Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 4. mája 2007

 

č. 6/2007

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Martin Gono

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie spolufinancovania multifunkčného ihriska

4.      Návrh uznesenia

5.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec Martin Gono sa ospravedlnil z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Predložil na schválenie program rokovania.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu a Michala Rajčáka. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Poslanec Mgr. Juraj Filo vysvetlil podmienky financovania projektu výstavby viacúčelového ihriska. Verejná výzva bola uverejnená na internete a v Obecných novinách. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2007 bol projekt vypracovaný a zaslaný na Úrad vlády SR, sekretariát splnomocnenca pre mládež a šport. Na základe zverejnenej výzvy je však potrebné k projektu doložiť aj výpis z uznesenia OZ, ktorým sa obec zaväzuje na spolufinancovanie daného projektu do výšky 500.000,- Sk. Toto bol aj dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia, nakoľko tento výpis sa bude zasielať dodatočne. (Termín predloženia projektu bol 27. apríl 2007 s tým, že výpis je možné doložiť dodatočne.) Viacúčelové ihrisku bude po dobudovaní verejne prístupné.

Pozitívne sa k projektu vyjadril Lukáš Radoský a Ing. Michal Sedlák, ktorý tlmočil aj podporu celej kultúrnej komisie.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené spolufinancovanie obce vo výstavbe viacúčelového ihriska.

 

 

Technická oprava:

V zápisnici č. 5/20007 v časti Kontrolór obce bola uverejnená informácia, že cenová relácia 1 spomaľovača (na šírku cesty sa skladá z 3 kusov) sa pohybuje vo výške 40.000,- Sk.  Uvedená cena platí pre 3 za sebou umiestnené spomaľovače.

 

K bodu č. 4

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 6/2007 zo 4. mája 2007.

 

 

UZNESENIE č. 6/2007

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. mája 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania obecného zastupiteľstva

2. členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu a Michala Rajčáka

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského

4. spolufinancovanie obce pri výstavbe viacúčelového ihriska do výšky 500.000,- Sk v rámci projektu „Viacúčelové ihriská“ v gescii splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.

 

Hlasovaním za: 8 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 6/2007 zo dňa  4. mája 2007 schválené.

 

 

K bodu č. 5

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.