Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. augusta 2011

 č. 6/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl s školských zariadení

5.      Zmena VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

6.      Návrh Všeobecne záväznej vyhlášky obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany

7.      Čerpanie programového rozpočtu v roku 2011

8.      Rôzne

9.      Návrh uznesení

10.  Záver                                                                                                                      

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa písomne ospravedlnil poslanec Martin Gono a telefonicky Mgr. Lukáš Radoský. Zo začiatku zasadnutia a ospravedlnil poslanec Ladislav Žitnanský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl s školských zariadení
 5. Zmena VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 6. Návrh Všeobecne záväznej vyhlášky obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany
 7. Čerpanie programového rozpočtu v roku 2011
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a  Petra Kiktu. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia konaného dňa 16. júna 2011  a mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 6. júla 2011

Na zasadnutie prišiel poslanec Ladislav Žitnanský

Uznesenie č. 47/4/2011 – Kancelária obecného úradu poslala výzvu pre p. Vojtka na doriešenie letnej terasy v zmysle stavebného zákona. Zároveň starosta obce navrhol, aby sa problematika letných terás a ich prenájmov rozobrala podrobnejšie v bode rôzne.

Uznesenie č. 48/4/2011 – Slečne Garofovej  bol zaslaný výpis uznesenia, v ktorom bol schválený súhlas na umiestnenie  vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 1014/43 k.ú. Krakovany.

Uznesenie č. 49/4/2011 – Žiadosť pani Radoskej Lýdie riešila stavebná komisia, bol urobený zápis, ale konečné stanovisko nebolo ešte dané, pretože nie je ukončené dedičské konanie po zomrelom p. Valovi a nie sú známi dedičia.    

Uznesenie č. 56/5/2011 – Zámenná zmluva s p. Madunickým a Pekarčíkom bola podpísaná a podaná na kataster.

 

K bodu č. 4

Starosta obce predložil na schválenie zmenu VZN č.3/2008 o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.  Návrh predložila riaditeľka školskej jedálne pani Jana Daňková  na  schválenie stravnej jednotky podľa nových finančných pásiem nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo ministerstvo školstva SR s platnosťou od 1. septembra 2011  v § 4 odst. 1 a 2.

Úprava stravného je nasledovná:

Materská škola deti:               do 31.8.2011 – 1,06 €   nová cena  - 1,19 € v 3 pásme

Dospelí:                                  do 31.8.2011 – 1,06 €  nová cena – 1,19 €  v 3 pásme

 

Základná škola I. stupeň        do 31.8. 2011 – 0,90 €  nová cena – 1,01 € v 3 pásme

Základná škola II. stupeň      do 31.8.2011 – 0,96 €  nová cena – 1,09 €  v 3 pásme

Dospelí                                   do 31.8.2011 – 1,06 €  nová cena – 1,19 €  v 3 pásme

 

K predloženému návrhu nemali poslanci žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na zmenu VZN č.3/2011 o výške  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.v § 4 odst. 1 a 2  schválený.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil poslancom zmenu VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby. Zmenu vypracovala riaditeľka Zariadenia opatrovateľskej služby Mgr. Jana Lajchová.   Upravuje sa § 4 bod I. a III. - výška úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení.

I. Zariadenie opatrovateľskej služby

1)      Úhrada za sociálne služby (odborné, obslužné a ďalšie činnosti) poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovujú nasledovne:

 

a)       pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby:

II. stupeň              1,20 €/deň

III. stupeň                        1,40 €/deň

IV. stupeň            1,50 €/deň

V. stupeň              2,00 €/deň

VI. stupeň            2,30 €/deň

bezodkladné poskytnutie služby klientovi, ktorý nie je posúdený 3,00 €/deň

 

 

b)      ubytovanie

izba dvojposteľová          2,70 €/deň

izba štvorposteľová          2,10 €/deň

 

c)      stravovanie

stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje na 3,00 €/deň

 

            raňajky + desiata        21%     0,63 €/deň

            obed                           40%     1,20 €/deň

olovrant                        9%     0,27 €/deň

večera                         30%     0,90 €/deň

spolu:                         100%  3,00 €/deň     

 

2)      prijímateľ sociálnej služby platí v deň nástupu do zariadenia a ďalej platí vždy najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

III. Jedáleň

 

2. Stravná jednotka – finančná norma priemerných nákladov na potraviny sa stanovuje

    na 2,00 €/1 obed, kde dôchodcom - občanom obce Krakovany, obec prispieva sumou

    0,20 €/ 1 obed.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený  návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh zmeny VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby schválený. 

 

K bodu  č.6

V ďalšom bode programu starosta obce predložil poslancom Návrh Všeobecne záväznej vyhlášky  obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany. Vyhlášku vypracovala Ing. Oľga Galbavá v súlade s ustanovením § 4 odsek 3 písmeno f, zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov a v súlade s článkom 8 Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany o poriadku na pohrebiskách obce Krakovany. 

Uvedené zrušenie sa týka časti vľavo od domu smútku v smere severozápad.  Uvedená časť je vyznačená na mapke, ktorá tvorí prílohu vyhlášky. Jednotlivé hrobové miesta sú na mapke vyznačené krížikom. V teréne budú uvedené zóny vyznačené po zameraní drevenými kolíkmi. Mgr. Juraj Filo sa pýtal na hroby kňazov, ktorí sú pochovaní na cintoríne, či aj tieto hrobové miesta spadajú do tejto časti a či netreba tieto hroby nejako ošetriť. Odpovedal starosta obce, že v tejto časti sa takéto hroby nenachádzajú, a preto sa v tejto vyhláške s tým nebudeme zaoberať. Ďalšie pripomienky poslancov k predloženému návrhu už neboli. Starosta obce dal za predložený návrh Všeobecne záväznej vyhlášky  obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh Všeobecne záväznej vyhlášky  obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 7

Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok roku 2011 pripravila Ing. Slávka Kotulová. Materiál  bol poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou a mal informačný charakter. Čerpanie programového rozpočtu poslanci zobrali na vedomie. V tejto súvislosti sa Ing. Milan Jurda pýtal starostu obce, či nebol prekročený predpokladaný rozpočet na realizáciu dažďovej kanalizácie na Južnej ulici. Starosta obce odpovedal, že uhradené sú už všetky faktúry, ale presné výdavky nevie vyčísliť,  môže to pripraviť do budúceho zasadnutia OZ a podať poslancom presnú informáciu.  

 

K bodu č. 8

- Starosta obce informoval poslancov, že splašková kanalizácia na Veternej ulici bola skolaudovaná a obyvatelia sa postupne začínajú pripájať.

 

- Starosta obce informoval poslancov, že bolo vytvorené geometrické zameranie Veternej ulice na ktorom bude mať miestna komunikácia len jedno parcelné číslo. Pri tomto zápis na Katastrálnom úrade sa však zistilo, že na p.č. 607/87 a 607/73 sa nachádza spoluvlastník SPF.  Z toho dôvodu po zápise  musí obec požiadať o bezodplatný prevod uvedených parciel  na Obec Krakovany.  SPF schválil  bezodplatný prevod cesty do Trebatíc o ktorú obec v minulosti  požiadala.

 

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o priebehu Župného festivalu kultúry, ktorý sa  konal 25. a 26. júna 2011. Predseda kultúrnej komisie skonštatoval, že festival prebehol   dobre, bez komplikácií, program  bol na veľmi dobrej úrovni. Starosta obce poďakoval  všetkým, ktorí sa na príprave festivalu podieľali.

 

- Mgr. Juraj Filo požiadal predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka,  aby prejednali na kultúrnej komisii zorganizovanie kultúrneho podujatia – koncert v amfiteátri KD prostredníctvom agentúry, napr. DUNA, nakoľko takéto podujatie v našej obci chýba.

 

- Starosta obce navrhol doriešiť problematiku  užívania verejného priestranstva pred pohostinskými zariadeniami v obci Krakovany.  Ide hlavne o vybudovanie terasy pred bývalým pohostinstvom na Dolnej ulici, ktorý postavil pán Miloš Vojtko a zároveň doriešiť aj ostatné užívania verejných priestranstiev v obci za účelom letných terás jednotne.  Návrh riešenia  má za úlohu predložiť stavebná a finančná komisia na budúce zasadnutie OZ, ktoré bude v septembri.

 

Interpelácie

 

Ing. Michal Sedlák  tlmočil sťažnosti občanov na nízku čistotu v kultúrnom dome. Navrhol zvážiť či by nebolo lepšie zamestnať  upratovačku ako riaditeľku.  Poslanec Michal Sedlák požiadal o predloženie tržieb hobby stretnutí za posledné tri roky.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.

 

Mgr. Juraj Filo navrhol  písomne vyzvať pohostinské zariadenia, aby dodržiavali VZN  č. 1/2009 o predajnej a prevádzkovej dobe  v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany, nakoľko sa neustále vyskytujú prípady jeho porušovania a rušenia nočného kľudu nielen cez víkend, ale   aj cez pracovný týždeň.  Odpad za strážovským cintorínom, pýtala sa pani Kelerová, či sa s tým bude niečo robiť, lebo burina sa jej vysemeňuje do záhrady. Starosta obce odpovedal, že burinu dá odstrániť a terén  zarovnať v čo najkratšom čase. Výstavba rodinných domov v obci Krakovany, je stále veľký záujem o kúpu pozemkov, či sa neuvažuje s druhou etapou Veternej ulice. Starosta odpovedal, že zatiaľ nie, lebo obec nemá peniaze na realizáciu sietí ani na výkup pozemkov pod MK. Poslanec Juraj Filo navrhol, či by sa tento problém nedal riešiť cez developerov, ktorí sa výkupom  a predajom pozemkov zaoberajú.  Ďalej  navrhol vyvolať stretnutie s prevádzkovateľom káblovej televízie a prerokovať možnosti rozdelenia programov do balíkov. Starosta obce prisľúbil, že zástupcov firmy STELAR pozve na septembrové zasadnutie OZ.

 

Ladislav Žitnanský – tlmočil žiadosť rodiny Masarovičovej, či by sa nedal urobiť chodník k hrobu rodiny Masarovičovej, lebo tam je nedobrý terén a keď prší je tam blato. Pri chodníku do Trebatíc zostal neporiadok po tých, čo robili rekonštrukciu vodovodu, je treba ich vyzvať o zjednanie nápravy.  Keď bude prebiehať kosenie v obci, aby sa nezabudlo za vykosenie buriny pri Trojičnom stĺpe. V zákrute na Veternej ulici pri strážovskom cintoríne je dopravná značka na hrdzavom stĺpiku, táto značka je umiestnená  nebezpečne, lebo cesta je úzka a môže dôjsť ku kolízii.    

 

Ing. Marián Florek – pýtal sa, či môže pán Toplanský požiadať stavebný úrad o odstránenie stavieb, ktorých vlastníkom niekto iný.

 

Jozef Štefanka – požiadal o zaslanie písomnej výzvy vlastníkovi pozemku vedľa firmy Stürm, na odstránenie buriny.

  

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 25. augusta 2011

 

 

K bodu č. 1.

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 57/6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl s školských zariadení
 5. Zmena VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 6. Návrh Všeobecne záväznej vyhlášky obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany
 7. Čerpanie programového rozpočtu v roku 2011
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesení
 10. Záver

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2:

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 58/6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Ing. Milana Jurdu  a Petra Kiktu

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3:

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 59 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 47/4/2011, 48/4/2011  49/4/2011 a   56/5/2011, ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných:7

Za:7

Proti:

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4:

Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

 

Uznesenie č. 60 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh zmeny VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

 

B/Schvaľuje

zmenu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  v § 4

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni s účinnosťou od 1.9.2011

Materská škola                1,19 € ( desiata, obed, olovrant)

Základná škola I. stup.    1,01 €

Základná škola II. stup.   1,09 €

Dospelí                            1,19 €

Všetky sadzby sú v treťom finančnom pásme.

 

Prítomných: 7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu 5

Zmena VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

Uznesenie č. 61 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh zmeny VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

B/Schvaľuje

zmenu VZN č. 4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

§ 4    Výška úhrady za sociálne služby, splatnosť a spôsob plnenia

 

I. Zariadenie opatrovateľskej služby

3)      Úhrada za sociálne služby (odborné, obslužné a ďalšie činnosti) poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovujú nasledovne:

 

a)       pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby:

II. stupeň              1,20 €/deň

III. stupeň                        1,40 €/deň

IV. stupeň            1,50 €/deň

V. stupeň              2,00 €/deň

VI. stupeň            2,30 €/deň

bezodkladné poskytnutie služby klientovi, ktorý nie je posúdený 3,00 €/deň

 

b)      ubytovanie

izba dvojposteľová          2,70 €/deň

izba štvorposteľová          2,10 €/deň

 

c)      stravovanie

stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje na 3,00 €/deň

 

            raňajky + desiata        21%     0,63 €/deň

            obed                           40%     1,20 €/deň

olovrant                        9%     0,27 €/deň

večera                         30%     0,90 €/deň

spolu:                         100%  3,00 €/deň     

 

4)      prijímateľ sociálnej služby platí v deň nástupu do zariadenia a ďalej platí vždy najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

III. Jedáleň

 

2. Stravná jednotka – finančná norma priemerných nákladov na potraviny sa stanovuje

    na 2,00 €/1 obed, kde dôchodcom - občanom obce Krakovany, obec prispieva sumou

    0,20 €/ 1 obed.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Návrh Všeobecne záväznej vyhlášky obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 62 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh Všeobecne záväznej vyhlášky obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany

 

B/ schvaľuje

Všeobecne záväznú vyhlášku obce Krakovany o zrušení hrobových miest na cintoríne v katastrálnom území obce Krakovany

 

Prítomných: 7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Čerpanie programového rozpočtu  v roku 2011

 

Uznesenie č. 63 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Čerpanie programového rozpočtu  v roku 2011

 

Prítomných: 7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 64 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie starostu o prácach na  daždovej kanalizácii na Južnej ulici a  informáciu o splaškovej kanalizácii na Veternej ulici

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 65 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu Ing. Michala Sedláka o priebehu folklórneho festivalu.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 66 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Požiadavku poslanca Mgr. Juraja Filu na zorganizovanie kultúrnej akcie v amfiteátri Krakovany

 

B/ Ukladá

Kultúrnej komisii prerokovať zorganizovanie kultúrneho podujatie v budúcom roku.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

stavebnej  a finančnej komisii predložiť návrh riešenia na spoplatnenie letných terás pred  prevádzkami pohostinských zariadení v obci Krakovany na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 68 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

Kancelárii OcÚ písomne vyzvať podniky v obci  na zosúladenie prevádzkových hodín s platným   VZN č. 1/2009 o  predajnej a prevádzkovej dobe  v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

 

Prítomných: 7

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 69 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

Kancelárii OcÚ do budúceho zasadnutia OZ predložiť tržby hobby stretnutí za posledné tri roky.

 

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 70 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

Kancelárii OcÚ prizvať na budúce zasadnutie zástupcov firmy STELAR

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 71 /6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  25. augusta   2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková