Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. júna 2014

 č. 5/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Záverečný účet za rok 2013, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

5.      Výročná správa za rok 2013, Správa audítora

6.      Zámena pozemkov medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou, Dolná

       ulica 73/25, Krakovany a Obcou Krakovany p.č. 108/3, diel 1,2,3, k.ú. Krakovany

7.      Zmluva o odovzdaní práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu : Krakovany -       kanalizácia

8.      Rôzne

9.      Návrh uznesenia                                                                   

10.  Záver

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Peter Kikta  a Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2013, Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 5. Výročná správa za rok 2013, Správa audítora
 6. Zámena pozemkov medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou, Dolná ulica 73/25, Krakovany a Obcou Krakovany p.č. 108/3, diel 1,2,3, k.ú. Krakovany
 7. Zmluva o odovzdaní práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu : Krakovany - kanalizácia
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia                                                                  
 10. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnaského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

 

 

K bodu  č.3. – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta. Starosta obce vykonal kontrolu uznesení číslo 13/3/2014-26/3/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27. marca 2014 a kontrolu uznesení č. 27/4/2014-34/4/2014 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 26. mája 2014

Uznesenia, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

-Uznesenie č.16/3/2014 – Obecný úrad zaslal vlastníkom pozemkov na Novej ulici kópiu znaleckého posudku na výkup pozemkov pod MK a kópiu geometrického plánu. V stanovenom termíne sa zúčastnení nevyjadrili, preto bola zmluva uzatvorená. Je pripravený návrh na vklad a zmluva bude podaná na zápis. Ostatní účastníci, ktorí zmluvu nepodpísali, budú riešení pri výkupe a vyvlastňovaní pozemkov na Krakovianskych záhumeniciach.

-Uznesenie č. 17/3/2014 – Zámena pozemkov Jozefa Niznera a Anny Niznerovej s Obcou Krakovany. Bol zhotovený geometrický plán, návrh zámeny bol zverejnený na internetovej stránke obce Krakovany a Zámenná zmluva bude prerokovaná na dnešnom zasadnutí.

-Uznesenie č. 22/3/2014 – predbežný súhlas na zmenu UP č. 3/2008. Boli zaslané žiadosti dotknutým orgánom  na vyjadrenie sa k zmene č. 3/2008. Stanoviská boli spracované a čaká sa na konečné stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor výstavby.

- Uznesenie č. 23/3/2014 – Žiadosť Dušana Legáta na prenájom verejného priestranstva za účelom umiestnenia plechovej  garáže. Záporné stanovisko bolo pánovi Legátovi zaslané.

- Uznesenie č. 30/4/2014 – Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany so sídlom združenia Mesto Vrbové, Ul. Gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové bolo zaregistrované.

- Uznesenie č. 33/4/2014 - stanovisko  na umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku pre Jozefa Niznera a Annu Niznerovú bolo zaslané.

 

K bodu č. 4 – Záverečný účet za rok 2013, Stanovisko HK k záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2013 aj Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu bol poslancom doručený s pozvánkou. Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 tvorí prílohu originálu zápisnice. Starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013.  Kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2013 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Poslanci k predloženému návrhu záverečného účtu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh záverečného účtu za rok 2013 hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválené bez výhrad.

 

K bodu č. 5 – Výročná správa za rok 2013, Dodatok správy audítora

Starosta obce prečítal poslancom  Dodatok správy audítora  k overeniu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §-u 23 odsek 5. Výročnú správu obce Krakovany za rok 2013 a Správu nezávislého audítora poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Zámena pozemkov medzi Jozefom Niznerom , Annou Niznerovou, Dolná ulica 73/25, Krakovany a Obcou Krakovany, p.č. 108/3, diel 1,2,3, k.ú. Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh Zámennej zmluvy medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou a Obcou Krakovany, ktorý bol vypracovaný na základe geometrického plánu č. 17/2014 na rozdelenie p.č. 110/4 a 108/1,2 ktorý vyhotovila Ing. Mária Minarechová, Geodetická kancelária dňa 7.4.2014 a ktorý úradne overila na Katastrálnom odbore Okresného úradu Piešťany Ing. Danica Šípková dňa 10.4.2014.

