Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. apríla 2006

 

č. 4/2006

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesenia

4.      Schválenie auditu za rok 2004 a 2005

5.      Výsledok hospodárenia za rok 2005 a jeho použitie, vyraďovanie k 8. marcu 2006

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na začiatku rokovania nebol prítomný poslanec Jozef Štefanka, ktorý vopred ospravedlnil svoj neskorší príchod. Starosta obce predložil na schválenie program rokovania a zároveň vyzval prítomných poslancov, aby  predložili  prípadné pozmeňovacie návrhy. Poslanec Ladislav Žitnanský žiadal zaradiť informáciu o pripravovanom zájazde do družobnej obce Krakovany v Čechách (zaradilo sa do bodu „Rôzne“) a kontrolór obce požadoval zaradiť predloženie záverečného účtu obce za rok 2005 (zaradilo sa do bodu č. 5 – Výsledok hospodárenia za rok 2005 a jeho použitie).

Nakoľko k predloženému návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, dal o programe rokovania hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Macháč a Ing. Michal Sedlák.

Na rokovanie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Annu Belobradovú a Jozefa Filu. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 3/2006. Informoval o vykonaných aktivitách:

-         uskutočnilo sa rokovanie s predstaviteľmi PŠD Krakovany-Stráže o skládkovaní posypového materiálu počas zimných mesiacov a o uskladňovaní bioodpadu,

-         vo veci prenájmu budovy bývalej MŠ nie je doteraz žiadny záujemca o nájom. Ďalší inzerát v novinách podaný nebol, lebo prišla iná žiadosť o ktorej sa bude rokovať v bode „Rôzne“,

-         odstránenie pozostatku mostných stĺpov sa riešilo, správca toku sa vyjadril, že toto je v kompetencii Správy a údržby ciest TSK. Tejto inštitúcii bola postúpená žiadosť o odstránenie týchto prekážok v toku Holešky,

-         správca toku poslal vyjadrenie, že spevnenie brehu na vybudovanie mosta musí uskutočniť p. Halinkovič na základe právoplatného stavebného povolenia,

-         obec nebola úspešná v predložení projektu EKOPOLIS na prefinancovanie rekonštrukcie námestia,

-         už je vyhotovený a dodaný všetok objednaný propagačný materiál (kľúčenky, vlajky, tričká a perá),

-         parkovanie kamiónov na miestnych komunikáciách zostáva naďalej veľkým problémom, p. Kresta už síce neparkuje v blízkosti križovatky Školskej ulice a ulice Hrádze, ale  aj napriek tomu niekoľko kamiónov i naďalej parkuje po celej obci.

 

K bodu č. 4

 

Pracovníčka obce p. Belicová prečítala prítomným poslancom správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia obce Krakovany za rok 2004 a 2005. Ing Marta Serenčéšová uskutočnila audit za uvedené dva roky a vydala auditorskú správu s výrokom „bez výhrad“,

Starosta obce dal hlasovať o prijatí správy audítora za rok 2004. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bola správa audítora za rok 2004 prijatá.

Starosta obce dal hlasovať o prijatí správy audítora za rok 2005. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bola správa audítora za rok 2005 prijatá.

 

K bodu č. 5

 

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič predložil na schválenie záverečný účet obce za rok 2005. Táto správa tvorí prílohu originálu tejto zápisnice. Obec predložením záverečného účtu a vykonaním auditu si splnila všetky zákonné povinnosti.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol záverečný účet obce za rok 2005 schválený.

V obecnej knižnici bola vykonaná kontrola knižničného fondu, na základe tejto skutočnosti bol taktiež predložený návrh na vyradenie kníh, ktoré boli poškodené a nevyhovovali zaradeniu do knižničného fondu. Vyraďovacia komisia predložila na schválenie vyraďovací zápis. Hodnota poškodeného knižného fondu určeného na vyradenie predstavuje sumu 36.348,65 Sk.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol návrh na vyradenie schválený.

Na základe predloženého výsledku hospodárenia bol ku dňu 31.12.2005 účtovný prebytok vo výške 522.282,46 Sk. Kontrolór obce navrhol, aby sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 10% previedlo do rezervného fondu, čo predstavuje sumu 52.228,25 Sk a 90% do účelového fondu na investičné akcie v roku 2006 vo výške 470.054,21 Sk.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bolo schválené navrhované použitie rozpočtového prebytku z roku 2005.

 

K bodu č. 6

 

Manželia Jozef a Zlatica Štefankoví – nájom obecného bytu

Manželia Štefankoví predložili ešte na minulé zasadnutie OZ žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie obecného nájomného bytu. Pretože sa zasadnutia dňa 23. februára 2006 nezúčastnili, nebolo možné o žiadosti rozhodnúť. Na tomto zasadnutí bol prítomný Jozef Štefanka, ktorý vysvetlil ich situáciu s rekonštrukciou domu, ktorý si manželia zakúpili v obci Krakovany. Menovaný požiadal o predĺženie nájmu do 30.4.2007 s tým, že do 30.11.2006 bude informovať obecné zastupiteľstvo o stave rekonštrukčných prác a reálnosti vysťahovania sa z nájomného bytu do ukončenia platnosti nájomnej zmluvy.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bolo schválené predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre manželov Štefankových v termíne do 30. apríla 2007.

 

Michal Rajčák – žiadosť o zmenu územného plánu a odpredaj časti predzáhradky na parkovanie

 

Pán Michal Rajčák požiadal obecné zastupiteľstvo o zmenu ÚP z dôvodu zriadenia autoopravovne vo svojom rodinnom dome súpisné číslo 185 na Námestí sv. Mikuláša,  nakoľko schválená ÚP dokumentácia s takouto prevádzkou v tejto lokalite  neuvažuje.

V otázke zmeny ÚP poslanci s požiadavkou súhlasili za podmienky, že v autodielni sa nebudú vykonávať klampiarske a lakovacie práce, ktoré by hlukom a emisiami ohrozovali majiteľov susedných nehnuteľností.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (A. Belobradová), nehlasoval: 0, bola zmena ÚP schválená.

V požiadavke na odpredaj časti predzáhradky bolo pánovi Rajčákovi podané platné stanovisko obecného zastupiteľstva, že tieto priestory obec odpredávať nebude (pre potreby uloženia obecných sietí), má však súhlas na terénne úpravy, ktoré umožnia parkovanie motorových vozidiel pred jeho rodinným domom. Prítomný pán Rajčák akceptoval  stanovisko obecného zastupiteľstva a rokovanie opustil.

 

Eduard Halinkovič a manželka – ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

 

Manželia Halinkovičoví sú majiteľmi  parcely č. 31 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch. Táto parcela výrazne zasahuje do miestnej komunikácie na ulici Hoštáky. Nakoľko MK na tejto ulici nie je dostatočne široká na prejazd, manželia ponúkajú obci na predaj 16 m2 z uvedenie parcely v cene 113,- Sk/1 m2 na rozšírenie MK. Náklady na geometrický plán a kúpnu zmluvu uhradí obec.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bola táto ponuka schválená a obec odkúpi časť parcely č. 31 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch na rozšírenie MK.

 

Klub mladých Krakovany – žiadosť

 

Klub mladých v Krakovanoch požiadal o odklad splatnosti faktúry za vyúčtovanie spotreby energií za rok 2005 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a predložil i ďalšie požiadavky – povolenie 2 termínov organizovania diskoték a poskytnutie menších priestorov.

Z diskusie vyplynuli závery, že klub mladých musí faktúru zaplatiť v termíne do 31. mája 2006.  V otázke povoľovania organizovania diskoték je potrebné sa zúčastniť zasadnutia kultúrnej komisie dňa 16. mája 2006 a v termíne do 2. mája 2006 je potrebné odovzdať od priestorov klubu kľúče starostovi obce (z dôvodu zabránenia narastanie dlhu voči obci).

Po uhradení všetkých záväzkov voči obci budú pokračovať so zástupcami kulbu mladých ďalšie rokovania o ich požiadavkách.

 

Nájom Kaviarne u Notára

Na minulom zasadnutí bola schválená zmena nájomcu z Ondreja Sabu na Ľudmilu Sabovú s termínom od 1. mája 2006. Tento termín sa na žiadosť pani Sabovej posúva od 1. júna 2006 aj s dodatkom, že sa jej prenajímajú aj ďalšie priestory (bývalý klub mladých). Nájomca si uhradí náklady spojené s úpravou priestorov a bude si uhrádzať spotreby energií. Celková výška nájomného sa nemení.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol schválený dodatok NZ č.     o rozšírenie nových priestorov a zmenu mena nájomcu v termíne od 1.6.2006.

 

WORK AWAY, s.r.o., Vrbové – žiadosť o stanovisko

 

Firma WORK AWAY, s.r.o., Vrbové požiadala o stanovisko k parcele č. 398/9 k.ú. Stráže pri Krakovanoch. Uvedená firma má záujem na tejto parcele vybudovať nový závod na výrobu hliníkových konštrukcií. Nakoľko sa jedná o parcelu, ktorá sa nachádza v priemyselnej lokalite, hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol daný súhlas na podnikateľský zámer tejto firme.

 

Peter Valo – žiadosť o umiestnenie prenosnej garáže

 

Pán Valo, bytom Sadová ulica 465/17, Krakovany požiadal obecné zastupiteľstvo o prenájom časti obecného pozemku na Sadovej ulici za účelom umiestnenia prenosnej garáže na dobu cca 3 roky s možnosťou predĺženia.

Poslanci posúdili predložený návrh a skonštatovali, že nakoľko sa jedná o udržiavaný obecný park, nie je vhodné najmä po estetickej stránke v tejto lokalite umiestňovať žiadne stavby.

Hlasovaním za: 0, proti: 6, zdržal sa: 3 (Jozef Štefanka, Anna Belobradová, Ladislav Žitnanský) , nehlasoval: 0, bola žiadosť zamietnutá.

 

Peter Radoský, Sadová ulica 366/24, Krakovany – žiadosť o odkúpenie

 

Pán Peter Radoský predložil žiadosť o odkúpenie objektu bývalej MŠ na Notárskej ulica č. 341/1 za účelom zriadenie stolárskej dielne pre vlastnú prevádzku.

Obec má tieto možnosti s uvedeným objektom:

-         predať

-         prenajať (pokusy sú zatiaľ neúspešné)

-         ponechať si a vybudovať napríklad posilňovňu.

Poslanci odporučili žiadateľovi, aby si najskôr zistil stanovisko hygienika, či uvedenú prevádzku môže umiestniť do týchto priestorov. Zatiaľ však je v platnosti už dávnejšie schválené uznesenie, že tento objekt sa predávať nebude, ale obec ho bude len  prenajímať.

Na základe tejto skutočnosti hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol i naďalej odsúhlasený iba prenájom, nie predaj. Týmto nebola žiadosť schválená, ale ďalšie rokovania o prenájme nie sú vylúčené.

V tejto súvislosti sa stanovil nový termín na podávanie ponúk na prenájom tejto budovy. Ponuky treba predkladať do 31.5.2006, vyhodnotenie bude v termíne do 7. júna 2006.

 

Odmena za I. Q. 2006 pre starostu obce a kontrolóra obce

 

Predseda finančnej komisie vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje návrhy, na základe ktorých sa zistil aritmetický priemer navrhovanej výšky odmeny. Tento návrh potom predstavoval odmenu vo výške 43% pre starostu obce a 17% pre kontrolóra obce.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

Poslanec Jozef Štefanka opustil rokovanie.

Odpredaj obecných pozemkov – lokalita Staré konopiská

 

Obec má v pláne odpredať 18 novovytvorených stavebných pozemkov na Južnej ulici. Nakoľko sa jedná o predaj obecného majetku, je potrebné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. V tomto prípade je možné použiť verejnú obchodnú súťaž alebo ponukové konanie.  Nakoľko každý postup má svoje úskalia, starosta obce navrhol vytvoriť pracovnú skupinu, ktorú danú problematiku prerokuje s právnym poradcom a na mimoriadnom zasadnutí OZ predloží na schválené najvhodnejší postup odpredaja.

Členovia pracovnej skupiny: starosta obce, Peter Kikta (predseda finančnej komisie), Ľubomír Pekarovič (kontrolór obce), Jozef Filo (zástupca starostu) a právny poradca. Pracovná skupiny pripraví podmienky a predloží ich na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

 

Projektová dokumentácia – Predĺženie Južnej ulice

 

Na základe príprav odpredaja obecných pozemkov je potrebné vyriešiť aj problematiku inžinierskych sietí. Pre danú  lokalitu bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na miestnu komunikáciu. Starosta obce zadal uvedenú úlohu Projektovej kancelárii DaVS v Trnave v zastúpení p. Nemilnerovej. Cena za projektovú dokumentáciu bude 80.000,- Sk + DPH (spolu cca 95.200,- Sk).

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany – oznámenie

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krakovany oznámila obci, že podľa platných zákonov a v zákonnej lehote oznamuje, že chce prevádzkovať pohrebisko v obci Krakovany. Jedná sa o 2 cintoríny. Toto oznámenie je zatiaľ len formálne, ďalšie rokovania sa uskutočnia v najbližšom čase.

 

Ing. Michal Sedlák – informácie zo zasadnutia kultúrnej komisie

 

-         folklórne slávnosti Krakovany 2006 sa uskutočnia v dňoch 24.-25. júna 2006, oboznámil OZ s účinkujúcimi

-         umiestnenie vyradenej kolísky v múzeu „Za krakovskú bránu“

-         kultúrna komisia žiada pri najbližšom rozpočtovom opatrení vyčleniť čiastku cca 10.000,- Sk pre potreby reprezentácie obce (preplatenie občerstvenia, cestovných nákladov a pod).

-         navrhuje upraviť cenník vstupného na HOBBY stretnutia. Vstupné zachovať vo výške 20,- Sk a poplatok za predajný stôl (ako aj predajnú plochu pre KD) stanoviť na 60,- Sk. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

-         Kultúrna komisia navrhuje zhotoviť ponukový plagát na HOBBY stretnutia aj v cudzojazyčnej mutácii a tento umiestniť na základe dohôd do priestorov liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

-         6. 5. 2006 sa v KD uskutoční krst nového CD ĽH Borovienka

-         organizovanie družobnej návštevy v Krakovanoch v Čechách – táto sa uskutoční 29.6. – 1.7.2006. ĽH Borovienka sa jej nezúčastní, lebo v tom čase majú jej členovia koncertné povinnosti. V termíne do 16.5.2006 je potrebné zistiť záujem o športovcov a kapacitu autobusu je možné doplniť aj ostatnými záujemcami, ktorí by si platili minimálny poplatok vo výške 200,- Sk.

 

Informácie starostu obce:

-         politické strany vyslovili požiadavku umiestnenia politickej reklamy v Hlase Krakovian. Táto požiadavka bola OZ zamietnutá. V štvrťročníku je možné za poplatok umiestniť len podnikateľskú reklamu.

-         Odovzdanie obecného majetku firme TAVOS, a.s., sa zatiaľ zastavilo. Majetok je stále vo vlastníctve obce, prevádzkovateľom je firma TAVOS, a.s., Piešťany.

-         PETMAS ONYX – uzatváranie zmlúv na vývoz komunálneho odpadu – pôvodná zmluva bola podpísaná na dobu 10 rokov a upravuje sa len dodatkami, momentálne musíme byť v zmluvnom vzťahu ešte min. 5 rokov.

-         Na Južnej ulici sa začalo s výstavbou verejného osvetlenia

-         Na obecný úrad boli doručené ponuky na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Starosta navrhol, aby tieto ponuky predbežne posúdila pracovná komisia, ktorá pripravuje podmienky odpredaja obecných pozemkov a s výsledkom posúdenia oboznámi obecné zastupiteľstvo.

 

VZN o plochách na vylepovanie volebných plagátov

 

Pracovníčka obce p. Belicová poverená prípravou volieb do NR SR, ktoré sa budú konať 17.6.2006 predložila na schválenie návrh VZN, ktorým sa určujú plochy na vylepovanie volebných plagátov.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, bol návrh VZN schválený a tento tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

Interpelácie poslancov:

 

Ladislav Žitnanský

-         požiadal o uverejnenie článku do Hlasu Krakovian o všetkých aktivitách, ktoré sa uskutočnili a ktoré sa pripravujú, ako aj o pozitívach v hospodárení obce (kultúrne stredisko vykázalo v hospodárení + 95.000,- Sk).

 

Anna Belobradová

-         upozornila pre prepadávanie sa miestnej komunikácie na Hlavnej ulici pri dome č. 194.

 

Ľubomír Pekarovič

-         navrhol uvažovať s umiestnením spomaľovačov (retardérov) na MK z dôvodu neprimerane rýchlej jazdy po obci

 

Andrej Čelín

-         vyriešiť odvodnenie na Školskej ulici v lokalite pri ZŠ

-         zabezpečiť kolibu proti rozbíjaniu sklenných výplní

-         časť Strážovskej ulice aspoň dočasne vysypať štrkom a spevniť plochu

 

Starosta obce v závere informoval poslancov, že bol zameraný potok Holeška, bola osadené betónové platne na určenie výšky koryta a obyvatelia okolitých nehnuteľností si ju majú podľa týchto parametrov vyčistiť.

 

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 4/2006 z  27. apríla 2006. 

 

UZNESENIE č. 4/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. apríla 2006

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

 1. program rokovania

 2. členov návrhovej komisie p. Jozefa Macháča a Ing. Michala Sedláka

 3. overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Annu Belobradovú

 4. výsledky auditu obce za rok 2004 a 2005

 5. záverečný účet obce za rok 2005

 6. vyradenie kníh v obecnej knižnice podľa vyraďovacieho protokolu v hodnote 36.348,65 Sk

 7. použitie rozpočtového prebytku z roku 2005 nasledovne: 10% (52.228,25 Sk) do rezervného fondu a 90% (470.054,21 Sk) do účelového fondu na investičné akcie v roku 2006

 8. predĺženie nájomnej zmluvy pre manželov Jozefa a Zlaticu Štefankových v termíne do 30.4.2007

 9. zmenu ÚP obce Krakovany na vytvorenie opravárenskej dielne pre motorové vozidlá bez lakovníckych a klampiarskych prác v dome č. 185 na Námestí sv. Mikuláša

 10. odkúpenie časti parcely č. 31 k. ú. Stráže pri Krakovanoch vo výmere 16 m2 v cene 113,- Sk / 1m2 od Eduarda Halinkoviča a manželky Zdenky Halinkovičovej,  rod. Vatrtovej na miestnu komunikáciu

 11. zmenu uznesenia č. 3/2006 pod bodom A. 7, termín zmeny nájomcu sa mení od 1.6.2006

 12. dodatok nájomnej zmluvy s p. Ľudmilou Sabovou o rozšírenie priestorov Kaviarne u Notára o priestory klubu mladých bez zmeny výšky nájomného. Spotrebu energií a prestavbu priestorov bude znášať nájomca.

 13. Podnikateľský zámer firmy WORK AWAY, s.r.o., Vrbové k odkúpeniu parcely č. 398/9 k.ú Stráže pri Krakovanoch

 14. Termín predkladania ponúk na prenájom bývalej MŠ (budova súpisné číslo 341) do 31.5.2006

 15. Odmenu  za I. Q. 2006 pre starostu obce vo výške 43% a pre kontrolóra obce vo výške 17%

 16. Komisiu na prípravu podmienok odpredaja obecných pozemkov v zložení: PaedDr. Vladimír Mihálik, Peter Kikta, Ľubomír Pekarovič, Jozef Filo a právny poradca. Komisia pripraví aj podklady na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

 17. Poplatok vstupné na HOBBY stretnutie vo výške 20,- Sk a poplatok za predajný stôl a predajné miesto pred KD vo výške 60,- Sk s platnosťou od 1.5.2006.

 18. V štvrťročníku Hlas Krakovian uverejňovanie len podnikateľskej, nie politickej reklamy. Podnikateľská reklama sa uverejňuje za poplatok

 19. VZN o výlepných plochách pre voľby do NR SR, ktoré sa konajú 17.6.2006

 

B. berie na vedomie:

 1. Kontrolu uznesenia č. 3/2006

 2. Žiadosť p. Rajčáka o vytvorenie parkovacích priestorov pred domom súpisné číslo 185

 3. Informáciu o zadaní vypracovania projektov na cesty na Južnej ulici smerom k novovytvoreným obecným pozemkom

 4. Oznámenie  Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Krakovany o prevádzkovaní pohrebiska

 5. Informáciu o príprave folklórneho festivalu KRAKOVANY 2006

 6. Informáciu o umiestnení vyradenej kolísky v múzeu „Za krakovskú bránu“

 7. Informáciu o prípravách zájazdu do družobnej obce Krakovany v Čechách

 8. Informáciu o výstavbe verejného osvetlenia na Južnej ulici

 9. Interpelácie poslancov

 

C. ukladá:

 1. Klubu mladých Krakovany uhradiť faktúru za spotrebu médií za rok 2005 ( fa č. OF2006/1/3/25 zo dňa 1.3.2006, splatná 15.3.2006) v termíne do 31.5.2006 a v termíne 16.5.2006 sa zástupcovia klubu mladých zúčastnila zasadnutia kultúrnej komisie. V termíne 2.5.2006 odovzdať kľúče od klubu starostovi obce.

 

D. neschvaľuje:

       1.  Žiadosť p. Petra Valo o prenájom obecného pozemku na umiestnenie prenosnej garáže

       2.  Žiadosť p. Petra Radoského o odpredaj budovy bývalej MŠ (súpisné číslo 341) na    zriadenie stolárskej dielne.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 4/2006 zo dňa  27. apríla 2006 schválené.