Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. marca 2008

 č. 4/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Mgr. Lukáš Radoský, Ing. Milan Jurda, Martin Gono, Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách

  5. Odpredaj novovybudovaných sietí plynu SPP

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanci Mgr. Lukáš Radoský, Martin Gono sa ospravedlnili z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, Ing. Milan Jurda sa ospravedlnil z dôvodu ochorenia a Ing. Michal Sedlák sa ospravedlnil, že bude na rokovanie meškať. Predložil na schválenie návrh programu rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu a Jozefa Filu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Na rokovanie prišiel Ing. Michal Sedlák.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Petra Kiktu a Ing. Jarolíma Kališa. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1, (Ing. Kališ), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 3/2008:

- Starosta obce, Ing. Michal Sedlák a Peter Kikta spoločne s predsedom PŠD Krakovany – Stráže Ing. Gubom sa zúčastnili rokovania s firmou Technical Vision International, a.s., ktorú zastupoval Ing. Reiner. Firma sa zaoberá výstavbou zariadenia na výrobu bioplynu. Záver rokovania bol taký, že Ing. Guba mal pripraviť prepočet rentability výroby a Ing. Reiner sa mal zúčastniť na rokovaní OZ. Nakoľko do začiatku rokovania sa tento prepočet Ing. Guba nezaslal, účasť Ing. Reinera na rokovaní obecného zastupiteľstva bola bezpredmetná. Ing. Michal Sedlák konštatoval, že projekt sa javí veľmi hospodárny pre družstvo.

- Výberové konanie na okná do kaviarne – prítomní boli všetci členovia komisie. Zúčastnilo sa ho päť firiem so svojimi cenovými ponukami. Najnižšiu cenu mala firma ADLER z Trnavy, ktorá výberové konanie vyhrala.

- Zber zeleného odpadu – bol vykonaný, kým zabezpečíme drvičku, bude sa  ešte opakovať.

Pán Filo zistil, že parcela na ktorej sa urobila skládka zeleného odpadu, je vo vlastníctve obce, a preto nie je potrebný žiadny súhlas iných vlastníkov.

zakúpenie fekálu – firma, od ktorej sa mal zakúpiť fekál,  nemá potrebné doklady na  pridelenie EČ na dopravnom inšpektoráte. Starosta obce predložil dve alternatívy – zakúpiť nový fekál, ktorý bude mať všetky potrebné doklady na evidenciu, alebo zakúpiť repasovaný fekál bez dokladov a používať ho bez evidenčných čísel. Ing. Sedlák navrhol, aby sa zakúpil repasovaný a používal sa len pre vlastné potreby obce. Starosta obce dal hlasovať za zmenu uznesenia č. 3/2008 pod bodom A11 v ktorom poslanci schválili zakúpenie fekálu s dokladmi. Hlasovaním: za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola schválená zmena uznesenia č. 3/2008 A11. Zakúpenie fekálu aj bez dokladov.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie VZN o parkovaní na verejných priestranstvách. Toto VZN bolo prerokované ešte na minulom zasadnutí OZ a neboli podané žiadne pripomienky od občanov ani poslancov. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN o parkovaní na verejnom priestranstve schválené.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce informoval poslancov o prípravách na odpredaj novovybudovaných sieti plynovodu na uliciach  Južná, Strážovská, Mlynská, Krátka a  Školská  Slovenskému plynárenskému priemyslu. Všetky doklady na odovzdanie plynovodu sú pripravené, chýb len zostaviť konečnú faktúru, ktorá určí výšku nákladov vynaložených na výstavbu plynovodu, za ktorú bude plynovod prevedený SPP.

Približná cena za plynovod je asi 2 mil. korún. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj novovybudovaného plynovodu  SPP za účtovnú hodnotu schválený.

 

K bodu č. 6 

 

- Starosta obce bol na rokovaní s primátorom mesta Vrbové. Týkalo sa žiakov II. stupňa z Krakovian , ktorí navštevujú vbrovské školy a stravujú sa v školskej jedálni v Krakovanoch. Mesto Vrbové  dostáva  na každého žiaka v ŠJ 2,-Sk v podielových daniach . Nebránia sa tomu, že nám budú túto sumu preplácať, bude však potrebné  uzatvoriť zmluvu medzi obcou Krakovany a mestom Vrbové.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, bol návrh na vypracovanie zmluvy na  žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vrbovom a stravujúcich sa v ŠJ v Krakovanoch schválený. Zodpovedný za vypracovanie zmluvy je starosta obce a ekonomický úsek OcÚ.

 

- Žiadosť o predlženie Zmluvy o nájom bytu podanú pánom Jozefom Štefankom a manželkou predložil starosta obce. Pán Jozef  Štefanka s manželkou Zlaticou požiadali o predlženie nájomnej zmluvy na byt č. 1,  nachádzajúci sa na prvom poschodí v budove obecného úradu. Nájomná zmluva končí 30. apríla 2008.   K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť  o predĺženie nájmu na byt  na dobu jeden rok schválená.

 

- Stavebníci na Južnej ulici požiadali o odpredaj ornej pôdy v katastrálnom území Krakovany, lokalita Južná ulica v dĺžke cca 10m za jednotlivými parcelami č. 1045/10, 1045/11, 1045/12, 1045/13, 1045/14, 1045/15, 1045/16, 1045/17, 1045/18, 1045/19, 1045/20, 1045/21, 1045/22, 1045/23, 1045/24, 1045/25, 1045/26, 1045/27.  Zoznam stavebníkov, ktorí žiadosť podali, tvorí prílohu tejto zápisnice. V tejto súvislosti bolo zistené pri centrálnej registrácii na katastri, že na požadovanú parcelu č. 1045/1 je dvojité vlastníctvo, ktoré vzniklo chybou na katastri tým , že pozemno knižná vložka č. 30 mala byť vymazaná, ale nebola. Pokiaľ obec nepožiada  o zmenu, nebude môcť s parcelami manipulovať.

Z rokovania odišiel Ladislav Žitnanský. Z toho dôvodu dal starosta hlasovať o nesúhlase odpredaj pozemkov pre stavebníkov na Južnej ulici. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nesúhlas schválený.

 

- Žiadosť o povolenie špeciálnej výstavy holubov predložil starosta obce. ZO SZCH Krakovany požiadali o povolenie špeciálnej výstavy holubov v kultúrnom dome v Krakovanoch, ktorá by sa mala uskutočniť v termíne 17.-18. januára 2009. K tejto žiadosti mal pripomienku Ing. Michal Sedlák - predseda kultúrnej komisie. Požiadal poslancov, aby sa o schválení termínu hlasovalo až po prerokovaní na kultúrnej komisii, na ktorú pozvú aj žiadateľa, pána Bielika. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené povolenie výstavy až po vyjadrení kultúrnej komisie.

 

- Starosta informoval poslancov , že bol zadaný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu, ale vznikli problémy,  a preto bude potrebné opätovné stretnutie s projektantom pánom Strakom, ktoré sa má uskutočniť v pondelok. Na rekonštrukciu ciest boli zadané projekty na ulice Južná a Strážovská projektantom je Ing. Kerák. Projekt na kabíny a využitie ihriska bude vypracovávať Ing. Straka. Momentálne je urobené len zameranie objektov. Čaká sa na schválenie dotácie, ktorú sme žiadali.

 

- List od Okresného riadisteľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch  prečítal starosta obce. Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov v § 20 ods. 2 písm. c) ukladá všeobecnú povinnosť vykonávať preventívne opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi. V priamej súvislosti s týmito aktivitami a žiadajú starostov obcí o zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi zo strany občanov, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré nie sú vyčlenené zo štátneho požiarneho dozoru.

 

- Starosta informoval o možnosti vstupu obce do Vodárenskej spoločnosti. Práve prebieha oceňovanie majetku, ktoré si dala vypracovať TAVOS. Vodovod sa staval z vlastných prostriedkov ½ a z dotácií ½. TAVOS preplatí obci len tie prostriedky, ktoré vynaložila na výstavbu z vlastného rozpočtu, a to vo forme akcií.

 

- O nedoplatkoch na daniach a nájomnom od PŠD Krakovany – Stráže informoval starosta obce. Celková výška, ktorú PŠD dlhuje  obci je približne 300 000,- Sk. Na začiatku roka napísalo družstvo žiadosť o odklad do 29.februára 2008. Do dnešného dňa platba nebola zrealizovaná. Starosta obce napíše výzvu, ak PŠD nezaplatí nájom za roky 2006, 2007, obec nájom nepredĺži.

Sociálne zariadenia na obecnom úrade budú dokončené v priebehu týždňa, taktiež bola zrealizovaná  oprava kolotoča na detskom ihrisku. Boli osadené autobusové zastávky na Školskej ulici pri futbalovom štadióne a na Hlavnej ulici. K osadeniu zastávok mal pripomienku pán Ľubomír Pekarovič, ktorý požiadal o namontovanie ešte jednej laty na opierku chrbta.

Na zasadnutie sa vrátil pán Ladislav Žitnanský.

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák ukázal fotografiu stavu  vypracovania  medveďa.  Starosta navrhol umiestniť ho do stredu obce pri kostole. Táto alternatíva sa zdá najvhodnejšia aj najbezpečnejšia. Pán Ladislav Žitnanský navrhol na prázdne miesto po starom dube vysadiť nový. 

 

Starosta obce informoval o rokovaní s firmou TAVOS, ktorá navrhla spoločný projekt pre 16 obcí na výstavbu kanalizácie, ktorý je možno zabezpečiť z kohéznych fondov, alebo zo štrukturálnych fondov. O tom sa rozhodne na zasadnutí predstavenstva spoločnosti TAVOS.

Ing. Michal Sedlák – predseda kultúrnej komisie informoval, že stanovený dátum 11. máj - Deň matiek sa prekladá z organizačných dôvodov. O novom termíne bude poslancov informovať.

Kontrolór obce pán Pekarovič navrhol v obci umiestniť spomaľovače aby zabránili rýchlej jazde bezohľadných vodičov na hlavných ťahoch v obci.

 

Interpelácie poslancov

- Pán Jozef  Filo požiadal o vyčistenie autobusovej zastávky pri futbalovom štadióne, ktorá je znečistená od poslednej zábavy.

- Pán Ladislav Žitnanský – prečo nie sú veľké kontejnery pri cintorínoch – odpovedal starosta  kontejnery sa k cintorínom nebudú, nakoľko to ľudia zneužívajú a vynášajú tam aj odpad, ktorý nie je z cintorínov. Ďalšia pripomienka bola na chýbajúce ozvučenie strážovského cintorína. Odpovedal starosta obce – prisľúbil zabezpečiť prenosný reproduktor. 

- Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o zavedení internetu v obecnej knižnici a zároveň navrhol, či by nebolo vhodné, aby bola knižnica otvorená aj viac, ako 2x v týždni, aby sa internet  viac sprístupnil.  Členovia stolnotenisového klubu v Krakovanoch sa sťažovali, že im nie je umožnené trénovať v kultúrnom dome podľa zmluvy 2x do týždňa, ale len 1x do týždňa.

 

 

Prítomný občan pán Belobrad navrhol doriešiť prístup na pozemky na Južnej ulici, kde je problémový vstup nákladných vozidiel a prívesov, ktoré vozia stavebný materiál na stavby.

 

 

K bodu č.7

 

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 4/2008 zo dňa 27. marca 2008

 

 

UZNESENIE č. 4/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. marca 2008

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Jozefa Filu a Mgr. Juraja Filu

3. overovateľov zápisnice Ing. Jarolíma  Kališa a Petra Kiktu

4. Zmenu uznesenia č. 3/2008 A11 – zakúpenie fekálu aj bez dokladov potrebných na pridelenie evidenčných čísiel na DI.

5. VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách.

6. Odpredaj verejného plynovodu Slovenskému plynárenskému priemyslu na uliciach Krátka, Školská, Južná, Strážovská, a Mlynská za účtovnú hodnotu.

7. Vypracovať zmluvu na vrátenie podielových daní za žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vrbovom a stravujúcich sa v ŠJ v Krakovanoch. Zodpovedný je starosta obce a ekonomický úsek.

8. Predĺženie nájomnej zmluvy pánovi Jozefovi Štefankovi a manželke na byt č. 1  do 30. apríla 2009.

9. Povolenie špeciálnej výstavy Slovenských hrvoliakov až po vyjadrení kultúrnej komisie.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 3/2008

 1. List Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťnoch na ochranu lesov proti požiarom.

 2. Informáciu o vkladaní majetku obce dom vodárenskej spoločnosti.

 3. Informáciu o nedoplatku PŠD Krakovany – Stráže na daniach a nájomnom v celkovej výške cca 300 tisíc Sk.

 4. Informáciu starostu obce možnostiach čerpania prostriedkov z fondov na kanalizáciu.

 

 1. Neschvaľuje:

 1. Odpredaj pozemku podľa žiadosti stavebníkov na Južnej ulici, nakoľko bolo zistené dvojité vlastníctvo na uvedenú parcelu.

 

 

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 4/2008 zo dňa 27. marca  schválené.

 

K bodu č. 10

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.