Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 5. marca 2009

 č. 3/2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Voľba kontrolóra obce Krakovany

  4. Návrh uznesenia

  5. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Mgr. Juraj Filo a Ing. Michal Sedlák. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Martina Gonu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Petra Kiktu a Martina Gonu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

K bodu č. 3

 

Zástupca starostu Peter Kikta oboznámil poslancov s predloženými žiadosťami na funkciu kontrolóra obce. Na obecný úrad boli doručené dve žiadosti. Prvú podala Ing. Elena Podmaková a druhú žiadosť predložil Ľubomír Pekarovič súčasný kontrolór obce, ktorý sa však ešte pred začiatkom mimoriadneho zasadnutia kandidatúry vzdal. Poslanci si prezreli prihlášku Ing. Eleny Podmakovej, či spĺňa všetky požadované náležitosti. V závere dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 ( Kikta, Filo Jozef), nehlasoval: 0, bola Ing. Elena Podmaková schválené za kontrolóra obce Krakovany.

 

 

K bodu č. 4

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 3/2009 zo dňa 5. marca   2009

 

 

UZNESENIE č.3/2009

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. marca  2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:

 1. Program  rokovania

 2. Návrhovú komisiu v zložení  Peter Kikta, Martin Gono.

 3. Overovateľov zápisnice Peter Kikta, Martin Gono.

 4. Kontrolóra obce Krakovany Ing. Elenu Podmakovú.

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 3/2009 zo dňa 5. marca 2009 schválené.

 

K bodu č.5

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.