Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. mája 2014

 č. 4/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Zmluva o vytvorení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

4.      Stanovy Občianskeho združenia Holeška

5.      Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2014

6.      Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty  

7.      Návrh uznesenia                                                                  

8.      Záver

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o vytvorení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 4. Stanovy Občianskeho združenia Holeška
 5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2014
 6. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty  
 7. Návrh uznesenia                                                                   
 8. Záver

 

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu  č.3. – Zmluva o vytvorení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta. Starosta obce vysvetlil poslancom dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia OZ.  Na januárovom zasadnutí OZ v roku 2009 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie na uzatvorenie zmluvy medzi obcou Krakovany a mestom Vrbové o vytvorení združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, za účelom dobudovania kanalizácie v obci.  V tomto období  nebola podaná žiadosť na zaregistrovanie tohto združenie. Teraz z Okresného úradu v Trnave prišlo stanovisko, že združenie nie je možné zaregistrovať na základe uznesenia z roku 2009, lebo došlo k zmene legislatívy.  Je potrebné staré, doposiaľ platné uznesenie zrušiť a prijať nové, v zmysle platných právnych predpisov. Združenie sa zakladá za účelom získania dotácie z prostriedkov Európskej únie.  Novú zmluvu o zriadení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany  aj stanovy združenia vypracovalo mesto Vrbové.  Predmetom činnosti združenia je vybudovanie kanalizácie v Meste Vrbové, vybudovanie kanalizácie v Obci Krakovany a dobudovanie a kompletné sfunkčnenie stokovej siete kanalizácie v aglomerácii Vrbové – Krakovany.  K predloženej zmluve o zriadení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany ani k stanovám združenia poslanci nemali žiadne pripomienky.

Starosta obce dal najskôr hlasovať za zrušenie uznesenia č. 1/2009 pod bodom A/6 zo dňa 22. januára 2009. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval:0, bolo uznesenie č. 1/2009 pod bodom A/6 zrušené.

Následne dal starosta obce hlasovať za uzatvorenie zmluvy o zriadení združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany a za Stanovy združenia. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené uzatvorenie zmluvy o zriadení združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany a Stanovy združenia.

 

K bodu č. 4 – Stanovy Občianskeho združenia Holeška

Starosta obce predložil poslancom Stanovy Občianskeho združenia Holeška, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 9. mája 2014.  Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch schválilo predbežný súhlas  so vstupom obce Krakovany do tohto združenia na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. júna 2013 uznesením číslo 36/3/2013. Po preštudovaní stanov OZ Holeška dal starosta  hlasovať za vstup obce do tohto združenia. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený vstup obce do Občianskeho združenia Holeška a zastupovanie v združení starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom.

 

K bodu č. 5 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014

Starosta obce predložil poslancom Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

·         bežný znižuje o 613,41 €,

·         kapitálový – bez zmien,

·         finančné operácie - bez zmien.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

Jednotlivé položky sa týkajú len finančných príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu. Ide o dotácie na voľby, matriku, register obyvateľov a na ZŠ. Z uvedeného dôvodu OZ rozpočtové opatrenie neschvaľuje, ale berie na vedomie.        

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Jozefa Niznera a Anny Niznerovej na umiestnene vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1,k.ú. Krakovany pred rodinným domom č. 73/25 na Dolnej ulici.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky.

 

Rôzne - Starosta obce navrhol poslancom určiť poplatok pre účastníkov návštevy družobnej obce Krakovany v Čechách, ktorá sa uskutoční 20. -22. júna 2014 pri príležitosti 770. výročia založenia obce.  Poslanci sa dohodli na sume 15,00 eur plus cena za cestovné poistenie             (3,50 €).  Poplatok nebudú platiť futbalisti, ktorí budú našu obec reprezentovať na futbalovom zápase.

Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol poplatok  na družobnú návštevu do Krakovian v ČR schválený.

- starosta obce informoval poslancov o žiadosti RKC farnosť Krakovany, ktorá požiadala obce o zámenu pozemkov, p.č. 731/8 a 732/13, parcely na ktorých teraz prebieha zmena UP č. 3/2008. priemyselná zóna  Predné diely v k.ú. Krakovany v smere na Ostrov. K predloženej žiadosti poslanci vyjadrili len predbežný súhlas, nakoľko zámena bude musieť dopredu zverejnená aj na internetovej stránke obce.  Žiadosť bude predložená na najbližšom riadnom zasadnutí OZ v júni.

 

 

K bodu č.7

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z mimoriadneho OZ  konaného dňa 26. mája  2014

 

 

K bodu  č.8

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  Z  mimoriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 26. mája 2014

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 27/4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o vytvorení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany
 4. Stanovy Občianskeho združenia Holeška
 5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 1/2014
 6. Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty  
 7. Návrh uznesenia                                                                  
 8. Záver

 

Prítomných: 7 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 7 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 28/4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraj Filo, a Jozef Štefanka.

Prítomných: 7( Filo, Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 7 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda,  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Zmluva o vytvorení Združenia obcí Kanalizácia  Vrbové - Krakovany

 

Uznesenie č. 29/4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Zrušenie Uznesenia č. 1/2009 pod bodom A/6 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 22. januára 2009

Prítomných: 8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 30/4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Schvaľuje

uzavretie zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle ustanovenia § 20b z.č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel s názvom:

 

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany

so sídlom združenia: Mestský úrad,  Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4,  922 03 Vrbové

s predmetom činnosti:

vybudovanie kanalizácie v Meste Vrbové

vybudovanie kanalizácie v Obci Krakovany

dobudovanie a kompletné sfunkčnenie stokovej siete kanalizácie v aglomerácii Vrbové – Krakovany

 

B/Schvaľuje

stanovy Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, so sídlom Mestský úrad,                    Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4,  922 03 Vrbové

 

Prítomných:8 ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za:8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Stanovy Občianskeho združenia Holeška

 

Uznesenie č. 31/4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

vstup obce do Občianskeho združenia Holeška a zastupovanie v združení starostom obce Krakovany PaedDr. Vladimírom Mihálikom.

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 5

Zmena rozpočtu Rozpočtovým  opatrením č.1/2014

 

Uznesenie č. 32/4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

 

 

 

Rozpočet rok 2014 

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Bežné príjmy

721 513

-613,41

720 899,59

Kapitálové príjmy

  0

            0

  0

Finančné operácie

  0

            0

  0

Príjmy spolu

721 513

-613,41

 720 899,59

 

 

Rozpočet rok 2014 

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Bežné výdavky

688 513

-613,41

687 899,59

Kapitálové výdavky

  33 000

0

33 000

Finančné operácie

 0

0

 0

Výdavky spolu

721 513

-613,41

      720 899,59

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za:  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Žiadosť o umiestnenie vodovodnej šachty

 

Uznesenie č. 33/4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Žiadosť pána Jozefa Niznera a Anny Niznerovej, bytom Krakovany, Dolná ulica 73/25 na umiestnenie vodovodnej šachty o rozmeroch 1x1,5 m na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom číslo 73/25

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/4/2014

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

 

Schvaľuje

poplatok  na družobnú návštevu do Krakovian v  Čechách bude 15,00 € + cestovné  poistenie 3,50 €.

 

Prítomných: 8  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Za:  ( Filo, Florek, Gono,  Jurda, Kikta  Sedlák, Štefanka,  Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  26. mája  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková