Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 22. júna 2006

 

č. 6/2006

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Schválenie žiadosti o Superlinke
 5. Schválenie zámeny pozemkov pod MK
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na  riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na začiatku rokovania predložil pozmeňovací návrh na doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. Ako bod č. 4 bol zaradený bod: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2006. Ostatné navrhnuté body sa posúvajú.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený tento program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia
 4. Rozpočtové opatrenie 1/2006
 5. Schválenie žiadosti o Superlinke
 6. Schválenie zámeny pozemkov pod MK
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 ( Jozef Filo a Mgr. Juraj Filo), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Filo a Mgr. Juraj Filo.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Jozefa Štefanku a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (Jozef Štefanka) , nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 5/2006:

-         vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - súťaž bola vyhlásená a vyhlásenie bolo zverejnené v tlači, na internete a na úradnej tabuli obce Krakovany. Taktiež boli zaslané výzvy všetkých uchádzačom o pozemky, ktorí boli v evidencii obecného úradu.

-         výberová komisia na výber dodávateľa na rekonštrukciu miestnych komunikácií - výber sa zatiaľ neuskutočnil, nakoľko na tento zámer zatiaľ nie sú k dispozícii potrebné finančné prostriedky,

-         žiadosť manželov Duračkových sa bude riešiť v bode „Rôzne“.

 

K bodu č. 4

 

Na základe skutočného plnenia rozpočtu na rok 2006 predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2006.

Rozpočet na rok 2006 sa zvyšuje v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 467.500,- Sk. Podrobný rozpis rozpočtového opatrenia tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 1/2006 schválené.

 

K bodu č. 5

 

Obec Krakovany má vedený svoj bežný účet v peňažnom ústave DEXIA banka Slovensko, a.s.. Tento peňažný ústav poskytuje obci službu „Dexia Komunál Superlinka“. Táto služba umožňuje povolenie debetu na bežnom účte do výšky 200.000,- Sk. Starosta obce vysvetlil poslancom, že v minulom roku sa táto služba nevyužívala, ale v tomto roku sa plánujú väčšie investičné akcie a môže sa vyskytnúť požiadavka aj na debetné čerpanie bežného účtu.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť obce o Dexia Komunál Superlinku schválená.

 

K bodu č. 6

 

Pri majetkoprávnom usporiadaní miestnych komunikácií bola zistená skutočnosť, že časť miestnej komunikácie na Kultúrnej ulici patrí Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany. Jedná sa o parcelu č. 306/1 v k. ú. Krakovany o výmere 1237 m2, ktorá je stále vedená ako orná pôda. Na základe rokovaní je Rímskokatolícka cirkev ochotná podpísať zámennú zmluvu. Obec na zámenu ponúka parcelu č. 886/2 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 1201 m2 vedenej ako orná pôda.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená zámenná zmluva medzi obcou Krakovany a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Krakovany.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce v úvode tohto bodu informoval poslancov o nasledujúcich aktivitách:

-         je vypracovaný projekt elektrifikácie Krátkej ulice,

-         vypracováva sa projekt na dokončenie plynofikácie obce (Mlynská ulica - pri pani Tomášikovej a časť Školskej ulice pri pani Ficekovej, nové lokality - Krátka ulica, Južná ulica a Strážovská ulica)

-         v novej stavebnej lokalite Na Južnej ulici sú už uložené siete - elektrické vedenie, káblová televízia, miestny rozhlas. Výkopy nie sú zahrnuté, lebo sa ešte čaká na telefónne káble. Po ich uložení sa výkopy zahrnú.

 

Návrh Územného plánu mesta Vrbové

Na obec Krakovany bola doručená žiadosť o vyjadrenie k územnému plánu mesta Vrbové. Starosta obce spolu so zástupcom starostu . Filom navštívili mestský úrad a oboznámili sa s predloženým návrhom. Zistili skutočnosť, že aktivity mesta hlboko zasahujú do katastrálneho územia obce Krakovany. Mesto má zámer:

-         na Poľnej ulici dostavať jej druhú stranu (16 rodinných domov), ktoré sú už situované v katastri našej obce,

-         vybudovať obchvat mesta cez naše katastrálne územie,

-         vytvoriť priemyselnú zónu mesta v katastri obce Krakovany.

Nakoľko sa jedná o aktivity, ktoré nie sú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou našej obce, obec Krakovany s takýmto riešením nebude súhlasiť.

Ing. Michal Sedlák vyslovil požiadavku, aby obec svoje stanovisko konzultovala s právnym poradcom. Obec má schválený svoj platný územný plán a navrhovaný ÚP mesta Vrbové je v rozpore so zákonom.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené zamietavé stanovisko k predloženému návrhu ÚP mesta Vrbové.

 

Žiadosť o odpredaj pozemku - manželia Duračkoví

 

Ing. Jozef Duračka a manželka Božena bytom Vrbové, SNP 290/6 požiadali obec Krakovany o odpredaj parcely č. 2517/2 o výmere 174 m2 v katastrálnom území Vrbové, ktorej vlastníkom je obec Krakovany. Uvedená parcela je vedená ako záhrada. Menovaní túto parcelu užívajú od roku 1990 ako svoju záhradku a rozhodli sa získať je do osobného vlastníctva.

Finančná a stavebná komisia túto žiadosť posúdila a navrhla odpredať uvedené parcelu manželom Duračkovým v cene 70,- Sk/ 1 m2. Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o odkúpenie schválená.

 

Žiadosť o prenájom kultúrneho domu

 

Na obecný úrad bola pre obecné zastupiteľstvo doručená žiadosť p. Dušana Biháryho o prenájom sály kultúrneho domu na súkromnú akciu - svadbu.

Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 (Mgr. Juraj Filo, Andrej Čelín), nehlasoval: 0, bola žiadosť zamietnutá.

 

Ponuka TV Karpaty

 

Na mediálnom trhu začala pôsobiť televízia Karpaty, ktorá ponúka šírenie informácie i pre región Piešťany. Uvedená firma získala licenciu na vysielanie do 31.12.2008.

Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom zmluvy o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania. Hlasovaním: za: 0, proti: 9, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zmluvy zamietnutý.

 

Žiadosť PŠD Krakovany-Stráže o odklad 1. splátky dane z nehnuteľnosti

 

Poľnohospodársko-šľachtiteľské družstvo Krakovany-Stráže požiadalo Obec Krakovany o odklad platby dane z nehnuteľnosti za rok 2006 - 1. splátka. Jedná sa o sumu 290.000,- Sk.

Poslanec Jozef Štefanka navrhol, aby sa žiadosť zamietla, nakoľko situácia sa každoročne opakuje.

Hlasovaním: za: 3 (J. Štefanka, Jozef Filo, A. Čelín), proti: 0, zdržal sa: 6 (Mgr. J. Filo, J. Macháč, L. Žitnanský, Ing. Sedlák, A. Belobradová, P. Kikta), nehlasoval: 0, bol návrh poslanca J. Štefanku zamietnutý.

Poslanec Jozef Macháč navrhol žiadosti v plnej miere vyhovieť a udeliť súhlas s odložením splátky.

Hlasovaním: za: 1 (J. Macháč), proti: 3 ( J. Štefanka, Jozef Filo, A. Čelín), zdržal sa: 5, nehlasoval: 0, bol návrh J. Macháča zamietnutý.

Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol žiadosti vyhovieť, ale zároveň PŠD upozorniť, že tento súhlas je posledný v tomto roku a je potrebné už dodržať platný splátkový kalendár.

Hlasovaním: za: 5 (A. Belobradová, P. Kikta, Ing. Sedlák, Mgr. J. Filo, L. Žitnanský) proti: 3 (J. Štefanka, Jozef Filo, A. Čelín), zdržal sa: 1 (J. Macháč), nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený. V tomto zmysle bude PŠD zaslaná odpoveď na ich žiadosť.

 

Riešenie sporu nájomcov kaviarne a kaderníctva

 

Na predchádzajúcom zasadnutí sa riešil spor medzi nájomcami kaderníctva a kaviarne vo veci užívania spoločného WC.  Na zasadnutie boli prizvané obe strany sporu, jedna strana sa nezúčastnila. Následne sa konalo zasadnutie poriadkovej a finančnej komisie, kde sa podarilo spor za účasti oboch strán vyriešiť.

Nakoľko prenajímateľ kaviarne investoval do rekonštrukcie WC finančné prostriedky, žiada o zníženie nájmu o sumu 700,- Sk, ktorú do tejto rekonštrukcie investoval. Nájomca tvrdil, že tieto priestory získal s výhradou okresného hygienika. Bez uvedenej rekonštrukcie by nemohol kaviareň prevádzkovať.

 

Prerokovanie tohto bodu bolo prerušené a poslanec Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o prípravách folklórneho festivalu. Je pripravená výstava fotodokumentácie z predchádzajúcich ročníkov a vo vestibule bude prezentácia klubu paličkovanej čipky.

V prírodnom amfiteátri sa uskutočnila oprava pódia. Predseda kultúrnej komisie pozval poslancov na 31. ročník folklórneho festivalu a zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel.

 

Starosta ďalej informoval poslancov v súvislosti s folklórnymi slávnosťami, že v tomto období našu obec navštívia aj zástupcovia z družobnej obce Krakovany v Čechách. Na budúci týždeň v dňoch 30.6. - 2.7.2006 zástupcovia našej obce navštívia družobnú obec v Čechách. Pôjde 1 autobus s vodičom Miroslavom Frankom. Zástupcovia jednotlivých občianskych združení (TJ, SČK) majú za úlohu zistiť záujemcov.

V sobotu 24.6.2006 sa žiaci našej základnej školy zúčastnia súťaže v počítačovej zdatnosti žiakov 1. stupňa ZŠ. Súťaž sa uskutoční v Žiline.

V obci bolo dokončené odstraňovanie starých stĺpov na vzdušné elektrické vedenie a uskutočnila sa ešte výmena niektorých svietidiel. Pri ukladaní káblov VN a NN neznáme osoby presekli ukladané káble, čo spôsobilo určité technické komplikácie (káble museli byť zosvorkované).

 

Poslanci sa vrátili k prerokovaniu sporu. Výsledným riešením bolo dohoda strán, že sa schváli dodatok č. 3 NZ č. 1/2003 a nájomcovi p. Ľudmile Sabovej sa zníži mesačné nájomné zo sumy 20.000,- Sk na sumu 19.300,- Sk z dôvodu poskytovania priestorov WC pre potreby kaderníctva. Dodatok je s účinnosťou od 1.6.2006.

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol dodatok nájomnej zmluvy schválený.

Druhou zmenou je schválenie dodatku č. 1 k NZ č. 4/2003 a nájomcovi p. Ivane Galbavej sa zvyšuje mesačný nájom zo sumy 1.000,- Sk na sumu 1.200,-  Sk s možnosťou používať spoločné WC. Dodatok nájomnej zmluvy je s účinnosťou do 1.6.2006.

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol dodatok nájomnej zmluvy schválený.

 

Gašpar Zuzic - žiadosť o zámenu poľnohospodárskej pôdy

 

Pán Gašpar Zuzic vlastník Emu farmy požiadal obec Krakovany o zámenu poľnohospodárskej pôdy. Pán Zuzic má záujem o parcelu č. 630 a 629 v katastrálnom území Stráže (jedná sa o parcelu bývalej divokej skládky) a ponúka na výmenu parcelu č. 886 o výmere 8604 m2, ktorá je vedená ako orná pôda.

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o zámenu pôdy na chov pštrosov schválená.

 

Interpelácie poslancov:

 

Andrej Čelín:

-         parkovanie kamiónov v obci Krakovany - bolo by vhodné vyzvať majiteľov, aby si zabezpečili vhodné parkovacie plochy, nie miestne komunikácie

 

Mgr. Juraj Filo:

-         ako sa rieši oplotenie pána Ondreja Sabu na vjazde do obce Krakovany

-         bolo by vhodné upozorniť SÚC TSK na vykosenie cesty smerom na Piešťany

 

Ladislav Žitnanský:

-         pri vjazde do obce by bolo vhodné zrenovovať erby - obnoviť nátery

 

Jozef Štefanka:

-         parcela za domom pani Horanskej, ktorú odkúpila firma STIVA je veľmi zaburinená. Bolo by vhodné vyzvať majiteľa, aby vykonal patričné opatrenia.

-         v mene TJ Skloplast Trnava požiadal o finančný príspevok na činnosť ženského futbalového mužstva, ktorého členkou je jeho dcéra Martina Štefanková. Poslanci odporučili, že občianske združenie  musí postupovať v súlade s platným VZN (písomná žiadosť).

 

Ľubomír Pekarovič:

-         navrhol spoločenské posedenie pre hráčov A-mužstva, ktorí obec úspešne reprezentujú v 5. futbalovej lige. Pán Kikta sa vyjadril, že ako odmena sa pre nich organizuje zájazd do družobnej obce Krakovany v Čechách.

 

V diskusii starosta obce upozornil poslancov, že v pondelok 26. júna 2006 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré je spojené s otváraním obálok v rámci verejnej obchodnej súťaže. V prípade nedostatočného záujmu o kúpu pozemkov je možné opätovne uvažovať s otázkou výstavby nájomných bytov.

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 6/2006 z  22. júna 2006. 

 

UZNESENIE č. 6/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. júna 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Jozefa Filu a Mgr. Juraja Filu

3. overovateľov zápisnice Jozefa Štefanku a Ladislava Žitnanského

4. rozpočtové opatrenie č. 1/2006 - navýšenie rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 467.500,- Sk. Výška schváleného rozpočtu v príjmoch a výdavkoch je 15.744.500,- Sk

5. žiadosť obce Krakovany o Dexia Komunál Superlinku pre obec Krakovany  do výšky povoleného debetu 200.000,- Sk

6. zámennú zmluvu na parcelu č. 306/1  o výmere 1237 m2 v katastrálnom území Krakovany ktorej vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany a parcelu č. 886/2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch  o výmere 1201 m2, ktorej vlastníkom je obec Krakovany. Zámenná zmluva sa týka majetkoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie na Kultúrnej ulici.

7. nesúhlasné stanovisko k návrhu územného plánu mesta Vrbové a jeho zaslanie na vedomie aj Krajskému stavebnému úradu v Trnave.

8. odpredaj parcely č. 2517/2 v katastrálnom území Vrbové o výmere 174 m2 vedenej ako záhrada pre manželov Ing. Jozefa Duračku a manželku Boženu v cene 70,- Sk/1 m2.

9. schvaľuje žiadosť PŠD Krakovany-Stráže o odklad splátky dane z nehnuteľnosti vo výške 290.000,- Sk do termínu 31.8.2006 a zároveň upozorňuje, že tento súhlas k odkladu je posledný v tomto roku.

10. dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 1/2003 pre pani Ľudmilu Sabovú, výška mesačného nájomného sa upravuje zo sumy 20.000,- Sk na sumu 19.300,- Sk s účinnosťou od 1.6.2006. Nájomné sa upravuje z dôvodu poskytovania priestorov WC na spoločné používanie.

11. dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2003 pre Ivanu Galbavú, výška mesačného nájomného sa upravuje zo sumy 1.000,- Sk na sumu 1.200,- Sk s účinnosťou od 1.6.2006. Nájomné sa upravuje z dôvodu poskytovania priestorov WC na spoločné používanie.

12. žiadosť pána Gašpara Zuzica o zámenu parcely č. 886 v k.ú. Stráže, ktorej je vlastníkom za parcely č. 630 a 629 v k. ú. Stráže, ktoré sú vo vlastníctve obce Krakovany. Tieto budú slúžiť na chov pštrosov.

 

 

B. berie na vedomie

 

1. kontrolu uznesenia č. 5/2006

2. informáciu o vyriešení sporu medzi p. Ivanou Galbavou a p.  Ľudmilou Sabovou,

3. informáciu o pripravenosti na folklórny festival

4. informáciu o prípravách návštevy v družobnej obci Krakovany v Čechách

5. interpelácie poslancov

 

C. neschvaľuje:

 

1. žiadosť p. Biháryho o prenájom kultúrneho domu

2. ponuku TV Karpaty

 

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 6/2006 zo dňa  22. júna 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 9

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.