Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. mája 2012

 č. 3/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Prenájom nebytových priestorov

5.      Žiadosť p. Pialovej o preplatenie nákladov

6.      Káblová televízia

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Martin Gono a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili  Peter Kikta a Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:  6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

1.    Otvorenie zasadnutia                                                                    

2.    Voľba overovateľov zápisnice

3.    Kontrola uznesení

4.    Prenájom nebytových priestorov

5.    Žiadosť p. Pialovej o preplatenie nákladov

6.    Káblová televízia

7.    Rôzne

8.    Návrh uznesení

9.    Záver          

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Mariána Floreka, a Mgr. Juraja Filu. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 18/2/2012-35/2/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 29. marca  2012.

Na zasadnutie prišiel Peter Kikta.

- Kúpna zmluva medzi Obcou Krakovany, Vladimírom Glasnákom, Petrom Krihom a Luciou Krihovou  za účelom vysporiadania miestnej komunikácie na ulici Hrádze bola podpísaná a podaná na zápis na Správu katastra Piešťany.

 

- Zmluva medzi obcou Krakovany a Mgr. Silviou Ondrejičkovou a MUDr. Irenou Sudorovou podpísaná nebola. Bude podpísaná v období do 3 týždňov

 

- Zmluva medzi Obcou Krakovany, Danielom Rajčákom a Helenou Rajčákovou  na vysporiadanie miestnej komunikácie Strážovská ulica, bola podpísaná a podaná na zápis na Správu katastra Piešťany.

 

- Kúpna zmluva medzi Obcou Krakovany a Dušanom Maťusom bola podpísaná a podaná na zápis na  Správu katastra Piešťany.

 

- Zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a podnikateľskými subjektami: firmou AGE color, s.r.o., Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o., Kaiser EE, s.r.o., Stürmsfs, s.r.o. bola podpísaná a podaná na zápis na Správu katastra Piešťany.

 

- Ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory (kozmetický salón) s pani Pialovou. Pre pani Pialovú bola vystavená faktúra, kde boli vyčíslené podlžnosti, ktoré má pani Pialová voči obci.  Výška nedoplatku je 285,82€  za spotrebovaný plyn a 80,00 € nájom

   za mesiac marec.

 

- Zlatici Ferancovej a Jozefovi Štefankovi bol predlžený nájom na obecný byt do 30.4.2012. Nájomná zmluva bola podpísaná.

 

- Žiadosť PZ Králik na odkúpenie pozemku od obce Krakovany na vysporiadanie pozemku pod poľovníckou chatou v rámci pozemkových úprav. Pozemkový úpravy boli  momentálne pozastavené. Pokiaľ budú znova obnovené, obec Krakovany si môže nechať

   vymerať priamo pozemok pod poľovníckou chatou.

 

- osadenie meračov rýchlosti na štátnej ceste II/504 pri ZŠ a futbalovom ihrisku sa realizovať nebude, nie sú na to finančné prostriedky.

 

- Odpadkové koše boli objednané, do troch týždňov by mali prísť, potom budú osadené do 10.6.2012 na určené miesta.

 

 

K bodu č. 4

Prenájom nebytových priestorov bývalý Klub mladých. Obec Krakovany zverejnila oznam na prenájom nebytových priestorov  v stanovenom termíne bolo na obecný úrad doručené dve žiadosti a žiadosť pána Lukáša Daněka, ktorá bola doručená ešte na marcové zasadnutie. Žiadosti doručili Lucia Štangelová  za účelom prevádzkovania kaderníctva a rozšírenie prevádzky na manikúru prípadne iné služby.  Peter Radoský chce miestnosť používať ako predvádzaciu miestnosť stolárskych výrobkov. Pán Radoský však svoju žiadosť ešte pred začatím OZ stiahol.  Zostali len dvaja žiadatelia o prenájom nebytových priestorov, Lucia Štangelová a Lukáš Daněk. Poslanci navrhli aby sa priestory bývalej klubovne  prenajali na služby pre kaderníčku Luciu Štangelovú  od 1.6.2012 za cenu 80,00 € mesačne. Mgr. Juraj Filo navrhol, zvýšiť nájom, ak v prenajatom priestore bude viac prevádzok. Uvolnený priestor po kaderníčke by sa mohol ponúknuť Lukášovi Daněkovi na sklad firemných materiálov, ak bude mať pán Daněk o tento priestor záujem. 

Starosta obce dal hlasovať za prenájom nebytových priestorov bývalého Klubu mládeže pre Luciu Štangelovú za účelom prevádzkovania kaderníctva. Výška nájomného 80,00€ mesačne bez energií od 1.6. 2012 do 31.12.2012.  Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval:1, Kikta, bol prenájom nebytových priestorov pre Luciu Štangelovú  schválený.

V prípade, že Lucia Štangelová ukončí nájom kaderníctva k 31.5.2012 poslanci navrhujú schváliť prenájom nebytových priestorov pre Lukáša Daněka za cenu 50,00€/mesiac plus energie do 31.12.2012.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prenájom nebytových priestorov p. Daněkovi  za cenu 50,00€/mesačne do 31.12.2012 schválený.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Kataríny Pialovej na  preplatenie čiastky 500,00€ za prerobenie, respektíve rekonštrukciu miestnosti, ktorú používala za účelom poskytovania kozmetických služieb.

Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta požiadal poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. Poslanec Peter Kikta nesúhlasil s preplatením nákladov, lebo v zmluve bolo stanovené, že prenajímateľ robí úpravy zo súhlasom nájomcu na vlastné náklady.  Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhoval zohľadniť požadovanú výšku, nakoľko nežiada preplatenie plnej výšky nákladov preplatiť vzniknuté náklady vo výške 500,00€ až po zaplatení faktúry OcÚ. Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol  vykompenzovať zápočtom. Ing. Michal Sedlák navrhol, aby zaplatila spotrebované energie a odpustil sa jej len nájom. Tento názor vyjadril aj poslanec Peter Kikta.  Mgr. Lukáš Radoský navrhol  dohodu o urovnaní, kde sa započítajú vzájomné pohľadávky.

Starosta obce dal za jednotlivé návrhy hlasovať.

1. Návrh Mgr. Lukáša Radoského -  Dohoda o urovnaní kde sa započítajú vzájomné pohľadávky. Hlasovaním za: 4,(Radoský, Štefanka, Sedlák, Florek)  proti: 1 (Kikta),  zdržal sa hlasovania: 3(Filo, Jurda, Žitnanský), nehlasoval: 0,  návrh nebol schválený.

2. Návrh Mgr. Juraja Filu – po zaplatení faktúry obec preplatí náklady vo výške 450,00€. Hlasovaním za: 3 (Filo, Jurda, Žitnanský), proti: 4 (Radoský, Kiktas, Florek, Sedlák, zdržal sa hlasovania: 1(Štefanka), nehlasoval: 0, návrh nebol schválený.

3. Návrh poslanca Petra Kiktu – zaplatiť spotrebované energie a nájom bude odpustený. Hlasovaním za: 4 (Kikta, Sedlák, Florek, Štefanka), proti: 3 ( Filo, Jurda, Žitnanksý), zdržal sa hlasovania: 1 (Radoský), návrh nebol schválený. Keďže ani jeden z návrhov nebol schválený, poslanci sa dohodli, že budú opätovne hlasovať za prvý návrh, ktorý predložil Mgr. Lukáš Radoský – dohoda o urovnaní, kde sa  započítajú vzájomné pohľadávky. Hlasovaním za: 7, proti: 1 (Kikta), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na  dohodu o urovnaní, kde sa započítajú  vzájomné pohľadávky 365,82 za 365,82 € schválený.

 

K bodu  č.6

Káblová televízia. Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o priebehu rokovaní, ktoré prebehli s predstaviteľmi spoločností DIGI TV, Slovanet a Stelar. Súčasný prevádzkovateľ káblovej televízie firma Stelar v zastúpení pánom Sikom sa na zasadnutí zúčastnili, zástupcovia firiem DIGI TV a Slovanet sa za neúčasť ospravedlnili. Svoje ponuky poslali elektronicky a poslancom boli preposlané. Spoločnosť DIGI TV nemá záujem o prenájom káblových rozvodov, trvá len na odkúpení. Spoločnosť Slovanet pripúšťa obe alternatívy, odkúpenie aj dlhodobý prenájom a spoločnosť Stelar nemá záujem o odkúpenie, ale ponúka iba dlhodobý prenájom.  Konečné rozhodnutie o budúcom prevádzkovateľovi káblovej televízie v obci poslanci presunuli na budúce zasadnutie OZ.

 

K bodu č. 7

Rôzne

- Poslanec Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o kultúrnej akcii,  ktorá sa konala v našej obci 11. mája 2012 – koncert kapiel spojený s diskotékou. Akcia nebola veľmi úspešná a konečný výsledok bola strata 100 €.  Ďalšia informácia bola o príprave župného festivalu kultúry, ktorý sa bude konať 23. a 24. júna.  Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o možnosti podať projekt z nadácie SPP v kategórii od 3  do 10 tisíc eur na úpravu amfiteátra a prístavbu javiska. Projekt na rekonštrukciu KD je zhotovený, postupovalo by sa v súlade s týmto projektom, ale nie je tam rozpočet, preto dal starosta obce naceniť tú časť ktorá sa týka prístavby javiska a rekonštrukcie amfiteátra. Podľa výšky nákladov sa obec rozhodne, či projekt podá, alebo nie. Starosta  požiadal poslancov o predbežný súhlas na spolufinancovanie projektu z nadácie SPP na úpravu  objektu amfiteátra podľa podmienok projektu a max. účasť obce vo výške 10000,00 € Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na spolufinancovanie projektu z nadácie SPP na úpravu  objektu amfiteátra podľa podmienok projektu a max. účasť obce vo výške 10000,00 € schválený.

- Mgr. Juraj Filo mal pripomienku, či sa neuvažuje s novým plagátom na župný festival,  tento sa používa už tri roky. Ing. Michal Sedlák odpovedal, že z úsporného hľadiska sa používa ten istý návrh už niekoľko rokov, ale do budúcnosti pripúšťajú aj nový návrh.

- Starosta obce informoval poslancov o príchode delegácie z družobnej obce Krakovany v Čechách. Príde delegácia okolo 50 ľudí v piatok okolo obeda a v piatok popoludní sa zohrá priateľský futbalový zápas. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Ľuboša Madunického, v ktorej žiada o vyjadrenie súhlasu s prevádzkou letiska. Vzhľadom k tomu, že sa v minulosti schvaľovala zmena územného plánu obce z dôvodu výstavby letiska, toto vyjadrenie je už len v kompetencii starostu obce a nie je potrebné aby sa k nemu vyjadrovalo OZ.

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť riaditeľky školskej jedálne pri MŠ Jany Daňkovej, v ktorej žiada o výmenu okien na kuchyni v MŠ. Starosta obce informoval poslancov, že aj keď je stav kritický, peniaze v rozpočte na túto výmenu nie sú. Ďalej informoval poslancov, že bol podaný projekt na rekonštrukciu MŠ, ktorá by sa robila komplexne, vyhodnotenie zatiaľ nebolo. V septembri by mala byť zverejnená nová výzva s takým istým zameraním, podanie projektu sa môže zopakovať a keď nebudeme úspešný, peniaze sa vyčlenia v rozpočte na rok 2013 a škôlka sa bude rekonštruovať z vlastných prostriedkov.

- Starosta obce požiadal poslancov, aby stanovili výšku spoluúčasti obyvateľov Záhradkovej ulice pri realizácii kanalizácie v Záhradkovej ulici.  Poslanci sa dohodli, že spoluúčasť by mala byť vo výške 1000,00 € pre stavebníka. Starosta dal za návrh hlasovať. Hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola spoluúčasť obyvateľov  Záhradkovej ulice na výstavbu kanalizácie vo výške 1000,00€ schválená.

- Kontrolórka obce predložila  poslancom prehľad kultúrnych akcií v kultúrnom dome za obdobie január – apríl 2012 a vyúčtovanie hobby stretnutí za prvé štyri mesiace roku 2012.

- O pripravovanom projekte dopravného značenia v obci informovala Ing. Emília Knošková. Projekt je v štádiu schvaľovania na DI v Trnave.  Jeho realizáciou by sa mal doriešiť problém parkovania kamiónov v obci a dopravného značenia.

- Poslanec Jozef Štefanka informoval poslancov o obhliadke obce, čo sa týka skládok na verejnom priestranstve. Najhoršia situácia je na Strážovskej ulici a Južnej ulici za novopostavenými domami.  Navrhol vyhlásiť a napísať do káblovej televízie upozornenie s termínom, do kedy je potrebné skládky odstrániť. Po tomto termíne bude obec udeľovať pokuty v zmysle VZN č.2/2012 O čistote a verejnom poriadku  a stanoví za každú skládku daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č.  1/2011.

 

Interpelácie

- Ing. Marián Florek  tlmočil pripomienku  pána Čapkoviča  o premiestnenie dopravnej značky na Veternej ulici v zákrute pri Strážovskom cintoríne, ktorá zasahuje až do cesty.

Nastaviť zrkadlo pri výjazde z Hlavnej ulice.

- Mgr. Lukáš Radoský   - či si pani Bočincová  prevzala rozhodnutie o odstránení stavby, ako sa to bude riešiť ďalej. Osvetlenie kostola – ponuka bola spracovaná po realizácii sa však zvýši spotreba , objednávku  starosta už podpísal, Osvetlenie by sa mohlo spustiť pri príležitosti folklórnych slávností.  Požiadal starostu, či by nebolo možné kosiť ihrisko v letnom období 2x týždenne.  Navrhol prijať ešte jedného zamestnanca.

- Ladislav Žitnanský – požiadal o vyčistenie koryta Holešky pod  mostom pri Chateau a pred  stavom za obchodom v Strážoch.   Pri kosení obce pred festivalom pokosiť aj pri železničnej stanici pri dube priateľstva.   

- Mgr. Juraj Filo – Oprava cesty na ulici Hoštáky, odpovedal zástupca starostu Peter Kikta, že vyčlenené financie na opravu ciest sú nízke a celá cesta sa z toho nepodarí opraviť. Mgr. Filo požiadal o opravu úseku  3 m  v zákrute pri starom kine, ktorý je najnebezpečnejší hlavne pre cyklistov.    

 

 

K bodu  č.8

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ  konaného dňa 25. mája 2012

 

K bodu  č.9

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 25. mája 2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 36/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

 

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Prenájom nebytových priestorov
  5. Žiadosť p. Pialovej o preplatenie nákladov
  6. Káblová televízia
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesení
  9. Záver

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

 

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 37/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice : Mgr. Juraja Filu  a Ing. Mariána Floreka

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 38/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č 18/2/2012-35/2/2012,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Prenájom nebytových priestorov

 

Uznesenie č. 39/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosti o prenájom nebytových priestorov

 

B/Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre Luciu Štangelovú za 80€ mesačne od 1.6.2012  do 31.12.2012

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 5

Žiadosť p. Pialovej o preplatenie nákladov

 

Uznesenie č. 40/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť pani Pialovej  na preplatenie nákladov.

 

B/Schvaľuje

Dohodu  o urovnaní, kde sa  započítajú vzájomné pohľadávky 365,82 € za 365,82 €

 

Prítomných:8

Za: 7

Proti: 1 Kikta

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Káblová televízia

 

Uznesenie č. 41/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie poslanca Mgr. Juraja Filou o ponukách KT DIGI TV, Slovanet, Stelar. Konečné rozhodnutie OZ bude na nasledujúcom zasadnutí.

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 42/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/ Schvaľuje

V prípade ukončenia nájmu p. Lucie Štangelovej na nebytové priestory kaderníctva k 31.5.2012  prenájom týchto priestorov p. Daněkovi od 1.6.2012 do 31.12.2012 za cenu 50,00€ mesačne.

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 43/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A /Berie na vedomie

Informáciu Ing. Sedláka o koncerte kapiel, informáciu o pripravovanom Župnom festivale kultúry.

Informáciu o výzve  nadácie SPP,  kde je možné získať prostriedky na úpravu amfiteátra a prístavbu javiska.

 

B/ Schvaľuje

Predbežný súhlas na spolufinancovanie projektu z nadácie SPP na úpravu  objektu amfiteátra podľa podmienok projektu a max. účasť obce je 10000,00 €

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 44/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Nájomná zmluva na prenájom priestorov KD  subjektom, ktoré priestory využívajú celoročne.

 

B/ Schvaľuje

Nájomná zmluva na prenájom priestorov KD  subjektom, ktoré priestory využívajú celoročne.

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 45/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť p. Ľuboša Madunického o stanovisko obce k prevádzke letiska

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

Uznesenie č. 46/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Žiadosť riaditeľky Jany Daňkovej na výmenu okien v kuchyni ŠJ MŠ.

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 47/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Spoluúčasť obyvateľov Záhradkovej ulice na výstavbu kanalizácie vo výške 1000 € na stavebníka

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 48/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu kontrolórky obce o podujatiach v KD a vyhodnotenie hobby stretnutí za prvý štvrťrok 2012

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 49/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu o pripravovanom dopravnom značení v obci

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 50/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu J. Štefanku o obhliadke obce

 

Ukladá:

Kancelárii OcÚ vyhlásiť upratanie všetkých skládok na verejnom priestranstve v termíne do

15.6. 2012. Po tomto termíne budú majiteľom  skládok udeľované pokuty  v zmysle VZN č.2/2012 O čistote a verejnom poriadku

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 51/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

kancelárii OcU vyzvať SVP na vyčistenie  Holešky pod stavom.

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

Uznesenie č. 52/3/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

V Krakovanoch  25. mája  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková