Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. mája 2010

 č. 5/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Kúpna zmluva ZSE Distribúcia, a.s.

5.      Zmena UP č. 7/2010

6.      Rozpočtové opatrenie č.1/2010

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia                                                                  

9.      Záver 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo a Martin Gono, zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol  Mgr. Juraja Filu a Petra  Kiktu.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 4/2010:

- Zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a kanalizácie v obci Krakovany bola podpísaná a  zaslaná na TAVOS.

- Otvorenia Letnej kúpeľnej sezóny sa zúčastnia FS LUSK a FS Krakovienka.

- Na zájazd  do družobnej obce Krakovany  sa prihlásilo 80 účastníkov.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce prečítal  žiadosť Západoslovenskej energetiky, a.s. Čulenova 6, Bratislava o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na p.č. 398/21, orná pôda o výmere 17m2, zapísanej na LV č. 1806, k.ú. Stráže pri Krakovanoch v ½, čo predstavuje 8,5 m2.  Parcelu požadujú odkúpiť pre existujúcu trafostanicu. Tento spoluvlastnícky podiel obec Krakovany odkúpila v od rodiny Madunických v roku 2007. Kúpna cena bola schválená uznesením č. 4/2007 zo dňa  21.3.2007 vo výške 260,- Sk/m2. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák. Poslanci navrhli predajnú cenu 15,00€/m2. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený odpredaj pozemku p.č. 398/21, orná pôda o výmere 17m2, zapísanej na LV č. 1806, k.ú. Stráže pri Krakovanochv, ½ čo predstavuje 8,5 m2,  za cenu 15,00 €/m2, v celkovej cene 127,50 €.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o zmenu územného plánu 7/2010, o ktorú požiadala firma K&L Real Krakovany s.r.o., Ružová dolina 33, Bratislava. Zmena územného plánu sa týka zmeny funkčného využitia parcely č. 2/14, 2/18, 2/19, k.ú. Stráže pri Krakovanoch. Na týchto pozemkoch majú záujem zrealizovať novostavbu skladovacej haly pre potreby výrobne vína. Tento podnikateľský zámer je v rozpore so súčasne platným územným plánom obce. Na zasadnutie OZ  firma K&L Real Krakovany predložila so žiadosťou aj situačný nákres, v ktorom je daný zámer zakreslený. Poslanci navrhli zmenu územného plánu odsúhlasiť s podmienkou, že náklady spojené s jeho realizáciou si bude žiadateľ hradiť sám.  Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval: 0, bol   návrh na zmenu územného plánu č. 7/2010 schválený s podmienkou, že náklady spojené s jeho realizáciou si hradí žiadateľ.

 

K bodu č. 6

 

Predseda finančnej komisie predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010 v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet na rok 2010 predstavuje čiastku 675 484 € v príjmových a 672 124 € vo výdavkových položkách. Rozpočet bol schválený ako prebytkový, z dôvodu očakávaných nižších príjmov v roku 2010. Rozpočtovým opatrením č. 1/2010 sa uvedená suma zvyšuje v príjmových položkách o 61 695 € a vo výdavkových položkách o 65 055 € na celkovú sumu 737 179 €  nasledovne:

 

Bežné príjmy :                        63 018,00 €                Bežné výdavky :        63 018,00 €

Kapitálové príjmy :                8 015,00€                   Kapitálové výdavky : 2 037,00 €

Finančné príjmové operácie : -9 338,00€                  Finančné výdavkové operácie : 0

Príjmy celkom:                       61 695,00€                 Výdavky celkom:       65 055,00€            

 

Nakoľko k predloženému návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2010 nemali poslanci pripomienky, dal starosta obce za návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol rozpočtové opatrenie 1/2010 schválená.

 

K bodu č. 7

 

- Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie žiadosť pani Ľudmily Sabovej o ukončenie nájmu  kaviarne U notára . Pani Ľudmila  Sabová požiadala o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory Kaviarne U notára ku dňu 31.7.2010. Svoju žiadosť odôvodňuje poklesom tržby na stredisku tak, že nie je schopná plniť povinnosť platiť dohodnuté nájomné v predpísanej lehote. Poslanci s predčasným ukončením nájomnej zmluvy na nebytové priestory Kaviareň U notára súhlasili a zároveň súhlasili aj s vypísaním výberového konania na prenájom týchto priestorov. Za vypísanie výberového konania dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo vyhlásenie výberového konanie na nebytové priestory schválené.

Ďalej starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Ľudmily Sabovej o odpustenie nájmu za tri mesiace. Svoje žiadosť odôvodňuje tým, že v daných priestoroch vykonala rôzne stavebné úpravy, ktoré prispeli v vylepšeniu prevádzky. V prípade odpustenia trojmesačného nájmu, nechá k dispozícii  nasledovné zariadenia:

- kompletné zastrešenie letnej terasy

- posuvnú železnú mrežu, zaisťujúcu priestor pri toaletách,

- kompletné vybavené pánske toalety (ohrievač vody, výhrevné teleso na vykurovanie v zimnom období, nová toaletná misa, vymenená v marci 2010)

- zateplenie bočného vchodu do výčapu – protipožiarne dvere

- nový koberec v klube mladých

- drevené obloženie bočnej miestnosti

- zateplenie sklených dverí v tzv. vagóne

- sklad pri kuchyni  

Pokiaľ poslanci OZ nevyhovejú jej požiadavke o odpustenie nájmu za tri mesiace, vymenované zariadenie bude musieť domontovať, a zároveň žiada o schválenie splátkového kalendára po 150,0 € mesačne až do vyrovnania nájmu.

Vzhľadom k tomu, že poslanci OZ nepoznajú podmienky nájomnej zmluvy a všetky dodatky, ktoré boli s prenajímateľom podpísané, poslanec Ing. Michal Sedlák navrhol, aby finančná komisia podrobne preskúmala a posúdila podmienky nájomnej zmluvy a pripravila návrh riešenia na budúce zasadnutie OZ.

 

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť Jozef Filu, Mlynská ulica 440/1, Krakovany   o odkúpenie  pozemku p.č. 290/3, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 16 m2. Parcela  je zapísané na LV č. 1361 ako vodná plocha a je vo vlastníctve Obce Krakovany. Uvedená parcela susedí s pozemkami, ktoré vlastní žiadateľ, a obec naň nemá voľný prístup. Za odkúpenie navrhuje cenu 1,66 €, čo je cena za ktorú manželia Filoví predali pozemok obci Krakovany pod miestne komunikácie.  K uvedenej žiadosti nemali poslanci pripomienky a preto dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Filo Juraj), bol odpredaj parcely č. 290/3, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 16 m2 za cenu 1,66 €/m2 pre manželov Jozefa a Jozefínu Filových, Mlynská ulica 440/1, Krakovany schválený.

 

- Starosta obce prečítal žiadosť manželov Romana a Jany Samuhelových , ktorí požiadali o predĺženie  nájomnej zmluvy  na obecný byt č. 2, ktorá končí 31.8.2010. Poslanci navrhli predĺžiť nájom manželom Samuhelovým o ďalšie tri roky. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt č. 2 do 31.8.2013 schválený.

 

- Starosta obce prečítal žiadosť  spoločnosti TAVOS, a.s., o poskytnutie podkladov na spracovanie  dlhodobého plánu rozvoja spoločnosti na roky 2010-2025.  Cieľom je vypracovať dokument, ktorý bude hodnotiť nielen skutočný stav existujúcich sietí a zariadení, ale aj  návrh ich rozvoja, ktorý vyplýva z potrieb prevádzkovateľa ako aj z rozvojových aktivít jednotlivých miest a obcí napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť. TAVOS žiada o predloženie predpokladaného počtu obyvateľov do roku 2025 a plánované investičné zámery súvisiace s rozvojom rekreačnej  funkcie obce, podnikateľských aktivít a plánovanú bytovú výstavbu ako obce, tak aj cudzích investorov.

 

- Starosta obce informoval poslancov o stretnutí so zástupcom spoločnosti BK GROUP, pánom Belmechrim, ktorý ponúkol rekonštrukciu verejného osvetlenia s tým, že svetelný audit pre obec spoločnosť vypracuje bezplatne.

- Zástupca starostu Peter Kikta rozdal poslancom lístky na hlasovanie o výške odmien za prvý štvrťrok 2010. Aritmetickým priemerom bola vypočítaná výška odmeny pre starostu obce 41% a pre kontrolórku obce 13%.

 

- Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o ceste do družobnej obce Krakovany v Čechách. Na tento zájazd sa prihlásilo asi 80 účastníkov, preto sa kultúrna komisia spolu so starostom dohodli, že sa bude vyberať poplatok, ktorý bude aspoň z časti refundovať náklady na dopravu. Účastníci, ktorí budú aktívne účinkovať, budú platiť 5,0 €/osobu a ostatní účastníci   15,0 €/osobu. Uvedený poplatok je potrebné uhradiť do 11.6.2010 v kancelárii OcÚ.  K tomuto návrhu sa pripojil aj Mgr. Juraj Filo.

 

Interpelácie

- Ing. Milan Jurda, prečo je na dolnom konci plný odtokový kanál, pri dome pána Hornáka je zvýšený terén a voda nemá dostatočný prietok, či by nebolo možné s mechanizmom tento kanál prehĺbiť. Starosta obce odpovedal, že požiada pána Hornáka, či bude súhlasiť s prehĺbením kanálu mechanizmom, alebo si kanál prehĺbi sám.

- Mgr. Juraj Filo sa pýtal, či aj naša obec sa zapojila do spoločnej žaloby za nedoplatok dane za jadrové zariadenia. Odpovedal starosta obce, že aj naša obec sa do tejto žaloby zapojila a žiada plnú sumu dane za jadrové zariadenia.

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že od TTSK prevzal za FS LUSK ocenenie k 20 výročiu činnosti.

 Ďalej informoval poslancov o prípravách na Župný festival kultúry, ktorý bude v dňoch 26. 27.6.2010.

- Ladislav Žitnanský informoval poslancov, že v rádiu REGINA bola odvysielaná relácia o hudobnom skladateľovi komornej hudby Jánovi Egrym, ktorý sa na rodil v našej obci. Zvukový záznam z tohto vysielania je uložený v archíve OcÚ.

Ladislav Žitnanský sa pýtal, kto sa bude starať a udržiavať kostolnú záhradu pri Strážovskom kostole. Odpovedal starosta obce, že ponúkol pánovi farárovi, že podľa potreby dá kostolnú záhradu vykosiť, ale pán farár povedal, že údržbu záhrady si zabezpečí sám.

- Ing. Elena Podmaková informovala poslancov o návšteve MŠ a dohodnutí pravidiel na prijímaní detí do MŠ. Vzhľadom k tomu, že bola schválená výnimka školskou inšpekciou Trnava, nastúpi od septembra do  MŠ maximálny počet detí.

 

K bodu č. 8

 

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 5/2010 zo dňa 27. mája 2010

 

 

UZNESENIE č. 5/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. mája 2010

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A.    schvaľuje:

        1.      Program  rokovania

        2.      Overovateľov zápisnice .Mgr. Juraja Filu  a Petra Kiktu.

        3.      Žiadosť o odkúpenie pozemku pre firmu Západoslovesnká enrgetika, a.s., p.č. 398/21, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 8,5 m2, za cenu 15,00 €/m2, v celkovej výške 127,5 €.

        4.      Zmenu územného plánu č. 7/2010, pre spoločnosť K&L Real Krakovany, s.r.o., Bratislava, na parcelách č. 2/14, 2/18 a 2/19, k.ú. Stráže pri Krakovanoch  na náklady žiadateľa.

        5.      zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2010 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

                 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu :

           Bežné príjmy :                      63 018,00 €                Bežné výdavky :        63 018,00 €

           Kapitálové príjmy :                  8 015,00€                 Kapitálové výdavky :    2 037,00 €

           Finančné príjmové operácie :  -9 338,00€                Finančné výdavkové operácie : 0

           Príjmy celkom:                      61 695,00€                Výdavky celkom:       65 055,00€                                          

  1. Prenos finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na vykrytie rozdielu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu  a finančných operácií po použití zostatku finančných prostriedkov z bežného rozpočtu v plnej výške 30 662,20 €

  2. Výberové konanie na prenájom kaviareň U notára.

  3. Odpredaj p.č. 290/3, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 16 m2 za cenu 1,66 €  manželom Filovým za účelom vysporiadania vlastníckych práv v súlade  s § 9a, ods. 8 písm.e) zákona č.258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. a zákon č. 446/2001 Z.z. 

  4. Predlženie nájmu obecného bytu č. 2 na dobu 3 roky s platnosťou do 31.8.2013 manželom Samuhelovým. 

  5. Odmenu za I. štvrťrok 2010 starosta 41% a kontrolórka 13%.

 

  1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 4/2010

2.      Žiadosť o poskytnutie podkladov pre spoločnosť TAVOS pre dlhodobé plánovanie     rozvoja spoločnosti Plán vodohospodárskeho rozvoja na roky 2010-2025.

3.      ponuku f. BK GROUP  na vypracovanie svetelného auditu, na rekonštrukciu VO.

4.      Informáciu Ing. Sedláka o organizačnom zabezpečení Župného festivalu Krakovany 2010.

 

C.    Ukladá:

1.      Finančnej komisii preskúmať podmienky nájomnej zmluvy na kaviareň U notára a pripraviť návrh riešenia na budúce zasadnutie OZ.

2.      Kancelárii OcÚ  zverejniť zaplatenie účastníckeho poplatku 5 € a 15 €  na zájazd  do Krakovian v ČR  v  termíne do  11.6.2010 v kancelárii OcÚ .

 

 

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 5/2010 zo dňa 27. mája 2010 schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.