Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. marca 2007

 

č. 4/2007

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Michal Sedlák, CSc., Michal Rajčák

Neprítomný na začiatku rokovania: Ing. Milan Jurda

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Schválenie zmluvy s firmou X-net a Stelar

5.      Výberové konanie na riaditeľa ZOS

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec Martin Gono predložil návrh na zmenu poradia v bodoch rokovania, a to nasledovne:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Rôzne

5.      Schválenie zmluvy s firmou X-net a Stelar

6.      Výberové konanie na riaditeľa ZOS

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ing.  Jarolíma Kališa a Lukáša Radoského. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Kališ), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 3/2007

-         zmluva s firmou X-net bude schvaľovaná v samostatnom bode

-         prevádzkovanie cintorína ešte nebolo doriešené, ale farský úrad už obdržal súhlas na zámenu s obcou od Arcibiskupského úradu v Trnave

-         firme Mineralaquaservis Piešťany bolo zaslané súhlasné stanovisko na odpredaj nehnuteľnosti

-         obec už zrealizovala termínovaný vklad v DEXIA banke Slovensko podľa uznesenia  č. 3/2007 vo výške 3 milióny Sk

-         obec už podpísala kúpnu zmluvu na odkúpenie stavby – vybudovaný chodník okolo kostola sv. Mikuláša od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany na základe schváleného uznesenia č. 3/2007 pod bodom A.10. V schválenom uznesení bola odsúhlasená kúpna zmluva vo výške 350.000,- Sk. Prišlo však k navýšeniu kúpnej zmluvy na výslednú sumu 374.796,11 Sk (bola zistená presným výpočtom podľa výkazu výmer). Uvedené rozdiel bude potrebné ešte odsúhlasiť, nakoľko zatiaľ bola z kúpnej ceny uhradená len schválená suma 350.000,- Sk.

-         inštalovanie odpadkových košov a novej zastávky na Námestí sv. Mikuláša sa zatiaľ nezrealizovalo

-         Ing. Ištvanovič vypracováva projekt na chodník a lávku pre peších v lokalite „Fiedlerovec“ a na odvodnenie lokality pred budovou základnej školy a pri dome č. 317, čo bude robiť Ing. Antal. Celá stavba sa bude realizovať postupne v troch etapách – chodník, lávka, odvodnenie

-         madlá na kostole sv. Mikuláša zatiaľ neboli inštalované, čaká sa na vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu, nakoľko farský kostol je národnou kultúrnou pamiatkou

-         pri dome č. 296 (Ing. Bedlovič) zatiaľ nebol navezený drobnejší štrk, ešte stále trvajú problémy s prechodom na Veternú ulicu

-         pri dome číslo 281 (Detková Anna) bola opravená rozkopávka miestnej komunikácie, pri dome č. 256 (Marián Gono) sa bude opravovať až po 15. apríli

-         uloženie dlažby pri pomníku padlých bude zrealizované pri rekonštrukcii zastávky na námestí

-         pracovníci obecného úradu vybavili všetku písomnú korešpondenciu, ktorá súvisela s uznesením číslo 3/2007 (odpovede na žiadosti a výpisy z uznesenia).

 

K bodu č. 4

 

Rastislav Bielik – žiadosť o prenájom KD

Pán Rastislav Bielik, zástupca klubu chovateľov Slovenských hrvoliakov, predložil žiadosť o prenájom kultúrneho domu, nakoľko v dňoch 15.01.-21.01.2008 majú záujem zorganizovať výstavu Slovenských hrvoliakov (prvého slovenského národného plemena). Žiadosť prišiel osobne odprezentovať spoločne s Vladimírom Zemanom a Ing. Róbertom Dohalom, ktorý prezentoval podobnú výstavu v Nemecku.

Na rokovanie prišiel Ing. Milan Jurda.

Poslanci vyjadrili svoj postoj k organizovaniu výstavy a tento projekt podporili.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Ing. Peter Čechvala a manželka – žiadosť o odkúpenie parcely č. 1045/15

Obec Krakovany odsúhlasila priamy predaj parcely č. 1045/15 v stavebnej lokalite Južná ulica, ktorá je určená na výstavbu rodinných domov. Táto parcela zostala nepredaná po III. kole verejnej obchodnej súťaže. Menovaní predložili žiadosť o priame odkúpenie s tým, že súhlasia s podmienkami verejnej obchodnej súťaže a ponúkajú kúpnu cenu 550,- Sk/1 m2.

Žiadosť posúdila na svojom zasadnutí stavebná a finančná komisia a obecnému zastupiteľstvu odporučila jej schválenie.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

   

Štefan Antal a manželka Alena – žiadosť o odkúpenie parcely č. 1045/27

Menovaní prejavili záujem o odkúpenie pozemku parcely č. 1045/27 v katastrálnom území Krakovany.  Parcela má výmeru 547 m2 a za pozemok ponúkajú kúpnu cenu 500,- Sk/1 m2. Tento pozemok bol zaradený do verejnej obchodnej súťaže, ale počas 3 kôl sa ho nepodarilo odpredať. Poslanci zatiaľ nerozhodli, či sa pozemok odpredá alebo nie.

Na základe predloženej žiadosti, ktorú taktiež posúdila finančná komisia, predseda finančnej komisie predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo súhlasilo s priamym predajom parcely a potom s jej odpredajom žiadateľom.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený priamy odpredaj parcely č. 1045/27 v katastrálnom území Krakovany.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť manželov Antalových schválená.

 

Peter Radoský – žiadosť o odpredaj budovy č. 341

Pán Peter Radoský predložil dňa 9. januára 2007 žiadosť o odkúpenie objektu bývalej materskej škôlky za účelom zriadenia stolárskej dielne. Poslanci sa žiadosťou zaoberal, stavebná a finančná komisia zaujala kladné stanovisko a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bol vypracovaný geometrický plán na odčlenenie uvedenej nehnuteľnosti a na vypracovanie následného znaleckého posudku. Geometrickým plánom č. 37/2007  zo dňa 7.3.2007, ktorý vyhotovil Roman Klčo bola z parcely č. 271/3 odčlenená parcela č. 271/7 o výmere 210 m2 – zastavaná plocha (na ktorej sa nachádza nebytová budova súpisné číslo 341) a parcela č. 271/8 o výmere 145 m2 – zastavaná plocha, ktorá slúži ako obslužný priestor k budove. Na základe vypracovaného znaleckého posudku, ktorý vypracoval  Ing. Stanislav Oršin, Školská 267/30, Moravany nad Váhom, bola stanovená kúpna cena vo výške 360.000,- Sk.  Predseda finančnej komisie navrhol, aby sa uvedená nehnuteľnosť p. Radoskému odpredala  v cene znaleckého posudku. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Doplatok kúpnej ceny – chodník zo zámkovej dlažby

Obec Krakovany na základe uznesenia č. 3/2007 pod bodom č. A.10 podpísala kúpnu zmluvu na odkúpenie vybudovaného chodníka (zámkovej dlažby) od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Krakovany. Schválená kúpna cena bola 350.000,- Sk. Na základe výpočtov z výkazu plôch bolo zistené, že celková kúpna cena nie je 350.000,- Sk, ale 374.796,11 Sk. Na základe tejto skutočnosti predseda finančnej komisie predložil návrh na schválenie doplatku kúpnej ceny vo výške 24.796,11 Sk (suma 350.000,- Sk bola už uhradená). Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh predsedu finančnej komisie schválený. V tejto súvislosti kontrolór obce p. Pekarovič sa dopytoval, či je zmluvne ošetrená táto finančná kompenzácia. Starosta obce vysvetlil situáciu, že celý chodník  bude geodeticky zameraný (nakoľko je súčasťou farského kostola) a cirkev ho od obce odkúpi. Tento postup je založený na vzájomnej partnerskej dohode, zmluva uzatvorená nie je.

 

Výstavba novej trafostanice v lokalite Horné pole

Vybudovanie novej priemyselnej zóny Horné pole si vyžaduje vybudovanie novej trafostanice. Na základe rokovaní s investormi, ktorí majú záujem o investovanie v tejto lokalite, obec bude vystupovať ako jednotiaci prvok pri výstavbe novej trafostanice. Prvou podmienkou na jej výstavbu je vlastníctvo pozemku, na ktorom má byť trafostanica vybudovaná.  Na základe geometrického plánu 75/2007 zo dňa 16.3.2007 bola z pôvodnej parcely č. 422 odčlenená novovytvorená parcela č. 398/21 o výmere 17 m2. Vlastníkmi je v 6/12 SR – SPF Bratislava a ďalších 6 vlastníkov v podieloch 1/12 Anton Madunický, Anna Ravasová, Janka Pániková, Ladislav Madunický, Marian Jankech a Vilma Madunická. Finančná komisia navrhuje podiel 6/12 od SR – SPF Bratislava odkúpiť v cene 200,- Sk /1 m2 (jedná sa o výmeru 8,5 m2) a 6/12 od rodiny Madunickej v cene 260,- Sk/1 m2 (celkovo sa taktiež jedná o výmeru 8,5 m2). Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh finančnej komisie na odkúpenie novovytvorenej parcely č. 398/21 o výmere 17 m2 na vybudovanie trafostanice schválený.

 

Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a p. Gašparom Zuzicom

Pán Gašpar Zuzic požiadal obec o zámenu pozemkov, nakoľko v blízkosti svojho rodinného domu chce dobudovať pštrosiu farmu. Doteraz mal prenajatý susedný pozemok, ktorý však majitelia odpredali a nový vlastník má záujem využiť pozemok na stavbu rodinného domu.

Pán Zuzic má záujem o pozemok, ktorý bol využívaný na skládkovanie stavebnej sute, a preto nie je vhodný na žiadnu výstavbu. Podľa geometrického plánu č. 167/2006 zo dňa 13.2.2007, ktorý vypracoval Roman Klčo, bola odčlenená požadovaná lokalita ako  parcela č. 629/2 diel 6 o výmere 2.077 m2 a diel 9 o výmere 942 m2 (spolu 3.019 m2 – zastavané plochy) a parcela č. 627/4 o výmere 2.118 m2 (orná pôda), čo predstavuje spolu výmeru 5.137 m2. Pán Zuzic obci ponúka na zámenu parcelu č. 886/14 o výmere 8604 m2 vedenú ako orná pôda.

Poslanec Lukáš Radoský navrhol, aby si obec zriadila predkupné právo. V danej problematika prebehla diskusia. Hlasovaním za: 5, proti: 1 (Ing. Milan Jurda), zdržal sa: 1 (Martin Gono), nehlasoval: 0, bola zámenná zmluva schválená.

 

Mgr. Andrej Filo a manželka – žiadosť o odkúpenie parcely č. 270/2 k. ú. Stráže pri Krakovanoch

Mgr. Andrej Filo  a manželka Soňa Filová rod. Sojáková požiadali o odkúpenie novovytvorenej parcely č. 270/2 o výmere 83 m2. Žiadatelia si dali vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie pozemku a na svojej novovytvorenej parcele č. 277/4 k.ú. Stráže pri Krakovanoch vo výmere 748 m2 majú záujem vybudovať svoj rodinný dom. Pri zarovnávaní pozemku vznikla už spomínaná parcela č. 270/2 o výmere 83 m2. Túto parcelu  chcú využívať len ako vstup na pozemok, nebude predmetom výstavby rodinného domu.

Finančná komisia navrhla žiadosti vyhovieť v predajnej cene 200,- Sk/1 m2 (v tejto predajnej cene sa odpredávali nehnuteľnosti k tomuto účelu aj iným žiadateľom). Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 (Mgr. Juraj Filo – stret záujmov), bola žiadosť schválená.

 

Odmeňovanie zástupcu starostu, poslancov, predsedov komisií

Predseda finančnej komisie navrhol pristúpiť k úprave odmeňovania s platnosťou od 1. januára 2007. Navrhol, aby poslanci boli odmeňovaní v sume 500,- Sk (čistého) za každé riadne zasadnutie OZ (mimoriadne zasadnutia budú bez finančnej odmeny). Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený. Ďalej navrhol, aby predsedovia komisií boli odmeňovaní v sume 500,- Sk (čistého) za každý mesiac výkonu funkcie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený. Obe tieto odmeny budú vyplácané v polročných intervaloch, vždy k 30.6. a k 31.12. bežného roka.

Starosta obce navrhol, aby zástupca starostu bol odmeňovaný v sume 3.000,- Sk (hrubého).

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (Peter Kikta), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

Úprava knižničných poplatkov

Pracovníčka obecnej knižnice p. Adriana Pániková požiadala obecné zastupiteľstvo  o zmenu VZN č. 2/2004, ktorým sa vydáva Knižničný poriadok. V Článku 4 v bode 1 sa mení poplatok za vydanie čitateľského preukazu pre dospelých zo sumy 20,- Sk na sumu 30,- Sk a poplatok za vydanie čitateľského preukazu pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných zo sumy 10,- Sk na sumu 20,- Sk.  V prípade schválenia, zmena bude účinná od 1. mája 2007. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (Mgr. Juraj Filo), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

PŠD Krakovany-Stráže – žiadosť o splátkový kalendár

Predstavenstvo PŠD Krakovany-Stráže požiadalo obecné zastupiteľstvo o splátkový kalendár na úhradu dane z nehnuteľnosti za rok 2007, a to v 4 rovnakých splátkach nasledovne:

k 30.05.2007              182.113,- Sk

k 30.08.2007              182.113,- Sk

k 30.10.2007              182.113,- Sk

k 31.12.2007              182.113,- Sk.

K žiadosti sa rozvinula diskusia, poslanci mali výhrady najmä k prístupu vedenia PŠD. Na rokovanie obecného zastupiteľstva neprišiel  žiadny zástupca PŠD, ktorý by žiadosť konkretizoval. Poslanci napokon so žiadosťou súhlasili a hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Vyjadrenia kontrolóra obce:

-         na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bola vykonaná kontrola dohôd o vykonaní práce. V niektorých dohodách chýbal údaj „číslo OP“, ale tento nedostatok bol už odstránený,

-         pri odpredaji pozemku pre Ing. Gudiaka nebola riešená otázka studne, ktorá sa na danom pozemku nachádza. Navrhol, aby starosta obce uskutočnil rokovanie s Ing. Gudiakom o možnosti vrátenia studne do vlastníctva obce,

-         obec nemôže dať bezodplatne kroje pre občianske združenie LUSK, je potrebné to odpredať alebo dať do symbolického nájmu. Táto otázka sa bude riešiť na budúcom zasadnutí, nakoľko dnes nie je prítomný predseda kultúrnej komisie, ktorý je zároveň oprávnenou osobou v rámci občianskeho združenia LUSK

-         je potrebné v obci inštalovať spomaľovače, najmä v lokalite okolo materskej školy

-         každý mesiac je vykonaná kontrola organizovania HOBBY stretnutí, ktorých úroveň je pomerne dobrá, je však potrebné investovať do rekonštrukcie budovy kultúrneho domu, najmä čo sa týka zateplenia budovy a priestorov javiska

-         TV Karpaty propaguje najmä mesto Trnava a Piešťany

-         opäť je veľmi aktuálna otázka zriadenia kompostoviska, nakoľko nastáva obdobie orezávania kríkov a vzniká veľké množstvo biologického odpadu. Drvič biologického odpadu zapožičiava aj mikroregión „Nad Holeškou“. Poslanci odporučili starostovi obce, aby uskutočnil rokovanie s predstaviteľmi mikroregiónu o možnosti vstupu obce Krakovany do tohto združenia

-         podporil myšlienku predrokovania pracovných materiálov pred zasadnutím obecného zastupiteľstva

 

Vyjadrenia starostu obce:

-         bola podpísaná kúpno-predajná zmluva na odpredaj plynovodu „Nová ulica – za cintorínom“ v nami požadovanej kúpnej cene 267.653,- Sk,

-         bola zaslaná objednávka na firmu Dopravia na údržbu miestnych komunikácií – ide o opravu výtlkov striekaným asfaltom. Túto technológiu však možno aplikovať až po 15. apríli, nakoľko až v tomto období sú vhodné klimatické podmienky na tieto práce

-         obec podá niekoľko projektov na získanie finančných prostriedkov na opravu kultúrneho domu pri príležitosti organizovania krajského folklórneho festivalu

-         starosta obce má určité výhrady k prevádzke káblovej televízie, nakoľko firma STELAR Nové Mesto nad Váhom doposiaľ nezrealizovala požadované inštalovanie schválených televíznych programov

-         uskutočňujú sa rokovania a výber najvhodnejšieho typu autobusovej zastávky, ktorá by mala byť inštalovaná na Námestí sv. Mikuláša. Ako vhodný typ sa ukazuje model s priesvitným lexanom alebo sklom. Pri inštalovaní zastávky sa uvažuje aj s inštaláciou odpadkových košov.

 

Interpelácie poslancov:

Lukáš Radoský – bolo by vhodné, aby poslanci vždy pred rokovaním obecného zastupiteľstva obdržali pracovný materiál – podklady k rokovaniu (kópie žiadostí, o ktorých sa má rozhodnúť spolu s mapovým materiálom).

Martin Gono – bolo by vhodné, aby obec vydala propagačný materiál, ktorý by slúžil na prezentovanie obce (bolo by ho možné využiť aj pri organizovaní folklórneho festivalu).

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil na schválenie konečné znenie zmluvy s firmou p. Ľuboša Čelína, ktorý si prenajíma rozvody káblovej televízie na prevádzkovanie internetu. Návrh zmluvy bol už posudzovaný na predchádzajúcich zasadnutiach. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola nájomná zmluva schválená.

 

K bodu č. 6

Starosta obce informoval poslancov o priebehu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia opatrovateľskej služby v Krakovanoch. Dňa 21. marca 2007 zasadla výberová komisia a uskutočnil sa pohovor s uchádzačmi. Do výberového konania sa prihlásili Mgr. Jana Lajchová a Lenka Orviská. Komisia odporučila starostovi obce, aby do funkcie riaditeľa Zariadenia opatrovateľskej služby v Krakovanoch menoval Mgr. Janu Lajchovú s dátumom nástupu od 1. apríla 2007. Starosta uvedený návrh akceptoval a Mgr. Lajchovú menoval do funkcie.

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 4/2007 z  21. marca 2007.

 

 

UZNESENIE č. 4/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. marca 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ing. Jarolíma Kališa a Lukáša Radoského

3. overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu

4. žiadosť Rastislava Bielika na prenájom kultúrneho domu v čase od 15. – 21. januára 2008 na organizovanie výstavy Slovenských hrvoliakov

5. priamy odpredaj parcely č. 1045/15 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 603 m2 pre manželov Ing. Petra Čechvalu a manželku Ing. Ivanu Čechvalovú v cene 550,- Sk/1 m2 na výstavbu rodinného domu

6. priamy odpredaj parcely č. 1045/27 vo výmere 547 m2 v katastrálnom území Krakovany

7. odpredaj parcely č. 1045/27 v katastrálnom území Krakovany vo výmere 547 m2 pre manželov Štefana Antala a manželku Alenu Antalovú v cene 500,- Sk/1 m2 na výstavbu rodinného domu

8. odpredaj budovy bývalej materskej školy – parcela č. 271/7 – zastavaná plocha o výmere 210 m2 a parcela č. 271/8 – zastavaná plocha o výmere 145 m2 v katastrálnom území Krakovany pre Petra Radoského  v cene 360.000,- Sk podľa znaleckého posudku

9. doplatok kúpnej ceny vo výške 24.796,11 Sk na odkúpenie vybudovaného chodníka (zámkovej dlažby) od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Krakovany

10. odkúpenie parcely č. 398/21 o výmere 17 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch. Vlastníkmi je v 6/12 SR – SPF Bratislava a ďalších 6 vlastníkov v podieloch 1/12 Anton Madunický, Anna Ravasová, Janka Pániková, Ladislav Madunický, Marian Jankech a Vilma Madunická. Parcela sa odkupuje na vybudovanie novej trafostanice v lokalite Horné pole.  Kúpna cena je pre podiel SR-SPF v hodnote 200,- Sk/1 m2 (odkupuje sa 8,5 m2) a od rodiny Madunickej je v hodnote 260,- Sk/1 m2 (spolu sa odkupuje 8,5 m2)

11. zámennú zmluvu medzi obcou Krakovany a pánom Gašparom Zuzicom. Obec zamieňa parcelu č. 629/2 diel 6 o výmere 2.077 m2 a diel 9 o výmere 942 m2  (spolu 3.019 m2) a parcelu č. 627/4 o výmere 2.118 m2. Spolu obec zamieňa výmeru 5.137 m2. Pán Gašpar Zuzic obci zamieňa parcelu č. 886/14 o výmere 8.604 m2.

12.  odpredaj parcely č. 270/2 o výmere 83 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch v cene 200,- Sk/1 m2 pre Mgr. Andreja Filu a manželku Mgr. Soňu Filovú, rod. Sojákovú.

13. odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu obce s platnosťou od 1. januára 2007 nasledovne:

500,- Sk/čistého za účasť poslanca na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva  (účasť na mimoriadnom zasadnutí je bez nároku na odmenu)

500,- Sk/čistého  pre  predsedu komisie mesačne

Tieto odmeny sa vyplácajú 1x polročne k 30.6. a k 31.12. bežného roka

3.000,- Sk/hrubého mesačne pre zástupcu starostu. Odmena bude vyplácaná mesačne.

14. podpísanie nájomnej zmluvy medzi obcou Krakovany a Ľubošom Čelínom na prenájom rozvodov káblovej televízie na prevádzkovanie internetu

15. zmenu VZN č. 2/2004 – Knižničný poriadok, kde sa v článku 4 menia poplatky nasledovne:

poplatok za vydanie čitateľského preukazu pre dospelých zo sumy 20,- Sk na sumu 30,- Sk,

poplatok za vydanie čitateľského preukazu pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných zo sumy 10,- Sk na sumu 20,- Sk s účinnosťou od 1. mája 2007

16. splátkový kalendár na úhradu dane z nehnuteľnosti za rok 2007,pre PŠD Krakovany-Stráže,  a to v 4 rovnakých splátkach nasledovne:

k 30.05.2007              182.113,- Sk

k 30.08.2007              182.113,- Sk

k 30.10.2007              182.113,- Sk

k 31.12.2007              182.113,- Sk.

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 3/2007

2. pripomienky kontrolóra obce

3. informácie starostu obce o prebiehajúcich aktivitách

4. interpelácie poslancov

5. informáciu o výberovom konaní na riaditeľa ZOS Krakovany

 

C: doporučuje:

1. aby starosta obce uskutočnil rokovanie so zástupcami združenia mikroregiónu „Nad Holeškou“ o možnosti vstupu obce Krakovany do tohto združenia

2. aby starosta obce rokoval s Ing. Gudiakom o možnosti vrátenia studne do vlastníctva obce

3. aby kancelária obecného úradu zasielala pracovný materiál pred rokovaním obecného zastupiteľstva poslancom na preštudovanie.

 

Hlasovaním za: 7 proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 42007 zo dňa  21. marca 2007 schválené.

 

 

K bodu č. 8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.