Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. júna 2013

 č. 3/2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                 

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Záverečný účet za rok 2012, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

5.      Výročná správa za rok 2012, Správa audítora

6.      Odpredaj obecných pozemkov 543/2 a 544/3, k.ú. Stráže

7.      Odkúpenie pozemkov na Veternej ulici v ceste od SPF

8.      Výkup pozemkov pod cestou na Novej ulici a Ulici k Spúšťu

9.      Žiadosť Jozefa Niznera a Anny Niznerovej o umiestnenie stavby na pozemku p.č. 110/3, k.ú. Krakovany a žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 108/1, 108/2, k.ú. Krakovany

10.  Žiadosť Petra Kramárika o povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku

11.  Rôzne

12.  Návrh uznesenia                          

13.  Záver                                                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1.  Otvorenie zasadnutia                                                                      
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2012, Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 5. Výročná správa za rok 2012, Správa audítora
 6. Odpredaj obecných pozemkov 543/2 a 544/3, k.ú. Stráže
 7. Odkúpenie pozemkov na Veternej ulici v ceste od SPF
 8. Výkup pozemkov pod cestou na Novej ulici a Ulici k Spúšťu
 9. Žiadosť Jozefa Niznera a Anny Niznerovej o umiestnenie stavby na pozemku p.č. 110/3, k.ú. Krakovany a žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 108/1, 108/2, k.ú. Krakovany
 10. Žiadosť Petra Kramárika o povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku
 11. Rôzne
 12. Návrh uznesenia                          
 13. Záver             

 

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda. Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 14/2/2013- 21/2/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 25. apríla 2013. Uznesenie, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4 – Záverečný účet za rok 2012, Stanovisko HK k Záverečnému účtu

Záverečný účet obce za rok 2012 aj Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu bol poslancom doručený s pozvánkou. Návrh záverečného účtu obce za rok 2012 tvorí prílohu originálu zápisnice. Kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Krakovany za rok 2012 a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Poslanci k predloženému návrhu záverečného účtu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh záverečného účtu za rok 2012 hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie schválené bez výhrad.

 

K bodu č. 5 – Výročná správa za rok 2012, Správa audítora

Starosta obce prečítal poslancom Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2012 a Dodatok správy audítora  k overeniu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §-u 23 odsek 5. Výročnú správu obce Krakovany za rok 2012 a Správu nezávislého audítora poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Odpredaj obecných pozemkov 543/2 a544/3, k.ú. Stráže

Na zasadnutie prišili poslanci Ladislav Žitnanský a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil poslancom návrh na odpredaj obecných  pozemkov parcela číslo 543/2  orná pôda o výmere 303 m2, parcela registra „C“ v k. ú. Stráže, zapísaná v LV č. 1361 a pozemok parcelné číslo 544/3 orná pôda o výmere  488 m2 , parcela registra „C“. Na uvedené pozemky bol vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého je stanovená minimálna predajná cena. Pozemky je možné predávať troma spôsobmi: priamo, ale tento predaj nespĺňa ustanovenia zákona č. 138/1991 o  majetku obcí, dražbou, alebo verejnou obchodnou súťažou. Starosta obce navrhol pozemky predávať obchodnou verejnou súťažou. Pozemky obec nevyužíva a nie je na nich možná výstavba, pretože cez pozemky prechádza vedenie vysokého napätia. Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol aby sa pozemky nepredávali, ale sa dali do prenájmu. Starosta vysvetlil, že o prenájom nemajú záujem. Cena za odpredaj bude stanovená kupujúcimi. Pokiaľ však ponúkaná cena bude nižšia, ako je v znaleckom posudku,  alebo sa bude zdať nedostačujúca, súťaž môže byť zrušená a pozemky sa nepredajú.   Starosta obce navrhol odpredaj pozemkov  parcela číslo 543/2  orná pôda o výmere 303 m2, parcela registra „C“ v k. ú. Stráže, zapísaná v LV č. 1361 a pozemok parcelné číslo 544/3 orná pôda o výmere  488 m2 , parcela registra „C“ formou obchodnej verejnej súťaže. Za tento návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol odpredaj obecných pozemkov parcela číslo 543/2  orná pôda o výmere 303 m2, parcela registra „C“ v k. ú. Stráže, zapísaná v LV č. 1361 a pozemok parcelné číslo 544/3 orná pôda o výmere  488 m2 , parcela registra „C“ v k.ú. Stráže, zapísaná na LV č. 438 formou obchodnej verejnej súťaže schválený.

 

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom  podmienok  obchodnej verejnej súťaže a návrhom  kúpnej zmluvy.  K predloženým návrhom poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za Podmienky obchodnej verejnej súťaže hlasovať.  Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj obecných pozemkov parcela číslo 543/2  orná pôda o výmere 303 m2, parcela registra „C“ v k. ú. Stráže, zapísaná v LV č. 1361 a pozemok parcelné číslo 544/3 orná pôda o výmere  488 m2 , parcela registra „C“ v k.ú. Stráže, zapísaná na LV č. 438  schválené.

 

K bodu č. 7 - Odkúpenie pozemkov na Veternej ulici v ceste od SPF

Starosta obce informoval poslancov o postupe získavania pozemkov na Veternej ulici v miestnej komunikácii, ktoré sa nepodarilo vysporiadať v roku 2009. Nevysporiadané zostali 2 parcely  registra C, parcela č. 607/73 o výmere 146 m2, k.ú. Stráže, zastavané plochy a nádvoria, kde spoluvlastníkom je  v 1/5 SR v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a parcela č. 607/87 o výmere 136 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Stráže, kde spoluvlastníkom je v ½ SR v správe SPF. Pôvodne obec Krakovany žiadala  SPF o bezodplatný prevod  týchto parciel. Táto žiadosť bola   obci zamietnutá, lebo neboli splnené podmienky § 34 ods. 13 zákona 330/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov  a navrhli prevod predmetných pozemkov formou odplatného prevodu. (Odkúpenie za trhovú cenu). Starosta po konzultácii problému s kompetentnými podal žiadosť  o odovzdanie majetku z vlastníctva SR do vlastníctva obce  protokolom podľa § 14d zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Výkup pozemkov pod cestou Nová ulica a Ulica k Spúšťu

Starosta obce predložil poslancom návrh na výkup pozemkov pod MK na Novej ulici a Ulici k Spúšťu.  Obec dala vypracovať geometrický plán, na základe ktorého bude možné vysporiadať existujúcu miestnu komunikáciu.  Geometrický plán vypracovala Zuzana Gacková z  Geodetickej kancelárie Romana Klču Vrbové,  dňa 16.12.2012 a overila ho Správa katastra Piešťany, Ing. Eva Gonová dňa 21. mája 2013 pod číslom 252/13. Celková výmera vykupovaných pozemkov je spolu 192 m2.  Starosta obce navrhol, aby sa vykupovala za 1,66€/m2, ako bolo cena aj pri výkupe na Veternej a Južnej ulici. Tiež navrhol refundáciu správneho poplatku za osvedčenie podpisu. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  výkup pozemkov na Novej ulici a Ulici k Spúšťu podľa GP č. 252/13 za cenu 1,66€/m2 a refundácia správneho poplatku za osvedčenie podpisu  schválené.  Zo zasadnutia odišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 9 – Žiadosť Jozefa Niznera a Anny Niznerovej o umiestnenie stavby na pozemku p.č. 110/3, k.ú. Krakovany a žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p.č. 108/1, 108/2, k.ú. Krakovany

Starosta obce prečítal žiadosti pána Jozefa Niznera a Anny Niznerovej. Prvá žiadosť bola na odsúhlasenie umiestnenia stavby rodinného domu na pozemku p.č. 110/3, zastavené plochy a nádvoria,  k.ú. Krakovany. Podľa katastrálnej mapy, je v žiadosti uvedená nesprávna parcela. Parcela, na ktorej žiadajú umiestnenie rodinného domu je p.č. 110/4, záhrady, k.ú. Krakovany.

Obecné zastupiteľstvo nemá kompetencie rozhodovať o umiestnení stavby. Tato žiadosť mala byť adresovaná na stavebný úrad, ktorý určuje podmienky výstavby na území obce. Samotná lokalita nie je zatiaľ vhodná na výstavbu, lebo tam nie je zameraná a vysporiadaná miestna komunikácia a nie sú tam inžinierske siete, ani verejné osvetlenie. Žiadatelia o tejto problematike vedia, ale aj napriek tomu by chceli využiť túto parcelu na stavbu rodinného domu. Mgr. Juraj Filo konštatoval, že problematika je veľmi zložitá, prečo  brániť niekomu v stavbe na vlastnom pozemku? Či sa takýto prípad nedá riešiť dohodou, aby si po kolaudácii stavebníci nenárokovali na vybudovanie cesty, osvetlenia.  Ing. Milan Jurda navrhol, aby obec dala vypracovať geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie, na základe ktorého by bolo možné určiť stavebnú čiaru, podľa ktorej by sa mohli osadiť domy v danej lokalite.  Starosta obce vysvetlil, že zameranie takejto cesty nie je jednoduchá záležitosť a nebude zhotovené za pár týždňov, ale môže to trvať aj niekoľko mesiacov. Za návrh na vypracovanie geometrického plánu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vypracovanie geometrického plánu na zameranie miestnej komunikácie na Novej ulici v časti od domu č.410/7 postavený na p.č. 129/10 po parcelu č. 4/1, k.ú. Krakovany.

Druhá žiadosť manželov Niznerových bola na odkúpenie časti  obecného pozemku p.č.108/1 a 108/2, ktoré vlastní Obec Krakovany a parcely susedia s parcelou 110/4, na ktorej by chceli stavať rodinný dom. Starosta obce poslancom vysvetlil, že na obecných pozemkoch p.č. 108/1 a108/2, k.ú. Krakovany bol niekedy zámer postaviť nové zariadenie opatrovateľskej služby. Tým, že by sa časť týchto pozemkov odpredala, parcely by sa znehodnotili. Starosta upozornil poslancov, že obec pozemky nemôže predávať priamym predajom, lebo by porušila zákon č. 138/1991. Z.z. O nakladaní s majetkom obce.     Poslanec Martin Gono s odpredajom časti obecných pozemkov p.č. 108/1, a 108/2 nesúhlasil. Starosta obce dal za žiadosť o odpredaj časti obecných pozemkov p.č. 108/1 a 108/2, k.ú. Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti: 4, (Florek, Gono, Juda, Kikta), zdržal sa hlasovania: 3 (Radoský, Štefanka, Žitnanský), nehlasoval: 1 (Filo), bola žiadosť o odpredaj časti obecných pozemkov p.č. 108/1 a108/2, k.ú. Krakovany zamietnutá.

 

K bodu č. 10 – Žiadosť Petra Kramárika o povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozekmu

Starosta obce prečítal žiadosť pána Petra Kramárika o umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/2, k.ú. Krakovany,  pred domom  Nám. sv. Mikuláša č. 156/39, Krakovany.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za umiestnenie žumpy na obecnom pozemku hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť pána Petra  Kramárika o umiestnenie žumpy na obecnom pozemku  pred domom Nám. sv. Mikuláša 156/39 schválená .

 

K bodu č. 11 – Rôzne

 

- Starosta obce predložil poslancom návrh na zrušenie členstva Obce Krakovany v združení  Podmalokarpatské partnerstvo, o.z., nakoľko združenie nesplnilo očakávané požiadavky ani nezískalo sľubované finančné prostriedky.  K návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na ukončenie členstva v združení Podmalokarpatské partnerstvo, o.z.  ku dňu 30.6.2013 schválený. 

Na základe uznesenie č. 10/2013 zo zasadnutia výkonného výboru Mikroregionu nad Holeškou  predložil starosta obce poslancom návrh na vstup obce Krakovany do pripravovaného občianskeho združenia verejno – súkromného partnerstva s pracovným názvom Holeška.  Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas na členstvo obce Krakovany v pripravovanom občianskom združení Holeška, v zastúpení starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom.  Hlasovaním: za 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na členstvo obce v zastúpení starostom obce PaedDr. Vladimírom Mihálikom v pripravovanom občianskom združení s pracovným názvom Holeška schválené.

 - Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 vypracovala kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Kontrolórka na zasadnutí nebola prítomná. Správa bola poslancom doručená spolu s pozvánkou na zasadnutie. Poslanci  Správu o kontrolnej činnosti za  rok 2012 zobrali na vedomie.  

 

- Interpelácie poslancov

- Ladislav Žitnanský, chodník do Trebatíc pri železničnom prechode je po veľkom daždi neprechodný, je tam veľké blato a všetky kamene, ktoré sú tam navezené veľká voda vyplaví.  Chodník do Vrbového – požiadať niekoho, aby vykosil rastúce bodliaky. Odpovedal starosta obce, že kosenie dohodol s predsedom PŠD Krakovany. Divorastúci krík pri  trojičke znova rastie a môže zadusiť „dub priateľstva“.  V akom štádiu riešenia je odstránenie garáže pri Strážovskom kostole. Starosta obce informoval poslancov, že na odstránenie stavby bolo právoplatné búracie povolenie, ale zomrela účastníčka konania a celý proces sa tým zastavil.

 

- Ing. Milan Jurda – kedy sa bude asfaltovať chodník do Trebatíc, odpovedal starosta obce, že asfalt sa začne navážať v najbližšej dobe, bude to frézovaný asfalt, ktorý sa bude spevňovať.  Kedy sa budú opravovať výtlky na miestnych komunikáciách?  Odpovedal starosta obce, že na opravu miestnych komunikácií obec dostala dotáciu. Výtlky sú označené a oprava by mala prebehnúť v najbližšej dobe. Či sa neuvažuje o prehodnotení výšky dotácie pre Futbalový klub Krakovany, keď sa zrušilo družstvo dorastencov. Odpovedal Mgr. Juraj Filo, že dotačné prostriedky sa používajú na vyplácanie rozhodcov a elektrickej energie.  Predseda finančnej komisie informoval, že na vyplácanie dotácie sa podpisu zmluva na dobu jedného roka. Prehodnotenie výšky dotácie sa môže robiť vždy pri žiadosti o dotáciu.

 

Ing. Marián Florek – či sa nebude robiť chodník aj okolo ihriska?  Odpovedal starosta obce, že v súčasnosti je rozbehnutých veľa akcií a časovo sa to nedá stíhať.

 

Starosta obce informoval poslancov, že dňa 21.-23.6.2013 sa konala oficiálna návšteva Obce Krakovany v družobnej obci Krakovany v Čechách. Návšteva sa konala v tomto termíne preto, lebo družobná obec Krakovany je k nám pozvaná v septembri na oficiálne oslavy 900 výročia obce.

 

K bodu č.12

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 27. júna 2013

 

 

K bodu  č.13

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 27. júna 2013

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 22/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet za rok 2012, Stanovisko HK k Záverečnému účtu
 5. Výročná správa za rok 2012, Správa audítora
 6. Odpredaj obecných pozemkov 543/2 a 544/3, k.ú. Stráže
 7. Odkúpenie pozemkov na Veternej ulici v ceste od SPF
 8. Výkup pozemkov pod cestou na Novej ulici a Ulici k Spúšťu
 9. Žiadosť Jozefa Niznera a Anny Niznerovej o umiestnenie stavby na pozemku p.č. 110/3, k.ú. Krakovany a žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 108/1, 108/2, k.ú. Krakovany
 10. Žiadosť Petra Kramárika o povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku
 11. Rôzne
 12. Návrh uznesenia                          

13.  Záver 

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Gono,  , Kikta,  Sedlák, Štefanka, )

Za: 6

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 23/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka

Prítomných:  7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, , Sedlák, Štefanka, ,)

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 24/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 14/2/2013-21/2/2013 z riadneho zasadnutia konaného dňa 25. apríla 2013

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, , Sedlák, Štefanka, )

 Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Záverečný účet za rok 2012, Stanovisko HK k záverečnému účtu

Uznesenie č. 25/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Záverečný účet obce za rok 2012, Stanovisko HK k návrhu ZU

B/Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

C/ Schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 32 285,83 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upraveného o nevyčerpané prostriedky z VÚC v sume   5000,00 € čo predstavuje čiastku 27285,83 € na:

- krytie finančných operácií v roku 2012 vo výške 23 159,42€ - splátky úverov,

- tvorba rezervného fondu vo výške 4 126,41 €.

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, )

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Výročná správa za rok 2012, Správa audítora

Uznesenie č.26/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu obce za rok 2012 a Správu audítora  a dodatok správy audítora

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, )

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Odpredaj pozemkov p.č.543/2 a 544/3, k.ú. Stráže

Uznesenie č. 27/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh starostu na odpredaj obecných pozemkov parcela číslo 543/2  orná pôda o výmere 303 m2, parcela registra „C“ v k. ú. Stráže, zapísaná v LV č. 1361 a pozemok parcelné číslo 544/3 orná pôda o výmere  488 m2 , parcela registra „C“ v k.ú. Stráže, zapísaná na LV č. 438

 

B/Schvaľuje

Odpredaj pozemkov parcela číslo 543/2  orná pôda o výmere 303 m2, parcela registra „C“ v k. ú. Stráže, zapísaná v LV č. 1361 a pozemok parcelné číslo 544/3 orná pôda o výmere  488 m2, parcela registra „C“ v k.ú. Stráže, zapísaná na LV č. 438    formou obchodnej verejnej súťaže

 

Prítomných:. 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 28/3/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh podmienok Verejnej obchodnej súťaže

 

B/Schvaľuje

Podmienky verejnej obchodnej súťaže  pre predaj pozemkov parcela číslo 543/2  orná pôda o výmere 303 m2, parcela registra „C“ v k. ú. Stráže, zapísaná v LV č. 1361 a pozemok parcelné číslo 544/3 orná pôda o výmere  488 m2, parcela registra „C“ v k.ú. Stráže, zapísaná na LV č. 438

Prítomných: 9 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Odkúpenie pozemkov na Veternej ulici v ceste od SPF

 

Uznesenie č. 29/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o prevode parciel č.607/73 o výmere 146 m2, k.ú. Stráže, zastavané plochy a nádvoria, kde spoluvlastníkom je  v 1/5 SR v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a parcela č. 607/87 o výmere 136 m2 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Stráže, kde spoluvlastníkom je v ½ SR v správe SPF na Veternej ulici formou delimitácie na základe zákona č. 138/1991 Z.z.

 

Prítomných: 9(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:1 Žitnanský

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Výkup pozemkov pod cestou Nová ulica a Ulica k Spúšťu

 

Uznesenie č. 30/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh  na výkup pozemkov pod MK

 

B/Schvaľuje

Výkup pozemkov pod MK na Novej ulici a Ulici k Spúšťu podľa GP č. 252/13  za cenu    1,66 €/m2  a refundáciu nákladov spojených s overovaním podpisov.

 

Prítomných: 9 .(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Žiadosť Jozef  Niznera a Anny Niznerovej o umiestnenie stavby na pozemku p.č. 110/3, k.ú. Krakovany a Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č. 108/1, 108/2, k.ú. Krakovany

 

Uznesenie č. 31/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Jozefa  Niznera a Anny Niznerovej o umiestnenie stavby na pozemku p.č. 110/4, k.ú. Krakovany

 

Prítomných: 8.(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 32/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Jozef  Niznera a Anny Niznerovej o odkúpenie časti obecného pozemku č. 108/1, 108/2, k.ú. Krakovany

 

B/Neschvaľuje

Žiadosť Jozef  Niznera a Anny Niznerovej o odkúpenie časti obecného pozemku č. 108/1, 108/2, k.ú. Krakovany

 

Prítomných:  8 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: 0

Proti: 4 Gono, Jurda, Florek, Kikta

Zdržal sa hlasovania:3 Radoský, Štefanka, Žitnanský

Nehlasoval: 1 Filo

 

Uznesenie č. 33/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vypracovanie GP na zameranie MK Nová ulica od p.č. 129/10 po p.č. 4/1, k.ú. Krakovany.

 

Prítomných: 8.(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka, Žitnanský,)

Za:8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 10

Žiadosť Petra Kramárika o povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku

 

Uznesenie č. 34/3/2013

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť Petra Kramárika o povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku

 

B/ Schvaľuje

Žiadosť Petra Kramárika o povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/2 k.ú. Krakovany na Námestí sv. Mikuláša pred domom č. 156/39.

 

Prítomných: 8.(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Rôzne

 

Uznesenie č. 35/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Schvaľuje

v zmysle čl. 5.7, pís. a Stanov občianskeho združenia Podmalokarpatské partnerstvo, o.z. ukončenie členstva v tejto organizácii 30.6.2013

B/odporúča

starostovi obce písomne oznámiť túto skutočnosť výkonnému orgánu tejto organizácie do 30.6.2013

Sídlo združenia: Podmalokarpatské partnerstvo

Nám. Slobody 500/8

922 03 Vrbové

 

Prítomných: 8 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

 

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 36/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje predbežný súhlas

1.      v zmysle uznesenia č. 10/2013 zasadnutia výkonného výboru Mikroregiónu nad Holeškou, konaného dňa 24.5.2013 členstvo obce v zastúpení starostom obce Krakovany PaedDr. Vladimírom Mihálikom v pripravovanom občianskom združení verejno-súkromného partnerstva s pracovným názvom Holeška

2.      vstup obce do tohto združenia

 

Prítomných: 8 .(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 37/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce za rok 2012

 

Prítomných:8.(Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 37/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 8 (Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský, Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 38/3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Poveruje

Kanceláriu OcÚ na   preverenie spôsobu odstránenia čiernej stavby  (garáž) na obecnom pozemku pri Strážovskom kostole.

 

 

 

Prítomných: 8.Filo,  Florek, Gono,  Jurda, Kikta, Radoský,  Štefanka, Žitnanský,)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

 

V Krakovanoch  27. júna 2013

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková