Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 6. júla 2011

 č. 5/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Zámena obecných pozemkov

4.      Návrh uznesení

5.      Záver                            

                                                                                          

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                   

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Zámena obecných pozemkov

4.      Návrh uznesení

5.      Záver                     

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraj Filu a Jozefa  Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Zámena obecných pozemkov

Na podnet poslancov OZ starosta obce zvolal mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu opätovného prerokovania  žiadosti pána Ľuboša Madunického a Vladimíra Pekarčíka  na zámenu  pozemkov podľa žiadosti zo dňa 25. mája 2011 a dodatku k žiadosti zo dňa 7. júna 2011.  

 

K bodu č. 4

Zapisovateľka   prečítala znenie  uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa 6. júla  2011

 

 

Uznesenia  Z  MiMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 6. júla 2011

 

K bodu č. 1.

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 54/5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ  

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Zámena  obecných pozemkov

4.      Návrh uznesení

5.      Záver

 

Prítomných:9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 2:

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 55/5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku

 

Prítomných:9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3:

Zámena obecných pozemkov

 

Uznesenie č. 56 /5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Opätovnú žiadosť p. Ľuboša Madunického a Vladimíra Pekarčíka na zámenu pozemkov

 

B/Schvaľuje

Zámenu: Pozemky v kat.území Krakovany, zapísané na LV č.1365 ako parcely registra „C“ č.526/1, ostatná plocha o výmere 3618m2, č.526/2, ostatná plocha o výmere 1766m2 a parcela registra „E“ č.527, orná pôda o výmere 41297m2 sú vo vlastníctve Obce Krakovany v celosti. Geometrickým plánom č.179/2011 boli obnovené hranice pôvodnej parcely č.527, pričom došlo k vytvoreniu nových parciel registra „C“ a to parcely č.508/10, ornej pôdy o výmere 40105m2 a parcely č.508/11, ornej pôdy o výmere 1192m2.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.322 ako parcela registra „E“ č.1217, orná pôda o výmere 8697m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/48.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.323 ako parcela registra „E“ č.561, orná pôda o výmere 4913m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/36.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.325 ako parcela registra „E“ č.501, orná pôda o výmere 11876m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/24.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.604 ako parcela registra „E“ č.507, orná pôda o výmere 3647m2 je vo vlastníctve Vladimíra Pekarčíka v celosti.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.626 ako parcela registra „E“ č.779, orná pôda o výmere 4043m2 je v podielovom spoluvlastníctve Ľuboša Madunického a manželky Blaženy Madunickej v podiele 1/3 (podiel v BSM).

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.710 ako parcela registra „E“ č.828/2, orná pôda o výmere 2474m2 je vo  vlastníctve Vladimíra Pekarčíka v celosti.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1183 ako parcela registra „E“ č.528/11, orná pôda o výmere 18652m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/48.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1198 ako parcela registra „E“ č.608/1, orná pôda o výmere 1601m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/24.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1199 ako parcela registra „E“ č.724, orná pôda o výmere 6704m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/48.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1361 ako parcela registra „E“ č.443, orná pôda o výmere 11093m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/24.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1387 ako parcela registra „E“ č.855, orná pôda o výmere 5676m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/24.

Pozemky v kat.území Krakovany, zapísané na LV č.1404 ako parcela registra „E“ č.933, orná pôda o výmere 1716m2 a parcela registra „E“ č.935, orná pôda o výmere 2931m2 sú v podielovom spoluvlastníctve Ľuboša Madunického a manželky Blaženy Madunickej v podiele 1/3 (podiel v BSM).

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1407 ako parcela registra „E“ č.475, orná pôda o výmere 3471m2 je v podielovom spoluvlastníctve Ľuboša Madunického a manželky Blaženy Madunickej v podiele 1/3 (podiel v BSM).

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1408 ako parcela registra „E“ č.912, orná pôda o výmere 3834m2 je v podielovom spoluvlastníctve Ľuboša Madunického a manželky Blaženy Madunickej v podiele 2/3 (podiel v BSM).

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1634 ako parcela registra „E“ č.780, orná pôda o výmere 7762m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka a manželky Marty Pekarčíkovej v podiele 1/3 (podiel v BSM).

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1793 ako parcela registra „E“ č.657, orná pôda o výmere 7898m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 6/12.

Pozemok v kat.území Krakovany, zapísaný na LV č.1806 ako parcela registra „E“ č.339/1, orná pôda o výmere 299m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 8/24.

Pozemky v kat.území Stráže, zapísané na LV č.705 ako parcela registra „E“ č.792, orná pôda o výmere 3309m2 a parcela registra „E“ č.793/1, orná pôda o výmere 1262m2 sú v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 4/24.

Pozemky v kat.území Stráže, zapísané na LV č.994 ako parcela registra „E“ č.660/2, záhrada o výmere 629m2, parcela registra „E“ č.746, orná pôda o výmere 1914m2 a parcela registra „E“ č.821, orná pôda o výmere 3982m2 sú v bezpodielovom spoluvlastníctve Ľuboša Madunického a manželky Blaženy Madunickej v celosti.

Pozemok v kat.území Stráže, zapísaný na LV č.1423 ako parcela registra „E“ č.761, orná pôda o výmere 5780m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 1/3.

Pozemok v kat.území Stráže, zapísaný na LV č.1492 ako parcela registra „E“ č.533/2, orná pôda o výmere 885m2 je v podielovom spoluvlastníctve Ľuboša Madunického a manželky Blaženy Madunickej v podiele 12/16 (podiel v BSM).

Pozemok v kat.území Stráže, zapísaný na LV č.1517 ako parcela registra „E“ č.793/2, orná pôda o výmere 2525m2 je vo  vlastníctve Vladimíra Pekarčíka v celosti.

Pozemok v kat.území Stráže, zapísaný na LV č.1583 ako parcela registra „E“ č.776, orná pôda o výmere 10434m2 je v podielovom spoluvlastníctve Ľuboša Madunického a manželky Blaženy Madunickej v podiele 1/5 (podiel v BSM).

Pozemok v kat.území Stráže, zapísaný na LV č.1645 ako parcela registra „E“ č.339/1, orná pôda o výmere 11624m2 je v podielovom spoluvlastníctve Vladimíra Pekarčíka v podiele 8/24.

 

Prítomných: 9

Za:8

Proti: 1 (Kikta)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

V Krakovanoch 6. júla  2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková