Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 13. júna 2012

 č. 4/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Návrh VZN Obce Krakovany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

4.      Návrh uznesení

5.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Martin Gono a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu mimoriadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:  7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

1.    Otvorenie zasadnutia                                                                    

2.    Voľba overovateľov zápisnice

3.    Návrh VZN Obce Krakovany o úhradách za sociálne služby poskytované     v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany

4.    Návrh uznesení

5.    Záver          

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Jozefa Štefanku a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 3/2012  o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. VZN bolo navrhnuté v zmysle zákona 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN č. 3/2012 o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby schválené.

 

K bodu  č.4

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ  konaného dňa 13. júna  2012

 

K bodu  č.5

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 13. júna  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 53/4/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Návrh VZN Obce Krakovany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
  4. Návrh uznesení
  5. Záver

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 54/4/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Jozefa Štefanku a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných: 7

Za:  7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Návrh VZN č. 3/2012 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

Uznesenie č. 55/4/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 

Berie na vedomie

Návrh VZN č. 3/2012 Obce Krakovany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany

 

Schvaľuje

VZN č. 3/2012 Obce Krakovany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

V Krakovanoch  13. júna  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková