Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 31. októbra 2013

 č. 5/2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Hostia: Mgr. Eva Seitlerová a Jozefína Klčová

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                 

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy za školský rok 2012/2013

5.      Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia                          

8.      Záver                                                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Peter Kikta a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy za školský rok 2012/2013
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia                           
 8. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Mgr. Juraja Filu a Ing. Mariána Floreka. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 40/4/2013 - 51/4/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 22. augusta  2013. Uznesenia, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené. K uzneseniu č. 50/4/2013 Informácia o rekonštrukcii verejného osvetlenia, starosta obce navrhol, aby poslanci navštívili obec Slovenská Nová Ves, v ktorej je zhotovené verejné osvetlenie podobných parametrov, ako by prichádzalo do úvahy aj v našej obci. Poslanci si dohodli termín 11. novembra 2013 o 17,00 hod.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4 -  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy za školský rok 2012/2013

 

Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ,  predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2012/2013.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o materskej škole

- údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

- štatistické údaje

- prehľad o dochádzke detí do MŠ

- rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

- údaje o aktivitách školy, jednorazové aktivity,

- charakteristika priestorov školy

- analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

- analýza vnútroškolskej kontroly

- závery z analýzy za školský rok 2012/2013

- závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

- obsahové zameranie pedagogických porád

- spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

- analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí,  OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch dňa 14. októbra 2013. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Milan Jurda. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Za správu dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2012/2013 schválená.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub  za školský rok 2012/2013 vypracovala a predkladala  riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

- Základné  identifikačné údaje o škole

- údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

- údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013

- výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

- počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

- predmetové olympiády

- projekty, do ktorých sa škola zapojila

- koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2012/2013 a jeho vyhodnotenie

- voľnočasové aktivity školy

- spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

- aktivity a prezentácia školy na verejnosti

- vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

- vyhodnotenie realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vnútroškolskú kontrolu

- podklady k organizácii školského roka 2013/2014

- Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy za rok 2011

Správa bola prerokovaná   Radou školy 23.8.2013, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.   Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Za správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012/2013 schválená.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice.

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2013, ktoré bolo vypracované v súlade s odst. 2 písmena b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2013 predstavuje čiastku 703 027,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým oparením č. 1/2013 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 40 998,- € na sumu 744 025,- €.  K zmenám jednotlivých  položiek mali poslanci pripomienky, že nevedia presne jednotlivé zmeny identifikovať. Vzhľadom k tomu, že predseda finančnej komisie poslanec Peter Kikta sa zo zasadnutia ospravedlnil, a starosta obce nevedel na  všetky pripomienky poslancov reagovať, poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby finančná komisia do budúceho zasadnutia pripravila podrobné vyúčtovanie osláv 900  výročia,  monografie a DVD.  Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 ( Florek, Sedlák), nehlasoval: 0, bol návrh na vypracovanie podrobného vyúčtovania osláv 900 výročia, monografie a DVD schválený.  Poslanci navrhli, aby   aj v budúcnosti pri každom schvaľovaní rozpočtového opatrenia finančná komisia pripravila podrobné vysvetlenie položiek, v ktorých je rozdiel vyšší  ako 1000,- €.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na predkladanie vysvetlenia pri zmene rozpočtu na  jednotlivé položky, ktorých rozdiel je viac ako 1000,- €  schválený.

Ing. Elena Podmaková, kontrolórka obce navrhla, aby sa pri vyšších investíciách, ktoré nie sú  schválené v rozpočte a schvaľujú sa dodatočne, povedalo, na úkor ktorých položiek to bude.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 poslanci zobrali na vedomie a hlasovať o jeho schválení budú na budúcom zasadnutí OZ, po  predložení požadovaných vyúčtovaní a vysvetlení požadovaných položiek.

 

K bodu č. 6 – Rôzne

- Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné vykonať inventarizáciu obecného majetku k 31.12.2013. Fyzické inventúry sa uskutočnia v období od 3.12.2013 do 10.1.2014.

Zloženie inventarizačných komisií:

 

Komisia pre obecný úrad  a požiarnu zbrojnicu: predseda - Peter Kikta, členovia – Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman a Ing. Slávka Kotulová.

 

Komisia pre sklad CO: predseda – Mgr. Juraj Filo, členovia – Jozef Štefanka a PaedDr. Vladimír Mihálik.

 

Dokladová komisia: predseda – Ing. Elena Podmaková, členovia – Ing. Marián Florek a Mgr. Lukáš Radoský.

Vyraďovacia komisia: predseda - Ing. Elena Podmaková, členovia- Ing. Marián Florek a Mgr. Lukáš Radoský. 

 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu: predseda - Ing. Michal Sedlák, členovia – Mgr. Juraj Filo, Mária Straková a Ing. Oľga Galbavá, ktorá nahradila Dominiku Galbavú.

 

Komisia pre všetky školské zariadenia a ZOS: predseda - Ing. Milan Jurda, členovia - Ing. Elena Podmaková, Martin Gono a riaditelia príslušných zariadení.( ZŠ – Mgr. Eva Seitlerová, MŠ - Jozefína Klčová, ŠJ – Jana Daňková a ZOS – Jana Lajchová)

 

- Starosta obce oznámil poslancom, že termín predkladania žiadosti  o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2014 je do 20. novembra 2013 na podateľňu OcÚ.  Žiadosti sú k dispozícii na internetovej stránke obce Krakovany a na podateľni OcÚ.

 

 

Interpelácie poslancov

 

- Ing. Michal Sedlák – poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave osláv 900 výročia obce Krakovany. V stručnosti skonštatoval že oslavy dopadli veľmi dobre.

Vyzdvihol akciu MSSČK, ktorá s konala hneď týždeň po hlavných oslavách a napriek nie veľmi priaznivému počasia výstava dosiahla slušnú návštevnosť a dobrú úroveň. Informoval poslancov o výsadbe nových stromov na Sadovej ulici, ktorú zorganizoval v spolupráci s Ing. Tóthom. Na celý projekt výsadby mali zhotovený rozpočet vo výške 4000,- € s tým, že polovicu nákladov by hradili obyvatelia Sadovej ulice a druhú polovicu by uhradila obec. Túto požiadavku by chcel navrhnúť do budúcoročného rozpočtu obce.    

 

- Mgr Juraj Filo, tiež má záujem o výsadbu zelene a skrášľovanie obce a navrhuje vysadiť nejaké vyššie stromy na futbalovom štadióne, namiesto vyrezaných orechov.

 

- Ladislav Žitnanský – pochválil prezentáciu monografie Pečať našich predkov, ktorá sa konala v Piešťanskom informačnom centre 28. októbra 2013. Pri tejto príležitosti navrhol dať do povedomia občanom obce Krakovany rodáka z Krakovian skladateľa Jána Egriho, ktorý zložil hudbu pre Jednotný katolícky spevník.

Pán Žitnanský sa pýtal, prečo mu prišla výzva z MsÚ vo Vrbovom na podanie daňového priznania na parcely, ktoré podľa jeho listu vlastníctva sú zapísané v k.ú. Stráže. Mgr. Juraj Filo odpovedal, že došlo ku krivde, ktorá sa stala na MsÚ vo Vrbovom a Katastrálnom úrade v Piešťanoch. Vrbové zabralo oveľa viac parciel, ako bolo v Rozhodnutí ONV v Trnave č. 8540/67 zo dňa 29.12.1967. Katastrálny úrad im tieto parcely zapísal na základe nového geometrického plánu. Starosta obce už žiadal Správu katastra Piešťany o vysvetlenie, prečo Vrbové zabralo katastrálne územia obce Krakovany, ale Správa katastra odpísala, že zápis je v súlade s tým, čo je v  rozhodnutí. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.  Mgr. Juraj Filo navrhol, aby kancelária OcÚ využila všetky právne možnosti v súvislosti s neoprávneným zabratím katastrálneho územia Krakovany a Stráže a ich začlenenia do k.ú. Vrbové, pričom sa jedná o parcely, ktoré nie sú v rozhodnutí ONV Trnava. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

Poslanec Ladislav Žitnanský sa ešte pýtal, v akom štádiu je odstránenie čiernej stavby – garáže pri strážovskom kostole. Odpovedal starosta obce, že rozhodnutie na odstránenie stavby bolo vydané na pani Bočincovú, ktorá medzičasom zomrela a preto toto rozhodnutie mená kto vykonať. Mgr. Lukáš Radoský požiadal kanceláriu OcÚ, aby mu toto rozhodnutie poslala na preverenie a zistenie, čo sa dá v tejto veci za danej situácii ešte spraviť.

 

- Jozef Štefanka požiadal starostu, aby na najbližšie zasadnutie OZ pozval predsedu PŠD Krakovany – Stráže a vysvetlil smrad, ktorý sa dlhodobo šíri po obci.

 

- Ing. Elena Podmaková sa pýtala, či sa v areáli PŠD stavia nejaká čistička.

 

K bodu č.7

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 31. októbra 2013

 

 

K bodu  č.8

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 31. októbra 2013

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 52/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy za školský rok 2012/2013
 5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia                          
 8. Záver

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 7

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 53/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu, Ing. Mariána Floreka

Prítomných: 7(Filo,  Florek, Gono,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 54/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 40/4/2013-51/4/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 22. augusta 2013

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

 Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy za školský rok 2012/2013

 

Uznesenie č. 55/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2012-2013

 

B/Schvaľuje

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2012-2013

 

Prítomných: 8 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,   Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 56/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  základnej školy za školský rok 2012-2013

 

B/Schvaľuje

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  základnej školy za školský rok 2012-2013

 

Prítomných: 8 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za:8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Rozpočtové opatrenie  č.1/2013

 

Uznesenie č. 57/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 1/2013, schvaľovať sa bude na budúcom zasadnutí OZ.

 

Prítomných: 8 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Rôzne

 

Uznesenie č. 58/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

Finančnej komisii vypracovať súhrnné vyúčtovanie osláv 900 výročia,  monografia a DVD.

 

Prítomných:. 8 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Sedlák, Florek)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 59/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

Finančnej komisii pri predkladaní rozpočtových opatrení odôvodniť zmeny v rozpočte na položkách, v ktorých je rozdiel vyšší  ako 1000,- €. 

 

Prítomných: 8 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,   Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:.0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Termín vykonania inventúr v čase 2.12.2013 do 10.1.2014

 

Prítomných: 8 (Filo,  Florek, Gono, Jurda, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský )

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

kancelárii obecného úradu aby využil všetky právne možnosti v súvislosti s neoprávneným začlenením katastrálneho územia Krakovany a Stráže do k.ú. Vrbové, pričom sa jedná o parcely ktoré nie sú v Rozhodnutí ONV Trnava č. 8540/67 zo dňa 29.12.1967.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,   Radoský, Štefanka, Žitnanský )

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:.0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 62/5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,  Radoský, Štefanka, Žitnanský )

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

 

V Krakovanoch  31. októbra 2013

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková