Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 22. augusta 2013

 č. 4/2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                 

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Ročný zápis do kroniky za rok 2012

5.      Zmluva o partnerstve s obcou Krakovany v Čechách a Popielówom v Poľsku

6.      Návrhy na ocenenie občanov Krakovian

7.      Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt  manželia  Samuheloví

8.      Vyradenie majetku

9.      Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok 2013

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesenia                          

12.  Záver                                                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Peter Kikta a Ing. Michal Sedlák. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Ročný zápis do kroniky za rok 2012
 5. Zmluva o partnerstve s obcou Krakovany v Čechách a Popielówom v Poľsku
 6. Návrhy na ocenenie občanov Krakovian
 7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt  manželia  Samuheloví
 8. Vyradenie majetku
 9. Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok 2013
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia                           
 12. Záver             

 

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Jozefa Štefanku a Martina Gonu.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 22/3/2013- 39/3/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 27. júna 2013. Uznesenia 22/3/2013-38/3/2013, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené, uznesenie 39/3/2013 trvá. Uznesenie č. 28/3/2013 - do Verejnej obchodnej súťaže sa nikto neprihlásil.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4 – Ročný zápis do kroniky za rok 2012

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta.

Starosta obce požiadal poslancov, aby pripomienkovali jednotlivé kapitoly zápisu. Celý zápis sa nečítal, lebo bol poslancom doručený v elektronickej podobe. K jednotlivým  kapitolám poslanci nemali žiadne pripomienky. Za ročný zápis do kroniky za rok 2012 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 0, bol ročný zápis do kroniky za rok 2012 schválený.

 

K bodu č. 5 – Zmluva o partnerstve s obcou Krakovany v Čechách a Popielówom v Poľsku

Starosta obce informoval poslancov o pripravovanej zmluve o partnerstve medzi obcami Krakovany v Čechách a Popielów v Poľsku. Zmluvy sa budú podpisovať pri príležitosti 900. výročia  prvej písomnej zmienky o obci Krakovany. Zmluvy sú dvojstranné zvlášť medzi obcami Krakovany v Čechách a zvlášť s obcou Popielów.   Zmluvy budú uzatvorené v záujme rozvoja priateľských vzťahov medzi obcami, v duchu vzájomného porozumenia  a s úctou ku kultúre  národov.  Partnerstvo s obcou Krakovany v Čechách funguje už od roku 1961, ale oficiálne ešte nebola podpísaná žiadna spolupráca. Podpisom zmluvy by sa mohlo zjednodušiť získanie prostriedkov z eurofondov.  K predloženým návrhom zmlúv o partnerskej spolupráci poslanci nemali žiadne pripomienky.   Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Zmluva o partnerskej spolupráci s obcou Krakovany v Čechách a Popielówom v Poľsku schválená.

 

 

K bodu č. 6 – Návrhy na ocenenie občanov Krakovian

Starosta obce prečítal  poslancom zoznam občanov, ktorých odmení pri príležitosti 900 výročia prvej písomnej zmienky o obci Krakovany. Ocenenie bude vecného charakteru a bude pozostávať z publikácie, DVD a Ďakovného listu.   Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci  Návrh na oceňovanie občanov zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt manželia Samuheloví

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Romana Samuhela a manželky Jany Samuhelovej o predlženie nájomnej zmluvy na obecný byt, ktorá končí 31. augusta 2013.  Poslanci navrhli predlžiť nájomnú zmluvu o jeden rok, do 31. 8.2014. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na obecný byt pre manželov Samuhelových do 31.8.2014 schválená.

 

K bodu č. 8 – Vyradenie majetku

Návrh na vyradenie majetku predložila Ing. Elena Podmaková, predsedníčka vyraďovacej komisie.  Na základe predložených návrhov z jednotlivých stredísk navrhla vyradiť majetok v celkovej hodnote 7647,91Eur.  V jednotlivých strediskách sa vyraďuje nasledovne: Obecný úrad – 5196,23 Eur, Kultúrne stredisko – 53,97 Eur, knižnica – 89,90 Eur, Materská škola – 899,32 Eur, Základná škola – 496,14 Eur, školská jedáleň – 456,84 Eur, ZOS – 455,51 Eur.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh vyradenia majetku hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Návrh na vyradenie majetku v celkovej hodnote 7647,91 Eur schválený.  

 

 

K bodu č. 9 - Čerpanie programového rozpočtu

Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok roku 2013 pripravila Ing. Slávka Kotulová. Materiál  bol poslancom rozposlaný spolu s pozvánkou a mal informačný charakter.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok roku 2013 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

- Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013 predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Návrh plánu kontrolnej činnosti bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 18d odst. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.  K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za  Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013 hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013 schválený.

 

- Starosta obce pozval na zasadnutie obecného zastupiteľstva pána Ing. Mareka  Vorobela,  zástupcu spoločnosti Ecoled Solutions, a.s. Bratislava. Spoločnosť ponúka kompletné riešenie pre obnovu  verejného osvetlenia, ktoré by prevzala do prenájmu na 13 rokov.  Celá výmena VO by bola v réžii spoločnosti,  a obec by platila nájom  vo výške ročných nákladov na VO v roku 2012.  Zvýšila by sa svietivosť v obci. Všetky náklady spojené s údržbou osvetlenia by prevzala na seba spoločnosť.   Poslanci sa dohodli,  že navštívia obec Slovenská Nová Ves, ktorá má zrekonštruované VO touto spoločnosťou a majú použité led osvetlenie podobných parametrov, ako navrhujú v našej obci. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia zobrali na vedomie.

 

- Interpelácie poslancov

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

- Ladislav Žitnanský –zo  stromu pri obchode v Strážoch, padajú suché  konáre. Odpovedal starosta obce, že osloví Povodie Váhu, aby urobili potrebné opatrenia.  Poslanec Žitnanský požiadal starostu obce aby zabezpečil fotografa na oslavy, lebo jeden obecný fotoaparát je pokazený a druhý fotoaparát nedokáže zaostrovať pri zníženej viditeľnosti.

 

- Mgr. Juraj Filo – požiadal o osadenie stĺpikov na chodník v smere od Trebatíc, aby sa zabránilo vývozu odpadu pri železničnú trať. Odpovedal starosta obce, že stĺpiky budú osadené, keď firma AGE Color dorobí oplotenie svojho areálu.  Tiež požiadal starostu obce o opravu kovového oplotenia na futbalovom štadióne, ktoré sa poškodilo pri orezovaní orechov.

 

- Martin Gono – požiadal o opravu asfaltu pri lávke pri detskom ihrisku.

 

- Ing. Milan Jurda  - koľko stála oprava ciest v obci?

 

K bodu č.11

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 22. augusta 2013

 

 

K bodu  č.12

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 22. augusta 2013

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 40/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Ročný zápis do kroniky za rok 2012
 5. Zmluva o partnerstve s obcou Krakovany v Čechách a Popielówom v Poľsku
 6. Návrhy na ocenenie občanov Krakovian
 7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt  manželia  Samuheloví
 8. Vyradenie majetku
 9. Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok 2013
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia                          

12.  Záver 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono, Jurda,   Štefanka, Žitnanský )

Za: .6

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 41/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Jozefa Štefanku a  Martina Gonu

Prítomných:  6  (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, , Štefanka, Žitnanský,)

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 42/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 22/3/2013-39/3/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 27. júna 2013

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda,  Štefanka, Žitnanský )

 Za: .6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Ročný zápis do kroniky za rok 2012

 

Uznesenie č. 43/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Ročný zápis do kroniky za rok 2012

 

B/Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2012

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Zmluva o partnerstve s obcou Krakovany v Čechách  a Popielówom v Poľsku

 

Uznesenie č. 44/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Zmluva o partnerstve s obcou Krakovany v Čechách  a Popielówom v Poľsku

 

B/ Schvaľuje

Zmluva o partnerstve s obcou Krakovany v Čechách  a Popielówom v Poľsku

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,   Štefanka, Žitnanský)

Za: .7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Návrhy na ocenenie občanov Krakovian

 

Uznesenie č. 45/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrhy na ocenenie občanov Krakovian

Prítomných:. 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bobu č.7

Žiadosť Romana Samuhela a Jany Samuhelovej o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

 

Uznesenie č. 46/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosť Romana Samuhela a Jany Samuhelovej o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

 

B/Schvaľuje

Predĺženie nájomnej zmluvy na byt pre Romana Samuhela a Janu Samuhelovú, bytom Dolná ulica 131/48, Krakovany na obecný byt do 31.8.2014

Prítomných:7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, , Štefanka, Žitnanský,)

Za: .7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Vyradenie majetku

 

Uznesenie č. 47/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrhy na vyradenie majetku

 

B/ Schvaľuje

Vyradenie majetku  v celkovej hodnote 7647,91 Eur

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:.0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok 2013

 

Uznesenie č. 48/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Čerpanie programového rozpočtu za prvý polrok 2013

 

Prítomných: 7(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: .7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Rôzne

 

Uznesenie č. 49/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2013

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 50/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie Ing. Vorobela o rekonštrukcii verejného osvetlenia obce

 

Prítomných:7 .(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 51/4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných:8 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

 

V Krakovanoch  22. augusta 2013

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková