Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 23. mája 2006

 

č. 5/2006

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Mgr. Juraj Filo a Jozef Filo

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesenia

  4. Odpredaj pozemkov Južná ulica

  5. Rekonštrukcia ciest - Veterná ulica, Ulica k Spúšťu

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na  mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na začiatku rokovania nebol prítomný poslanec Jozef Macháč. Neúčasť na zasadnutí vopred ospravedlnili pán Jozef Filo a Mgr. Juraj Filo. Starosta obce predložil na schválenie program rokovania a zároveň vyzval prítomných poslancov, aby  predložili  prípadné pozmeňovacie návrhy. Nakoľko k predloženému návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, dal o programe rokovania hlasovať.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Anna Belobradová  a Ing. Michal Sedlák.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Andreja Čelína a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

Na rokovanie prišiel kontrolór obce Ľubomír Pekarovič.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 4/2006:

-         nájomná zmluva s manželmi Štefankovými na nájom obecného nájomného bytu je podpísaná,

-         Ing. Odnoga má už pripravenú schválenú zmenu územného plánu č. 1/2006, písomný materiál bude doručený na obecný úrad v najbližších dňoch,

-         priebežne sa plní odkúpenie časti parcely na miestnu komunikáciu od manželov Halinkovičových,

-         vo vzťahoch medzi nájomcami kaviarne a kaderníctva prišlo k sporom ohľadne užívania hygienických zariadení. Zúčastnené strany boli prizvané na zasadnutie a celá záležitosť sa prerokuje v bode „Rôzne“,

-         obecný úrad vyúčtoval celkovú pohľadávku voči Klubu mladých. Faktúra za spotrebu médií za rok 2005 je vo výške 14.638,- Sk a za rok 2006 (1. polrok) vo výške 6.735,- Sk. Zástupcovia Klubu mladých sú pozvaní na obecný úrad za účelom ukončenia nájomného vzťahu s obcou,

-         firma WORK AWAY, s.r.o., obdržala vyjadrenie k svojmu podnikateľskému zámeru,

-         v inzertných novinách boli zverejnené inzeráty na prenájom budovy bývalej MŠ (budova súpisné číslo 341), do dnešného dňa nikto neprejavil záujem o prenájom,

-         folklórny festival Krakovany 2006 je po organizačnej stránke zabezpečený, boli vypísané objednávky pre všetkých účinkujúcich,

-         pracovníci obce zhotovili nový trativod pri vjazde na Veternú ulicu, aby bol zabezpečený odtok dažďových vôd z miestnej komunikácie,

-         pred kaviarňou u Notára bola inštalovaná nová informačná tabuľa pre MS SČK,

-         v najbližších dňoch sa ide realizovať výstavba verejného osvetlenia.

 

K bodu č. 4

 

Hlavným dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola potreba rozhodnúť, akým spôsobom sa budú odpredávať nové stavebné pozemky na Južnej ulici. Boli dve možnosti: verejná obchodná súťaž alebo ponukové konanie. Aby sa zabránilo obmedzeniam (ponukového konania sa nemôžu zúčastniť pracovníci obce, poslanci obecného zastupiteľstva a ani ich rodinní príslušníci) poslanci schválili použitie verejnej obchodnej súťaže.

 

Na rokovanie prišiel poslanec Jozef Macháč.

 

Na minulom zasadnutí bola schválená komisia, ktorá predrokuje spolu s právnym poradcom podmienky verejnej obchodnej súťaže.  Návrh bol predložený a starosta obce s ním oboznámil prítomných poslancov. Dolaďovali sa len technické podmienky. Návrh o cene za odpredaj 1 m2 bol dohodnutý na minimálne 500,- Sk/1 m2 a lehota na predkladanie návrhov bola stanovená na piatok 23. júna 2006 do 12.00 h. Otváranie obálok sa uskutoční v pondelok 26. júna 2006 o 17.30 h v kultúrnom dome v Krakovanoch.

 

Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli schválené podmienky verejnej obchodnej súťaže.

 

Kontrolór obce informoval poslancov, že pri odpredaji obecných pozemkov sa obec nestane platcom DPH, nakoľko s majetkom nepodniká (povinnosť platiť DPH vzniká pri príjmoch nad 1,5 mil. Sk), ale nakladá s ním v súlade so zákonom o majetku obce.

Na záver tohto bodu sa ešte rokovalo o periodikách, v ktorých bude uverejnený oznam o verejnej obchodnej súťaži. Dvakrát bude uverejnenie v Piešťanskom týždni a jedenkrát v Trnavských novinách MY. Informácia bude taktiež uverejnená na internete a na webovej stránke obce Krakovany.

 

K bodu č. 5

 

Obec sa rozhodla pristúpiť k rekonštrukcii miestnych komunikácii. Ide najmä o ulice Veterná ulica, Strážovská ulica a Ulica k Spúšťu. Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní, obec musí ustanoviť výberovú komisiu, ktorá uskutoční výber ponúk. Zloženie komisie tvoria starosta obce + poslanci. Za členov komisie boli navrhnutí: starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik,  Jozef Filo, Peter Kikta, Jozef Štefanka a Ing. Michal Sedlák.

Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia komisie schválení. Táto komisia vyberie z uchádzačov dodávateľa, ktorý uskutoční v našej obci rekonštrukciu uvedených miestnych komunikácií.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnil a rokovanie opustil Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 6

 

Zájazd do družobnej obce Krakovany v Čechách

Na obecný úrad bola doručená  z Krakovian v Čechách ponuka na program počas družobnej návštevy. Prítomní poslanci spolu so starostom sa dohodli, že sobotňajší program  vyplní návšteva národného žrebčína v Kladruboch.

 

Žiadosť o odpredaj pozemku – manželia Ďuračkoví

Manželia Ďuračkoví z Vrbového predložili na obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie parcely č. 2517/2, ktorú už niekoľko rokov užívajú.

Kontrolór obce vyzval starostu, aby sa predmetná žiadosť neprerokovávala, nakoľko podľa schváleného postupu musí byť najskôr prerokovaná vo finančnej a stavebnej komisii. Poslanci žiadosť vzali na vedomie a rozhodnú o nej až po prerokovaní v príslušných komisiách.

 

Kaderníctvo

Nájomca priestorov kaderníctva Ivana Galbavá prišla na zasadnutie obecného zastupiteľstva s požiadavkou na vyriešenie sporu s pani Sabovou, ktorá je nájomcom kaviarne. Pani Sabová bez vedomia pani Galbavej vymenila kľúče od bezpečnostného zariadenia a uzamkla hygienické zariadenia. Na základe tejto skutočnosti bolo ohrozené prevádzkovanie kaderníctva. Nakoľko sa však pani Sabová odmietla zúčastniť tohto zasadnutia, bol dohodnutý termín vzájomného rokovania za účasti predsedu poriadkovej komisie J. Štefanku a predsedu finančnej komisie P. Kiktu. Na tomto zasadnutí by sa mala celá záležitosť vyriešiť a obecné zastupiteľstvo bude o postupe informované na riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 22.6.2006.

 

Interpelácie:

Jozef Štefanka – oprava štátnej cesty

Správa ciest TSK vykonala opravy cesty II. triedy , ktorá prechádza Školskou ulicou. Niektoré výtlky boli opravené, ale niekoľko veľmi výrazných zostalo bez povšimnutia. Tieto však veľmi nepriaznivo ovplyvňujú bezpečnosť cestnej premávky. Pán Štefanka požiadal starostu obce, aby sa skontaktoval s p. Mezníkom a požiadal ho o dokončenie opráv týchto výtlkov.

 

Starosta obce – projekt cesty

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta obce informoval poslancov, že Projektová kancelária DaVS - pani  Nomilnerová vypracováva projekt cesty na Južnej ulici. Je potrebné rozhodnúť, či bude odvodňovací kanál prekrytý, alebo si bude každý majiteľ pozemku budovať vlastné mostné teleso. Poslanci sa dohodli, aby bolo naprojektované jednotné spoločne prekrytie odvodňovacieho kanála.

Ľubomír Pekarovič – žľaby na odvedenie dažďovej vody

Pri rekonštrukcii Holešky na ulici Hoštáky nebolo vhodne vyriešené odvádzanie dažďových vôd z miestnej komunikácie. Bolo potrebné vykopať nový odvodňovací kanál. Tento by bolo vhodné upraviť žľabmi a tieto zaústiť do trávnika.

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 5/2006 z  23. mája 2006. 

 

UZNESENIE č. 5/2006

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. mája 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje:

1.      program rokovania,

2.      členov návrhovej komisie Annu Belobradovú a Ing. Michala Sedláka,

3.      overovateľov zápisnice Andreja Čelína a Petra Kiktu,

4.      vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj parciel v lokalite Južná ulica,

5.      výberovú komisiu pre výber dodávateľa na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zložení: PaedDr. Vladimír Mihálik, Jozef Filo, Peter Kikta, Jozef Štefanka a Ing. Michal Sedlák.

 

berie na vedomie

1.      kontrolu uznesenia č. 4/2006,

2.      informáciu o prípravách zájazdu do družobnej obce Krakovany v Čechách,

3.      žiadosť manželov Ďuračkových na odpredaj pozemku, táto žiadosť sa bude prerokovávať až po prehodnotení v stanovených komisiách,

4.      interpelácie poslancov.

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 5/2006 zo dňa  23. mája 2006 schválené.