Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. júna 2012

 č. 5/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Prenájom nebytových priestorov

5.      Záverečný účet obce za rok 2011, Stanovisko HK k návrhu ZU

6.      Výročná správa obce za rok 2011 a Správa audítora

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský  a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili Mgr. Juraj Filo a Ing. Michal Sedlák. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:  6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Prenájom nebytových priestorov
  5. Záverečný účet obce za rok 2011, Stanovisko HK k návrhu ZU
  6. Výročná správa obce za rok 2011 a Správa audítora
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesení
  9. Záver                  

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Na zasadnutie prišiel Mgr. Juraj Filo. Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Jozefa Štefanku a Ladislava Žitnanského.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák. Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 36/3/2012 – 52/3/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 25. mája 2012  a 53/4/2012 -55/4/2012 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 13. júna  2012.  K uzneseniam č. 39/3/2012 a 42/3/2012 podá starosta návrh na zrušenie. Všetky ostatné uznesenia boli splnené. 

 

K bodu č. 4

Prenájom nebytových priestorov

Starosta obce prečítal Storno žiadosti Lucie Štangelovej o prenájom nebytových priestorov bývalého kozmetického salónu z dôvodu nedostačujúceho elektrického rozvodu pre prevádzku kaderníctva. Kaderníctvo chce naďalej prevádzkovať v terajších priestoroch v zmysle platnej nájomnej zmluvy. Z tohto dôvodu navrhol starosta obce zrušiť uznesenie  č. 39/3/2012, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov Lucii Štangelovej. K predloženému  návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním Za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zrušenie uznesenia č. 39/3/2012 schválené. Starosta obce podal ďalší návrh na zrušenie uznesenia č. 42/3/2012,  ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov kaderníctva pre pána Ing. Lukáša Daněka v prípade ukončenia nájmu p. Lucie Štangelovej na nebytové priestory kaderníctva k 31.5.2012  od 1.6.2012 do 31.12.2012 za cenu 50,00€ mesačne. K zrušeniu tohto uznesenia poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za zrušenie uznesenia č. 42/3/2012 hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zrušenie uznesenia č. 42/3/2012 schválené. 

Starosta navrhol uvoľnený priestor kozmetického salónu prenajať Ing. Lukášovi Daněkovi, ktorý prejavil záujem o priestor ako prvý, za účelom skladovania propagačných materiálov, vzhľadom k tomu, že  žiadny iný záujemca sa už neprihlásil. Poslanci navrhli, aby sa nájomná zmluva uzavrela len do konca roku 2012, v prípade, že by sa našiel záujemca, ktorý by  priestor využil na poskytovanie služieb pre občanov. Ing. Marián Florek navrhol, aby sa urobila z priestorov nejaká fotodokumentácia, kým je priestor ešte prázdny, pre prípadného záujemcu. Ďalšie pripomienky ani návrhy poslanci už nemali. Starosta obce dal hlasovať za prenájom nebytových priestorov  bývalého kozmetického salónu pre pána Ing. Lukáša Daněka do 31.12.2012 za 80,00€ mesačne. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol prenájom nebytových priestorov schválený.

 

K bodu č. 5

Záverečný účet obce za rok 2011 aj Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu bol poslancom doručený s pozvánkou. Návrh záverečného účtu obce za rok 2011 tvorí prílohu originálu zápisnice. Kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2011 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Zároveň OZ navrhuje schváliť  použitie prebytku v sume 412 398,42 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

Starosta obce dal za návrh záverečného účtu za rok 2011 hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválené bez výhrad a bolo schválené použitie prebytku v sume 412 398,42 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 

K bodu  č.6

Starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2011 a Dodatok správy audítora  k overeniu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §-u 23 odsek 5. Výročnú správu obce Krakovany za rok 2011 a Správu nezávislého audítora poslanci zobrali na vedomie.

 

 

K bodu č. 7

Rôzne

- Poslanec Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že navrhovaný projekt z nadácie SPP na rekonštrukciu amfiteátra sa nakoniec nepodal, lebo náklady podľa zhotoveného projektu boli oveľa vyššie, ako boli možnosti výzvy z nadácie.

- Ing. Michal Sedlák ďalej informoval poslancov o priebehu Župného festivalu, ktorý sa konal 23. a 24. júna. Predseda kultúrnej komisie pri tejto príležitosti poďakoval všetkým, ktorí  sa akokoľvek pričinili o úspešný priebeh festivalu.

Pri tejto príležitosti sa v našej obci uskutočnila aj oficiálna návšteva družobnej obce Krakovany, tzv. „Veľká výprava“, ktorej sa zúčastnilo 53 obyvateľov obce Krakovany v Čechách. Zároveň prišla aj delegácia s poľskej družobnej obce Popielow na čele so starostom obce.

- Mgr. Juraj Filo tlmočil požiadavku MSSČK na zabezpečenie stánku s označením zdravotníckej pomoci počas konania festivalu a potrebu zabezpečiť lekárničku do KD, ktorá tam v súčasnosti chýba.  Ing. Michal Sedlák navrhol, že zdravotná služba môže bývať v stánku pri ozvučovacom zariadeniach, ktoré sa  nachádza v strede hľadiska a je ľahko dostupný. Lekárničku prisľúbil zabezpečiť starosta obce.

 

- Káblová televízia – Na zasadnutí OZ sa zúčastnil predstaviteľ fy Slovanet pán Mikuláš, ktorý prezentoval ponuku spoločnosti. Prejavil záujem o prenájom obecnej káblovej siete s dobou nájmu na 12 rokov, prípadne  aj odkúpenie siete.   Poslanci OZ položili zástupcovi firmy Slovanet niekoľko otázok na upresnenie ponuky. Potom starosta obce poďakoval pánovi Mikulášovi za prezentáciu. Zástupca spoločnosti Stelar pán Sika sa zúčastnil na májovom rokovaní OZ  a zástupca spoločnosti DIGI TV sa nezúčastnil. Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k jednotlivým ponukám poskytovateľov káblovej televízie vyjadrili. Poslanec Peter Kikta požiadal Mgr. Juraja Filu, aby vyjadril svoj názor hlavne on, nakoľko sa touto problematikou zaoberal dlhodobo a najlepšie jej rozumie. Mgr. Juraj Filo vyslovil názor, že by obec mala zostať pri doterajšom prevádzkovateľovi káblovej televízie z toho dôvodu, že sú najbližšie, a v prípade poruchy sú schopní v pomerne krátkej dobe závady odstrániť. Taktiež majú najlacnejšiu cenu  za programovú skladbu porovnateľnú s inými prevádzkovateľmi.   V prípade, že obecné zastupiteľstvo vyberie súčasného prevádzkovateľa káblovej televízie, bude potrebné schváliť aj návrh novej nájomnej zmluvy, ktorú spoločnosť Stelar predložila už na májovom zasadnutí OZ.  Starosta obce dal hlasovať za jednotlivých prevádzkovateľov KT, ktorých ponuky sa prejednávali na dnešnom aj májovom zasadnutí.

- Spoločnosť DIGI TV, hlasovaním za:0, proti: 8, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, ponuka nebola schválená.

- Spoločnosti Slovanet, hlasovaním za: 0, proti: 7, zdržal sa hlasovania 1(Filo), nehlasoval: 0, ponuka nebola schválená.

- Spoločnosť Stelar, hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. nehlasoval: 0, bola schválená ponuka na prevádzkovanie káblovej televízie v obci.

Starosta obce dal hlasovať za návrh novej nájomnej zmluvy s firmou Stelar na prenájom káblových rozvodov a káblovej televízie v obci. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh nájomnej zmluvy na prenájom káblivých rozvodov a káblovej televízie schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom Petíciu občanov Trebatíc a Krakovian za zachovanie poľného chodníka medzi obcami Trebatice a Krakovany na pôvodnom mieste (náhradná varianta medzi hlavnou cestou z Trebatíc do Krakovian a firmami AGE Color, Inalfa, Kaiser a Stürm), ktorú na  obecný úrad doručil 15. júna 2012 pán Peter Hornák z Trebatíc. S textom petície poslanci nesúhlasili, nakoľko tam boli uvádzané nepravdivé a zavádzajúce skutočnosti. Poslanec Jozef Štefanka navrhol podať na pána Hornáka trestné oznámenie za šírenie nepravdivých skutočností a poškodzovanie dobrého mena Obecného zastupiteľstva Krakovany a starostu obce.   Potom starosta prečítal aj návrh odpovede pre petičný výbor. Túto odpoveď starosta navrhuje zverejniť aj v obecných novinách Hlas Krakovian a Trebatické zrkadlo. Starosta dal za prečítaný návrh odpovede pre petičný výbor hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrhom odpovede na petíciu, ktorá bude použitá aj ako článok pre Hlas Krakovian a Trebatické zrkadlo schválená. 

 

- Starosta obce informoval poslancov o stretnutí, ktoré zorganizovalo OZ ČANGO. Na stretnutí sa zúčastnili starostovia obce Trebatice, Krakovany, primátori miest Piešťany a Vrbové, zástupcovia TTSK a Ministerstva dopravy. Stretnutie sa konalo z dôvodu využitia železničnej trate Piešťany – Vrbové. Jej hodnota je 2,5 mil. € a štát chce železničnú trať predať za 1000 €, ale podmienka je, že  musí byť  využívaná 10 rokov ako železnica,  napr. dreziny, vláčiky. Starostovia obcí zatiaľ svoje stanovisko nedali. Stretnú sa ešte na rokovaní v utorok 3. júla 2012. Všetci poslanci sa zhodli v tom, že železničná trať by sa mala využívať ako cyklotrasa, ktorú by používali cyklisti na rýchly,  a hlavne bezpečný presun medzi mestami Piešťany, Vrbové. Svoj názor potvrdili hlasovaním. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  súhlas aby železničná trať Vrbové - Piešťany bola využívaná ako cyklotrasa. 

 

- V zmysle  zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je potrebné raz ročne prehodnotiť plat starostu. Tento zákon upravuje tabuľku, z ktorej sa počítal základný plat starostu obce, alebo primátora mesta. Obecné zastupiteľstvo môže tento základný plat zvýšiť až o 70%.   Základný plat sa počíta podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2011, je stanovená štatistickým úradom SR na 786,00 €. Tento priemerný plat sa vynásobí tabuľkovým koeficientom podľa zákona, čo predstavuje 1,98. 786,00€*1,98=1556,28€, po zaokrúhlení na celé čísla hore je základný plat starostu 1 557,00 €.  Zástupca starostu obce navrhol základný plat zvýšiť o 40%, čo je o 622,80€. Druhý návrh predložil poslanec Ladislav Žitnanský ponechať navýšenie o 35 %,  čo je zvýšenie o 544,95 €. Starosta obce dal hlasovať najskôr za prvý návrh zvýšenie o 40 %. Hlasovaní za: 3 (Kikta, Sedlák, Štefanka), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 5 (Filo, Florek, Gono, Jurda, Žitnaský), nehlasoval: 0, návrh na zvýšenie platu starostu o 40% nebol schválený. Poslanci hlasovali za  návrh  zvýšenie platu starostu o 35%. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na zvýšenie základného platu  starostu o 35% schválený,  čo predstavuje 1557,00 € + 544,95 €. = 2101,95 € mesačne. 

 

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť, ktorú podala Katarína Jurdová a Štefan Jurda na odpredaj parcely č. 134/1  diel 11 o výmere 16 m2, a parcely č. 133 diel 12 o výmere 9 m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov, nakoľko uvedené parcely využívajú dlhé roky. Na odčlenenie parciel si žiadatelia dali zhotoviť geometrický plán č. 39/2012, ktorý vypracovala  geodetická kancelária Roman Klču a overila ho Ing. Eva Gonová, Správa katastra v Piešťnoch dňa 13.6.2012. Žiadatelia navrhli kúpnu cenu 2,00€/m2.  Táto žiadosť nebola pred schvaľovaním zverejnená, preto starosta obce navrhol poslancom schváliť len predbežný súhlas. Konečný súhlas môžu poslanci schváliť až po zverejnení žiadosti na internetovej stránke obce min. 15 dní pred schvaľovaním.   Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas na odpredaj parciel č. 134/1 diel 11 o výmere 16 m2 a 133 diel 12 o výmere 9 m2   zastavené plochy, k.ú. Krakovany  pre Katarínu Jurdovú a Štefana Jurdu, Južná ulica 119 Krakovany za cenu 2,00€/m2, čo predstavuje 50,00€. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Jurda), bol predbežný súhlas na odpredaj p.č. 134/1 diel 11 a 133 diel 12, zastavané plochy, k.ú. Krakovany za cenu 2,00€/m2 schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť ktorú doručila 27. júna 2012 na OcÚ pani Ing. Daniela Dalošová, bytom Vrbové, 6. apríla 365/6.  Pani Dalošová žiada o pridelenie pozemku na výstavbu 2-generačného rodinného domu v Krakovaných o výmere približne 1000 m2. Žiadosť odôvodnila tým, že v KU obce vlastní ornú pôdu o celkovej výmere 6484 m2.  Poslanci žiadosť pani Dalošovej zobrali na vedomie a skonštatovali, že obec nedisponuje stavebnými pozemkami a ani tieto pozemky nikomu neprideľuje (predáva ich verejnou súťažou). Všetci záujemcovia o výstavbu rodinných domov v našej obci si stavebné pozemky zabezpečujú  sami. 

 

Interpelácie

- Poslanec Ladislav Žitnanský požiadal o označenie obchádzky chodníka z Krakovian do Trebatíc, aby ľudia boli informovaní, že sa dá prejsť okolo oplotenia staveniska.

- Poslanec Jozef Štefanka informoval poslancov o riešení sťažnosti. Prvú sťažnosť podal pán  Jarolím Cíbik na  pána Petra Hrehuša, že mu jeho pes poškodzuje plot  a snaží sa dostať k sliepkam. Sťažnosť bola  prešetrená 6. júna 2012 na mieste. Obaja účastníci sa dohodli, čím bola záležitosť doriešená.  Druhú sťažnosť poslal pán Miroslav Vencel  na pána Jána Gonu, ktorý v záhrade urobil skládku prasacieho hnoja, ktorá v týchto vysokých teplotách neznesiteľne zapácha. Aj táto sťažnosť bola doriešená dohovorom a hnoj zo záhrady bol odstránený v priebehu   pár dní.

 

K bodu  č.8

 

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ  konaného dňa 28. júna  2012

 

K bodu  č.9

 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

  

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 28. júna  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 56/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                 

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Prenájom nebytových priestorov

5.      Záverečný účet obce za rok 2011, Stanovisko HK k návrhu ZU

6.      Výročná správa obce za rok 2011 a Správa audítora

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.   Záver       

 

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 57/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice : Jozefa Štefanku a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č. 58/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č 36/3/2012-52/3/2012 a 53/4/2012 -55/4/2012,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Prenájom nebytových priestorov

 

Uznesenie č. 59/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/3/2012

 

B/Schvaľuje

Zrušenie uznesenia č. 39/3/2012

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č.60/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh na zrušenie uznesenia č.  43/3/2012

 

B/Schvaľuje

Zrušenie uznesenia č. 43/3/2012

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č.61/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre Lukáša Daněka za 80 €/ mesačne do konca roku 2012.

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Záverečný účet obce za rok 2011, Stanovisko HK k návrhu ZU

 

Uznesenie č. 62/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Záverečný účet obce za rok 2011, Stanovisko HK k návrhu ZU

 

B/Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

C/ Schvaľuje

použitie prebytku v sume 412 398,42 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

      -    krytie finančných operácií v roku 2011 vo výške 405 680,37 (splátky úverov),

-          tvorba rezervného fondu vo výške 6 718,05 €.       

 

Prítomných:8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Výročná správa obce za rok 2011 a Správa audítora

 

Uznesenie č. 63/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Výročnú správu obce za rok 2011 a Správu audítora  a dodatok správy audítora

 

Prítomných:8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 64/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Informáciu o projekte na rekonštrukciu amfiteátra a o priebehu Župného festivalu kultúry Krakovany 2012.

 

B/ Ukladá

kancelárii OcÚ zabezpečiť do KD lekársku brašňu

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 65/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A /Berie na vedomie

Ponuky prevádzkovateľov káblovej televízie  DIGI TV,  Slovanet, STELAR.

 

B/ Schvaľuje

Prevádzkovateľa káblovej televízie firmu STELAR

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 66/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A /Berie na vedomie

Návrh zmluvy s prevádzkovateľom KT - firmu Stelar

 

B/ Schvaľuje

Návrh zmluvy s prevádzkovateľom KT - firmu Stelar

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Petíciu občanov Trebatíc a Krakovian....

 

B/ Schvaľuje

návrh odpovede na petíciu, ktorá bude použitá aj ako článok pre Trebatické zrkadlo a Hlas Krakovian.

 

Prítomných:8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 68/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Informáciu starostu o rokovaní zástupcov obce o využívaní  železničnej trate Piešťany – Vrbové .

 

B/ Schvaľuje

Súhlas,  aby železničná trať Vrbové - Piešťany bola využívaná ako cyklotrasa.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 69/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Schvaľuje

Plat starostovi obce vo výške 786*1,98 € = 1556,28 po zaokrúhlení 1557,00 €,  plus 35 %,  čo je 544,95 €.  Celkový výška je 2101,95  € mesačne.

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 70/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Kataríny Jurdovej  a Štefana Jurdu na odpredaj p.č.134/1 diel 11 o výmere 16m2 a p.č. 133 diel 12 o výmere 9m2  zastavené plochy, k.ú. Krakovany na vysporiadanie vlastníckych vzťahov

 

Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj p.č.134/1 diel 11 o výmere 16m2 a p.č. 133 diel 12 o výmere 9m2  zastavené plochy, k.ú. Krakovany pre Katarínu Jurdovú a Štefana Jurdu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov za  cenu 2 €/m2.

 

Prítomných: 7

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:1 Jurda

 

 

Uznesenie č. 71/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť pani   Dalošovej

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 72/5/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

V Krakovanoch  28. júna  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková