Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. mája 2009

 č. 6/2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Územný plán obce Krakovany – Zmena č. 5

  5. Výkup pozemkov pod MK na Veternej ulici

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlák a Mgr. Juraj Filo, zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil aj poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Jarolíma Kališa  a Martina Gonu.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Jozefa Filu a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 5/2009:

 

- List pre Železnice slovenskej republiky na odstránenie skládky komunálneho odpadu pri železničnej trati pri poľnej ceste v smere do Trebatíc bol napísaný a dokonca sme dostali aj vyjadrenie ŽSR, v ktorom sa vyjadrili, že už v roku 2005 na komisionálnom jednaní v Krakovanoch za účasti OÚŽP Piešťany bol zo strany ŽSR vyslovený súhlas na úpravu uvedeného priestoru, zasypaním a rekultiváciou deponovanej zeminy zo stavebnej činnosti OÚ. Súčasne  ŽSR navrhli obci po uvedených prácach vykonať úpravu prístupového chodníka do pôvodného stavu s vykonaním zábrany pre umožnenie používania prechodu určeného iba pre peších a cyklistov.

 

- 20. mája sa v našej obci uskutočnila olympiáda málotriednych škôl. Starosta touto cestou poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili a pomohli pri jej organizovaní. Tejto akcie sa zúčastnilo 10 základných škôl Piešťanského okresu a ZŠ

 

 

 

-2-

 

Krakovany túto súťaž v tomto roku vyhrala. Za vydarený priebeh starosta obce poďakoval všetkým pedagogickým pracovníkom, ale aj ostatným, ktorí sa na organizovaní zúčastnili.

 

- Výkup pozemkov na Veternej ulici od Školskej ulice už začal, zmluvy podpísalo 9 účastníkov.

 

- Splátkový kalendár PŠD Krakovany – Stráže bol zaslaný.    

 

- Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková informovala poslancov o spoločnosti Servisbrokers finance. Táto spoločnosť poslala obci ponuku na vedenie účtu  cenných papierov, ktoré je cenovo výhodnejšie ako v centrálnom depozitáre cenných papierov. Poplatok za vedenie účtu spoločnosťou Servisbrokers finance vychádza podľa platného cenníka približne 1900,- Sk/rok a v centrálnom depozitáre obec musí zaplatiť poplatok 25 000,- Sk/rok. Podobne aj Dexia banka, ktorá je tiež členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., je oprávnená viesť účet cenných papierov. Jej poplatky sa pohybujú v podobných výškach ako poplatky spoločnosti Servisbrokers finance. Zástupca starostu Peter Kikta navrhol poslancom, aby sa cenné papiere uložili do Dexia banky, nakoľko s touto bankou už dlhodobo spolupracujeme    a obec má s ňou dobré skúsenosti. Starosta obce navrhol, že spoločne so zástupcom Petrom Kiktom navštívia riaditeľa Dexia banky, pobočka Piešťany a podmienky uloženia cenných papierov v tejto banke prekonzultujú osobne. O výsledku stretnutia bude starosta obce informovať poslancov na budúcom zasadnutí OZ.  

 

- Všetky potrebné doklady na odovzdanie zhotovených častí vodovodu a kanalizácia má už spoločnosť TAVOS. Odovzdanie však zatiaľ neprebehlo.

 

-   Starosta obce rokoval s konateľom spoločnosti Vodostav Zlaté Moravce  Ing. Orovnickým o možnosti odkúpenia potrubia, ktoré vymieňajú na vysokotlakovom vodovode v našom katastri.  Firma Vodostav nám vymenené potrubie ponechala. Toto potrubie sa použije na odvedenie dažďovej vody na Južnej ulici.

 

- Poslanec Martin Gono informoval ostatných poslancov o rozhlasovej relácií Slovenského rozhlasu Kontakty, ktorej sa zúčastnil predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš a ďalší dvaja predstavitelia TTSK. V tejto relácii sa diskutovalo o integrovanej doprave, kde sa spomenula aj možnosť vytvorenia cyklotrasy popri železnici z Piešťan do Vrbového. Na to nadviazal starosta obce, ktorý oznámil poslancom, že v blízkej budúcnosti sa uskutoční stretnutie, ktoré zvolá  TTSK, na ktorom sa zúčastnia starostovia Trebatíc a Krakovian a primátori Piešťan a Vrbového, za účelom vytvorenia združenia na riešenie cyklotrasy.

