Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 23. apríla 2007

 

č. 5/2007

 

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zámenná zmluva s RKC - cintoríny

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Predložil na schválenie program rokovania.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Martina Gonu a Michala Rajčáka. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 (Martin Gono, Michal Rajčák), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 4/2007

-         schválený odpredaj pozemkov je už zrealizovaný (Antal, Čechvala, Filo)

-         na zápis do katastra je predložená aj kúpna zmluva s Petrom Radoským (budova bývalej MŠ)

-         zrealizovaná je aj zámenná zmluva medzi obcou a p. Gašparom Zuzicom

-         odkúpená je aj parcela na výstavbu novej trafostanice v priemyselnej zóne Horné pole

-         VZN – knižničný poriadok bol zverejnený a nadobudne účinnosť 1.5.2007

-         uskutočnilo sa aj rokovanie s Ing. Gudiakom

-         kontrolór obce v bode Rôzne predloží návrh na zmenu uznesenia v problematike využívania krojov

-         inštalovanie spomalovačov sa bude riešiť pri rekonštrukcii miestnych komunikácií

-         uskutočnilo sa rokovanie s Výkonným výborom mikroregiónu Nad Holeškou, ktorý odsúhlasil, aby na sneme mikroregiónu bola obec Krakovany prijatá za člena.

-         Krajský festival Krakovany 2007 – boli podané 2 projekty na získanie finančných prostriedkov na organizovanie krajského festivalu

-         nová autobusová zastávka na Nám. sv. Mikuláša bude inštalovaná v polovici mesiaca mája 2007, v termíne do folklórnych slávností by mala byť uložená aj nová dlažba na zastávke a pri pomníku padlých v I. svetovej vojne

-         propagačný materiál o obci sa bude priebežne pripravovať, zatiaľ nie je pripravený k vydaniu

Interpelácie poslancov:

Mgr. Filo – či sú už odpredané všetky pozemky, ktoré  obec odpredávala v rámci verejnej obchodnej súťaže. Starosta informoval, že zatiaľ nie je zrealizovaný odpredaj 2 pozemkov (Ing. Urblík a Belmechri), problém bol vo vypracovaní projektovej dokumentácie na inžinierske siete. Ing. Urblík má záujem dať si postaviť dom „na kľúč“ a stavebná firma mala požiadavky, ktoré v tomto období boli nesplniteľné.

Druhá otázka smerovala na zriadenie internetu prostredníctvom káblovej televízie. Starosta obce sa informoval u nájomcu – Ľuboša Čelína , ktorý vysvetlil situáciu, že niektoré komponenty musel objednať v Kanade, termín dodania je 3 mesiace. Do 3 mesiacov by sa teda malo začať s inštaláciou v obci.

 

K bodu č. 4

Všetci poslanci pre riadnym zasadnutím obdržali návrh zámennej zmluvy. Obec Krakovany zamieňa s Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Krakovany pozemky a na základe tejto skutočnosti sa obec stane  vlastníkom oboch cintorínov (k.ú. Krakovany a k.ú. Stráže pri Krakovanoch). Obec poskytne cirkvi tieto parcely:

p.č.  833 vo výmere 6.060 m2 – k.ú. Stráže pri Krakovanoch

p. č. 786 vo výmere 701 m2 – k. ú. Stráže pri Krakovanoch

p. č. 293/7 vo výmere 583 m2 – k.ú. Krakovany (okolie kostola + schodište do kostola)

Spolu to predstavuje výmeru 7.344 m2.

Cirkev poskytne obci tieto parcely:

p. č. 738/1  vo výmere 4967 m2 – k.ú. Krakovany – cintorín Krakovany

p. č. 738/2 vo výmere 93 m2 – k.ú. Krakovany - parcela pod domom smútku (budova domu smútku je vo vlastníctve obce)

p. č. 613 vo výmere 1949 m2 – k.ú. stráže pri Krakovanoch – cintorín Stráže

Spolu to predstavuje výmeru 7.009 m2.

K návrhu zmluvy sa začala rozsiahla diskusia.

Martin Gono – v článku 5 mal pripomienku k dobe ponechania hrobov kňazov, z historického hľadiska sa mu zdala nedostatočná doba 40 rokov (táto je však minimálna a k dlhšej nie sú prekážky)

Ing. Milan Jurda – v článku 4 sa hovorí o bezodplatnom prevode. Nikde nie je zakotvené, že cirkev má ešte odkúpiť dlažbu, ktorá bola uložená na časti parcely č. 293/7 (schodište a chodník do zakristie). Táto skutočnosť nie je predmetom tejto zmluvy, toto bude riešené samostatne do konca roka 2007. Taktiež mal výhrady, že nie sú k dispozícii katastrálne mapy, aby bolo možné zistiť polohu zamieňaných parciel.

Ľubomír Pekarovič – mal pripomienku k výmere zamieňaných parciel. Jeho návrh bol zameniť výmeru za výmeru, starosta vysvetlil, že odčleňovanie 335 m2 by bolo finančne náročnejšie,  ako je hodnota tejto výmery.

Ing. Michal Sedlák – vysvetlil prítomným princíp zámeny. Obec má záujem o cintoríny a obec ponúka svoje možnosti.

Výsledkom diskusie bol súhlas s predloženým návrhom. Nakoľko neboli žiadne iné pripomienky, starosta dal o návrhu hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č. 5

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2007

Predseda finančnej komisie predložil na schválenie návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2007. Týmto opatrením sa schválený a upravený rozpočet vo výške 18.452.000,- Sk v príjmoch a výdavkoch zvyšuje o sumu 1.776.000,- Sk v príjmoch a vo výdavkoch.

Príjmy sa zvyšujú z dôvodu odpredaja pozemkov, platby dane za umiestnenie jadrového zariadenia, z predaja nehnuteľnosti (budova bývalej MŠ) a z platby nájmu za pozemky za rok 2005.

Výdaje:

-         bežný rozpočet vo výške 555.000,- Sk (mzdy, údržba – výmena okien OcÚ a TJ, javisko)

-         kapitálový rozpočet vo výške 1.060.000,- Sk (realizácia výstavby sietí, rekonštrukcia sociálnych zariadení na OcÚ)

-         kapitálový rozpočet ZOS – 161.000,- Sk  (rekonštrukcia sociálnych zariadení)

Výdaje spolu vo výške 1.776.000,- Sk. Zároveň bola predložená požiadavka na presun v rámci kapitálového rozpočtu z položky Realizácia nových stavieb – kanalizácia na položku Realizácia nových stavieb – siete EE, plyn, voda, kanalizácia v celkovej sume 1.000.000,- Sk.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie schválené.

 

Budova kabín TJ

Predseda finančnej komisie požiadal, aby boli usporiadané vzťahy medzi TJ Družstevník Krakovany a Obcou Krakovany vo veci užívania kabín TJ. Táto budova je v majetku obce a v poslednom období prechádza rekonštrukciou. Určité finančné prostriedky sa získali sponzorsky a teraz bude výmenu okien financovať obec. Je potrebné taktiež prehodnotiť platnú nájomnú zmluvu a jej podmienky.

 

Informácie starostu obce:

-         Pri autobusových zastávkach boli inštalované betónové skruže na vylepovanie reklamných a informačných plagátov. Poslanec Ing. Sedlák v tejto súvislosti tlmočil informáciu, že niektorým občanom sa to najmä z estetického hľadiska nepáči.

-         Bolo dokončené inštalovanie obecného informačného kanálu v káblovej televízii. Už beží skúšobné vysielanie, občania majú možnosť sledovať najnovšie informácie zo života obce, kanál slúži i pri hlásení miestneho rozhlasu (cez televíziu je možné prijímať tieto hlásenia priamo v domácnostiach občanov.

-         Na obecný úrad predložil svoje požiadavky pán Ľudovít Kubán, ktorý má problém dostať sa k svojej nehnuteľnosti po Vrbovskej ulici.  Okrem toho, že túto poľnú cestu družstevníci veľakrát zaorú, často je blokovaná najmä počas futbalových zápasov. Parkujú na nej autá a neumožňujú po nej výjazd na Školskú ulicu.

-         Obec nebola úspešná so svojim projektom na získanie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie z Environmentálneho fondu. Situácia sa komplikuje, nakoľko je potrebná výstavba kanalizácie na Veternej ulici (umožňuje napojenie podnikateľských subjektov v priemyselnej zóne Jutrá.

-         Nepriaznivá je i informácia, že obec nebola zaradená medzi póly rastu v rámci rozhodnutia ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 3/2006 zo dňa 15.6.2006. Na základe tejto skutočnosti nemá možnosť čerpať finančné prostriedky z Kohézneho fondu a môže čerpať len cez program LEADER

 

 

 

Kontrolór obce:

-         Navrhol prehodnotiť postup obecného zastupiteľstva, ktoré uznesením č. 7/2005 pod bodom A.5 schválilo bezodplatný prevod folklórneho materiálu podľa inventárneho zoznamu evidovaný v kultúrnom dome na folklórny súbor LUSK Krakovany, občianske združenie. Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. ukladá obci majetok obce zveľaďovať, a nie bezodplatne prevádzať. Navrhol, aby sa tento majetok znova previedol do majetku obce a na základe nájomnej zmluvy dal občianskemu združeniu do užívania do dobu napríklad 10 rokov za symbolický nájom 1,- Sk/ročne. Po tejto dobe by bolo možné kroje odkúpiť na základe samostatnej zmluvy. Predstaviteľ občianskeho združenia LUSK Ing. Sedlák vysvetlil najmä novým poslancom situáciu. Členovia LUSKu sa o kroje starajú na vlastné náklady. Finančné prostriedky na ich nákup získali členovia združenia a obec bola iba sprostredkovateľom ich nákupu. Po 10-tich  rokoch už kroje budú úplne opotrebené, nakoľko združenie ich intenzívne využíva na prezentáciu obce pri folklórnych svadbách a iných kultúrnych podujatiach. Poslanec Mgr. Filo podporil súčasný stav, k tomuto stanovisku sa pripojili i ďalší poslanci a o návrhu kontrolóra obce sa už nehlasovalo. V platnosti zostáva pôvodné uznesenie.

-         Zobral na vedomie informáciu starostu obce o rokovaniach s Ing. Gudiakom.  

-         Pripomenul, aby sa pri inštalovaní novej autobusovej zastávky nezabudlo na inštalovanie odpadkových košov na verejných priestranstvách.

-         Poskytol informáciu o finančnej náročnosti inštalovania spomaľovačov (tzv. retardérov) na miestnych komunikáciách. Podľa jeho informácií cenová relácia 1 spomaľovača (na šírku cesty sa skladá z 3 kusov) sa pohybuje vo výške 40.000,- Sk.

-         Problémom je stále parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch, najmä na Hlavnej ulici (návštevníci pohostinského zariadenia Sedliacky dvor).

 

Odmeny za I. štvrťrok 2007 – starosta obce a kontrolór obce

Predseda finančnej komisie predložil návrh na schválenie odmeny za I. štvrťrok 2007 pre starostu obce a kontrolóra obce. Aritmetickým priemerom z predložených návrhov bol vytvorený návrh na schválenie, a to vo výške 41% pre starostu obce a 11% pre kontrolóra obce.

 

Vydržanie nehnuteľností

Starosta obce predložil na schválenie návrh na vydržanie  nehnuteľností podľa žiadosti, ktorá bola predložená na vyjadrenie aj na Slovenský pozemkový fond a je súčasťou originálu tejto zápisnice. Jedná sa aj o pozemky na Veternej ulici určené pod výstavbu rodinných domov a o parcelu  č. 425 vo výmere 5248 m2 v lokalite Horné pole, ktorá je určená na priemyselnú výstavbu. Vo všetkých parcelách je obec spoluvlastníkom.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vydržanie schválený.

 

Predbežný súhlas k odpredaju

Starosta obce predložil žiadosť o vydanie predbežného súhlasu k odpredaju podielu obce Krakovany - 1/8 v parcele č. 583/2 o výmere 447 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch. Finančná komisia navrhla sumu 500,- Sk/1 m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený predbežný súhlas k odpredaju v cene 500,- Sk/1 m2.

 

INTERPELÁCIE POSLANCOV:

 

Ing. Milan Jurda

-         ako sa bude riešiť problematika smetiska

-         je potrebné riešiť rýchlosť motorových vozidiel pri vjazde do obce, najmä križovatku Železničná ulica a Školská ulica. Bolo by potrebné riešiť cyklotrasu, najmä na smer Vrbové, pokúsiť sa rokovať so Železnicami Slovenskej republiky, aby umožnili na tento zámer využívať ochranné pásmo železnice.

 

Michal Rajčák

-         je potrebné vykonať údržbu detského ihriska, najmä vyčistenie pieskoviska a opravu lavičiek a hojdačiek (výmena drevených výplní)

-         oprava obecných tabúl pred budovou OcÚ –  poškodená výplň

-         napríklad 1x mesačne vyčistiť Nám. sv. Mikuláša pred OcÚ (odpadky po predajcoch, nafúkané lístie a pod.)

 

Martin Gono

-         zisťoval vlastníka parku v okolí kostola sv. Gála – majiteľom je Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany

 

Ladislav Žitnanský

-         občania sa sťažujú na znečisťovanie pomníkov na cintoríne v časti Stráže – návrh na vypílenie lipy

-         v potoku Holeška pri p. Melicherovi je vyvrátený strom (vŕba)

-         pred domom č. 490 na Strážovskej ulici je stále umiestnená hlina, bolo by vhodné ju odstrániť

 

Ing. Michal Sedlák

-         podporil otázku Ing. Jurdu, ako vyriešiť problematiku odpadu

-         je potrebné zriadiť kompostovisko – vybrať vhodný pozemok

-         je potrebné rozhodnúť, ako sa bude postupovať pri výstavbe kanalizácie. Je potrebné, aby stavebná komisia pripravila podklady a budúce zasadnutie OZ venovať len problematike výstavby kanalizácie

 

Ing. Milan Jurda

-         podporil myšlienku riešenia kanalizácie, navrhol uprednostniť dobudovanie Južnej ulice, najmä z hľadiska otvorenia novej zóny výstavby rodinných domov

-         v tejto novej lokalite je potrebné riešiť aj problém odvodnenia povrchových vôd smerom k potoku Spúšť

 

Ing. Jarolím Kališ

-         ako člen stavebnej komisie vyjadril pochybnosť s napájaním sa občanov na kanalizáciu (finančne náročná prípojka a sadzba za stočné)

-         podporil myšlienku priemyselných zón, väčšie množstvo firiem priaznivo pôsobí na rozvoj obce

 

Ľubomír Pekarovič

-         obec nemá stanovenú prioritu, je rozbehnutých veľmi veľa investičných akcií a potom je problém s ich celkovou realizáciou (otvorenie stavebnej zóny pre výstavbu RD a akútna potreba výstavby inžinierských sietí v danej lokalite)

 

Lukáš Radoský

-         urobil si prieskum v schválenom PHSR a skonštatoval, že naplánované akcie sa priebežne realizujú

-         spolu s Mgr. Juraj Filom predložili informáciu, že na internete boli zverejnené 2 výzvy na výstavbu ihrísk:

a)      Ministerstvo školstva SR a Slovenský futbalový zväz – projekt Miniihriská 2007, finančná spoluúčasť by bola nasledovná:

750.000,- Sk – SFZ

250.000,- Sk – Obec Krakovany

100.000,- Sk – neverejný sektor

      b)   Úrad vlády Slovenskej republiky – splnomocnenec vlády pre šport a mládež Dušan Galis – projekt miniihriska, finančná spoluúčasť by bola nasledovná:

1.000.000,- Sk - ÚV SR

   100.000,- Sk – vlastné zdroje

+ obec musí vybudovať betónový podklad (náklad cca 300.000,- Sk)

Termín predloženia projektov je do 30. apríla 2007.

Predseda finančnej komisie spolu s prítomnými poslancami podporili túto myšlienku a návrh zobrali na vedomie. Prijali záver, aby zástupcovia TJ predložili tento projekt a v prípade úspešnosti obecné zastupiteľstvo dodatočne príjme uznesenie o spolufinancovaní.

 

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 5/2007 z  23. apríla 2007.

 

 

UZNESENIE č. 5/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. apríla 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania obecného zastupiteľstva

2. členov návrhovej komisie Martina Gonu a Michala Rajčáka

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského

4. zámennú zmluvu medzi Obcou Krakovany a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Krakovany.   Obec zamieňa parcelu č. 833 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch vo výmere 6.060 m2, parcelu č. 786 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch vo výmere 701 m2 a parcelu č. 293/7 vo výmere 583 m2 v k. ú. Krakovany (spolu vo výmere 7.344 m2).

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany zamieňa parcelu č. 738/1 vo výmere 4.967 m2 a parcelu č. 738/2 vo výmere 93 m2 – obe v k. ú. Krakovany a parcelu č. 613 vo výmere 1.949 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch (spolu vo výmere 7.009 m2).

5. rozpočtové opatrenie č. 2/2007, ktorým sa rozpočet obce zvyšuje v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 1.776.000,- Sk (Výsledná suma rozpočtu obce na rok 2007 je v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 20.228.000,- Sk.)

6. odmenu za I. štvrťrok 2007 pre starostu obce vo výške 41% a pre kontrolóra obce vo výške 11%.

7.súhlas s vydržaním nehnuteľnosti neznámych vlastníkov, kde obec je spoluvlastníkom nehnuteľnosti a k týmto podielom sa nikto nehlási viac ako 50 rokov. Cieľom je majetkoprávne vysporiadanie s možnosťou IBV a priemyselnej výstavby.

8. predbežný súhlas s odpredajom parcely č. 583/2 – orná pôda vo výmere 447 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch v cene 500,- Sk/1 m2, pričom podiel obce je 1/8 ( 56 m2 z celkovej výmery ).

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 4/2007

2. informácie starostu obce

3. stanoviska a pripomienky kontrolóra obce

4. interpelácie poslancov

5. informáciu o vypracovaní projektu na multifunkčné ihrisko

 

C. ukladá:

1. kancelárii obecného úradu pripraviť na prehodnotenie nájomnú zmluvu medzi obcou a TJ Družstevník Krakovany na prenájom kabín a areálu TJ

2. stavebnej komisii pripraviť podklady na riešenie výstavby kanalizácie a miestnych komunikácií

 

Hlasovaním za: 9 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 5/2007 zo dňa  23. apríla 2007 schválené.

 

 

K bodu č. 7

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.