Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 22. apríla 2010

 č. 4/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie obce Krakovany
  5. Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu  v obci Krakovany
  6. Výkup pozemkov pod miestne komunikácie
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

  

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo, Mgr. Lukáš Radoský, Mgr. Juraj Filo a Martin Gono.

Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa zrušila návrhová komisia, nakoľko návrh uznesenia vo väčšine prípadov predkladá zapisovateľka zápisnice. Prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol  Ing. Michala Sedláka a Ing. Jarolíma  Kališa.

Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 3/2010:

- Vyčistenia koryta Holešky pod mostom cez štátnu cestu, starosta obce oslovil zástupcu  Vodohospodárskeho  podniku v Piešťanoch Ing. Košťála  a ten prisľúbil nápravu v rámci ich technických možností.

- kontajner na sklo na Hlavnej ulice je umiestnený.

- Zmluva so Slobodou zvierat bola podpísaná.

- Cesta na Krátkej ulici pri dome pána Krúpu bola zrovnaná a v najbližšom čase bude aj vysypaná štrkom.

- Oznam o  ceste do družobnej obce Krakovany sa vysiela na káblovej televízii a hlási sa v miestnom rozhlase.

- Zmluva   o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu „Krakovany – Kanalizácia“ bola podpísaná. Výpis uznesenia bol doručený  na TAVOS, a.s., Piešťany

- Projekt pod názvom „Poklady môjho srdca“ bol spracovaný a zaslaný Nadácii VÚB banka. 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie obce Krakovany. Predmetom tejto zmluvy je prevzatie a odborné prevádzkovanie obecnej verejnej kanalizácie v obci Krakovany, ktorá pozostáva z rozšírenia verejnej kanalizácie – IBV Južná ulica – Vetva AA – 1 v dĺžke 182 m a 5 ks kanalizačných šácht a Vetva AA – 1-0 v dĺžke 169 m a 4 ks kanalizačných šácht. Poslanci si zmluvu prezreli priamo na zasadnutí. Po oboznámení sa so zmluvou dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce predložil návrh zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Krakovany. Predmetom zmluvy je prevzatie vybudovanej vybudovanej vodnej stavby – verejný vodovod a jeho odborné prevádzkovanie v rozsahu: Prepojenie vodovodu Strážovská ulica, vodovodné potrubie o dĺžke 248 m, rozšírenie verejného vodovodu -IBV Južná ulica  a vodovodná prípojka – IBV Krátka ulica. Po oboznámení sa poslancov s predloženým návrhom zmluvy dal starosta obce za návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval: 0, bol návrh zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Krakovany schválený.

  

K bodu č. 6

 

Informáciu o výkupe pozemkov podal starosta obce. Všetky zmluvy ktoré boli doteraz vypracované na výkup pozemkov pod MK na Veternej ulici boli podané na zápis do katastra nehnuteľností, napriek tomu, že na niektorých zmluvách už účastníci zomreli. Odkúpenie parciel po zomrelých účastníkoch by sa malo riešiť vyvlastnením. Bližšie informácie, ako bude možné ďalej postupovať dostane starosta v najbližších dňoch.  Obec dala zidentifikovať cestu na Hlavnej ulici od cintorína až po Dolnú ulicu po dom pána Pašáka. Aj v týchto častiach sa nachádzajú parcely, ktoré bude potrebné ešte vykúpiť. Týka sa to aj časti Južnej ulice smerom k ČOV.

Starosta obce predložil návrh na výkup pozemkov miestne komunikácie v obci Krakovany za cenu 1,66 € prípadne darovaním.

 

K bodu č. 7

 

- MŠ Krakovany požiadala školskú inšpekciu o udelenie výnimky na zvýšenie počtu žiakov v oboch triedach o 3 deti. Spolu by bolo možné zapísať do MŠ 48 detí. Napriek tomu sa každý rok vyskytuje problém, že pri štatistickom hlásení počtu detí k 15.9. nie je naplnený maximálny počet deti v MŠ. Tým škôlka prichádza o dotácie zo štátneho rozpočtu. Predseda finančnej komisie Peter Kikta navrhol, aby predseda školskej komisie Ing. Milan Jurda zvolal   radu školy pri MŠ a spoločne tento problém vyriešili, aby v septembri bolo možné nahlásiť maximálny počet deti, ktoré navštevujú MŠ.  

- Firma Stelar  zaslala na obec ponuku na nové boxy pre digitalizáciu TKR. Momentálne je digitálny signál dostupný na staniciach STV1, STV2, STV3, JOJ, JOJ PLUS vrátane TXT a EPG (elektronický sprievodca programov). Od júna tohto roku majú byť spustené aj ďalšie slovenské stanice a rádia. Kto má digitálny televízor, môže už teraz sledovať spomenuté programy v  digitálnej kvalite. Zmena na digitál by spôsobila problém starším občanom, ktorí nemajú digitálne televízory. Situácia sa bude riešiť priebežne, ako to bude nutné. Pán Sika ďalej informoval, že poplatok za káblovú televíziu na rok 2010 zostáva nezmenený.

- Dňa 20. apríla sa na obecnom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie v súvislosti s pripravovanou údržbou koryta Holešky v km 2,268 – 2,402, čo je od firmy STIVA po pána Madunického.

- 13. apríla prišla ponuka primátora Mesta Piešťany na prezentovanie našej obce počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Zapojenie sa do programu počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny má na starosti kultúrna komisia. Zúčastní sa LUSK.

- Ing. Emília Knošková predložila poslancom na schválenie návrh výlepových plôch počas predvolebnej kampane na voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 12.6.2010. Plochy boli určené následne: presklené tabuľe pred OcÚ Krakovany v počte kusov 3, betónové skruže na autobusovej zastávke pri železničnej stanici v počte kusov 2, a pri autobusovej zastávke pri futbalovom štadióne v počte kusov 1. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na výlepové plochy počas predvolebnej kampane pre voľby do NR SR schválený.

- v utorok 20.4.2010  sa naša občianka Štefánia Bučková dožila krásneho životného jubilea  100 rokov. Pri tejto príležitosti je bol zablahoželať starosta obce Dr. Vladimír Mihálik, Ing. Emília Knošková a Ladislav Žitnanský. Krátky rozhovor s oslávenkyňou urobil aj pán Štefan Gragorička z Piešťanského týždenníka a reportáž si natočila aj TV KARPATY.  

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o pripravovanom vystúpení FS LUSK pri príležitosti ich 20- tého výročia založenia. Program sa bude konať v Dome umenia v Piešťanoch a bude 29. 4.2010.  

- Starosta obce prečítal poslancom OZ list, v ktorom pán Ing. Marián Klinovský poďakoval za vybavenie žiadosti o spevnenie cesty na Novej ulici.

 

K bodu č. 8

 

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 4/2010 zo dňa 22. apríla 2010

 

UZNESENIE č. 4/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. apríla 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:
 1. Program  rokovania
 2. Overovateľov zápisnice Ing. Michal Sedlák a Ing. Jarolím Kališ
 3. Návrh zmluvy so spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany o prevádzkovaní kanalizácie v obci Krakovany
 4. Návrh zmluvy so spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Krakovany
 5. Výkup pozemkov pod miestne komunikácie  v obci Krakovany za cenu1,66 €, prípadne darovaním.
 6. Výlepové plochy počas predvolebnej kampane pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 12.6.2010.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 3/2010

2.      Informáciu firmy Stelar na digitalizovanie káblového vysielania

3.      Informáciu o rekonštrukcii Holešky v úseku od STIVA po Madunického.

 

C.    Ukladá:

 

 1. Predsedovi  školskej komisie zvolať radu školy pri MŠ za účelom maximálneho využitia kapacity MŠ.

 

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 4/2010 zo dňa 22. apríla 2010 schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.