Zmluvné strany si navzájom zamieňajú svoje doterajšie spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach vytvorených  geometrickým plánom č. 17/2014, a to diel č. 3  o výmere 30 m2, odčlenený z parcely  č. 110/4, ktorá je vo vlastníctve Jozefa Niznera v podiele vo veľkosti ½ a Anny Niznerovej v podiele vo veľkosti ½ za diel č. 2 o výmere 5m2 odčlenený z parcely č. 108/1 a parcelu č. 108/3 o výmere 25m2 vytvorenú z parcely č. 108/2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Krakovany. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za Zámennú zmluvu medzi Jozefom Nizneron, Annou Niznerovou a Obcou Krakovany. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bola zámena pozemkou  medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou, Dolná ulica 73/25, Krakovany a Obcou Krakovany, p.č. 108/2, diel 1, p.č. 108/1 diel 2, a 110/4 diel 3,  k.ú. Krakovany  schválená.

 

K bodu č. 7- Zmluva o odovzdaní práv a povinnosotí stavebníka na vodnú stavbu: Krakovany - kanalizácia

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Návrh zmluvy o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: Krakovany – kanalizácia.  V minulosti, keď prostriedky na kanalizáciu v obci   žiadala Trnavská vodárenská spoločnosť, obec podpísala zmluvu s TAVOSom o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: Krakovany – kanalizácia. Teraz, keď obec založila združenie s mestom Vrbové na výstavbu kanalizácie, tieto práva musíme prevziať späť. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Návrh zmluvy o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu: Krakovany – kanalizácia schválený.

 

K bodu č. 8 - Rôzne

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

- V zmysle  zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je potrebné raz ročne prehodnotiť plat starostu. Tento zákon upravuje tabuľku, z ktorej sa počítal základný plat starostu obce, alebo primátora mesta. Obecné zastupiteľstvo môže tento základný plat zvýšiť až o 70%.   Základný plat sa počíta podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013, ktorá je stanovená štatistickým úradom SR na 824,00 €. Tento priemerný plat sa vynásobí tabuľkovým koeficientom podľa zákona, čo predstavuje 1,98. 824,00 € x 1,98=1631,52 €, po zaokrúhlení na celé čísla hore je základný plat starostu 1 632,00 €.  Zástupca starostu obce navrhol ponechať navýšenie základného platu  o 35%, ako bolo aj v roku 2013 čo je o 571,20 €. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Za predložený návrh dal zástupca starostu obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, bol návrh na zvýšenie základného platu  starostu o 35% schválený,  Celková výška starostovho platu je  1632,00 € + 571,20 €. = 2203,20 € mesačne.

- Starosta obce prečítal poslancom list pani Júlie Hornákovej, v ktorom žiada o prejednanie úprav majetko – právnych vzťahov.  Pri zameraní  Ing. Minarechovej bolo zistené, že skutočný stav nezodpovedá právnemu stavu, to znamená, že rodina Hornáková má oplotenie posunuté na  časti    obecnej parcely.  Žiadajú obecné zastupiteľstvo, aby navrhlo rozumné riešenie bez posúvania oplotenia a búrania.  Starosta obce navrhol riešenie problému ponechať  na výkup pozemkov na Novej ulici a tiež pri budovaní kanalizácie na tejto ulici sa predpokladá vybudovanie prečerpávacej stanice na pozemku rodiny Hornákovej. Vtedy by sa mohla uskutočniť zámena pozemkov. Táto záležitosť sa dá riešiť, až po vyhotovení geometrického zamerania  miestnej komunikácie na  Novej ulici.

- Starosta informoval poslancov, že bolo zakúpené vozidlo Ford Tranzit, pre potreby THP pracovníkov.  Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlák.

- Starosta obce požiadal poslanca Ladislava Žitnanského, aby informoval o družobnej návšteve v Krakovanoch v ČR.  P. Žitnanský v stručnosti priblížil priebeh návštevy obce Krakovany, ktorá sa konala pri príležitosti 770 r. založenia obce. Privítanie bolo srdečné, kultúrny program na úrovni, uskutočnila sa návšteva Kutnej Hory, Odohral sa futbalový zápas Krakovany SR – Krakovany ČR. Jediný nedostatok, ktorý pán Žitnanský  videl, bolo počiatočné  jeden a pol  hodinové meškanie autobusu. Poslanec Peter Kikta informoval poslancov o pripravovanom medzinárodnom futbalovom turnaji. V tomto roku sa naši futbalisti zúčastnili turnaja v Poľsku. Budúci rok by sa turnaj mal uskutočniť u nás. Predbežný termín bol dohodnutý hneď  po ukončení súťaže. Zúčastniť by sa ho mali družstvá z Poľska, Čiech a Krakovany SR by postavili dve družstvá, alebo by si pozvali niekoho z okolitých obcí.  Poslanec Ing. Milan Jurda sa pýtal, či sa bude aj po voľbách pokračovať s návštevami Čiech, ako doteraz. Starosta obce odpovedal, že bude to zvážení vedenia oboch obcí. Zmluva o spolupráci je podpísaná a záleží na starostoch, či sa bude dodržiavať doterajšia tradícia, alebo si dohodnú nové podmienky.

- Starosta obce informoval o príprave Župného festivalu kultúry. V tomto roku bolo pozmenené zabezpečenie stravovania aj predaj v stánkoch.  Stravu bude zabezpečovať pán Majerník a predajný stánok v amfiteátri bude prevádzkovať pán Pavol Palkech.  Poslanec Mgr. Juraj Filo sa pýtal, prečo nie je pozvánka na Župný festival a v časopise Rodný môj kraj, ktorý vyšiel tesne pred jeho uskutočnením.

 

Interpelácie poslancov 

Ladislav Žitnanský – kedy bude skosená burina pri chodníku do Trebatíc. Odpovedal starosta obce, že navštívil podnikateľské subjekty, ktorým parcely okolo chodníka patria. Prisľúbili, že do týždňa bude burina skosená.  Krátka ulica, či sa bude niekedy upravovať vjazd na Krátku ulicu. Odpovedal starosta, že vjazd je vykúpený, ale zatiaľ sa s tým nič nerobilo.

Mgr. Juraj Filo – Dopravná značka pri Notárovi – obrastená popínavou rastlinou, DZ – priemyselná zóna pri futbalovom štadióne – zakrytá  orechom,  zrkadlo pri výjazde na hlavnú cestu pri futbalovom štadióne je zakryté konármi.

Ing. Milan Jurda – oprava výtlkov v obci, najväčšie sú pri výjazde na hlavnú cestu pri futbalovom štadióne, na Hlavnej ulici pri autobusovej zastávke a tiež na Južnej ulici pri uličke. Poslanec Jurda navrhuje, aby uvedené výtlky nezasýpali asfaltom, ale aby sa zabetónovali, aby to dlhšie vydržalo.  Poslanec upozornil na neporiadok, ktorý skladujú obyvatelia Južnej ulice za svojimi domami.

to nie je moc dobré riešenie, lebo by sa o to musel aj pravidelne niekto starať a údržba chemických toaliet nie je lacná záležitosť. Ďalej požiadal o vyčistenie zarastených kríkov pri autobusovej zastávke na stanici v smere do Piešťan.    

Ing. Marián Florek sa pýtal, či sa uvažuje s výmenou okien na materskej škole. Odpovedal starosta obce, že okná sú zamerané a výmena by sa mala začať po 19.7.2014, keď budú mať v škôlke prázdniny.

- Starosta obce upozornil poslancov, že na dnešnom zasadnutí je posledná možnosť na zmenu počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie. Zástupca starostu Peter Kikta navrhol znížiť počet poslancov na 7.  S týmto návrhom nesúhlasil poslanec Mgr. Juraj Filo. Iný návrh poslanci nepredložili. Starosta obce dal hlasovať za zníženie počtu poslancov na budúce volebné obdobie na sedem.  Hlasovaním za:1 (Kikta), proti: 6,(Filo, Florek, Jurda, Radoský, Štefanka, Žitnanský) zdržal sa hlasovania:1 (Gono), nehlasoval: 0,  bol návrh na zníženie počtu poslancov pe budúce volebné obdobie na 7 zamietnutý.

- Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, v akom štádiu je cyklotrasa Piešťany – Vrbové popri železnici. Odpovedal starosta obce, že táto cyklotrasa bude zahrnutá aj v zmene UP č. 10/2014. Starostovia dali vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. OZ Čango chce, aby bola zachovaná aj železnica a cyklotrasa sa vybudovala vedľa trate.  Prebehlo aj niekoľko rokovaní s predsedom TTSK, ale zatiaľ sa k žiadnemu záveru nedospelo.  Teraz sa čaká na výsledky štúdie. 

 

K bodu č.9

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 26. júna  2014

 

 

K bodu  č.10

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 26. júna 2014

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 35/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2013, Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 5. Výročná správa za rok 2013, Správa audítora
 6. Zámena pozemkov medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou, Dolná ulica 73/25, Krakovany a Obcou Krakovany p.č. 108/3, diel 1,2,3, k.ú. Krakovany
 7. Zmluva o odovzdaní práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu : Krakovany - kanalizácia
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia                                                                  
 10. Záver

 

Prítomných:.7 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 36/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského

Prítomných:7 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 7 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:  0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 37/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 13/3/2014-26/3/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27. marca 2014 a kontrolu uznesení č. 27/4/2014-34/4/2014 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 26. mája 2014

Prítomných: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Záverečný účet za rok 2013, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

 

Uznesenie č. 38/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Záverečný účet obce za rok 2013, Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu a Správu audítora za rok 2013

 

B/ Schvaľuje:

 

1.      Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

2.      Vysporiadanie schodku v sume 7 396,39 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostatkom finančných operácií  vo výške 7 396,39 EUR.

 

3.      Použitie zostatku  finančných operácií v plnej výške  7 396,39 EUR na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 396,39 EUR .

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Výročná správa za rok 2013 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013

 

Uznesenie č. 39/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

Berie na vedomie

Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2013 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013.

Prítomných: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Zámena pozemkov medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou, Dolná ulica 73/25, Krakovany a Obcou Krakovany, p.č. 108/2, diel 1, p.č. 108/1 diel 2, a 110/4 diel 3,  k.ú. Krakovany

Uznesenie č. 40/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zámennú zmluvu manželov Niznerových, Dlná ulica 73/25, Krakovany s Obcou Krakovany

 

Schvaľuje

Zámennú zmluvu medzi Jozefom Niznerom, Annou Niznerovou, Dolná ulica 73/25, Krakovany a Obcou Krakovany, p.č. 108/2, diel 1, p.č. 108/1 diel 2, a 110/4 diel 3,  k.ú. Krakovany podľa geometrického plánu č. 17/2014, ktorý vyhotovila Ing. Mária Minarechová a overila dňa 10.4.2014 Ing. Danica Šípková. Zámena sa vykonáva podľa zákona 138/1991 Zákon o majetku obcí, §9a ods.8, písm. e,  prevod majetku podľa osobitného zreteľa s cieľom vyrovnania hraníc  oboch pozemkov.

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8  (Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Zmluva o odovzdaní práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu : Krakovany - Kanalizácia

 

Uznesenie č. 41/5/2014

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Zmluvu o odovzdaní práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu : Krakovany – kanalizácia

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Rôzne

Plat starostu

 

Uznesenie č. 42/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plat starostovi obce vo výške 824 x1,98 € = 1631,52 po zaokrúhlení 1632,00 €,  plus navýšenie 35 %,  čo je 571,20 €.  Celková výška je 2203,20 €.

Prítomných: 9  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8. ( Filo, Florek, Gono,  Kikta, Radoský,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 43/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Júlie Hornákovej o prejednanie úprav pozemkov. Situácia sa bude riešiť až po zameraní MK na Novej ulici v súvislosti s vysporiadaním cesty.

 

Prítomných: 9 (Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 9 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 44/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie starostu

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský,  Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 45/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie p. Žitnaského o družobnej návšteve obce Krakovany v ČR

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 46/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

pracovníkom OcÚ očistiť zarastené dopravné značenie v obci.

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 47/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Neschvaľuje

Zníženie počtu poslancov pre volebné obdobie 2015-2019 na 7

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta , Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 1 ( Kikta)

Proti: 6 ( Filo, Florek,   Jurda,  Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania:1 (Gono)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 48/5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda,  Kikta, Radoský, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  26. júna  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková