Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. apríla 2008

 č. 5/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. VZN o ochrane ovzdušie a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

  5. Rôzne

  6. Návrh uznesenia

  7. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec Ing. Michal Sedlák sa ospravedlnil, že bude na rokovanie meškať. Predložil na schválenie návrh programu rokovania. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1,(Ing. Kališ), nehlasoval: 0,  bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského  a Mgr. Lukáša Radoského. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Martina Gonu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 4/2008:

- Odpredaj novovybudovaného plynovodu - boli pripravené všetky doklady na odovzdanie SPP a účtovná hodnota plynovodu je 1 756 425,-Sk.

- Začalo sa drvenie zeleného odpadu. Momentálne je drvička pokazená, lebo sa nezbadal kus hrdzavého drôtu, ktorý poškodil nože. Tie sa vymontovali a dali sa opraviť. Zajtra by sa malo pokračovať. Ak bude záujem, tento podrvený odpad si ľudia budú môcť zobrať.   

- V kaviarni U Notára boli vymenené okná. Výmenu urobila firma ADLO z Trnavy, ktorá bola vybraná výberovou komisiou.

- Fekál, ktorý bolo možné zakúpiť aj bez dokladov potrebných na evidenciu na DI, bol už predaný. Dnes sa opäť prihlásil predajca, že budúci týždeň by mohol mať k dispozícii podobný repasovaný fekál. Cena zatiaľ nevedel povedať. 

- VZN o parkovaní na verejnom priestranstve nadobudlo právoplatnosť a všetkým vodičom nad 3,5t bude listom zaslaná výzva, aby si v lehote do 30 dní zabezpečili parkovanie svojich vozidiel v zmysle tohto VZN. 

- Na spoločný školský úrad do Vrbového bola odoslaná Zmluva o refundácii daní za stravovanie detí v školskej jedálni v Krakovanoch. Po pripomienkovaní tejto zmluvy druhou stranou sa môže zmluva podpísať. V prípade jej realizácie bude potrebné 2x ročne preukazovať mestu Vrbové počet stravníkov navštevujúcich školskú jedáleň v Krakovanoch.

Na rokovanie prišiel Ing. Michal Sedlák.

- Nájomná zmluva na predĺženie nájmu za byt č. 1 pre pána Jozefa Štefanku a manželku Zlaticu je pripravená na podpis.

- Výstava Slovenských hrvoliakov bola prerokovaná na kultúrnej komisii. Informáciu podal Ing. Sedlák. K realizácii výstavy kultúrna komisia nemala pripomienky, len je potrebné dopredu skoordinovať termíny jednotlivých akcií v KD.

- Výzva na zaplatenie daní a nájmu PŠD Krakovany – Stráže bola odoslaná, ale neprišla žiadna odpoveď, ani úhrada nedoplatku.

- Možnosť pridania ešte jednej dosky na opieranie v nových autobusových zastávkach dal starosta obce prehodnotiť stolárovi p. Radoskému, ktorý podľa potreby dosky dorobí a namontuje.

- Autobusovú zastávku pri štadióne v smere do Vrbového očistila pani Starovičová.

- Stolnotenisový klub má svoj kľúč a nie je dôvod, prečo by nemohli trénovať podľa dohodnutých podmienok.

- Vstup  na pozemky na Južnej ulice sa neda sprístupniť z inej strany.

 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Krakovany.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5

 

- Starosta obce informoval poslancov o začatí prác na kanalizácii na Školskej ulici. Pri výkopových prácach sa zistili problémy  so zameraním uloženia plynu. Skutočné vedenie nejde tak, ako bolo zamerané, a plynári nechceli povoliť šachtu tam, kde bola navrhnutá, lebo bola v blízkosti plynového potrubia. Bližšie o prácach na kanalizácii poslancov  informoval Ing. Kališ. Na Školskej ulici je už tak veľa sietí, že keď sa položí kanalizácia, do tohto priestoru sa už nič iné nevojde. Trasa kanalizácie bola určená rovnobežne s plynovým rozvodom. Preto že križuje trasu plynovodu kanalizácia musela byť položená pod plyn. Podarilo sa nám dohodnúť kompromis medzi plynármi a vodárňami. V tomto čase boli práce na kanalizácii pozastavené. 

- Spoločnosť K&L Reak Krakovany požiadala o možnosť vykonávať civilné sobášne obrady u nich v priestoroch hotela VINNÝ DOM. Vzhľadom k tomu, že to zákon umožňuje, poslanci proti tomu nemali žiadne námietky.

- Starosta obce informoval poslancov o slávnostnom otvorení prevádzky firmy STURM, ktoré sa uskutoční 25. apríla. Otvorenia sa má zúčastniť aj švajčiarsky veľvyslanec. S kultúrnym programom vystúpi folklórny súbor  Krakovanka.

- Starosta obce informoval poslancov o návšteve Ing. Lenky Ákossyovej zo spoločnosti Petmas – Ekos, s.r.o.,  a Ing. Evy Truhlíkovej z Kopaničierskej odpadovej spoločnosti, s.r.o., ktoré ponúkli nový model nakladania s odpadom v našej obci, ktorý spája výhody ponúkané jednotlivými dcérskymi spoločnosťami Márius Pedersen a.s – Petmas – Ekos, s.r.o., a Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou, s.r.o., Rakovice. K prednostiam predpokladaného modelu patrí:  - celková cena za vývoz a uloženie odpadu bude pre obec porovnateľná s cenou, ktorú platí v súčasnosti za vývoz odpadu a zneškodnenie na skládke odpadu  Bojná. – Vývoz odpadu na skládku odpadov Rakovice je možný aj cez sviatky, čo nenaruší pravidelný harmonogram vývozu odpadu v obci. - Predpokladaný rok ukončenia prevádzky skládky K.O.S., s.r.o., je až v roku 2033, je plánované ďalšie rozšírenie. Na porovnanie, skládka odpadu Bojná by mala tento rok skončiť. Ing. Kališ a Ing. Jurda navrhli podporiť Rakovice a prehodnotiť podmienky vývozu. a Ing. Sedlák  žiadal preveriť vypovedanie zmluvy s  Bojnou v zmysle zmluvných podmienok. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený návrh na Preverenie výpovednej doby so skládkou odpadu Bojná a pripravenie návrhu zmluvy na vývoz odpadu s Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou , s.r.o.  na skládku odpadu Rakovice.

- Pamätná tabuľa na počesť rodiny Grünfeldovcov bola zadaná do výroby a v blízkej budúcnosti by mohla byť nainštalovaná na parkovisku spoločnosti K&L Real Krakovany, kde kde stál ich rodný dom.

- Ing. Michal  Sedlák informoval poslancov o získaní grantu vo výške 15 000,- Sk pre detský folklórny súbor Krakovanček. Z týchto prostriedkov sa pre deti zakúpia kroje. 

- uznesením č. 3/2007 A7 bol schválený odpredaj časti parcely č. 398/20 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 566 m2 v cene 200,-Sk/m2 pre firmu Minerál –Aquaservis, s.r.o., Piešťany. Nakoľko menovaná spoločnosť túto parcelu od obce neodkúpila je potrebné toto uznesenie zrušiť. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie 3/2007 A7 zrušené.

- O kúpu časti parcely č. 398/25 a 398/29 o výmere 1294,4 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch  prejavila záujem firma Integra TDS, s.r.o., Piešťany.  Za navrhovanú cenu 200,-Sk/m2. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1,(Ing. Jurda), nehlasoval:1, (Ing. Sedlák)bol návrh na odpredaj čati parciel 398/25 a 398/29 o výmere 1294,4m2 za cenu 200,-Sk/m2 schválený.

- Starosta obce ďalej inormoval o zasadnutí Mikroregiónu, ktoré sa konalo 22.4.2008 v Rakoviciach.  6. júna sa v našej obci uskutoční futbalový turnaj žiakov mikroregiónu na ktorom sa zúčastní 11 družstiev. Vedomostný kvíz žiakov mikroregiónu „Čo vieš o svojej obci“ sa bude konať 26.6.2008 v Trebaticiach. Na rokovaní mikroregónu sa zúčastnila aj spolofčnosť JAS AIR SK, spol.s.r.o., ktorá starostom ponúkla možnosť zhotovenia leteckejfotografickej mapy s možnosťou počítačového spracovania.  Mgr. Filo navrhol zistiť,  s akým programom tieto počítačové letecké snímky pracujú. 

- počas rokovania prebehlo tajné hlasovanie poslancov o odmenách za prvý štvrťrok 2008 pre starostu obce a kontrolóra obce. Hlasovaním boli schválené nasledovné odmeny: - starosta 41%, - kontrolór 13%.

- Mgr. Lukáš Radoský navrhol, či by nebolo možné rozšíriť rady technických zamestnancov počas sezónnych prác v obci, nakoľko je zrejmé, že terajší zamestnanci sú plne vyťažení a určite by privítali pomoc pri prácach na kanalizácii. Na túto požiadavku odpovedal Peter Kikta predseda finančnej komisie, že problém je  v stanovení mzdových prostriedkov na ďalších zamestnancov, ale aj v získaní takýchto ľudí.

- Starosta obce poďakoval Ing. Jarolímovi Kališovi za odbornú spoluprácu a dohľad pri prácach na kanalizácii.

- Ing. Michal Sedlák  oznámil konečný termín konania oslavy  Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 7. mája 2008 so začiatkom o 18,00 hod. v KD Krakovany.

 

Kontrolór obcep. Pekarovič sa spýtal, v akom štádiu rozpracovania je prihraničná spolupráca. Na otázku odpovedal pán Kikta. Bola realizovaná len medzi obcami Krakovany – Krakovany, ale požiadavka bola, aby sa zapojili minimálne 3 subjekty. Bola oslovená ešte obec v Maďarsku, ale tá neprejavila záujem, a preto táto aktivita bola pozastavená.

Kontrolór poskytol informáciu, že ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová posielala výzvy niektorým obciam s možnosťou výstavby ihriska, na ktoré poskytne prostriedky, len ho bude treba umiestniť na vhodné miesto a zmontovať. Ďalšou pripomienkou kontrolóra bolo odstránenie fólií na oknách OcÚ, nakoľko okná strácajú záruku. Poslanci žiadali kontrolóra, aby poskytol list, pretože obec takýto list neobdržala.

 

 

Prítomný občan Peter Zigman oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so svojimi problémami a prieťahom na Katastrálnom úrade Piešťany pri nesprávnom zápise pozemkov na list vlastníctva. Poslanci OZ ho informovali, že nie je v ich konpetencii riešiť tieto záležitosti a odporučili mu súdne doriešenie. Ďalej navrhli odkúpenie parcely č. 215/5 k.ú. Krakovany o výmere 30m2,  ktorá je súčasťou miestnej komunikácie, ak budú mať záujem všetci spoluvlastníci tejto nehnuteľnosti o odpredaj. 

 

Pán Pavol Belobrad požiadal o pomoc poslancov pre pána Viceníka, aby mu elektrikári ukončili práce na pripojení elektrickej prípojky. Ďalej sa odvolal na článok v Hlase Krakovian, kde sa starosta obce zmienil o požiadavke na dotáciu na viacúčelové ihrisko, či by sa peniaze nedali využiť aj inak, ako na športovisko, ktoré nie je dostatočne využité . Starosta obce odpovedal, že peniaze pokiaľ nám budú pridelené sú účelovo viazané a nedajú sa inak použiť a i ihrisko musí byť prístupné verejnosti.

 

K bodu č. 6 

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 5/2008 zo dňa 24. apríla 2008

 

 

UZNESENIE č.5/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. apríla 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Mgr. Lukáša Radoského

3. overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Martina Gonu

4. VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Krakovany.

5. Preverenie vypovedania zmluvy zo skládkou odpadu Bojná a prejednanie návrhu zmluvy na vývoz odpadu so spoločnosťou Kopaničiarska odpadová spoločnosť, spol.s.r.o.,na skládku Rakovice.

6. Zrušenie uznesenia č. 3/2007 A7 na odpredaj pozemku pre firmu Mineral – Aquaservis.

7. Schvaľuje odpredaj parcely č. 398/25, 398/29 k.ú. Stráže pri Krakovanoch, o výmere 1294,4 m2, pre firmu Integra TDS, s.r.o., Piešťany, v cene 200,- Sk/m2.

8. Odmeny za prvý štvrťrok 2008 pre starostu obce – 41%, kontrolóra obce – 13%

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 3/2008

 1. Informácie o prácach na kanalizácii..

 2. Informáciu o pridelenom grante vo výške 15 000 ,- Sk pre detský folklórny súbor Krakovanček.

4.   Informáciu o zasadnutí mikroregiónu.

 

 

 

 

 

C.  Ukladá:

 1. Obecnému úradu napísať list p. Zigmanovi a ostatným spoluvlastníkom o záujme obce na odkúpenie parcela č. 215/5 k.ú. Krakovany o výmere 30m2, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie.

2.   Obecnému úradu zistiť, s akým programom spolupracujú letecké snímky, ktoré ponúka firma JAS AIR SK, s.r.o., a za akú cenu.

 

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1,(Ing. Jurda) bolo uznesenie č. 5/2008 zo dňa 24. apríla 2008  schválené.

 

K bodu č. 7

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.