Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. marca 2009

 č. 4/2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Schválenie pracovnej náplne hlavnej kontrolórky obce

  5. Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu na Veternej ulici

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Martin Gono, Mgr.Lukáš Radoský a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil aj poslanec Ing. Michal Sedlák. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Jozefa Filu a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Mgr. Juraja Filu.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 2/2009:

- Umiestnenie zrkadiel križovatkách miestnych komunikácií Hlavná ulica, Hrádze a Mlynská ulica  so štátnou cestou II/504 -  Obvodný úrad, odbor dopravy a cestného hospodárstva v Piešťanoch a  dopravný inšpektorát v Trnave  poslali súhlasné stanovisko na ich umiestnenie. Starosta obce sa stretol s pracovníkom správy a údržby ciest TTSK  a dohodli sa presnom umiestnení zrkadiel. Zrkadlá budú zakúpené  z prostriedkov obce.

 

- Zmena územného plánu č. 5 – pripomienky od  všetkým dotknutým orgánom boli odoslané spracovateľovi na ďalšie zapracovanie.

 

- Výkup pozemkov na Ulici k Spúšťu bol zrealizovaný, zmluva bola podpísaná s pánom Petrom Urbanom a pánom Milanom Urbanom a bola podaná na zápis do katastra.  

 

- Zámenná zmluva s Gašparom Zuzicom je tiež podpísaná, ale zatiaľ nebola podaná na zápis. Podá sa až po vykúpení pozemkov v intraviláne na Veternej ulici.

 

- Formuláre na internetovej stránke obce Krakovany boli aktualizované a tiež bol obnovený zoznam firiem pôsobiacich v obci Krakovany.

 

-  Aktualizácia VZN na internetovej stránke obce sa zatiaľ neuskutočnila.

 

- Nájomná zmluva s RKC Farnosť Krakovany je pripravená, zatiaľ nebola podpísaná.

 

K bodu č. 4

Návrh pracovnej  náplň kontrolóra obce predložil na schválenie zástupca starostu Peter Kikta.

Ing. Elena Podmaková, kontrolórka obce požadovala, aby návrh plánu bol zameraný viac na ekonomiku a hospodárenie. Predložila poslancom svoj návrh plánu. Starosta obce vysvetlil, že návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý predložil  zástupca starostu Peter Kikta  je zameraný na zoznámenie sa kontrolórky so všetkými prevádzkami obce. Po tomto úvodnom zoznámení bude nasledovať aj samotná ekonomická kontrola. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák. Prerokovanie tohto bodu programu bolo prerušené a poslanci sa k nemu vrátia v závere zasadnutia, keď kontrolórka spojí jednotlivé body  návrhu, ktorý predložil zástupca starostu a svojho návrhu. 

 

K bodu č. 5

O výkup pozemkov pod miestne komunikácie na Veternej ulici informoval poslancov Jozef Filo. V súčasnosti prebieha výkup od Strážovkého cintorína až po železničnú trať. Vykupuje sa za schválenú cenu 1,66 €/m2. Zmluvu už podpísalo niekoľko účastníkov.

Na časť extravilánu sú pripravené dve kúpne zmluvy, nakoľko sa to nedalo riešiť jednou, pretože tam bolo veľa účastníkov. Podkladom pre vypracovanie týchto zmlúv bol geometrický plán č. 280/2008, ktorý vypracovala geodetická kancelária Romana Klču. Jedná sa o novovytvorené parcely č. 649/5 diel 2, 649/6 diel 3, 649/7 diel 4, 649/8 diel 5, 649/9 diel 6, 649/10 diel 7.

V závere dal starosta obce hlasovať schválenie výkupu parciel  č. 649/5 diel 2, 649/6 diel 3, 649/7 diel 4, 649/8 diel 5, 649/9 diel 6, 649/10 diel 7. podľa GP č. 280/2008 v časti extravilán Veternej ulici za cenu 1,66 €/m2. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odkúpenie parciel na Veternej ulici schválený.

 

K bodu č. 6

- Starosta obce prečítal žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu, ktorú podali manželia Jozef a Zlatica Štefankoví. Žiadajú o predĺženie Zmluvy o prenajme bytu č. 1, nachádzajúceho sa na prvom poschodí v budove obecného úradu s.č. 406/4, Nám. sv. Mikuláša v obci Krakovany, ktorej platnosť končí 30. apríla 2009. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo predĺženie nájomnej zmluvy manželom Štefankovým do 30. apríla 2010 schválené.

 

- Starosta obce prečítal list primátora mesta Piešťany, v ktorom pozýva našu obec na otvorenie letnej kúpelnej sezóny, a tým ponúka možnosť reprezentovať sa našej obci. Na túto ponuku reagoval predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák.  Borovienka a LUSK sa na otvorení letnej kúpelnej sezóny zúčastňujú pravidelne, ale tento rok budú v čase otvorenia v Srbsku. Vzhľadom k tomu, že na zasadnutí bol prítomný aj pán Jozef Mitošinka, zástupca FS Krakovienka, navrhol im, aby si danú ponuku zvážili a svoje rozhodnutie oznámili na OcÚ do pondelka 30. marca 2009. Predseda kultúrnej komisie ďalej navrhol, aby sa súboru, ktorý bude obec reprezentovať poskytol príspevok na cestovné a občerstvenie. Výšku príspevku prehodnotí kultúrna komisia na svojom zasadnutí a návrh predloží na prerokovanie a schválenie OZ.

 

- Starosta obce pozval poslancov na sobotňajší stolnotenisový Jozefovský turnaj, na ktorom sa stretnú predstavitelia ZMO Jaslovské Bohunice a pracovníci firmy TAVOS. V nedeľu sa zasa uskutoční stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Tento turnaj sa teší veľkému záujmu registrovaných účastníkov 4., 5. a 6. ligy. V tomto roku sa prihlásilo až 56 účastníkov.

 

- Vo štvrtok 26. marca sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie výkonnej rady Mikroregionu nad Holeškou. Dôvodom stretnutia bolo riešenie opravy  pokazenej drvičky konárov, ktorá je odhadovaná na výšku asi 3 500 €. Pri nákupe drvičky sa podieľalo 7 obcí,  (z pôvodného počtu členov 9). Suma, ktorou na kúpu drvičky prispievali bola prepočítaná na počet obyvateľov.  Obec Krakovany vstúpila do združenia Mikroregionu nad Holeškou až  neskôr a na kúpe drvičky sa nepodieľala. Poplatok za zapožičanie drvičky bol 350,- Sk, alebo 700,- Sk/ 1 motohodinu. Výkonná rada prijala zásadu, že drvičku budú používať len tie obce, ktoré sa podieľali na  jej kúpe. Obec Krakovany, ak bude chcieť používať drvičku aj naďalej, bude musieť zaplatiť  príspevok na opravu 1000 €, čím by sa vyrovnal aj vstupný poplatok.

Druhá možnosť, ako likvidovať zelený odpad je započiavanie drvičky, ktorá je aj s traktorom  vo vlastníctve obce Bašovce, ktorá má podobnú kapacitu ako MRNH, ale s tým rozdielom, že suma učtovaná za zapožičanie nie je v motohodinách, ale v hodinách (20 €/ hod. - 600,-Sk/hod.).  K predloženému návrhu sa vyjadril Ing. Sedlák a súhlasil so zaplatením poplatku 1000 € MRNH. Po zaplatení poplatku bude pre všetkých členov rovnaký poplatok za drvenie. S týmto návrhom súhlasil aj poslanec Kikta. Starosta obce dal hlasovať o zaplatení poplatku 1000 € MRNH za opravu drvičky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 0, bola výška poplatku za opravu drvičky  MRNH schválená.

 

- Starosta obce informoval poslancov o žiadostiach a projektoch, ktoré obec Krakovany podala v poslednom období.

1. Žiadosť na KŠU – riešenie havarijnej situácie Základnej školy v Krakovanoch. Žiadali sa prostriedky na kapitálové aj bežné výdavky.

2. Projekt na opravu MK Veterná ulica, ktorý obec podáva prostredníctvom spoločnosti Premier Consulting, s.r.o. Ak obec bude chcieť túto cestu aj odvodniť, bude to musieť uhradiť  z vlastných zdrojov, nakoľko sa to do rozpočtu projektu už nevmestilo.

3. Projekt na Ministerstvo financií SR, na výmenu okien a zateplenie stropu kultúrneho domu. Táto rekonštrukcia by bola v súlade s splatnou projektovou dokumentáciou. 

4. Žiadosť o príspevok na detské ihrisko. OZ schválilo čiastku vo výške 650 000,- Sk na nákup zariadenia na existujúce detské ihrisko. TTSK dal výzvu  na podporu telovýchovy a športu pre mládež, pri ktorej by bolo možné pokryť 50% preinvestovaných nákladov. Preto starosta navrhol zhotoviť dve detské ihriská jedno na existujúcej ploche, kde by sa vytvoril priestor pre mládež do 15 rokov, plocha by bola zatrávnená. Komponenty, ktoré sú objednané od spoločnosti T PARKY by sa umiestnili do odčlenenej plochy z arealu MŠ.  Tento priestor by mohli využívať aj deti z MŠ aj široká verejnosť. Priestor by sa dal monitorovať.  Po predložení tohto návrhu vyzval starosta všetkých poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.

Ladislav Žitnanský nesúhlasí s vytvorením nového detského ihriska odčlenením záhrady z MŠ. Peter Kikta si myslí, že záhrada v MŠ nie je dostatočne udržiavaná, a preto by jej pomohlo, keby sa tam vytvorilo toto ihrisko a s návrhom starostu súhlasí.  Mgr. Juraj Filo sa spýtal, či bude nejaký problém v tom, keď sa na ihrisku budú stretávať deti z MŠ a deti z obce. Peniaze, ktoré OZ schválilo na vybudovanie detského ihriska, postačia len na zakúpenie komponentov na jedno ihrisko a nie na vybudovanie dvoch ihrísk. Ing. Jarolím Kališ informoval poslancov, že ku každému projektu existuje typológia, ktorá určuje potrebné rozptylové plochy.   Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa k týmto problémom vyjadrila riaditeľka MŠ. Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková taktiež nesúhlasí s vybudovaním nového detského ihriska v priestoroch záhrady MŠ. Starosta obce vyzval riaditeľku MŠ pani Jozefínu Klčovú, aby sa k danému návrhu vyjadrila. Pani riaditeľka vyjadrila nesúhlas s odčlenením záhrady MŠ na zriadenie nového detského ihriska, zároveň tlmočila nesúhlas všetkých pracovníkov MŠ. Vysvetlila, že nie je  možné, aby sa na ihrisku stretávali deti z MŠ a zároveň deti s mamičkami. Nevedia si dosť dobre predstaviť, kto bude zodpovedný, keď sa na ihrisku stane úraz dieťaťu, ktoré je v MŠ, ale hralo sa pri mame, ktorá bola v tom čase na detskom ihrisku s mladším súrodencom. Deti sú totiž v blízkosti rodičov nedisciplinované a učiteľov nerešpektujú. V súčasnosti MŠ navštevuje 46 deti. Na jedno dieťa je určená plocha 0,5 m2 pieskoviska, 2,0 m2 detského ihriska, 4,0 m2 trávnatej plochy.  K návrhu sa vyjadrila aj riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová. S predloženým návrhom taktiež nesúhlasí z dôvodu, že na verejne prístupnom ihrisku nie je možné dodržať všetky hygienické normy, ktoré sú predpísané pre MŠ. Taktiež si nevie predstaviť, kto bude niesť zodpovednosť za spôsobený úraz, ak bude na ihrisku prítomný učiteľ aj rodič.  Z   občanov bol prítomný Matúš Klčo , ktorý taktiež nesúhlasil s odčlenením pozemku z arealu MŠ. Poslanec Jozef Filo poznamenal, že je potrebné plniť uznesenia OZ, a pokiaľ toto uznesenie nebolo zrušené, alebo pozmenené je potrebné postupovať v jeho zmysle. V závere rozpravy sa vyjadril starosta obce. Projekt bol vypracovaný za veľmi krátky čas, aby sa stihol termín. Na dnešnom  zasadnutí uvažoval, že získa podporu poslancov, a v tomto projekte ho podporia, ale vzhľadom k tomu, že väčšina vyjadrila záporné stanovisko, starosta bude rešpektovať uznesenie OZ a bude realizovať rekonštrukciu detské ihrisko na pôvodnej ploche. 

 

Interpelácie

 

- Mgr. Juraj Filo poukázal na akútnu potrebu doriešiť betónovú plochu pred kabínami na futbalovom štadióne. Na interpeláciu odpovedal zástupca starostu Peter Kikta. Tento problém sa mal riešiť už v minulom roku, ale vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa to nestihlo. Realizácia sa predpokladá v jarnom období, ak sa zlepší počasie. 

Za Strážovským cintorínom na voľnej ploche sa začal hromadiť komunálny odpad, či nie je možné túto časť nejako ohradiť. Odpovedal starosta obce, že realizácia by bola možná až po ukončení prác na kanalizácii, ktorá je teraz prvoradá. Oplotenie sa bude robiť hneď, ako to bude možné. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda.

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o zasadnutí prípravného výboru folklórneho festivalu, na ktorom sa dojednali účinkujúce súbory na sobotňajší i nedeľný program. Na tohtoročnom festivale vystúpia súbory z Nitry, zo Srbska, z Poľska, zo Senice, z Galanty a zo Skalice a Krakovian.  

-Ladislav Žitnanský  informoval o exkurzii v Rakovej, kde sa zúčastnil na predstavovaní vykurovacieho zariadenia od Rakúskej spoločnosti Froling . Vzhľadom k tomu, že na stretnutí sa nezúčastnil hlavný manažér firmy, malo by sa uskutočniť ešte jedno stretnutie, v Sekulách

- Mgr. Eva Seitlerová požiadala poslancov o pomoc pri organizovaní  olympiády málotriednych škôl, ktorá sa v našej obci uskutoční  v máji.

 

- V závere rokovania starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Elenu Podmakovú, aby predložila poslancom prepracovaný návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009.  Tento návrh bude vyvesený na úradnej tabuli, bude zverejnený na internete a zároveň tvorí prílohu zápisnice. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 4/2009 zo dňa 26. marca  2009

 

 

 

 

UZNESENIE č.4/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. marca 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. Program  rokovania.

 2. Návrhovú komisiu v zložení  Jozef Filo, Ladislav Žitnanský.

 3. Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu.

 4. Výkup pozemkov pod MK v extraviláne na Veternej ulici podľa GP č. 280/2008 na p.č. 649/5 diel 2, 649/6 diel 3, 649/7 diel 4, 649/8 diel 5, 649/9 diel 6, 649/10 diel 7.  za cenu schválenú uznesením č.2/2009 pod bodom  A.10. zo dňa 19. februára 2009

 5. Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu pre manželov Štefankových  od 1.5.2009 do 30. apríla 2010.

 6. Pracovnú náplň kontrolórky obce Krakovany.

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 2/2009

 

 

 

 

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 4/2009 zo dňa 26. marca 2009 schválené.

 

K bodu č.8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.

 

 Príloha

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2009.

 

 

 1. Kontrola zákonitostí, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.
 2. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2008.
 3. Sleduje cieľ – zoznámi sa s jednotlivými útvarmi obce – ZOS, ZŠ, MŠ, ŠJ, KD, OcÚ Krakovany.
 4. Postup kontrol si stanoví kontrolórka obce Krakovany. O vykonaných kontrolách vyhotoví záznamy. Pri nedostatkoch – termíny a spôsoby odstránenia. Záznamy budú podpísané kontrolorkou a vedúcimi útvarov. Vedúci útvarov podpíšu čas trvania kontroly. Informácie o kontrolách budú na zasadnutiach OZ. Súhrnná správa 1x polročne.
 5. KD – burzy – predaj stolov, vstupenek, bufet – odovzdanie tržby
 6. Knižnica – počet knižničných jednotek, evidencia, návštevnosť – evidencia internetu
 7. ZOS – kniha docházky, evidovanie dovoleniek, prac. porady, riešenie problémov, výdaj stravy, platenie úhrad, kontrola materiálov pracovníkov, prac zmluvy, prac. náplne, platové dekréty, doklady o vzdelaní.
 8. ŠJ – kontrola dokladov – úhrady – čistota, poriadok, čerpanie nákladov, vybavenie pracoviska
 9. ZŠ, MŠ – kniha docházky, evidovanie dovolenky, zastupovanie a čerpanie náhradného voľna, pracovné porady, ped. rady, spolupráca s rodičmi, zápisy z Rád školy, školenia o BP, revízne správy – plyn, elektrika, spotrebiče, bleskozvody.
 10. OcÚ -  kniha docházky, evidovanie dovolenky, zastupovanie a čerpanie náhradného voľna, pracovné porady, školenia o BP, revízne správy – plyn, elektrika, spotrebiče, bleskozvody.

 

 

V Krakovanoch dňa 16.3.2009