arcibiskupskom

úrade. Pozemok je rozdelený na 4 časti a jedna časť je už odkúpená.

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta. 

 

Jozef Štefanka – Boli  aj jednania s PŠD Krakovany?

- IR -  PŠD Krakovany o spoluprácu nemá záujem, jednania prebehli aj s družstvami Trebatice Piešťany, Čachtice.

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák.

 

Ing. Milan Jurda – aký bude ekonomický prínos pre obec?

- IR - Teraz sme vo fáze investičného zámeru. O ekonomických prínose bude môcť hovoriť až po vypracovaní projektu pre územné konanie. Predpokladané zastavené územie bude asi 4,5 ha.  Dane odhadom by boli okolo 30 000,00 € ročne.

 

Starosta obce poďakoval zhotoviteľovi zámeru za účasť na rokovaní OZ. Záver tohto rokovania mu bude doručený písomne prostredníctvom pána Kovačovica. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k zámeru  bioplynovej stanice Krakovany vyjadrili.

-        Ing. Michal Sedlák navrhol urobiť prieskum medzi občanmi, aký je záujem o takúto stanicu.

-        Ing. Milan Jurda navrhol návštevu bioplynky rovnakých parametrov. 

-        Peter Kikta nesúhlasí s predloženým zámerom a navrhuje pre dané územie hľadať iné využitie.

OZ v Krakovanoch v roku 2008 schválilo predbežný súhlas na zmenu UP  na vybudovanie priemyselnej zóny v danej lokalite bez bližšej špecifikácie.

Poslanec Jozef Štefanka  navrhol za predložený zámer hlasovať.  Poslanci nemali ďalšie návrhy. Starosta obce dal za predložený zámer Bioplynovej stanice Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti: 5 ( Kikta, Štefanka, Florek, Jurda, Žitnanský), zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Sedlák), nehlasoval:0,  bol zámer Bioplynovej stanice Krakovany zamietnutý.

 

K bodu  č.4

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ  konaného dňa 7. augusta  2012

 

K bodu  č.5

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 7. augusta  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 73/6/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Bioplynová stanica Krakovany (zámer)
  4. Návrh uznesení
  5. Záver

 

Prítomných: 5

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 74/6/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu

 

Prítomných: 5

Za:  5

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

 

Uznesenie č. 75/6/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu o zámere bioplynovej stanice Krakovany.

 

Zamieta

Vybudovanie bioplynovej stanice v k.ú. Krakovany podľa predloženého zámeru spoločnosti IR inžiniering a reality, s.r.o. , Osloboditeľov 112/46,  Červeník.

 

Prítomných:7 z celkového počtu 9

Za: 0

Proti: 5  (Kikta, Štefanka, Florek, Jurda, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 2  (Filo, Sedlák)

Nehlasoval:0

 

 

V Krakovanoch  7. augusta  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková