Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 29. mája 2008

 č. 6/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Rozpočtové opatrenia 1/2008
  5. Informácia o príprave Festivalu kultúry Krakovany 2008
  6. Rôzne
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec   Mgr. Lukáš Radoský sa ospravedlnil, že bude na rokovanie meškať. Predložil na schválenie návrh programu rokovania. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1, (Žitnanský),   bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Jozefa Filu  a Ing. Jarolíma Kališa. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2,(Ing. Kališ, Filo), nehlasoval: 1,(Žitnanský) boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Petra Kiktu a Ing.Michala Sedláka.  Na rokovanie prišiel poslanec Ladisla Žitnanský.Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 5/2008:

- Výzva pre kamionistov, ktorí parkujú svoje vozidlá v obci na verejných priestranstvách bola zaslaná. Posledná doručenka sa vrátila s dátumom prevzatia 2.mája. Od tohto dátumu im plynie tridsať dňová lehota na zabezpečenie parkovania v zmysle VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách. Na rokovanie prišiel Mgr. Lukáš Radoský. Niektorí podnikatelia už výzvu rešpektovali a na parkovanie si prenajali priestranstvo mimo miestnej komunikácie, ale sú aj takí, ktorí túto výzvu neakceptovali. Voči takým bude starosta obce postupovať v súlade zo zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkovom konaní.

 

- Zmluva na vrátenie podielových daní za žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vrbovom a stravujúcich sa v ŠJ  v Krakovanoch bola vypracovaná  a zaslaná do Vrbového, ale zatiaľ podpísaná nebola.                       

 

- Starosta obce a Peter Kikta sa mali zúčastniť zasadnutia predstavenstva PŠD – Krakovany – Stráže. Toto zasadnutie sa do konania obecného zastupiteľstva neuskutočnilo.  Na výzvu, ktorá bola PŠD zaslaná 1. apríla 2008 reagovali až 26. mája 2008 a listom požiadali o trpezlivosť, že požadovaný dlh zaplatia po žatve. Napriek snahe starostu obce stretnúť sa s predsedom PŠD Ing. Gubom a dohodnúť sa na dostupnom riešení pre obe strany, Ing. Guba  nemal na stretnutie čas. Ing. Sedlák a Ing. Kališ navrhli počkať, a situáciu riešiť až žatve. Pán Kikta navrhol poradiť sa s odborníkom a návrh riešenia pripraviť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Mgr. Radoský a Mgr. Filo dali návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy v zmysle zmluvných podmienok. O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odstúpenie od zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy s nájomcom PŠD Krakovany – Stráže  v prípade, že nájom za rok 2006 a 2007 nebude do 31. mája 2008 zaplatený, schválený.

 

- V priestoroch parkoviska firmy K&L Real, s.r.o., bola osadená pamätná tabuľa židovským spoluobčanom Grünfeldovcom,  ktorí zahynuli v roku 1942  koncentračnom tábore Osvienčime. Na základe pripomienky Ladislava Žinanského a občanov, bude pamätná tabuľa postavená na podstavec vysoký cca 15 cm a bude otočená rovnobežne s potokom Holeška, aby bola čitateľná z chodníka vedľa parkoviska.

 

- O oslave Dňa matiek, ktorá sa uskutočnila 7. mája 2008 v KD informoval poslancov starosta obce. Na občerstvenie sa podávala teplá večera (kuracie soté s ryžou), orechová a maková štrúdla. Kultúrny program pripravili deti z materskej školy a žiaci základnej školy. Na počúvanie zahrala BOROVIENKA.

 

- Opäť sa začalo pracovať na získavaní tretieho partnera na prihraničnú  spoluprácu. Zo Zväzu  Slovákov v Maďarsku sme získali kontakt na starostku obce Cív – Piliscsév Mariku Nagyovú, ktorá sa tejto spolupráci nebráni a dala starostovi predbežný súhlas.

 

-Stavebné práce po výmene  okien na obecnom úrade boli dokončené a zároveň boli dorobené aj sociálne zariadenia.

 

- na futbalovom štadione v Krakovanoch sa 6.júna uskutoční futbalový turnaj žiakov ZŠ Mikroregionu nad Holeškou. Zúčastní sa ho 11 družstiev – 7 členných žiaci 2.-5. ročníka.

 

- Starostovi obce sa ozval telefonicky pán Tinák, majiteľ firmy, ktorá ich predáva, že má jeden v podobnom stave, ako bol ten, ktorý sme pôvodne chceli zakúpiť, ale by bolo dobré, keby sa niekto zo zástupcov obce naň prišiel pozrieť. Zástupca starostu Peter Kikta sa v priebehu budúceho týždňa na ponúknutý fekál pozrie a v prípade že bude spĺňať požiadavky, fekál odkúpime.

 

 

K bodu č. 4

 

 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2008 predložil na schválenie zástupca starostu a predseda finančnej komisie Peter Kikta.  Schválený rozpočet na rok 2008 predstavuje čiastku 21 461 000,- Sk v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 1/2008 sa uvedená suma zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 2 163 000,- Sk na  celkovú sumu 23 624 000,- Sk. Zvýšenie príjmov na podpoložkách bežného rozpočtu  predstavuje 385 000,- Sk, zvýšenie príjmov na podpoložkách kapitálového rozpočtu predstavuje 1 778 000,- Sk, zvýšenie výdavkov na podpoložkách bežného rozpočtu predstavue 385 000,- Sk a zvýšenie výdavkov na podpoložkách kapitálového rozpočtu predstavuje 1 778 000,- Sk. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky.   Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtových opatrení č. 1/2008 schválený.

 

K bodu č. 5

O príprave II. župného festivalu kultúry informoval predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák. Rozpočet na festival je predpokladaný ako v minulom roku 250 000,- Sk. sú pripravené podobné zmluvy pre účinkujúcich ako v minulom roku. Sobotňajší program otvorení príhovor starosta obce a jeden z hlavných predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja. V tomto roku s na festivale predstavia všetky domáce súbory obce, ale v snahe župy je, aby sa na festivale zúčastňovalo viac cudzích súborov. Zo zahraničných súborov vystúpi VS ELEGIJA Kremenčug z Ukrajiny a FS a ĽH HOLUBIČKA z Padiny zo Srbska. Ubytovanie pre zahraničných hostí a účinkujúcich je zabezpečené v Rakoviciach (internát strednej združenej školy). Festivalu s zúčastnia aj hostia z družobnej obce Krakovany ČR. V sobotu sa na futbalovom štadione zohrá priateľský futbalový zápas Krakovany – Krakovany. V nedeľnom galaprograme vystúpi sólista SND Bratislava Daniel Čapkovič s ľudovými piesňami M.Schneidra - Trnavského a Gejzu Dusíka. Sprievodnými podujatiami  budú – výstava v priestoroch kultúrneho domu, pamätná izba v múzeu, ukážky ľudových remesiel a detské tvorivé dielne.

V piatok sa uskutoční krst sochy MEDVEĎA na Námestí sv. Mikuláša.

V Nitre v čase, keď sa u nás koná župný festival, koná sa festival Akademická Nitra.  Je to festival zahraničných súborov. Usporiadatelia požiadali predsedu kultúrnej komisie, či byniektorý z týchto súborov nemohol vystúpiť aj v našej obci.  Súbor vystúpi  zadarmo, len je potrebné pripraviť pre účinkujúcich občerstvenie. Ing. Michal Sedlák navrhol, aby vystúpili v stredu 2. júla  v amfiteatri. 

 

K bodu č. 6 

- Starosta  obce prečítal sťažnosť obyvateľov Sadovej ulice na nedodržiavanie nočného kľudu.

Obyvatelia obce Krakovany sa sťažujú na nedodržiavanie nočného kľudu na Sadovej ulici v časoch konania diskoték v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Situácia vyvrcholila počas konania diskotéky, ktorú organizovala MSSČK dňa 17. mája 2008. Podpísaní občania žiadajú poslancov o písomnú odpoveď, či existuje VZN, ktoré stanovuje podmienky pre nočný kľud a zrušenie týchto akcií v centre obce. Poslanec Žitnanský je za zrušenie všetkých diskoték v obci. Zástupca starostu Kikta navrhol obmedziť takéto akcia  a starosta obce bol za to, aby sa diskotéka počas župného festivalu neuskutočnila zároveň navrhol, že občanom ktorí bývajú pri kultúrnom dome   odovzdá voľné vstupenky na II. župný festival kultúry. Na záver sa poslanci dohodli, že za dodržanie nočného kľudu na požadovanej hranici  počas diskotéky bude zodpovedný usporiadateľ. V prípade prekročenia hlučnosti danej zákonom, bude usporiadateľovi zamietnutá žiadosť na usporiadanie ďalšej diskotéky.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

- Starosta obce informoval poslancov o stretnutí podnikateľov obce, ktoré zorganizovala obec Krakovany 28. mája 2008. Stretnutie bolo zorganizované za účelom zoznámenia sa a predstavenia jednotlivých podnikateľských subjektov v obci. Táto akcia splnila očakávania.

 

- V máji bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku ZŠ a riaditeľku ZOS.  Príjem prihlášok do výberového konania je stanovený do 6. júna do 12,00 hod. Riaditeľa ZŠ bude voliť Rada školy, riaditeľa ZOS bude voliť komisia, ktorá bola zvolená uznesením č. 3/2008 pod bodom A10 v zložení PaedDr. Vladimír Mihálik, predseda, Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, a Ladislav Žitnanský, členovia komisie.  Výberové konaie sa bude konať. 10. júna 2008 na Obecnom úrade Krakovany.

 

- Vo štvrtok 29. mája sa uskutočnilo stretnutie zo zástupcom firmy Premier Consulting, spol. s r.o. Komárno. Táto firma bude pre obec robiť projekty pre získanie prostriedkov z Eurofondov na rekonštrukciu kultúrneho domu a futbalového štadióna. Zároveň bolo zadané vyhotovenie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné k týmto projektom. Náklady na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kultúrneho domu sa odhadujú do výšky 400 000,- Sk. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ciest by mala stáť 160 000,- Sk. Bližšie o týchto projektoch informoval Ing. Kališ. Vysvetlil, že cena projektov je závislá od nutnosti a dôležitosti rekonštrukčných prác a nedá sa  určiť jednoznačne. Projektové dokumentácie s nerobia len pre Eurofondy, ale bude ich možnosť  využiť aj neskôr, prípade, že sme prostriedky z fondov nezískali. 

 

- Pred začiatkom zasadnutia boli poslanci obecného zastupiteľstva u pána Slabého pozrieť skoro dokončenú sochu medveďa. Socha bude vysoká 3m, umiestnená bude na Nám. sv. Mikuláša, otočená smerom k hornému koncu. Mala by stáť na podstavci min. 50 cm vysokom a bude pevne ukotvená do podstavca. Cena za sochu bude 60 000,-Sk + DPH. (71 400,-).

Hlasovaním  za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola cena za sochu medveďa vo výške 71 400,- Sk schválená.

 

- V pondelok by sa malo začať opäť z drvením zeleného odpadu. Vzhľadom na to, že zamestnanci obecného úradu pracujú na kanalizačných prácach, na túto prácu boli prijatí dvaja občania na dohodu.

 

- O prácach na kanalizácii na Južnej ulici informoval starosta obce. Od začiatku týždňa sa začalo kopať. Firma Kaiser EE, s.r.o., nám zapožičala bezplatne bager. Na Južnej ulici sa podaril vykopať 130m  výkopu a položiť 100m potrubia.  

 

- Pánovi Zigmanovi a ostatným spoluvlastníkom pozemku parcela č. 215/5 k.u. Krakovany o výmere 30m2, bol zaslaný list s ponukou na odkúpenie tejto parcely pod miestnu komunikáciu. Pán Zigman ani ostatní účastníci sa k tejto ponuke nevyjadrili.

 

- Starosta obce predložil na schválenie žiadosť pána Bartoša  - Ice Expres, s.r.o., Ostrov na predaj zmrzliny ambulantným spôsobom v našej obci počas víkendov  a na kultúrnych a športových podujatiach.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol ambulantný predaj zmrzliny počas víkendov v obci schválený. 

 

- Návrh na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov obce predložil starosta obce. Spoločnosť FinCo&Partners ponúkla zamestnancom obce doplnkové dôchodkové sporenie.

V zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy môže zamestnávateľ prispievať zamestnancom min. 2% z hrubej mzdy. V hrubom prepočte by to znamenalo pri 30 zamestnancoch ktorí by uzatvorili zmluvu s vybranou DDS-kou predstavuje navýšenie  nákladov na mzdy 72 000,- Sk na pol roka. Hlasovaním za: 9,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasova: 0, bolo doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2% z hrubej mzdy na zamestnanca schválené.

 

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo – mamičky , ktoré s deťmi navštevujú detské ihrisko, mali požiadavku, či by nebolo možné osadiť lavičku k potoku Holeška pod stromy, kde je chládok  a či sa neuvažuje z navezením piesku na pieskovisko.  Odpovedal starosta obce – lavičky sú objednané a je možne ich osadiť aj na detské ihrisko. Dodané budú v priebehu mesiaca. Pieskovisko sa navážať nebude, lebo každé pieskovisko musí spĺňať prísne hygienické normy. Okolie pri Holeške je pekne upravené, je potrebné požiadať správu ciest o natretie aj zábradlia, ktoré kazí celkový dojem prostredia.

 

 

Martin Gono – dal návrh na príspevok pri narodení dieťaťa. Starosta obce súhlasil a podrobnosti sa budú riešiť na budúcom zasadnutí  OZ.

 

Ing. Jarolím Kališ – Navrhol určiť písomne podmienky pri odovzdávaní KD. Týka sa to hlavne čistoty. Odpovedal starosta obce – udržiavanie čistoty v KD má v náplni pani Starovičová.

 

Ing. Milan Jurda – Tlmočil sťažnosť obyvateľov okolia pri Spúšti na vyvážanie biologického odpadu popri ceste za spúštnym mostom.

 

 

 

K bodu č. 7

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 6/2008 zo dňa 29. mája 2008

 

 

UZNESENIE č.6/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. mája 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:
 1. Program rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení Jozef Filo a Ing. Jarolím Kališ
 3. Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka
 4. Odstúpenie od zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy s nájomcom PŠD Krakovany – Stráže v prípade, že nájom za rok 2006 a 2007 nebude do 31.mája 2008 zaplatený.
 5. Rozpočtové opatrenie 1/2008
 6. Ambulantný predaj zmrzliny v obci počas víkendov pre Ice Expres, s.r.o., Ostrov.
 7. Výšku úhrady za sochu medveďa 60 000,- Sk + DPH.
 8. Doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov obce vo výške 2% z hrubej mzdy.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 5/2008

 1. Informácie o prácach na kanalizácii.

 

 

 

 1. Ukladá:
 1. Usporiadateľom diskoték, aby udržali hlučnosť v rámci nočného kľudu na požadovanej hranici. V prípade prekročenia hlučnosti danej zákonom, bude usporiadateľovi zamietnutá žiadosť o ďalšie usporiadanie diskotéky.
 2. Kancelárii obecného úradu napísať list SSC na natretie mosta  cez potok Holeška, ktorý je v ich správe.
 3. Ukladá kancelárii obecného úradu napísať list pánovi Jánovi Gonovi na odstránenie biologického odpadu pri ceste za spúštnym mostom.

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 6/2008 zo dňa 29. mája 2008  schválené.

 

 

 

 

 

K bodu č. 8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                       Zapisovateľka: Ing. Emília Knošková

 

 

 

 

Ing. Michal Sedlák

 

 

 

Peter Kikta                                                    Starosta obce: PaedDr. Vladimír Mihálik