Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. mája 2011

 č. 3/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Odpredaj obecných pozemkov

5.      Zmena ÚP č. 9/2011 - rozšírenie obecných cintorínov

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta obce poslancov oboznámil  s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                   

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Odpredaj obecných pozemkov

5.      Zmena ÚP č. 9/2011

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver                     

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Mariána Floreka a  Ing. Michala Sedláka.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: .8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 14/2/2011-24/2/2011 z riadneho  zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 7. apríla 2011. 

- Zmena ÚP č. 8/2011 bola založená podľa  predpisu

- Zmluva  na predĺženie nájmu obecného bytu pre Jozefa Štefanku a Zlaticu Ferancovú bola podpísaná, oznámenie o schválení zaslané.

- Pán  Ľuboš Madunický a Vladimír Pekarčík  žiadali o odpredaj časti parcely č. 526/1, k.ú.  Krakovany  o výmere 350 m2,  podali novú žiadosť na zámenu pozemkov. Žiadosťou sa OZ bude zaoberať v bode rôzne.

- Pani Anne Lackovej bolo zaslané oznámenie  o predbežnom súhlase na zámenu a o odpredaj pozemkov. Konečné stanovisko bude zaujaté na dnešnom zasadnutí.

- Plocha na parkovanie pred kultúrnym  domom vyštrkované nebola, bude sa to robiť tesne pred folklórnym festivalom.

- Hlina pri strážovskom cintoríne bola odvezená.

Nové kanály na káblovú televíziu sa zapájať teraz v polovici roka nebudú. Môže sa o tom uvažovať na konci roka, lebo to ovplyvní aj  poplatok za KT.

Chodník vedľa Podmaku smerom k bytovke nie je možné zrealizovať, lebo je tam nedostatočný priestor.

- Vývoz separovaného odpadu sa bude opäť hlásiť aj v obecnom rozhlase.

- Problém zo zavlhnutím  v materskej škole sa bude riešiť počas letných prázdnin. Na výmenu okien obec podala žiadosť o finančný príspevok na Ministerstvo financií.

 

K bodu č. 4 – Odpredaj obecných pozemkov

Vzhľadom k tomu, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov na dokončenie niektorých už rozbehnutých akcií (dokončenie terénnych úprav pri rekonštrukcii Veternej ulice pri Strážovskom cintoríne, navrhol starosta obce odpredať nevyužívané pozemky vo vlastníctve obce. 

1. Vysporiadanie pozemku za zastávkou železničnej stanice s majiteľom budovy. V tomto prípade je potrebné dať vypracovať geometrický plán, na základe ktorého sa urobí zámena parciel.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený predbežný súhlas na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pri budove železničnej stanice Krakovany.  

2. Odpredaj parciel č. 543/2   o výmere  373 m2 a 544/3  o výmere 590 m2 obe v k.ú. Stráže pri Krakovanoch.  Parcely sa v dnešnej dobe nevyuživajú, sú zarastené trávou a pracovníci obce ich pravidelne kosia. Pozemky by sa odpredávali verejnou súťažou.  Starosta obce požiadal poslancov o predbežný súhlas na odpredaj pozemkov p.č. 543/2 o výmere 373 m2 a p.č. 544/3 o výmere 590 m2  k.ú. Stráže pri Krakovanoch.  Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na odpredaj obecných pozemkov  p.č. 543/2 o výmere 373 m2 a p.č. 544/3 o výmere 590 m2  k.ú. Stráže pri Krakovanoch  schválený.

3. Odpredaj pozemku p.č. 226 o výmere 419 m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch.  Aj táto parcela by sa predávala verejnou súťažou. Starosta požiadal poslancov o predbežný súhlas na odpredaj p.č. 226 o výmere 419 m2 verejnou súťažou.  Za návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 0 bol predbežný súhlas na odpredaj p.č. 226 o výmere 419 m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch schválený.

 

Na zasadnutí OZ dňa 7. apríla 2011 požiadala pani Anna Lacková o vysporiadanie majetkových vzťahov na základe geometrického plánu č. 16/2010, ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Ing. Márie Minarechovej.  Jednalo sa o  zámenu parciel  diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, a diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, a odkúpenie parciel diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany– zastavené plochy a nádvoria, - diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria, - diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria.

Celková výmera 64 m2.  Uznesením č. 19/2/2011 pod bodom B a C bol schválený predbežný súhlas na  zámenu a odpredaj parciel vo vlastníctve obce Krakovany. V zmysle zákona 138/1991 § 9 ods. 8, písm. b), o nakladaní s obecným majetkom,  bol oznam o odpredaji obecného majetku zverejnený na internetovej stránke obce Krakvoany a vyvesený na úradnej tabuli.  Starosta obce preto požiadal poslancov na zaujatie konečného stanoviska k žiadosti pani Anny Lackovej a dal hlasovať jednotlivo za zámenu pozemkov a odpredaj. 

- zámena pozemkov – Hlasovanie za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola schválená zámena pozemkov diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany, podľa  GP č. 16/2010.

 - odpredaj  pozemkov  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bol schválený odpredaj pozemkov   - diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany, ktorá bola  vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany– zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria , čo spolu predstavuje 64 m2  za cenu 1,66€/m2 pani Lackovej Anne, bytom Hlavná ulica  201,  Krakovany.

 

- Páni Ľuboš Madunický a Vladimír Pekarčík podali novú žiadosť , tento raz o zámenu pozemkov.  Majú záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom p.č. 527- orná pôda, o výmere 41297 m2, p.č. 526/1- ostatné plochy o výmere 3618 m2 a p.č. 561/2 - ostatné plochy o výmere 1716 m2 v k.ú. Krakovany. Uvedené pozemky navrhujú zameniť za pozemky vo vlastníctve pána Ľuboša Madunického a pána Vladimíra Pekarčíka.  Navrhovaná ponuka obsahuje veľké množsto parciel, ktoré je potrebne podrobne prehodnotiť. Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola podaná na obecný úrad 25. mája 2011 (jeden deň pred zasadnutím OZ), obecné zastupiteľstvo sa s touto žiadosťou viac nezaoberalo.  Poslanci sa dohodli, že žiadosť podrobne prejedná stavebná a finančná komisia a stanovisko predloží na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 16. 6.2011. 

           

K bodu č. 5 – Zmena UP č. 9/2011 rozšírenie obecného cintorína

 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu UP č.9/2011 za účelom rozšírenia obecných cintorínov v Krakovanoch aj v Strážoch. 

Za týmto účelom bude potrebné dať zhotoviť geometrický plán a  odkúpiť príslušné parcely a jednať s vlastníkmi parciel.

V Krakovanoch  p.č. 732/8, ktorej celková výmera je 6680m2, pre obec je potrebných približne 1420 m2.

V Strážoch by pripadali do úvahy parcely č. 614, 621, 624, 620, o celkovej výmere 1636 m2, pre obec je potrebných približne 1200m2.

Starosta obce požiadal poslancov o predbežný súhlas na zmenu UP č. 9/2011 – rozšírenie obecných cintorínov.  Za predložený návrh dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený predbežný súhlas na zmenu UP č. 9/2011 – rozšírenie obecných cintorínov.

 

K bodu č. 6 – Rôzne

 

Starosta obce informoval poslancov o pripravovanej investičnej akcii – vybudovanie dažďovej kanalizácie na Južnej ulici. Na zasadnutie prišli aj obyvatelia, stavebníci z Južnej ulice. Majú záujem  napojiť sa na    dažďovú kanalizáciu po jej dobudovaní.  Vzhľadom k tomu, že kanalizácia bude vo vlastníctve obce, obec bude musieť udeliť obyvateľom súhlas na pripojenie a určiť pravidlá a podmienky, za akých bude pripojenie realizované.   Starosta vysvetlil občanom, že celú záležitosť bude musieť prekonzultovať s odborníkom,  s firmou TAVOS. Na dažďovú kanalizáciu sa budú môcť pripojiť domy  od s.č. 592 smerom k Spúšťu.  Začiatok realizácie sa predpokladá v mesiacoch júl, august. Všetci stavebníci, ktorých sa to bude dotýkať,  budú písomne upovedomení. Starosta obce požiadal poslancov, aby hlasovali za odsúhlasenie pripojenia stavebníkov na Južnej ulici od s.č. 592 na dažďovú kanalizáciu smerom k Spúšťu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol    súhlas s pripojením časti Južnej ulice od č.d.592 smerom k Spúšťu na dažďovú kanalizáciu schválený.

 

- Ing. Michal Sedlák predseda kultúrnej komisie  informoval poslancov o prípravách 5.  ročníka župného festivalu, ktorý sa bude konať v dňoch 25. a 26. júna 2011. Napriek tomu, že finančných prostriedkov je stále málo, snažili sa pripraviť kvalitný a zaujímavý program. V sobotu vystúpi FS Slnečnica a v nedeľu Vršatec. Folklórny festival bude spojený so súťažou choreografií. Ľudová veselica v sobotu bude obohatená tým, že jedna kapela bude hrať aj na javisku v amfiteátri a druhá v sále. Na festivale bude aj krst už 12 CD ĽH Borovienka.

 

-  Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Anny Augustínovej o umiestnenie septiku na obecnom pozemku. p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Nám. sv. Mikuláša pred domom č. 39/1. K uvedeniej žiadosti poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť pani Anny Augustínovej o umiestnenie septiku na obecnom pozemku. p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Nám. sv. Mikuláša pred domom č. 39/1 schválená.

 

- Starosta obce predložil návrh na zbúranie hornej časti koliby, z toho dôvodu, že jej stav je havarijný a koliba je už nepoužiteľná ani ako skladovacie priestory, nakoľko do nej cez poškodenú strechu zateká. Aby sa zachovali priestory v suteréne, je potrebné vrchnú časť odstrániť a deku zaizolovať.  Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odstránenie vrchnej časti koliby v areáli KD z dôvodu havarijného stavu schválený.

 

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov OZ o priebehu rekonštrukcie priestorov KD, ktorá je tesne pred dokončením a do festivalu by mala byť  úplne hotová.

 

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo – požiadal starostu obce, či by sa nenašli prostriedky na vybudovanie chodníkov na Strážovskom cintoríne. Starosta obce prisľúbil, že chodníky na cintoríne v Strážoch sa budú robiť, keď na to bude čas, po dokončení už rozbehnutých aktivít.

- ak sa budú  asfaltovať cesty v rámci  údržby, či by sa nemohol urobiť aj úsek pri starom kine, kde je cesta hlavne pre cyklistov dosť nebezpečná. Starosta obce odpovedal, že zatiaľ asfaltovanie nie v pláne, lebo nemáme na to peniaze.   Vtom prípade požiadal Mgr. Filo tento úsek aspoň zabetónovať. Starosta obce odpovedal, že danú  situáciu a možnosti zváži.

- chodník okolo Chateau je pomerne poškodený parkovaním kamiónov, ktoré prichádzajú na nakládku do prevádzky. Navrhol požiadať Chateau o opravu chodníka. Starosta obce odpovedal, že spoločnosť K&L Real, s.r.o. požiadal o stavebné povolenie na rozšírenie skladových priestorov na pozemku, ktorý odkúpili od Slamkov. Pri tejto príležitosti by sa dalo

 zrealizovať aj rozšírenie cesty a chodníka pri Chateau.  Mgr. Juraj Filo informoval poslancov, že futbalový klub získal  prostriedky z projektu „Rodinný futbal“, vo výške 5500,- €. Prostriedky poskytla nadácia EON. Peniaze budú použité na prekrytie tribúny futbalového štadiónu. Na začiatku aj  konci výstavby bude zorganizované športové podujatie pre  deti aj rodičov.

 

- Starosta obce informoval poslancov o olympiáde málotriednych škôl,  na ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje. V tomto roku sa olympiáda konala v obci Dubovany  a naša škola obsadila druhé miesto za žiakmi z Trebatíc tretia skončila ZŠ Ostrov.

 

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že na obale nového CD, ktoré sa bude krstiť na folklórnom festivale bude aj logo obce Krakovany.

 

- Ing. Marián Florek  tlmočil sťažnosť rodičov, že v materskej škole nepríjemne zapácha koberec. Tento jav je zrejme spôsobený vlhnutím stien.

 

- Na problém s plesňou v dolnej triede MŠ upozornil aj poslanec Ing. Milan Jurda, predseda školskej komisie.  Starosta obce odpovedal, že o probléme s plesňou v MŠ vie od kontroly, ktorú vykonali hygienici. Tento problém s a bude riešiť cez letné prázdniny.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 7

 

 

Zapisovateľka   predložila na schválenie návrh uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa 26. mája  2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 26. mája 2011

 

 

K bodu č. 1.

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 25/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Odpredaj obecných pozemkov

5.      Zmena ÚP č. 9/2011- rozšírenie obecných cintorínov

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesení

8.      Záver

 

Prítomných:8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 2:

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 26/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice: Ing. Mariána Floreka a  Ing. Michala Sedláka

 

Prítomných:8

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 3:

Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 27 /3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

kontrolu uznesení 14/2/2011 – 24/2/2011, ktorú vykonal starosta obce

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 4:

Odpredaj obecných pozemkov

 

Uznesenie č. 28 /3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh starostu obce na vysporiadanie pozemku pri bývalej zastávke železničnej stanice 

 

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov pri bývalej zastávke  železničnej stanice a vyhotovenie geometrického plánu.

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 29 /3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh starostu obce na odpredaj parciel 543/2   o výmere  373 m2 a 544/3  o výmere 590 m2 obe v k.ú. Stráže pri Krakovanoch verejnou súťažou

 

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parciel 543/2   o výmere  373 m2 a 544/3  o výmere 590 m2 obe v k.ú. Stráže pri Krakovanoch verejnou súťažou a vypracovanie GP.

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 30 /3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh starostu obce na odpredaj parcely č. 226 k.ú Stráže pri Krakovanoch  o výmere 419 m2 verejnou súťažou

 

B/Schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj parcely č. 226 k.ú Stráže pri Krakovanoch  o výmere 419 m2 verejnou súťažou

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 31 /3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Madunického na pána Pekarčíka na zámenu pozemkov

 

B/Ukladá

Stavebnej a finančnej komisii prebrať žiadosť p. Madunického a Pekarčíka o zámenu pozemkov a predložiť stanovisko na budúce zasadnutie OZ.

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 32 /3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť pani Anny Lackovej o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov

 

B/Schvaľuje

zámenu diel 7,  p.č. 297/10 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 297/2 o výmere 629 m2, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve p. Lackovej za parcelu diel 8 p.č. 737/2 o výmere 8 m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 737 o výmere 4857 m2 - zastavané plochy a nádvoria , k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve obce Krakovany, podľa  GP č. 16/2010.

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 33 /3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť pani Anny Lackovej o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov

 

B/Schvaľuje

odpredaj  parciel   - diel 1, p.č. 305/42, o výmere 23 m2, vo vlastníctve Obce Krakovany. Táto parcela bola vytvorená odčlenením z pôvodnej p.č. 305/35 o výmere 1119 m2,  k.ú. Krakovany– zastavené plochy a nádvoria.

- diel 2 p.č. 305/42 o výmere 8m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria

- diel 3, p.č. 305/40 o výmere 33 m2, ktorá je zbytok p.č. 305/40 o výmere 41 m2, k.ú. Krakovany – zastavané plochy a nádvoria , čo spolu predstavuje 64 m2  za cenu 1,66€/m2 pani Lackovej Anne, bytom Hlavná ulica  201,  Krakovany.

 

Prítomných: 8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Zmena ÚP č. 9/2011- rozšírenie obecných cintorínov

 

Uznesenie č. 34/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/berie na vedomie

návrh  starostu obce na zmenu ÚP obce Krakovany - rozšírenie obecných cintorínov

 

B/schvaľuje

Predbežný súhlas  na zmenu ÚP č.9/2011 za účelom rozšírenia obecných cintorínov

 

Prítomných:8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 6

Rôzne

 

Uznesenie č. 35/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh starostu obce na pripojenie RD časti Južnej ulici na dažďovú kanalizáciu.

 

B/ Schvaľuje

Súhlas s pripojením časti Južnej ulice od č.d.592  smerom k Spúšťu na dažďovú kanalizáciu.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 36/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Informáciu Ing. Michala Sedláka o pripravovanom folklórnom festivale.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 37/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Žiadosť p. Anny Augustínovej na umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1 pred domom č. 39/1 ná. sv. Mikuláša.

 

B/schvaľuje

Súhlas na umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1 pred domom č. 39/1 Nám. sv. Mikuláša.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 38/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie žiadosť starostu obce o odstránenie vrchnej časti koliby v areáli KD

 

B/Schvaľuje

odstránenie vrchnej časti koliby v areáli KD z dôvodu havarijného stavu.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 39/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu Ing. Michala Sedláka o prestavbe KD, ktorá je presne pred  dokončením.

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 40/3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:8

Za:8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

 

Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, boli uznesenia z riadneho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 26. mája 2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková