Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. marca 2014

 č. 3/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                      

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Výkup MK Nová ulica

5.      Vysporiadanie pozemkov ZOS

6.      Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2014

7.      Návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s  nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany

8.      Zmena ÚP obce Krakovany č. 10/2014

9.      Žiadosť o prenájom obecného pozemku

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesenia                                                                  

12.  Záver                                                                                                                                                                                          

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6 proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výkup MK Nová ulica
 5. Vysporiadanie pozemkov ZOS
 6. Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2014
 7. Návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s  nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany
 8. Zmena ÚP obce Krakovany č. 10/2014
 9. Žiadosť o prenájom obecného pozemku
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia                                                                   
 12. Záver                                                                                                                                                                                          

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu  a Jozefa Štefanku.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2014-1/9/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. januára 2014 a 10/2/2014-12/2/2014 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.2.2014.  Uznesenie, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4. – Výkup pozemkov na MK Nová ulica

Na zasadnutie prišiel poslanec Milan Jurda.

Starosta obce vysvetlil poslancom postup pri výkupe pozemkov na Novej ulici. Bol vypracovaný geometrický plán, ktorý zameriava existujúcu šírku miestnej komunikácie. Z toho vyplynula nutnosť výkupu časti parciel, nachádzajúcich sa v miestnej  komunikácií, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb. V tejto etape sa vykupujú časti parciel od pani Šurínovej po začiatok ulice a taktiež časť Ulice k Spúšťu.  Zmluvu podpísali spoluvlastníci pani Balážovej, pani Šurínovej a pán Korvín, ktorý kúpil dom od pána Papuláka. Starosta obce na zasadnutie pozval občanov, ktorí doteraz zmluvu nepodpísali, boli to pán Antolík, pán Košinár, pán Paulovič a pani Nedelková.  Na zasadnutí sa zúčastnili pán Málik, otec pani Nedelkovej, pán Antolík a pán Paulovič.

K uvedenej veci sa vyjadril pán Antolík – pri kúpe pozemku bol za starostom obce, ktorý mu tvrdil, že všetko je vysporiadané, problém vznikol až po zameraní miestnej komunikácie, preto teraz starosta navrhol výkup týchto pozemkov.  Cena za meter štvorcový je daná znaleckým posudkom a je 1,60 €/m2. Pán Antolík však požaduje takú cenu, ako zaplatil on pri kúpe pozemku, a to 550 Sk/m2.  Poslanec Peter Kikta oponoval, že obec nemôže vykupovať za takúto cenu, lebo na to obec nemá prostriedky, a musí postupovať v zmysle znaleckého posudku.  Pán Paulovič požiadal o predloženie tohto znaleckého posudku. Starosta obce prisľúbil, že kópia posudku bude doručená každému účastníkovi poštou.  Starosta obce vysvetlil, že keď sa začínali domy na Novej ulici stavať, aby dostali stavebníci stavebné povolenie, musela obec rozšíriť miestnu komunikáciu, tým vznikol stav, ako je teraz, že v MK sa nachádzajú pozemky súkromníkov.  Napriek tomu, že je cesta zatiaľ neudržiavaná, jej povrch sa bude riešiť až po vybudovaní splaškovej kanalizácie, na ktorú obec podala projekt z programu ŽP – Prioritná os 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Pán Paulovič požiadal o osadenie dopravnej značky „Zákaz zastavenia“ na začiatku Novej ulice, aby sa zabránilo problémom pri výjazde z domu.  Starosta obce prisľúbil, že tento problém bude konzultovať s dopravnou políciou.

Pán Košinár sa na zasadnutí nezúčastnil, napriek tomu, že komunikáciu so starostom prisľúbil. Osadenie obrubníkov, ktoré urobil na ceste, bolo označené ako čierna stavba a bolo na ňu vydané rozhodnutie o odstránení stavby, ktoré vydal stavebný úrad. Napriek tomu do dnešného dňa stavba odstránená nebola. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský.

Pán Málik, ktorý zastupoval dcéru pani Nedelkovú, vysvetlil, že nesúhlasia s výkupom pozemku, lebo dcéra má danú nehnuteľnosť založenú v banke, a pri tejto zmene im banka vyčíslila náklady vo výške 600 €, ktoré nie sú ochotný znášať. Starosta  na to reagoval tým, že pán Korvín má tiež nehnuteľnosť založenú v banke a stačil im len návrh kúpnej zmluvy a kópia geometrického plánu, ktorý má obec vyhotovený. Banka dala súhlas na výkup pozemku.  Starosta požiadal pána Málika,aby s bankou ešte rokovali v prípade potreby požiadali obec o potrebné podklady, ktoré bude banka požadovať.

Starosta rozpravu ukončil tým, že obec všetkým zúčastnením zašle kópiu Znaleckého posudku  a kópiu geometrického plánu, kde je zameraný skutočný stav miestnej komunikácie.

   

K bodu č. 5. -   Vysporiadanie pozemkov ZOS

Starosta obce oboznámil poslancov s problémom, ktorý vznikol pri zameraní pozemku pána Niznera.  Na základe geometrického zamerania pozemkov zo dňa 14.3.2014 Ing. Minarechovou bolo zistené, že obec Krakovany užíva 163 m2 z parcely č. 110/3, k.ú. Krakovany a 205 m2 z parcely č. 110/4, k.ú. Krakovany.  Na parcele č. 110/3 má obec  v súčasnosti postavené nehnuteľnosti, časť budovy, pivnicu a septik.  Na základe tohto zistenia manželia Jozef Nizner a Anna Niznerová podali na obec Žiadosť o majtkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré navrhujú nasledovne:

 1. Vysporiadanie parcely č.110/3 so zachovaním súčasnej hranice pozemku, ktorý je oplotený.
 2. Vysporiadanie parcely 110/4 s rozšírením súčasnej hranice pozemku (plot) po celej dĺžke o cca 2-3m tak, aby výmera parcely 110/4 zostala nezmenená.

V prípade súhlasu s daným riešením finančné vysporiadanie parcely 110/3 nie je potrebné, avšak v prípade nesúhlasu s návrhom č. 2 požadujú finančné vysporiadanie parcely č. 110/3 sumou 15 €/m2, pričom náklady spojené s vysporiadaním majetku budú hradené spoločne. 

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na vysporiadanie pozemkov Obce Krakovany pre  Zariadení opatrovateľskej služby schválený. 

 

K bodu č. 6 . – Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2014

Starosta obce predložil poslancom čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2013.  K tomuto materiálu poslanci nemali pripomienky. Čerpanie programového rozpočtu poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7 – Návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany

Starosta obec predložil poslancom Návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany. Účelom VZN je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomcov obecných nájomných bytov a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov obce, ktoré sú financované z dotácie Ministerstva výstavby  a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru  Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce. Nájomné byty sú vo vlastníctve obec Krakovany s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. U uvedených bytov obec zachová nájomný charakter po dobu najmenej 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Správu nájomných bytov bude vykonávať vlastník bytov, Obec Krakovany.

K predloženému návrhu VZN poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh VZN hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 8- Zmena UP obce Krakovany č. 10/2014

O zmenu územného plánu obce Krakovany požiadal pán Maťus z dôvodu plánovania realizačného zámeru v lokalite Strážovské záhumenice – výstavby bytového domu, nakoľko súčasný ÚP obce Krakovany v danej lokalite uvažuje výlučne s realizáciou rodinných domov.

Starosta obce navrhol, že  keď už sa bude riešiť zmena ÚP, zaradiť aj ďalšie veci, ako rozšírenie cintorína v Krakovanoch aj Strážoch, naplánovanie MK medzi domom pána Cimla a pána Barana na Veternej ulici a taktiež zmena verejnej zelene na bývalom smetisku, ktoré teraz vlastní pán Zuzic na rodinnú farmu. Všetky tieto zmeny by zahŕňala zmena ÚP č. 10/2014.

Taktiež navrhol zrealizovať zmenu ÚP č. 3/2008, ktorá síce bola navrhnutá, ale nebola zrealizovaná. Je to zmena ktorá zahŕňa priemyselný areál pri Ostrove a výstavbu za domami na Južnej ulici. Na zadanie spracovania týchto zmien je potrebný predbežný súhlas. K predloženým návrhov vyslovil pripomienku poslanec Lukáš Radoský a nesúhlasil s premenovaním verejnej zelene na bývalom smetisku na rodinnú farmu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná len o predbežný súhlas sa o tejto pripomienke nehlasovalo.

Starosta obce dal za predbežný súhlas na zmeny územného plánu č. 3/2008 a 10/2014 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na zmenu UP č. 3/2008 a 10/2014 schválený.

 

 

K bodu č. 9 Žiadosť o prenájom obecného pozemku

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Dušana Legáta o prenájom časti obecného pozemku č. 722/2, o výmere 710 m2, k.ú. Stráže, ktorý je klasifikovaný ako pozemok, na ktorom sú skaly, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Z tejto parcely žiada 25 m2 na umiestnenie prenosnej garáže, ktorá bude položená ma prenosných betónových paneloch za účelom parkovania osobného motorového vozidla. Žiadateľ navrhuje dlhodobý prenájom na 40 rokov s výškou nájmu 50,00€ na 10 rokov.  K žiadosti priložil mapu so zakreslením požadovaného miesta prenájmu. Poslanci žiadosť posúdili. Dohodli sa, že umiestnenie garáže na tomto mieste nie je vhodné. Starosta obce dal za žiadosť o prenájom časti obecného pozemku hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti: 9, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola žiadosť o prenájom časti obecného pozemku č. 722/2, k.ú. Stráže o výmere 25 m2 za cenu 50 €/10 rokov zamietnutá.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

- Starosta obce informoval poslancov o skončení platnosti strategického dokumentu, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Vzhľadom k tomu, že sa pripravuje novela zákona č. 539/2008 Z.z. O podpore a regionálnom rozvoji a príprav Partnerskej dohody SR a EK na roky 2014 až 2020, nie je možné nový PHSR obce vypracovať. Preto je potrebné predĺžiť platnosť starému PHSR do konca roku 2014. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9,  proti:0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bolo predlženie platnosti PHSR obce do konca roku 2014 schválené.

- Poslanec Jozef Štefanka informoval poslancov o riešení prípadu pána Juraja Pašáka, ktorý vytrhol stĺpik dopravného značenia, ktorý zabetónovali zamestnanci obce na Dolnej ulici. Pán Pašák túto skutočnosť nepopieral a tvrdil, že stĺpik bol osadený na jeho pozemku. Kancelária obecného úradu pána Pašáka vyzve, aby poškodený stĺpik dopravného značenia zabetónoval na určené miesto do určeného termínu. Ak tak neurobí, starosta obce na neho podá oznámenie na polícií za poškodzovanie verejného majetku.

- Starosta obce informoval poslancov o žiadosti pani Piscovej  na organizovanie prvomájovej veselice v kultúrnom dome Krakovany. Poslanci sa zhodli na stanovisku, že schvaľovanie akcie nie je potrebné, ak si riadne zaplatí nájom a energie. Pani Piscová by chcela počas letných mesiacov organizovať koncerty v amfiteátri KD. Na organizovanie týchto akcií je potrebné, aby predložila podrobný zámer, kedy a v akom rozsahu plánuje akcie uskutočniť, a potom budú  prejednané  kultúrnou komisiou.

 

Interpelácie

-Ing.  Michal Sedlák informoval poslancov, že sa začali práce na rekonštrukcii javiska v amfiteátri.

- Starosta obce informoval poslancov, že sa pripravuje aj oprava parkiet v sále KD, má na to dvoch ľudí, pán Daniel Snoha a Miroslav Macejka.  Pracovali by postupne po malých úsekoch. Ďalej informoval poslancov, že bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií o dotáciu na výmenu okien MŠ.

- Ing. Milan Jurda navrhol zámenu pozemkov pri Marakane s pánom Mišovicom, ktorého parcela č. 1045/10, k.ú. Krakovany zasahuje až po Marakanu. Ak by si ju pán Mišovic oplotil, uzavrel by sa priechod popri ramene Spúšťa na parcelu 1014/27, ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany.

- Ladislav Žitnanský tlmočil požiadavku pani Ježovej, aby na lávku pri strážovskom obchode bola osadená dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel, lebo autá ktoré prechádzajú po lávke a odbočujú doľava vyjazdia jamu pred jej domom.

- Martin Gono – upozorniť SAD na chýbajúci označník  autobusovej zastávky pri futbalovom štadióne.

- Mgr. Juraj Filo požiadal starostu, že ak sa bude robiť chodník pri futbalovom štadióne, aby zostalo zachované parkovisko pri vchode do kabín,  lebo sa v hojnej miere využíva.

 

K bodu č.11

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 27. marca  2014

 

 

K bodu  č.12

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

  

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 27. marca 2014

 

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 13/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                 

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Výkup MK Nová ulica

5.      Vysporiadanie pozemkov ZOS

6.      Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2014

7.      Návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s  nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany

8.      Zmena ÚP obce Krakovany č. 10/2014

9.      Žiadosť o prenájom obecného pozemku

10.  Rôzne

11.  Návrh uznesenia                                                                  

12.  Záver                                                                                                                                                                                               

 

Prítomných: 6 ( Filo, Florek, Gono,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 ( Filo, Florek, Gono,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 14/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraj Filo  a Jozef Štefanka

Prítomných:  6 ( Filo, Florek, Gono,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za:  6 ( Filo, Florek, Gono,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 15/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2014-9/1/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. januára 2014 a uznesenia č. 10/2/2014-12/2/2014 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.2.2014

 

Prítomných: 7  (Filo,  Florek, Gono,   Kikta, Sedlák  Štefanka, Žitnanský)

Za: .7 (Filo,  Florek, Gono,  Kikta, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Výkup pozemkov pod MK Nová ulica

 

Uznesenie č. 16/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/  Berie na vedomie

Informáciu o vysporiadaní pozemkov na Novej ulici.

 

B/ Ukladá

Kancelárii OCÚ zaslať vlastníkom parciel na Novej ulici kópiu Znaleckého posudku  a kópiu geometrického plánu

 

Prítomných:  9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák  Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 5

Vysporiadanie pozemkov  ZOS

 

Uznesenie č. 17/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pána Jozefa Niznera a Anny Niznerovej

 

B/ Schvaľuje

Podieľanie sa na zhotovení GP na vysporiadaní pozemkov pre zariadenie OS 50% podielom

 

Prítomných: 9  (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9   (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

 

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 18/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Rozšírenie p.č. 110/4 na konci parcely o 2 m a rozšírenie p.č. 110/4 na začiatku  tak, aby sa výmere p.č. 110/4 nezmenila.

 

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 19/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vysporiadanie p.č. 110/3 k.ú. Krakovany  s pánom Jozefom Niznerom a Annou Niznerovou.  

 

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2013

Uznesenie č. 20/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2014

 

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Návrh VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany

 

Uznesenie č. 21/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh VZN č.1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Krakovany

 

Prítomných: . 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

K bodu č. 8

Zmena ÚP obce Krakovany č. 10/2014

 

Uznesenie č. 22/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh zmeny UP č.3/2008 zmena UP č. 10/2014

 

B/Schvaľuje

predbežný súhlas na  návrh zmenu  UP č.3/2008 a 10/2014

 

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 9

Prenájom obecného pozemku

 

Uznesenie č.23/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť pána Dušana Legáta, Zahradková ulica 625/7 Krakovany o prenájom časti parcely č. 722/2 , k.ú. Stráže,  za účelom umiestnenia prenosnej garáže.

 

B/Neschvaľuje

Žiadosť pána Dušana Legáta, Zahradková ulica 625/7 Krakovany o prenájom časti parcely č. 722/2 , k.ú. Stráže, za účelom umiestnenia prenosnej garáže.

 

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 0

Proti: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

K bodu č. 10

Rôzne

 

Uznesenie č.24/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh na predlženie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSRO) do konca roku 2014

 

B/Schvaľuje

predlženie PHSRO do konca roku 2014

 

Prítomných: . 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č.25/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Informácie starostu

osádzaní dopravných značiek v obci,

o pripravovaných akciách p. Piscovej

o podaní projektu na MF na výmenu okien na MŠ

 

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 26/3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  27. marca  2014

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková