Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 16. júna 2011

 č. 4/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zámena obecných pozemkov

5.      Záverečný účet obce, Výročná správa za rok 2010, stanovisko HK

6.      Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák, Lukáš Radoský a Jozef Štefanka. Starosta obce poslancov oboznámil  s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                   

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zámena obecných pozemkov

5.      Záverečný účet obce, Výročná správa za rok 2010, stanovisko HK

6.      Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.      Záver                     

na zasadnutie prišiel Jozef Štefanka.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mrg. Juraj Filu a Jozefa  Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 25/3/2011- 40/3/2011 z riadneho  zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 26. mája 2011. 

-          oznámenie o konečnom súhlase pre pani Lackovú na vysporiadanie vlastníckych vzťahov bolo zaslané. Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.

 

-          Zmena územného plánu z dôvodu rozšírenia obecných cintorínov. Starosta  začal rokovania  s vlastníkmi  pre   cintorín v Krakovanoch aj Strážoch.

-          Za účelom vybudovania dažďovej kanalizácie na Južnej ulici a následného napojenia obyvateľov na túto kanalizáciu prebehlo rokovanie rokovanie so zástupcom spoločnosti TAVOS, a.s.

-          Súhlas na umiestnenie septiku na Nám. sv. Mikuláša pred domom č. 39/1 pre pani Annu  Augustínovú bolo zaslané.

-          Oprava chodníka pri Chateau Krakovany- v pôvodnom projekte táto rekonštrukcia zahrnutá nebola a v súčasnosti ani nie je žiadna výzva, ktorá by umožnila získať prostriedky na takúto akciu.

-          Páchnuci koberec v MŠ Krakovany – nežiadúci zápach pri príchode do materskej školy nie je spôsobený špinavým a zatuchnutým kobercom, ako zaznela interpelácia, ale je to spôsobené nefunkčnou kanalizáciou. O tomto probléme zriaďovateľ vie a bude ho riešiť počas letných prázdnin, keď bude škôlka mimo prevádzku.

-          Obecné parcely na odpredaj -   pri železničnej stanici starosta obce rokoval s majiteľom budovy železničnej zastávky p. Hornákom a dohodli sa vypracovaní geometrického plánu s financovaním 50/50. Pri parcele č. 226, bude oslovený pán Zuzic. 

-          Odstránenie vrchnej časti koliby v areáli kultúrneho domu zatiaľ zrealizované nebolo.

 

 

 

K bodu č. 4 – Zámena obecných pozemkov

Stavebná komisia sa zoznámila so žiadosťou pána Ľuboša Madunického a Vladimíra Pekarčíka na zámenu  parciel č. 527, orná pôda o výmere 41297 m2, p.č. 526/1 ostatné plochy  o výmere 3618 m2 a p.č. 561/2 – ostatné plochy o výmere 1716 m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Krakovany,  čo predstavuje 46 631 m2.   Na zámenu ponúkajú parcely vo výlučnom vlastníctve o výmere 15 171m2 a v podielovom vlastníctve 35 196 m2, čo predstavuje 50 367,24 m2.  Stavebná komisia pôvodne požadovala zámenu parciel vo výlučnom vlastníctve, ale žiadatelia túto možnosť nemajú, z toho dôvodu ponúkli na zámenu o 3 736,24 m2 viac.

Predseda stavebnej komisie Mgr. Lukáš Radoský, odporučil zámenu pozemkov schváliť.  K zámene sa vyjadrili aj ostatní poslanci. Ing. Milan Jurda súhlasí so  zámenou pod podmienkou, že sa nezmení ráz prostredia a nedôjde k výrubu drevín.  Ing. Marián Florek so zámenou nesúhlasí.  Martin Gono  s návrhom súhlasí,  pre rozvoj cestovného ruchu v obci to bude mať veľký prínos.  Jozef Štefanka so zámenou pozemkov súhlasí.  Mgr. Juraj Filo by privítal väčší  podiel pozemkov vo výlučnom vlastníctve. Peter Kikta nesúhlasil so zámenou pozemkov podľa predloženého návrhu a považuje to pre obec  za nevýhodné. Na záver rozpravy sa vyjadril starosta obce a vysvetlil poslancom, že s pripravovaným zámerom súhlasí, ale nemôže súhlasiť s návrhom na zámenu pozemkov, nakoľko výmena parciel v podielovom vlastníctve je pre obec nevýhodná, keď sa obec snaží vysporiadavať pozemky do výlučného vlastníctva.  Za predložený návrh zámeny pozemkov 46 720,24 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany  za 50 367,24 m2 vo vlastníctve Ľuboša Madunického, Vladimíra Pekarčíka vo vlastníctve 1/1 a v podieloch dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5(Jurda, Žitnanský, Štefnka, Gono, Radoský), proti: 2 (Kikta, Florek), zdržal sa hlasovania: 1(Filo), bol návrh na zámenu pozemkov podľa priloženej žiadosti schválený.

 

           

K bodu č. 5 – Záverečný účet obce, Výročná správa za rok 2011, stanovisko HK

Záverečný účet obce, Výročnú správu aj stanovisko kontrolnej komisie dostali poslanci v elektronickej podobe ako materiál spolu s pozvánkou, a preto sa na zasadnutí nečítal. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010 tvorí prílohu originálu zápisnice. Kontrolná komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2010  výrokom celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Ďalej starosta obce prečítal správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2010, v ktorom konštatuje, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Krakovany k 31.12.2010, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.   K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol Záverečný účet obce Krakovany  a celoročné hospodárenie za rok 2010  bez výhrad schválené.

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

Zástupca starostu obce predložil poslancom zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2011. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák. Schválený rozpočet celkom na rok 2011 predstavuje čiastku 1117310 € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 1/2011 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 24619 € na sumu 1141 929 €.  Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011  a podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí prílohu originálu zápisnice.  Vzhľadom k tomu, že k predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 1/2011 schválené.

 

K bodu č. 7 - Rôzne

- Starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti MVK Servis, s.r.o., v ktorej žiadajú o prevádzkovanie terasy pred multifunkčným zariadením  v Krakovanoch Dolná ulica č. 60/3 (cca 3 stoly ) a vybudovaním 4 parkovacích miest pred budovou Dolná ulica 61/5.  Letná terasa aj parkovacie miesta podľa priloženého nákresu sa nachádzajú na obecnej parcele. Preto poslanci navrhli, aby na parkovacie miesta predložil  návrh nájomnej zmluvy a v prípade budovania letnej terasy  postupoval v zmysle stavebného zákona.

 

- Starosta obce prečítal žiadosť slečny Martiny Garafovej u umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku, p.č. 1014/43 na Dolnej ulici. Toto stanovisko je potrebné k územnému rozhodnutiu na p.č. 1014/29 a 1014/30, na ktorých by chcela žiadateľka stavať rodinný dom. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol súhlas na umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku parcela č. 1014/43 schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pani Lígie Radoskej o vyriešenie vstupu na pozemok. Pani Radoská býva na Strážovskej ulici č. 292. Vstup na spoločný dvor jej umožňujú cez bránu rodina Valová, ale nesúhlasia so vstupom motorového vozidla na tento spoločný dvor.  Starosta obce spolu s predsedom ko misie pre verejný poriadok pani Radoskú navštívili a snažili s tento problém riešiť. Napriek tomu vlastníci domu, cez ktorý má pani Radoská vstup do spoločného dvora stále nesúhlasia s vjazdom vozidla do dvora cez ich bránu.  Predseda stavebnej komisie Mgr. Lukáš Radoský navrhol, aby sa ešte raz zvolalo stretnutie poriadkovej a stavebnej komisie a mieste a pokúsili sa uvedený problém pani Radoskej vyriešiť dohodou s  vlastníkmi vchodu. 

 

- Stanovenie výšky platu starostu obce. S účinnosťou od 1.6.2011 bola schválená zmena zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje tabuľku, z ktorej sa počítala základný plat starostu obce, alebo primátora mesta. Obecné zastupiteľstvo môže tento základný plat zvýšiť až o 70%.

Zástupca  starostu obce a predseda finančnej komisie vysvetlil poslancom postup výpočtu platu starostu. Základný plat sa počíta podľa priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2010, je stanovená štatistickým úradom SR na 769 €. Tento priemerný plat sa vynásobí tabuľkovým koeficientom podľa zákona, čo predstavuje 1,98.  Tento základný plat môžu poslanci rozhodnutím zvýšiť až do výšky 70%. Predseda finančnej komisie navrhol starostovi obce základný plat navýšiť o 35 %.  Poslanec Mgr. Lukáš Radoský      navrhol 30% a poslanec Martin Gono 40 %. Za jednotlivé návrhy dal postupne starosta obce hlasovať. Najskôr sa hlasovalo za návrh Predsedu finančnej komisie Petra Kiktu – 35%. Hlasovaním za: 5( Kikta, Štefanka, Sedlák, Florek, Filo), proti: 1(Jurda), zdržal sa hlasovania:3 (Žitnanský, Gono, Radoský) bol návrh na zvýšenie platu starostu o 35% schválený. O ďalších návrhoch sa už  nehlasovalo.  Celková výška platu starostu predstavuje 2056,05 € mesačne.

 

- Starosta  obce predložil na schválenie na návrhy na vyradenie majetku v jednotlivých zariadeniach.

Kultúrne stredisko navrhlo na vyradenie majetok v hodnote 324,00€

Školská jedáleň pri ZŠ navrhla na vyradenie majetok v hodnote 310,86 €

Zariadenie opatrovateľskej služby navrhlo na vyradenie majetok v hodnote 2723,55 €

Základná škola navrhla na vyradenie majetok v hodnote 1334,41 €

Celková  hodnota vyradeného majetku je 4 692,82 €

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal o návrhoch hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyradenie majetku v celkovej hodnote 4 692,82 € schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom ponuku Občianskeho združenia ČANGO na prezentáciu obce na podujatiach „Vláčik motoráčik“ – zvezenie sa z Piešťan do Vrbového v historickom motorovom  vozni M131, ktoré sa uskutoční 10. júla 2011 a na „4. Majstrovstiev Slovenska v jazde na pákových drezinách“ s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutoční 17. septembra 2011 na železničnej trati Piešťany – Trebatice – Krakovany - Vrbové.

 

 

Interpelácie poslancov

Ladislav Žitnanský – Tlmočil vyjadrenie pána Zuzica, že mu starosta obce prisľúbil zámenu časti parcely č . 226 vo výmere v akej on odpredával obci pod miestne komunikácie, ale zatiaľ to nebolo zrealizované.  

 

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o pripravenosti župného festivalu. Propagácia je zabezpečená v televízii Karpaty a v rádii Regína.

 

Mgr. Juraj Filo informoval poslancov, že pozvánku na župný festival uverejnil na dostupných internetových stránkach.

 

 

K bodu č. 8

 

Zapisovateľka   prečítala znenie  uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa16. júna  2011

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 16. júna 2011

 

 

K bodu č. 1.

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 41/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zámena  obecných pozemkov

5.      Záverečný účet obce, Výročná správa za rok 2010, stanovisko HK

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 2:

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 42/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3:

Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 43 /4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

kontrolu uznesení 25/3/2011 – 40/3/2011, ktorú vykonal starosta obce

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 4:

Zámenu  obecných pozemkov

 

Uznesenie č. 44 /4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť p. Ľuboša Madunického a Vladimíra Pekarčíka na zámenu pozemkov

 

B/Schvaľuje

Zámenu pozemkov p. č. 527, k.ú. Krakovany  orná pôda o výmere 41297 m2, p.č. 526/1 k.ú. Krakovany, ostatné plochy  o výmere 3618 m2 a p.č. 561/2 k.ú. Krakovany – ostatné plochy o výmere 1716 m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Krakovany,  čo predstavuje 46 631 m2.   Na zámenu ponúkajú parcely vo výlučnom vlastníctve o výmere 15 171m2 a v podielovom vlastníctve 35 196 m2, čo predstavuje 50 367,24 m2.

 

Prítomných:8

Za:5 Jurda, Žitnanský, Štefanka, Gono, Radoský

Proti:2 Kikta, Florek,

Zdržal sa hlasovania: 1 Filo

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5:

Záverečný účet obce, Výročná správa za rok 2010, stanovisko HK

 

Uznesenie č. 45 /4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Záverečný účet obce za rok 2011

 

 

B/ Berie na vedomie

Stanovisko kontrolnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2010

 

C/ berie na vedomie

správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2010

 

 

D/ Schvaľuje

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad za rok 2010

 

 

E/ Berie na vedomie

Výročnú správu obce za rok 2010

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

 

Uznesenie č. 46/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

 

B/Schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 1/2011

 

Prítomných: 9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 47/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť spoločnosti MVK Servis, s.r.o. o súhlas na vybudovanie terasy  na obecnom pozemku  pred budovou -  Dolná ulica č. 60/3, Krakovany a parkovacích miest pred domom č. 61/5

 

B/Ukladá

Kancelárii OcÚ,  aby napísala výzvu  na  predloženie  nájomnej  zmluvy na parkovisko a stavebné veci ohľadne terasy je potrebné riešiť v súlade zo stavebným zákonom. 

 

Prítomných: 9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 48/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť slečny Martiny Garafovej na umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 1014/43, k.ú. Krakovany.

 

B/ Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 1014/43, k.ú. Krakovany pre slečnu Martinu Garafovú.

Prítomných: 9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 49/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pani Lýdie Radoskej o vyriešenie vstupu na pozemok

 

B/ Ukladá

Stavebnej komisii prešetriť situáciu na základe žiadosti p. Radoskej.

 

Prítomných: 9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 50/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh zástupcu starostu obce na stanovenie výšky platu starostu

 

B/ Schvaľuje

Plat starostovi obce vo výške 769*1,98 € = 1522,62 po zaokrúhlení 1523,00 €,  plus 35 %  čo predstavuje 2056,05 € mesačne

 

Prítomných: 9

Za:5 (Kikta, Štefanka, Sedlák, Filo, Florek)

Proti:1 (Jurda)

Zdržal sa hlasovania: 3 (Gono, Radoský, Žitnanský)

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 51/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

žiadosti vedúcich zariadení na vyradenie majetku

 

B/ Schvaľuje

vyradenie majetku pre jednotlivé zariadenia v hodnote

-          ŠJ         310,86 €

-          KD       324,00 €

-          ZOS    2723,55 €

-          ZŠ       1334,41 €

 V celkovej výške 4692,82 €

 

Prítomných: 9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 52/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Ponuku  Občianskeho združenia ČANGO na prezentáciu obce na podujatiach  organizovaných týmto združením

 

Prítomných: 9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 53/4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:9

Za:9

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

 

V Krakovanoch 16. júna  2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

V súlade s § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik  pozastavuje výkon uznesenia OZ v Krakovanoch 44/4/2011 z dôvodu nevýhodnosti pre obec Krakovany.