Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 23. apríla 2009

 č. 5/2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. VZN na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany

  5. Výkup pozemkov pod MK na Veternej ulici

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Martin Gono, Mgr.Lukáš Radoský a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil aj poslanec Ing. Michal Sedlák a Ing. Jarolím Kališ. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Milana Jurdu  a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Jozefa Filu a Petra Kiktu.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 4/2009:

- Umiestnenie zrkadiel križovatkách miestnych komunikácií Hlavná ulica, Hrádze a Mlynská ulica  so štátnou cestou II/504 -   zrkadlá boli zakúpené, z oslovených desať firiem  poslalo cenové ponuky sedem. Bola vybraná druhá najlacnejšia cenová ponuka, ktorej výrobky majú schválený certifikát. Stĺpy na ich osadenie boli zakúpené u pána Hornáka a boli odvezené do firmy AGE Color, kde bude na nich vykonaná povrchová úprava.  V priebehu budúceho týždňa budú zrkadlá osadené na určené miesta.

 

 

- 2 -

 

- VZN zverejnené na internetovej stráne obce Krakovany boli skontrolované  a v budúcom týždni budú neplatné VZN odstránené.

 

- Nájomná zmluva s RKC farnosť Krakovany bola podpísaná.  

 

- 28. marca sa v kultúrnom dome Krakovany uskutočnil Jozefovský turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 18 hráčov, z toho 8 starostov a 10 hráčov zo spoločnosti TAVOS Piešťany. Prvé miesto obsadil starosta z Trebatíc Juraj Valo, druhé miesto obsadil starosta obce Kočín-Lančár Jozef Reško, a tretie miesto obsadil František Procháska. 29. marca sa konal stolnotenisový turnaj o Pohár starostu, na ktorom sa zúčastnilo 46 hráčov. Prvé miesto obsadil Šácha z Vrbového, druhé Surový z Piešťan a tretie miesto obsadil Zlatník, z Vrbového. Turnaj bol veľmi vyrovnaný.

 

- Poplatok na opravu drvičky Mikroregionu nad Holeškou bol zaplatený. Budú týždeň by sme mali začať drviť aj v našej obci.

 

- Betónová plocha pred kabínami na  futbalovom štadióne je zabetónovaná.

 

- Oplotenie Strážovského cintorína zo zadu bude urobené v najbližších dňoch, stĺpy sú už vyrobené.

 

-  Pri železničnej trati blízko poľnej cesty do Trebatíc sa začala tvoriť skládka komunálneho odpadu. Je potrebné vyzvať Železnice SR, aby uvedenú skládku odstránili a jamu zahrnuli.

 

- V obci sa uskutočnil vývoz elektroodpadu, pri ktorom bolo vyzbieraných 6162 kg. V ten istý deň sa uskutočnil aj zber starého textilu, ktorého bolo vyzbieraného 1962 kg. 15. mája sa uskutoční vývoz nadrozmerného odpadu.

 

- Naďalej pokračuje podpisovanie zmlúv na výkup pozemkov pod MK na Veternej ulici v časti od smetiska k železničnému priecestiu smerom na Trebatice.

 

- 20. mája 2009 sa v našej obci uskutoční olympiáda málotriednych škôl Piešťanského okresu.

 

- Dodatok zmluvy na predĺženie nájmu na obecný byt č. 1 pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Štefankovú bol  podpísaný.

  

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil poslancom na  schválenie návrh VZN na vyhradenie plochy na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pri voľbách do Európskeho parlamentu  na území obce Krakovany. V návrhu boli vyčlenené plochy – tri presklené tabule, ktoré sú umiestnené pred obecným úradom a tri betónové skruže, ktoré sú umiestnené na autobusových zastávkach na Železničnej  a Školskej ulici. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN na vyhradenie plochy na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pri voľbách do Európskeho parlamentu  na území obce Krakovany schválené.

 

 

 

- 3 -

 

K bodu č. 5

 

O výkupe pozemkov pod miestne komunikácie na Veternej ulici informoval poslancov Jozef Filo. Pripravuje sa zmluva na výkup pozemkov na Veternej ulici v časti od Školskej ulice od domu pani Vaculovej po časť pred domom MUDr. Potúčka. Výkup pozemkov sa robí na základe GP č. 204/2007 zo dňa 18. novembra 2008. Celý výkup sa prerokováva s jednotlivými vlastníkmi osobne.

V závere dal starosta obce hlasovať schválenie výkupu parciel  podľa GP č. 204/2007 v časti  Veternej ulici za cenu 1,66 €/m2, prípadne darovaním. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odkúpenie parciel na Veternej ulici schválený.

 

 

K bodu č. 6

 

- Starosta obce predložil poslancom návrh na doplnenie Vyraďovacej komisie a Dokladovej komisie, pretože v týchto komisiách pracoval hlavný kontrolór, ktorého funkčné obdobie sa skončilo. Na toto miesto opäť navrhol kontrolórku obce, ktorou je Ing. Elena Podmaková. Poslanci k tomuto návrhu nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola za člena Vyraďovacej a Dokladovej komisie zvolená kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.

 

- Podľa zákona 369/1990 je potrebné, aby bola zriadená komisia verejného záujmu, ktorá kontroluje a posudzuje majetkové priznania riadiacich pracovníkov obce.  Starosta obce  za členov tejto komisie navrhol podlancov: Ing. Michala Sedláka - HZDS, Mgr. Juraja Filu – KDH, Martina Gonu – SDKU, Perta Kiktu – SDKU a Ing. Milan Jurdu – nezávislý. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na členov komisie verejného záujmu schválený.

 

- Kontorlórka obce Ing. Elena Podmaková informovala poslancov o kontrole na Hobby stretnutí. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák a Ing. Jarolím Kališ. Zistené nedostatky zapísala a správu dala podpísať zodpovednej vedúcej za KD Ing. Jaroslave Keprtovej, ktorá k správe napísala písomné stanovisko. Správa aj stanovisko zodpovednej vedúcej bola odovzdaná  starostovi obce. V požiadavke Ing. Keprtovej bolo využiť na predaj počas hobby stretnutí oplotený areál amfiteátra KD, čím by sa zabezpečil  poriadok v okolí kultúrneho domu a obmedzil by sa predaj na miestnych komunikáciách a pred domami na Sadovej ulici. Bolo by možné vyberať vstupné aj vonku, čo by prinieslo zvýšenie príjmu obce. Na  zabezpečenie a udržanie poriadku v okolí KD počas tejto akcie Ing. Keprtová požiadala poslancov o pomoc pri organizovaní (zvýšenie počtu organizátorov). Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s týmto návrhom. V závere dal starosta obce hlasovať za využitie oploteného areálu na organizovanie hobby stretnutí a za posilnenie usporiadateľskej služby pri organizovaní týchto stretnutí, ktoré si zabezpečí zodpovedná vedúca. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na využitie uzavretého areálu amfiteátra KD za účelom vyberania vstupného a  posilnenie usporiadateľskej služby schválený.    Ďalej kontrolórka informovala poslancov o náplni školení, ktoré  v súčasnosti absolvuje. 

 

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť Poľnohospodársko-šľachtiteľského družstva Krakovany-Stráže, Železničná 316/2, 922 02 Krakovany, o termíny splátkok dane z nehnuteľnosti za rok 2009. Splátky požadujú nasledovne:

-          1. splátka k 31.7.2009 – 5.712,- €,

-          2. splátka k 30.9.2009 – 5.712,- €

-          3. splátka k 30.11.2009- 5.712,- €

- 4 -

 

-          4. splátka k 31.12.2009 – 5.715,46 €

Poslanci mali pripomienku k poslednej splátke, ktorá bola určená na 31.12.2009, čo je posledný deň v roku, preto Ing. Michal Sedlák navrhol tretiu a štvrtú splátku zlúčiť a zaplatiť do 30.11.2009 vo výške 11.427,46 €.  Hlasovaním za. 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Jozef Filo), nehlasoval: 0, bol návrh splátkového kalendára s tromi splátkami schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom  emailovú sťažnosť pani Boženy Valovej na Veľkonočnú diskotéku, ktorú organizovala TJ Krakovany. Sťažnosť smerovala na neporiadok okolo kultúrneho domu a vyzvala Obec o prehodnotenie takýchto akcií v obci. K prečítanej žiadosti sa vyjadrili Ing. Milan Jurda a Peter Kikta. Po zábave dali okolie kultúrneho domu upratať a považovali túto záležitosť za vybavenú. Taktiež Ing. Michal Sedlák išiel okolo kultúrneho domu v pondelok ráno so  súborom a voči poriadku nemal žiadne výhrady.

 

- V súvislosti s poplatkami za vedenie účtu cenných papierov v Centrálnom depozitári predložil starosta obce ponuku spoločnosti Servisbrokers finance, o.c.p., a.s. Kuzmányho 8, Žilina. Akcie TAVOSu boli  prideľované podľa počtu obyvateľov. Naša obec vlastní akcie v menovitej hodnote nad 331 939,01 € a bude musieť zaplatiť ročný poplatok za vedenie účtu v Centrálnom depozitári 829,85 € (25.000,-Sk).  Spoločnosť Servisbrokers finance ponúka možnosť znížiť náklady súvisiace s vedením účtu majiteľa cenných papierov. Za ročné vedenie účtu ponúka cenu 19,92 € (600,-Sk). Ing. Michal Sedlák navrhol, aby predloženú ponuku spoločnosti preverila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Obecné zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasilo.

 

- Starosta obce predložil  návrh na odovzdanie nových skolaudovaných vetiev kanalizácie a vodovodu TAVOSu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,  bol návrh schválený.  

 

- V krakovianskom chotári prebieha druhá etapa rekonštrukcie hlavnej vetvy vysokotlakého vodovodu firmy  TAVOS.  Starosta obce sa stretol s predstaviteľmi firmy TAVOS a požiadal o odkúpenie vymieňaného potrubia, ktoré by obec použila na doriešenie odvodnenia Dolnej a Južnej ulice. Firma TAVOS však toto potrubie už odpredala spoločnosti VODOSTAV, ktorá rekonštrukciu vykonáva. Preto bude potrebné jednať priamo s touto firmou.  Na Južnej ulici niektorí stavebníci zahrnuli odvodňovací a kanál a hrozí nebezpečenstvo, všetky novostavby budú pri veľkom daždi budú vytopené, preto poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol napísať výzvu na spriechodnenie kanála.

 

- Zástupca starostu  rozdal poslancom hlasovacie lístky, na ktoré poslanci stanovili výšku odmeny pre starostu obce a kontrolóra za I. štvrťrok 2009. Aritmetickým priemerom bola vypočítaná výška  odmeny pre starostu 44% a kontrolóra 18%.

 

 

Interpelácie

 

- Ladislav Žitnanský sa pýtal na cyklotrasu z Krakovian  do Vrbového popri železničnej trati. Odpovedal starosta obce. Družstevníci pole obsiali repkou až po trať, ale ľudia napriek tomu cestičku vyjazdili. Predstavitelia TTSK zatiaľ v danej veci nekonajú. Po zbere repky požiadame družstevníkov aby nechali asi 1,5 m široký pás nepooraný, kadiaľ by cyklisti mohli bezpečne jazdiť.

 

- Ing. Michal Sedlák pozval poslancov na stavenie májov, ktoré organizuje pani Anna Horanská 30.4.2009 na námestí pred OcÚ a 2.5.2009 pred pohostinstvom Stražovan. 7. mája

- 5 -

 

sa v KD Krakovany uskutoční oslava Dňa matiek a 9. mája bude Borovienka krstiť svoje nové CD. Ako hosť krstu bude skupina SLNIEČKO.

 

- Ing. Milan Jurda požiadal o zarovnanie vpuste pred novostavbou Petra Chromjaka na ulici Hrádze v zelenom páse.

 

- Za občanov vystúpil Tomáš Kubran so sťažnosťou na neprístojnosti počas Veľkonočnej zábavy. Pýtal sa na zabezpečenie bezpečnostnej služby vonku v okolí kultúrneho domu. Odpovedal Peter Kikta, že bezpečnostná služba zabezpečená bola, aj keď pri takom veľkom počte ľudí sa to nedalo všetko zabezpečiť. Polícia, napriek tomu, že mala akciu nahlásenú, prišla až po zavolaní. Ďalej skritizoval zamaľovanie grafitov na budove požiarnej zbrojnice a kaviarni zelenou farbou.  

 

 

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 5/2009 zo dňa 23. apríla 2009

 

 

 

UZNESENIE č.5/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. apríla  2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. Program  rokovania.

 2. Návrhovú komisiu v zložení  Ing. Milan Jurda a Ladislav Žitnanský.

 3. Overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Petra Kiktu..

 4. VZN na vyhradenie plochy na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pri voľbách do Európskeho parlamentu  na území obce Krakovany.

 5. Výkup pozemkov pod MK podľa GP č. 204//2007 zo dňa 18.novembra 2008, za cenu 1,66 €/m2, prípadne darovaním.

 6. Člena Vyraďovacej a Dokladovej komisie Ing. Elenu Podmakovú.

 7. Komisiu verejného záujmu v zložení: Ing. Milan Jurda, Martin Gono, Ing. Michal Sedlák, Peter Kikta, Mgr. Juraj Filo.

 8. Využitie ohradeného areálu amfiteátra KD na umiestnenie predajcov Hobby stretnutí a posilnenie usporiadateľskej služby na týchto stretnutiach. Technické podmienky realizácie si zabezpečí zodpovedná pracovníčka KD.

 9. Splátkový kalendár PŠD Krakovany – Stráže na tri splátky, 31.7.2009 - 5712,- €, 30.9.2009 -  5712,- €,  30.11.2009 -  11 427,46 €.

 10. Odovzdanie skolaudovaných vetiev vodovodu a kanalizácie spoločnosti TAVOS, a.s. Piešťany na prevádzkovanie.

 11. Odmeny za prvý štvrťrok 2009 pre starostu 44% a kontrolórovi 18%.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 4/2009

2.      Informácie o spoločnosti Servisbrokers finance o ponuke vedenia cenných papierov.

- 6 -

 

C. ukladá:

 

 1. Kancelárii OcÚ vyzvať Železnice SR na odstránenie skládky KO na poľnej ceste do Trebatíc.

 2. Kancelárii OcÚ zabezpečiť označenie usporiadateľov Hobby stretnutí.

 3. Kontrolórke obce zistiť opodstatnenosť ponuky spoločnosti Servisbrokers finance.

 4. Kancelárii OcÚ vyzvať stavebníkov na Južnej ulici, ktorí zahrnuli  odvodňovací kanál, aby ho okamžite spriechodnili a  udržiavali poriadok na stavenisku a v jeho okolí.

 

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 5/2009 zo dňa 23. apríla 2009 schválené.

 

 

 

K bodu č.8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.