Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. marca 2010

 č. 3/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Zmena územného plánu Obce Krakovany č.6/2010
  5. Rôzne
  6. Návrh uznesenia
  7. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo, Mgr. Lukáš Radoský . Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili Ing. Jarolím Kališ a Ing. Michal Sedlák.

Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie  Ladislava Žitnanského a  Mgr. Juraja Filu

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol  Ing. Milana Jurdu  a Petra  Kiktu.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 2/2010:

 

- Zmluva s firmou ENVI-PAK, a.s. bola podpísaná vo februári. Ing. Galbavá  zaslala prvé požadované štatistické údaje  za prvý štvrťrok.

 

- Ohľadne vyčistenie koryta Holešky pod mostom na štátnej ceste starosta obce kontaktoval telefonicky pána Koščála z SVP. Situácia je pomerne zložitá, nakoľko starý  most, na ktorom sa uvedené nečistoty zachytávajú patrí Správe a údržbe ciest TTSK a koryto Holešky je v správe SVP. Napriek tomu prisľúbil, že po veľkonočných sviatkoch sa na danú situáciu príde pozrieť a urobia, čo bude v ich možnostiach. 

 

- Zmluva  s TV Karpaty bola podpísaná a už boli aj odvysielané prvé reklamné spoty z Veľkonočných trhov.

 

- Kontajner na sklo je objednaný a bude umiestnený na Hlavnej ulici pri futbalovom štadióne pred domom č. 7. Plocha na jeho umiestnenie je pripravená.

- Zhorené auto pri stanici je už odstránené.

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Jarolím Kališ.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pani Mgr. Angeliky Bezákovej, Anny Čápovej a Ing. Jozefa Čápa o udelenie súhlasu na následné zaradenie pozemkov p.č. 391/133, 391/134, 391/135, 391/136, C KN, k.ú. Stráže pri Krakovanoch do územného plánu obce Krakovany za čelom výstavby výrobných hál a skladových priestorov. Zmenu územného plánu si budú hradiť žiadatelia. K žiadosti bola priložená aj katastrálna mapa, na ktorej starosta obce vysvetlil poslancom, o aké územie ide.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky, preto dal starosta za predloženú žiadosť hlasovať. Hlasovaním za:  6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o zmenu územného plánu č. 6 schválená za podmienky, že náklady spojené zo zmenou UP č. 6/2010 si budú hradiť žiadatelia. 

 

K bodu č. 5

Problematiku psov v obci otvoril starosta obce. Ako príklad uviedol článok   v Obecných novinách, v ktorom túto problematiku riešia v meste Poltár.

Problematika sa dá  riešiť dvoma spôsobmi:

1. Vybudovať karanténu stanicu – tento spôsob je finančne náročný.

2. Odchytávanie psov a umiestňovanie ich do útulkov.

V súčasnosti má obec podpísanú platnú zmluvu so Slobodou zvierat  Piešťany. Napriek tomu riaditeľka Ľubomíra Bezáková, štatutárna zástupkyňa regionálneho centra Sloboda zvierat Piešťany navrhla starú zmluvu zrušiť a podpísať novú zmluvu o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku Slobody zvierat v Piešťanoch.

Starosta obce navrhol poslancom spomínanú starú zmluvu so Slobodou zvierat zrušiť a podpísať novú zmluvu. Z toho vyplýva, že problematika potulných psov by sa riešila odchytom týchto psov a  odovzdaním do útulku. Ak by sa zistil majiteľ psa podľa pridelenej identifikačnej známky, tento by bol v zmysle VZN pokutovaný.  Zástupca starostu obce pán Peter Kikta navrhol upozorniť všetkých majiteľov známych potulujúcich sa psov, aby si zvieratá dostatočne zabezpečili voči voľnému pohybu na verejných priestranstvách.  

Starosta obce dal hlasovať za zrušenie starej zmluvy so Slobodou zvierat. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na zrušenie starej zmluvy schválený. Starosta obce ďalej nevrhol vykonať fyzickú  kontrolu psov v obci, podľa  zoznamu, ktorý má k dispozícii OcÚ, na základe ktorého vyberá poplatky za psa. Z návrhom súhlasil zástupca starostu obce pán Peter Kikta, ale poslanec Ladislav Žitnanský vyslovil nesúhlas s predloženým návrhom.

V závere dal starosta obce hlasovať za podpísanie nového návrhu zmluvy o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnenie v útulku Slobody zvierat v Piešťanoch. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh na podpísanie novej zmluvy schválený.

- Starosta obce informoval poslancov, že v minulom roku nám daňový úrad vyplatil viac podielových daní a z toho dôvodu nám v mesiaci marci poukázali poníženú čiastku o 7029,41 €. Ďalej oznámil poslancom, že obec získala príspevok z Ministerstva kultúry SR na nákup knižničných jednotiek vo výške 1 330,- €.

- Poslanec Martin Gono informoval poslancov o spracovaní projektu na revitalizáciu parku v centre obce. Projekt bol spracovaný na základe výzvy nadácie VÚB pod názvom „Poklady môjho srdca“. Na projekt boli použité štúdie spracované pánom Ing.  Ľudovítom Škrabákom, ktoré boli použité už pri podávaní projektu v rokoch 2006 a 2007, kedy sme neboli úspešní. Do pripravovaného projektu je potrebné už len doplniť  fotodokumentáciu, skontrolovať obsah a skompletovať všetky potrebné prílohy. Projekt je potrebné podať do 31. marca na VÚB.   Poslanec Martin Gono ďalej informoval poslancov o knihe pani Anny Horanskej, ktorá práve vyšla pod názvom Pamäti dedinskej učiteľky.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Jarolím Kališ.

- Starosta obce prečítal poslancom obce žiadosť TAVOS, a.s.,  v ktorej žiadajú schválenie podpísania  zmluvy o odovzdaní a prebratí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu „Krakovany – kanalizácia“. Táto zmluva je povinnou prílohou k žiadosti o NFP. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák. Vzhľadom k tomu, že obec sama by pri podávaní žiadosti o príspevok na vybudovanie kanalizácie v obci nemala žiadne šance, spojila sa s TAVOSom, ktorý podáva veľký projekt, v ktorom je zahrnutých niekoľko obcí na dobudovanie kanalizácie, ale aj rekonštrukcia ČOV Krakovany. Starosta odporučil poslancom, aby uvedený žiadosť podporili.  Za podpísanie zmluvy o odovzdaní a  prevode práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu „Krakovany - Kanalizácia“ dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  návrh zmluvy schválený.

- Starosta obce oboznámil poslancov s problémami, rozoberanými na zasadnutí Mikroregionu nad Holeškou.  Jednou z nich bola ponuka spoločnosti - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Je to samosprávna poradenská spoločnosť s akcionárskou účasťou samosprávnych celkov. Zabezpečuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania, zabezpečenia rizík a obstarávania finančných produktov podľa zákona č. 25/2006 Z.z., vypracováva vlastné poistné podmienky pre samosprávu.

Spoločnosť METEO, s.r.o. predstavila meteoradar, ktorý dokáže predpovedať počasie v predstihu 2 hodín.  Ponuka je zaujímavá pre poľnohospodárov alebo pri organizovaní veľkých spoločenských akcií, pri ktorých by mohlo v prípade náhlej zmeny počasia dôjsť k značným škodám na majetku.  Meteoradar je  umiestnený na Javorine. Ročný poplatok  za toto zariadenie je 140,- €.

Na zasadnutí Mikroregiónu sa rozoberala aj problematika zberných dvorov, ktoré sú zo zákona povinné pre všetky obce.  Jedným z návrhov bolo aj zriadenie spoločného zberného dvora pre všetkých členov Mikroregiónu nad Holeškou. Starostovia sa však nevedeli dohodnúť, akým spôsobom sa odpad na tento zberný dvor bude dovážať.  V našej obci je poriešený zber zeleného odpadu, ktorý sa sústreďuje na priestranstvo pri ČOV, kde sa následne drví. Je zabezpečený pravidelný zber papiera, plastov, PET fliaš aj skla. Zber železa a textilu sa robí dvakrát ročne. Najväčší problém je s vývozom nadrozmerného odpadu. Starosta obce navrhol, že miesto pre skladovanie nadrozmerného odpadu by mohlo byť na dvore OcÚ, na ktorý by boli pristavené kontejnery, do ktorých by sa odpad sústreďoval. Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa zriadil harmonogram vývozu tohto odpadu, podobne, ako to funguje pri zbere zeleného odpadu. 

- Starosta obce prečítal žiadosť Radima Krupu a manželky, Krátka ulica 575/1, o vybudovanie prístupovej cesty k ich rodinnému domu.  Na zasadnutie sa vrátil Ing. Jarolím Kališ. Vzhľadom k tomu, že sa predpokladá ďalšia výstavba rodinných domov  v danej lokalite, OZ súhlasí s vybudovaním provizórnej prístupovej cesty, ktorá bude upravená štrkom. 

- Starosta obce informoval poslancov o výmene okien v ZOS, vymaľovaní sály KD a výmene svietidiel v časti za stĺpmi, vyčistení kostolnej záhrady v Strážoch.   

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o prvom zasadnutí prípravného výboru pre organizovanie Župného festivalu kultlúry, ktoré sa uskutočnilo v utorok 23. marca na obecnom úrade.

Vzhľadom na obmedzené financie, program sa bude zostavovať, aby vyšiel čo najlacnejšie. V tomto roku si nebude môcť pozvať žiadne drahé súbory. Pozvaný bol súbor z Padiny- Srbsko. V nedeľňajšom programe by mali vystúpiť súbor zo Skalice a Nadšenci z Trenčína.  Folklórny súbor LUSK v tomto roku oslávi dvadsiate výročia svojho vzniku. Pri tejto príležitosti podali projekt na Národné osvetové centrum.  Ak  LUSK finančný príspevok dostane, slávnostné vystúpenie sa bude konať v Dome umenia v Piešťanoch.  Tento program bude aj záverečným programom na folklórnych slávnostiach v sobotu.

2.-4.7.2010 sa uskutoční návšteva družobnej obce Krakovany v Čechách. Ing. Michal Sedlák priniesol zoznam účastníkov, z FS LUSK a Borovienka a FS Krakovienka, ktorí majú záujem sa  tejto návštevy zúčastniť.  Ďalších záujemcov zistia pracovníčky OcÚ zverejnením výzvy na obecný kanál s termínom do 30. apríla.  Uprednostňovať sa budú záujemcovia, ktorí budú reprezentovať v športe alebo kultúre.     

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 3/2010 zo dňa 25. marca 2010

 

UZNESENIE č. 3/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. marca 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:
 1. Program  rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Mgr. Juraj Filo  a Ladislav Žitnanský
 3. Overovateľov zápisnice .Ing. Milan Jurda a Peter Kikta
 4. Zmenu územného plánu obce Krakovany č. 6/2010 na parcely č. 391/133, 391/134, 391/135, 391/136, C KN, k.ú. Stráže pri Krakovanoch s podmienkou, že náklady spojené so zmenou územného plánu si bude financovať žiadateľ.
 5. Zrušenie starej zmluvy zo Slobodou zvierat.
 6. Podpísanie novej zmluvy o zabezpečení starostlivosti a odchyte zvierat a ich umiestnení v útulku Slobody zvierat.
 7. Podpísanie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na vodnú stavbu „Krakovany – kanalizácia“.

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č. 2/2010

2.      Informáciu Martina Gonu o zhotovení projektu nadácie VÚB „Poklady môjho  srdca“.

3.      Informáciu starostu obce o Prvej Komunálnej Finančnej poisťovni.

4.      Informáciu starostu obce  o meteoradare.

5.      Informáciu starostu obce o zriaďovaní zberných dvorov v obciach.

6.      Žiadosť Radima Krupu o zriadení komunikácie na Krátkej ulici.

 

C.    Ukladá:

 

 1. kancelárii OcÚ zverejniť oznam o organizovaní zájazdu do družobnej obce Krakovany v Čechách a zistiť predbežný záujem občanov.  

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 3/2010 zo dňa 25. marca 2010 schválené.

 

K bodu č.7

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasťa  ukončil rokovanie.