Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. júna 2010

 č. 6/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Výberové konanie na nebytové priestory – kaviareň  U notára

5.      Záverečný účet obce za rok 2009, stanovisko HK a audítora

6.      Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia                                                                  

9.      Záver 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo,  Ing. Michal Sedlák a Ing. Elena Podmaková. Predložil na schválenie program rokovania s tým, že záverečný účet obce a plán kontrolnej činnosti sa vymení s výberovým konaním na nebytové priestory kaviareň U notára, nakoľko záujemcovia o prenájom boli pozvaní na zasadnutie na prezentáciu o 18,30 hod.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Radoský), bol  pozmenený program rokovania podľa návrhu starostu obce schválený.

 

K bodu č. 2

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol  Martina Gonu a Ladislava Žitnanského

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 5/2010:

- Stanovisko k žiadosti pre spoločnosť Západoslovenská energetika,distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na p.č. 398/21, orná pôda o výmere 17m2, zapísanej na LV č. 1806, k.ú. Stráže pri Krakovanoch v ½, čo predstavuje 8,5 m2 bolo zaslané aj s výpisom uznesenia.

- Schválenie zmeny územného plánu č. 7/2010 aj s požadovanými podmienkami bolo zaslané spoločnosti K&L Real Krakovny, s.r.o. Bratislava.

- Kúpna zmluva s manželmi Filovými na odkúpenie odkúpenie  pozemku p.č. 290/3, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 16 m2, vodná plocha, bola podpísaná a manželia Filoví ju podali na zápis na Katastrálny úrad  Piešťany.  

- Oznámenie o predĺžení nájmu na nájomný byt č. 2 manželom Samuhelovým bolo odoslané.

- Podklady na spracovanie  dlhodobého plánu rozvoja spoločnosti na roky 2010-2025 pre spoločnosť TAVOS, a.s. boli spracované a odoslané.

- Prehodnotenie Nájomnej zmluvy na nebytové priestory kaviareň U notára, podpísaná s pani Sabovou bude doriešená s pani Sabovou a novým prenajímateľom.

 

K bodu č. 4

 

Záverečný účet obce dostali poslanci v elektronickej podobe ako materiál spolu s pozvánkou, a preto sa na zasadnutí nečítal. Návrh záverečného účtu obce za rok 2009 tvorí prílohu originálu zápisnice. Starosta obce prečítal poslancom stanovisko kontrolórky obce  k záverečnému účtu, v ktorom kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2009  výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Ďalej starosta obce prečítal správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2009, v ktorom konštatuje, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Krakovany k 31.12.2009, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.   K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol Záverečný účet obce Krakovany  a celoročné hospodárenie bez výhrad schválené.

 

K bodu č. 5

 

Vzhľadom k tomu, že kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková sa zo zasadnutia OZ ospravedlnila, starosta obce predložil na schválenie pripravený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2010. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal o návrhu hlasovať.  Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh plánu kontrolnej činnosti na  2. polrok 2010 schválený.

 

K bodu č. 6

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva privítal starosta obce prvého z účastníkov výberového konania na nebytové priestory kaviareň U notára pani Annu Kňazovičovú z Jablonice, ktorá v stručnosti odprezentovala svoj podnikateľský zámer na kaviareň U notára. V prenajatých priestoroch plánuje vytvoriť kaviareň. Hlavným cieľom kaviarne je podávanie kvalitnej kávy a iných studených a teplých alkoholických a nealkoholických nápojov v nefajčiarskom prostredí. .  Za prevádzku bude zodpovedný pán Michal Mikuš. Výška mesačného nájmu 650 €. Otázky poslancov sú prílohou č. 1 originálu zápisnice

Starosta obce poďakoval pani Anne Kňazovičovej za prezentáciu a oznámil jej, že výsledky výberu jej budú doručené písomne.

 

Starosta obce privítal druhého účastníka výberového konania pána Mareka Urbana z Krakovian. Pán Urban taktiež v stručnosti prezentoval svoj podnikateľský zámer. V kaviarni chce vytvoriť príjemné prostredie na posedenie pre všetky vekové kategórie. Plánuje rozvíjať spoluprácu s miestnymi organizáciami na zabezpečenie občerstvenia. Chce urobiť vnútorné úpravy, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie nového nádychu, aby pritiahol zákazníkov.  Rekonštruovať podlahu, pri  dlažbe by privítal finančnú pomoc od obce. Plánuje vykurovanie na tuhé palivo prostredníctvom kozubu a  rekonštrukciu kuchyne. Výška mesačného nájmu je 650 €.

Otázka poslancov na pána Urbana sú prílohou č. 2 originálu zápisnice.

Starosta obce poďakoval pánovi Marekovi Urbanovi za prezentáciu a oznámil, že výsledky výberu mu budú doručené písomne.

 

Starosta obce privítal tretieho účastníka výberového konania pána  Branislava Oravca  z Piešťan. Pán Oravec taktiež v stručnosti prezentoval svoj podnikateľský zámer.

V prenajatom zariadení plánuje zriadiť reštauračné zariadenie pre všetky vekové kategórie, čo možno najvyššej kvality. Podávanie teplých a studených, alkoholických a nealkoholických nápojov a v čo najkratšom čase aj podávanie jedál. Vstupná investícia okolo 10 000 € na rekonštrukciu interiéru a vybavenie kuchyne. Využitie zariadenia aj pre spoločenské akcie. Výška mesačného nájmu 698 €. Zaplatenie na tri mesiace vopred.

Otázky poslancov sú prílohou č.3 originálu zápisnice

Starosta obce poďakoval pánovi Branislavovi Oravcovi za prezentáciu a oznámil, že výsledky výberu mu budú doručené písomne.

 

K bodu č. 7

 

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť,  ktorú zaslala Rímskokatolícka cirkev  Trnavská arcidiecéza, ktorá je zriaďovateľom Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom o finančný príspevok vo výške 125 €, čo by doplnilo chýbajúcich 10% z podielových daní na financovanie prevádzkových nákladov školy.  Poslanec Mgr. Lukáš Radoský súhlasil s jednorázovým príspevkom za CZUŠ. Predseda finančnej komisie, Peter Kikta vysvetlil súčasný  nepriaznivý stav prísunu financií z podielových daní.

Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa k tejto žiadosti poslanci opätovne vrátili po vylepšení finančnej situácie v obci a príspevok znova prerokovali.

Starosta obce dal hlasovať najskôr za pridelenie príspevku  teraz. Hlasovaním za: 2 (Kališ, Radoský), proti: 3 (Kikta, Jurda, Gono), zdržal sa hlasovania: 2 (Žitnanský, Filo) bola žiadosť o jednorázový finančný príspevok pre CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom zamietnutá.

Potom dal starosta obce hlasovať o návrhu Mgr. Juraja Filu o opätovnom prerokovaní žiadosti, keď sa zlepší finančná situácia obce. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na opätovné prerokovanie žiadosti o jednorázový finančný príspevok schválený.

 

 Interpelácie

 

- Ing. Milan Jurda sa pýtal, či sa  vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu nebudú upravovať, alebo rušiť dotácie z obecného rozpočtu pre spoločenské organizácie. Odpovedal starosta obce, že zatiaľ nebudeme robiť žiadne zásahy, a počkáme na kroky novej vlády.  Ďalej sa spýtal, či sa bude riešiť odvodňovací kanál na Južnej ulici. Odpovedal predseda finančnej komisie, že kanalizácia sa realizovať bude, nakoľko je materiál už pripravený a sú rozbehnuté rokovania s firmou, ktorá má práce realizovať.  

 

- Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, v akom štádiu riešenia je odstránenie garáže pri strážovskom kostole. Odpovedal starosta obce, že stanovisko Krajského pamiatkového úradu sme už obdržali, a teraz je v kompetencii stavebného úradu začať konanie.

 

- Martin Gono pochválil Ing. Michala Sedláka a jeho propagáciu Župného festivalu kultúry na  folklórnych slávnostiach v Myjave.

Starosta obce poďakoval členom Jednoty dôchodcov za pomoc pri úprave areálu amfiteátra.

 

Po interpeláciách starosta obce ukončil verejné zasadnutie OZ a začalo sa neverejné zasadnutie – výberové konanie na  prenájom nebytových priestorov kaviarne U notára.

Po rozpravách poslancov na každého uchádzača poslanci hlasovali, či budú víťaza výberového konania vyberať verejne, alebo v tajnom hlasovaní. Starosta obce dal hlasovať za verejné hlasovanie. Hlasovaním za: 4 (Gono, Radoský, Kikta, Filo), proti: 2 (Jurda, Žitnanský), zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, bol schválený návrh na verejné hlasovanie. 

 

Starosta obce dal hlasovať za jednotlivých uchádzačov každému poslancovi osobitne.

Peter Kikta – Branislav Oravec

Ing. Milan Jurda – Branislav Oravec

Ladislav Žitnanský – Marek Urban

Ing. Jarolím Kališ – Branislav Oravec

Martin Gono – Marek Urban

Mgr. Lukáš Radoský – Marek Urban

Mgr. Juraj Filo – Marek Urban

 

Po sčítaní hlasov sa zostavilo poradie uchádzačov:

Marek Urban –           4 hlasy

Branislav Oravec –     3 hlasy

Anna Kňazovicová – 0 hlasov

Umiestnenie jednotlivých uchádzačov bude každému uchádzačovi oznámené písomne.

 

 

K bodu č. 8

 

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 6/2010 zo dňa 24. júna 2010

 

 

UZNESENIE č. 6/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. júna 2010

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A.   schvaľuje:

1.      Program  rokovania

2.      Overovateľov zápisnice Ladislava Žitnanského a Martina Gonu.

3.      Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.

4.      Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2010 

5.      Opätovné prerokovania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre CZUŠ sv. Gorazda Vrbové, ak sa zlepší finančná situácia obce.

6.       Poradie uchádzačov výberového konania: 1. Marek Urban, 2. Branislav Oravec,  3. Anna Kňazovičová

7.      Návrh nájomnej zmluvy č.1/2010 s prevádzkovateľom kaviarne U notára.

8.      Predloženie návrhu NZ,  víťazovi výberového konania na podpis do    7 dní  odo dňa doručenia výsledkov výberového konania. V prípade, že víťaz návrh zmluvy nebude akceptovať, návrh NZ bude predložený na podpis ďalším uchádzačom podľa poradia, v akom sa umiestnili vo výberovom konaní.                    

 

 

  1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č.5/2010.

2.      Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009.

3.      Správu  audítora k záverečnému účtu obce za rok 2009.

 

 

C.    Ukladá:

1.      Kancelárii OcÚ iniciovať u pracovníka stavebného úradu konanie na odstránenie nezákonnej stavby, ktorá je postavená na p.č. 123/1, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, vedľa múra  kostola sv. Gála.

 

 

D.    Neschvaľuje:

1.      Príspevok pre CZUŠ sv. Gorazda Vrbové vo výške 125,00 €

2.       

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 6/2010 zo dňa 24. júna  2010 schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.