 

- Zarovnanie poklopu na ulici Hrádze pred domom pána Chromjaka nie je také jednoduché. Po posúdení pracovníka TAVOSu, je potrebné odkopať celú súpravu a skrátiť ju. Momentálne sa realizovať nebude.  Ing. Milan Jurda navrhol ako dočasné riešenie osadiť obrubník, alebo zabetónovanie do výšky poklopu.

 

- 7. mája sa uskutočnila oslava Dňa matiek. Aj keď sa na nej zúčastnilo menej účastníkov, oslava mala dobrú úroveň.

 

K bodu č. 4

Krajský stavebný úrad Trnava preskúmal návrh územnoplánovacej dokumentácie „územný plán obce Krakovany – Zmena 5/2009“ v zmysle zákona č. 50/976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vydal nasledovné stanovisko:

 

-3-

 

-          obsah návrhu ÚPD “Územný plán obce Krakovany – Zmena 5/2009“ je v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa – t.j. so záväznou časťou ´PD VÚC  Trnavský kraj,

-          návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena 5/2009“ je  súlade so zadaním ÚPD obce Krakovany,

-          návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena 5/2009“ je v súlade s rozsahom ÚPD obce v zmysle ustanovenia § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií,

-          záväzná časť ÚPD „Územný plán obce Krakovany –Zmena 5/2009“ navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 3 stavebného zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Krakovany schváliť predloženú ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena 5/2009“.

Po prečítaní tohto stanoviska dal starosta obce o predloženom návrhu „Územný plán obce Krakovany – Zmena 5/2009“ hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh zmeny územného plánu č. 5/2009 schválený.

 

K bodu č. 5

O výkup pozemkov pod miestne komunikácie na Veternej ulici informoval poslancov Jozef Filo. Je pripravený ďalší geometrický plán, ktorý je na schválení. Potom budú vypracované ďalšie kúpne zmluvy na  odkúpenie ďalších pozemkov.

V závere dal starosta obce hlasovať za schválenie výkupu parciel - II. etapa,  podľa GP v časti  Veternej ulici za cenu 1,66 €/m2, prípadne darovaním. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odkúpenie parciel na Veternej ulici schválený.

 

K bodu č. 6

- Starosta obce informoval poslancov o podpísaní Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu „Samospráva orientovaná na občana“. Zmluva bola podpísaná medzi Obcou Krakovany a Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec (PSIOPH), ktoré zastupuje Ing. Ľudmila Kiššová. Projekt „Samospráva orientovaná na občana“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je efektívna súčinnosť pri koordinácii realizácie aktivít projektu, ktorých cieľom je umožniť zamestnancom partnera zúčastniť sa vzdelávania v uvedenom v schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok tak, aby boli naplnené ciele projektu.  Do projektu boli zahrnutí všetci pracovníci kancelárie  OcÚ. Starosta obce ďalej informoval o Zmluve o príspevku na rozvoj Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec. Účelom tejto zmluvy je príspevok na rozvoj PSIOPH, na realizáciu stratégie a akčných plánov na roky 2009-2013 a ďalších aktivít, ktorých cieľom je najmä vytvoriť podmienky na zvýšenie možnosti zamestnať sa udržať si pracovné miesta osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.  Touto zmluvou sa partner (Obec Krakovany),  zaväzuje v termíne so 31.7.2009 uhradiť na účet PSIOPH sumu 1 240 €.  O výške príspevku dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola výška príspevku na rozvoj Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec vo výške  1 240 € schválená.

- Starosta obce prečítal žiadosť pána Petra Zigamana o poskytnutí informácií k zápisnici z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch zo dňa 23. apríla 2009 č. 5/2009, ktorá bola adresovaná Obecnému úradu Krakovany a Obecnému zastupiteľstvu obce Krakovany. Hoci žiadosť nespĺňala náležitosti, starosta navrhol, aby pánovi Zigmanovi boli poskytnuté informácie písomne, hoci v žiadosti to nebolo jednoznačne uvedené,  k jednotlivým bodom.

 

-4-

 

- O vydaní CD nosiča informoval poslanec Martin Gono.  Na realizáciu tohto zámeru bol vypracovaný projekt, ktorý bol poslaný na VUC. Na podporu tohto projektu sme získali príspevok vo výške 1000 €. Zároveň sme poslali ďalšiu žiadosť na Slovenský hudobný fond, ktorý taktiež prispel sumou  350 €. Celková kalkulácia nákladov na výrobu 500 ks CD nosičov bola vydavateľstvom OPUS a.s. vyčíslená na 2.066,316 €.  Obec Krakovany má  prispieť  na výrobu CD ostávajúcou sumou 716,316 €. Nahrávky na CD sú reedície pôvodnej LP platne Západoslovenský folklórny festival Krakovany, (skladby 1-16) výber z LP platne Piesne z trnavskej roviny, výber z CD Borovienky – Okolo Krakován a výber z LP Rocklet ' 88.( bonusy). Jeho názov bude „Folklórne slávnosti v Krakovanoch“.

 Starosta obce odporučil poslancom schváliť príspevok na spolufinancovanie CD nosičov vo výške 716,316 €. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol príspevok vo výške 716,316 € schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť  Ing. Ľubomíra Pekaroviča, ktorá prišla elektronickou poštou, o prejednanie položenia dažďovej kanalizácie a s tým spojeným prístupom na pozemky novostavieb na Južnej ulici. Na zasadnutí OZ sa zúčastnili aj niektorí stavebníci z Južnej ulice.  Budúci obyvatelia Južnej ulice sa domáhajú príjazdovej komunikácie na svoje pozemky. Starosta obce poznamenal, že príjazdová komunikácia sa môže urobiť až keď budú všetci stavebníci napojený na inžinierske siete. Priestor na príjazdovú komunikáciu je široký 3m, ale zatiaľ nie je upravená, ani vysypaná štrkom. Zo strany stavebníkov padol aj návrh na zasypanie odtokového kanála, čím by sa zjednodušil prístup ku svojim pozemkom. Pri riešení tejto situácie už starosta obce podnikol kroky a rokoval s konateľom spoločnosti VODOSTAV, ktorá menila  potrubie pre firmu TAVOS na vysokotlakovom vodovode, ktorý prechádza cez náš kataster. Použité potrubie nám prisľúbil. Toto potrubie by sa použilo na odvedenie dažďovej vody do Spúšťa odtokový kanál by sa mohol potom zasypať. Táto situácia je veľmi zložitá, a v súčasnom rozpočte zatiaľ nie sú na to vyhradené financie. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby stavitelia z Južnej ulice prispeli finančne

 na doriešenie tejto situácie. Poslanec Jozef Filo navrhol pre doriešenie tejto situácie zvolať stavebnú a finančnú komisiu, ktorá by posúdila  finančné možnosti na financovanie vybudovania dažďovej kanalizácie. Zároveň stavebná komisia vypracuje cenovú  kalkuláciu, ktorú predloží OZ na prerokovania na budúce zasadnutie.

Po predložení cenovej kalkulácie sa vyjadria aj stavebníci, či sú ochotní prispieť na spolufinancovanie vybudovania odvodnenia Južnej ulice. 

 

K bodu č. 7

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 6/2009 zo dňa 28. mája  2009

 

UZNESENIE č.6/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. mája  2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. Program  rokovania.

 2. Návrhovú komisiu v zložení Martin Gono, Ing. Jarolím Kališ.

 3. Overovateľov zápisnice Ladislava Žitnanského  a Jozefa Filu.

 4. Územný plán obce Krakovany – Zmena 5/2009.

 5. Výkup pozemkov pod miestne komunikácie na Veternej ulici - II. etapa, podľa GP, za cenu 1,66 €/m2, prípadne darovaním.

 6. Zmluvu o príspevku na rozvoj Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Piešťany a Hlohovec. Výška príspevku je 1 240 €.

-5-

 

 1. Príspevok obce na spolufinancovanie CD nosičov „Folklórne slávnosti v Krakovanoch“, ktoré bude použité na reprezentačné účely, vo výške 716,316 €.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 5/2009

2.      Žiadosť pána Petra Zigmana o poskytnutie informácií k zápisnici č. 5/2009.

 

C. ukladá:

 

 1. Predsedovi finančnej komisie a predsedovi stavebnej komisie prehodnotiť finančné možnosti za účelom spolufinancovania vbudovania dažďovej kanalizácie na Južnej ulici.

 2. Stavebnej komisii predložiť cenovú kalkuláciu na vybudovanie dažďovej kanalizácie na Južnej ulici.

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 6/2009 zo dňa 28. mája 2009 schválené.

 

K bodu č.8

 

Pri príležitosti životného  jubilea 60 rokov, starosta obce zablahoželal poslancovi Jarolímovi Kališovi. Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.